Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 08/2005/TTLT-BTM-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Thương mại Người ký: Đỗ Quang Trung, Trương Đình Tuyển
Ngày ban hành: 08/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ-BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08/2005/TTLT/BTM-BNV

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2005 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Liên Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại ở địa phương như sau:

I. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI

1. Vị trí và chức năng

1.1. Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch (sau đây gọi chung là Sở) là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: lưu thông hàng hoá trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành thương mại trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Thương mại và Du lịch thực hiện các quy định của Thông tư này, đồng thời thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.

1.2. Sở Thương mại chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về thương mại của Bộ Thương mại;

1.3. Sở Thương mại và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về thương mại của Bộ Thương mại và về du lịch của Tổng cục Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực thương mại

2.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị quản lý nhà nước về thương mại thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Bộ Thương mại; chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình;

2.2. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển ngành của Bộ Thương mại;

2.3. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân công, phân cấp hoặc uỷ quyền quản lý về lĩnh vực thương mại đối với Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.4. Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, dự án về thương mại đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở;

2.5. Quản lý lưu thông hàng hoá trong nước:

2.5.1. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại gồm: các loại hình chợ, các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị, hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu, hợp tác xã thương mại, dịch vụ thương mại, hệ thống đại lý thương mại và các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại khác;

2.5.2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển các mối liên kết kinh tế trong quá trình lưu thông, giữa lưu thông với sản xuất, hình thành các kênh lưu thông hàng hoá ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng ở địa phương;

2.5.3. Tổ chức hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các cơ chế, chính sách lưu thông hàng hoá và dịch vụ thương mại, trong đó có chính sách thương mại đối với miền núi, dân tộc; tổng hợp tình hình và đề xuất giải pháp điều tiết lưu thông hàng hoá trong từng thời kỳ;

2.5.4. Tổng hợp và xử lý các thông tin về thị trường trên địa bàn tỉnh về tổng mức lưu chuyển hàng hoá, tổng cung, tổng cầu, mức dự trữ lưu thông và biến động giá cả của các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách đối với đồng bào miền núi;

2.5.5. Tổ chức và quản lý việc cấp các loại giấy chứng nhận về hàng hoá lưu thông trong nước, dịch vụ thương mại và hoạt động kinh doanh thương mại của thương nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.6. Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu:

2.6.1. Hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách về xuất nhập khẩu hàng hoá; lập kế hoạch và biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển xuất khẩu hàng hoá và buôn bán qua biên giới (đối với các tỉnh có chung biên giới với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia) của thương nhân trên địa bàn tỉnh;

2.6.2. Duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cấp hạn ngạch cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh theo sự uỷ quyền của Bộ Thương mại;

2.6.3. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Thương mại tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi chính sách xuất nhập khẩu, biện pháp phát triển xuất khẩu hàng hoá cho phù hợp với yêu cầu thực tế trên địa bàn;

2.7. Quản lý thương mại điện tử:

2.7.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quản lý và phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.7.2. Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, dự án ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.7.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hạ tầng ứng dụng thương mại điện tử phù hợp với chương trình, kế hoạch tổng thể về thương mại điện tử của Bộ Thương mại theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

2.8. Quản lý thị trường:

2.8.1. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất chỉ đạo công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thương mại và của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

2.8.2. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ; chống các hành vi đầu cơ, lũng đoạn thị trường, gian lận thương mại và các hành vi khác vi phạm pháp luật về thương mại của các tổ chức và cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

2.8.3. Chủ trì tổ chức phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại;

2.8.4. Tổng hợp và báo cáo tình hình về thị trường và công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp trên;

2.9. Thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

2.9.1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, chống bán phá giá và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh;

2.9.2. Phát hiện và kiến nghị với các cơ quan liên quan sửa đổi và bổ sung các quy định, những văn bản đã ban hành không phù hợp với pháp luật cạnh tranh;

2.9.3. Được yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan trong tỉnh cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

2.9.4. Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có yêu cầu về doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh trên thị trường, các doanh nghiệp độc quyền đóng trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, các trường hợp miễn trừ;

2.10. Quản lý hoạt động xúc tiến thương mại:

2.10.1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, chương trình, các biện pháp về xúc tiến thương mại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.10.2. Tổ chức thực hiện việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm, khuyến mại thương mại cho các thương nhân; duyệt kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh cho thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định;

2.10.3. Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin thương mại phục vụ các cơ quan quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

2.11. Về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế:

2.11.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh các chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế của tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.11.2. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch và các quy định về hội nhập kinh tế - thương mại quốc tế trên địa bàn;

2.12. Thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh ở nước ngoài cho thương nhân hoạt động thương mại đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc đăng ký hoạt động và kiểm tra hoạt động theo đăng ký của Văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

2.13. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể và tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật; được quyền yêu cầu thương nhân báo cáo tình hình và cung cấp thông tin về hoạt động thương mại của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở;

2.14. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

2.15. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh;

2.16. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại;

2.17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về các lĩnh vực quản lý của Sở;

2.18. Thực hiện chế độ thông tin về thương mại, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực được phân công theo quy định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Thương mại và các cơ quan có liên quan;

2.19. Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật và xử lý các vi phạm pháp luật về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật;

2.20. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phát triển nguồn nhân lực của ngành tại địa phương;

2.21. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

2.22. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao; Đối với những tỉnh thành lập Sở Thương mại và Du lịch thì ngoài việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực thương mại qui định tại Thông tư này còn thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn về lĩnh vực du lịch theo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn, giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương.

3. Tổ chức và biên chế

3.1. Lãnh đạo Sở

Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Giám đốc Sở chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Thương mại và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi được yêu cầu. Giám đốc Sở chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định và theo quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

3.2. Cơ cấu tổ chức của Sở, gồm:

3.2.1. Tổ chức tham mưu, giúp lãnh đạo Sở

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ;

3.2.2. Chi cục Quản lý thị trường;

3.2.3. Các tổ chức sự nghiệp.

Việc thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ dựa trên nguyên tắc bảo đảm bao quát đầy đủ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; chức năng, nhiệm vụ của từng phòng phải rõ ràng, không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của phòng và tổ chức khác thuộc Sở; phù hợp với đặc điểm và khối lượng công việc thực tế ở địa phương, bảo đảm đơn giản về thủ tục hành chính và thuận lợi trong việc giải quyết các đề nghị của tổ chức và công dân.

Số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở không quá 4 phòng đối với các tỉnh, không quá 05 phòng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương.

Số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở do Giám đốc Sở Thương mại hoặc Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Giám đốc Sở Thương mại hoặc Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định việc thành lập các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi Cục Quản lý thị trường và Thanh tra Sở theo quy định của pháp luật, phê duyệt Quy chế làm việc của Sở.

Giám đốc Sở Thương mại hoặc Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các tổ chức sự nghiệp thuộc Sở và qui định trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở theo qui định của pháp luật.

3.3. Biên chế:

Biên chế của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Chi cục Quản lý thị trường là biên chế quản lý nhà nước. Biên chế của Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại.và Du lịch do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo qui định tại Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước và Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Giám đốc Sở bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Sở phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

II. CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THAM MƯU, GIÚP UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH.

1. Chức năng

Cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại và du lịch, quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành về thương mại và du lịch trên địa bàn huyện được tổ chức theo quy định tại Nghị định số 172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cơ quan chuyên môn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại và du lịch theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Biên chế:

Căn cứ đặc điểm, tình hình phát triển thương mại và du lịch ở địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định biên chế để đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại và du lịch trong tổng biên chế hành chính được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh giao cho huyện.

III. NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại và du lịch của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã) do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại hoặc Sở Thương mại và Du lịch và Giám đốc Sở Nội vụ.

Căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương mại và du lịch ở địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng cán bộ không chuyên trách về thương mại và du lịch ở xã theo quy định của Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư Liên tịch số 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP ngày 27 tháng 01 năm 2000 của Liên Bộ Thương mại - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về chức năng,.nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại tại địa phương.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các tỉnh cần phản ánh kịp thời về Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ nghiên cứu giải quyết./.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
 Đỗ Quang Trung

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
 Trương Đình Tuyển

 

THE MINISTRIES OF TRADE AND INTERNAL AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 08/2005/TTLT-BTM-BNV

Hanoi, April 8, 2005

 

INTERMINISTERIAL CIRCULAR

DETAILING FUNCTIONS, TASKS, POWERS, AND ORGANIZATION OF PROFESSIONAL AGENCIES ASSISTING PEOPLES COMMITTEE IN TRADE MANAGEMENT

Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 by the Government detailing functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decree 45/2003/ND-CP dated May 9, 2003 by the Government detailing functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Internal Affairs;
Pursuant to Decree 171/2004/ND-CP dated September 29, 2004 detailing organization of professional agencies under Peoples Committee of district, town, and city under provincial management,
The Inter-Ministry of Trade and Internal Affairs hereby provides guidelines on functions, tasks, powers, and organization of professional agencies assisting Peoples Committee in state management over local trade activities as the following:

I. PROFESSIONAL AGENCIES ASSISTING PEOPLES COMMITTEE OF PROVINCE AND CITY UNDER DIRECT CENTRAL MANAGEMENT IN STATE MANAGEMENT OVER TRADE

1. Position and functions

1.1. Department of Trade or Department of Trade and Tourism (collectively Department) are professional agencies under Peoples Committee of province and city under direct central management (collectively provincial Peoples Committee) in charge of consulting and assisting provincial Peoples Committee in state management over local trade activities including: goods circulation in the home market, export, import, consumer right protection, e-commerce, market management, competition management, anti-monopoly, anti-dumping, trade promotion, international economic integration; state management over public services in the local trade sector; performing other tasks under authorization of provincial Peoples Committee and in accordance with the law.

Department of Trade and Tourism are responsible for implementation of this Circular as well as

1.2. Department of Trade is under provincial Peoples Committees direction and management with regards to organization, staff, and operation; as well as the direction and supervision on professionalism in the trade arena.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Tasks and powers in trade arena

2.1. Submitting to provincial Peoples Committee decisions and directives on state management over trade within the

2.2. Submitting to provincial Peoples Committee long-term plan, five-year, and annual plans, significant programs and projects within its managerial scope and suitable with local general socio-economic development plan as well as the Ministry of Trades sectoral development plan.

2.3. Submitting to provincial Peoples Committee decisions on assignment, devolution, or authorization in trade arena to Peoples Committee of district, town, and city under provincial management and professional agencies under provincial Peoples Committee in compliance with the law of current practice.

2.4. Organizing, directing, and supervising implementation of approved legal documents, development plans, programs, and projects in trade arena; propagandizing and educating law within its managerial scope;

2.5. Managing circulation of commodities in the domestic market:

2.5.1. Being responsible for directing and organizing implementation of plans and policies on development of the trade infrastructure system including market, trade center, supermarket, oil shop, co-op, trading agent, and others.

2.5.2. Presiding over and coordinating with other professional agencies at the same level to instruct and organize implementation of regimes and policies on encouraging enterprises of every economic sector to expand business network, develop economic ties during circulation process, between manufacture and circulation, and establish stable local goods circulation channels linking production and consumption.

2.5.3. Instructing, deploying, and supervising implementation of regimes and policies on circulation of trade goods and services including trade policies for mountainous areas and areas with ethnic minorities; taking stock of and proposing solutions to goods circulation in certain periods;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.5.5. Organizing and managing issuance of certificates for goods traded in the domestic market, trade services, and trading activities of local businesses in compliance with the law of current practice;

2.6. Export import management:

2.6.1. Instructing and supervising implementation of regimes and policies on export import of goods, making plans and measures to realize plans for development of commodity export and trade in border areas (for provinces sharing border lines with China, Laos, and Cambodia);

2.6.2. Approving export import plans of foreign-invested enterprises and allocating quota to local enterprises under authorization by the Ministry of Trade;

2.6.3. Following up, collecting, and reporting to provincial Peoples Committee and the Ministry of trade on implementation of and proposing modifications to export import policies, measures to develop export of commodity in line with localitys factual requirements;

2.7. E-commerce management

2.7.1. Submitting to provincial Peoples Committee programs and plans for improvement of human resource serving local management and development of e-commerce and being responsible for organizing implementation of such programs after approved.

2.7.2. Considering or taking part in consideration of local programs and projects on application of e-commerce in compliance with the law of current practice;

2.7.3. Under assignment by provincial Peoples Committee, coordinating with relevant agencies to establish infrastructures for application of e-commerce in line with the general program for development of e-commerce by the Ministry of Trade;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.8.1. Assisting provincial Peoples Committee unify direction on local market management tasks in accordance with directive from the Government, the Ministry of Trade, and other competent state agencies;

2.8.2. Being responsible for instructing and organizing implementation of market management tasks, fight against illegal trading activities, trading of illegally imported and prohibited goods, production and trading of counterfeit and low quality goods, and violations of intellectual property; fight against speculation, monopoly, trade frauds, and other violations of the law in the trade sector by individuals and organizations with business in the locality.

2.8.3. Presiding over and coordinating with other local competent agencies to managing market, fighting against illegal trading activities, and preventing counterfeit goods and trade frauds;

2.8.4. Taking stock of and reporting on market situation, market supervision, and sanction on violations of the trade sector in accordance with regulations and as required by higher levels;

2.9. Implementing the laws regulations on competition, anti-monopoly, anti-dumping, and protection of

2.9.1. Instructing and organizing implementation of the laws regulations on competition, anti-monopoly, anti-dumping, and protection of consumers rights in order to ensure a healthy competition environment and for the interests of local consumers;

2.9.2. Discovering and proposing relevant agencies to make modifications and supplements to regulations and legal documents which do not match the law on competition;

2.9.3. Requiring relevant organizations and individuals to provide information and document necessary for assigned tasks;

2.9.4. Collecting and building database, managing and providing information about businesses dominating the market and monopoly companies located in the province, regulations on competition within trade association, and cases of exemption to requesting organizations and individuals.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.10.1. Submitting to provincial Peoples Committee plans, programs, and measures on trade promotion in order to boost exports and support local businesses to build and develop trademarks for Vietnamese goods; instructing and organizing implementation of such programs after they are approved.

2.10.2. In charge of registration for organization of local trade fairs, exhibitions, and promotional programs; considering and approving plans for organization of local trade fairs and exhibitions in accordance with regulations of current practice;

2.10.3. Collecting, processing, and providing information about trade to local management agencies and enterprises;

2.11. About international economic and trade integration:

2.11.1. Submitting to provincial Peoples Committee programs, plans, specific measures on international and trade economic integration; organizing implementation of those approved;

2.11.2. Propagandizing, educating, and instructing implementation of local plans, programs, and regulations on international economic and trade integration;

2.12. In charge of register for establishment of representative offices and branches of foreign companies in the locality in accordance with the law of current practice;

2.13. Assisting provincial Peoples Committee in state management over businesses, private and collective economic organization, and non-government organizations operating in the fields under its managerial scope in compliance with the law; having the right to request local businesses provide information about their operation and trading activities necessary for its state management tasks.

2.14. Presiding over and coordinating Departments of Internal Affairs and Finance to instruct and supervise implementation of the self-determination and self-responsibility regime at administrative agencies in compliance with the law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.16. Providing instruction and supervision on professionalism to professional agencies under municipal Peoples Committee which are responsible for state management in the trade field;

2.17. Organizing research and application of science, technology, environment protection; building up the archive system of information and data about the fields under its managerial scope;

2.18. Realizing the trade information regime; regularly or randomly reporting on implementation of its assigned tasks in accordance with regulations by provincial Peoples Committee, the Ministry of Trade, and relevant agencies;

2.19. Supervising implementation of the law and imposing sanction on violations of the law in the fields under its scope of management, dealing with denouncement, anti-corruption, and fight against wrongdoings in compliance with the law;

2.20. Managing staff, implementing salary scheme and policies on treatment, awarding, merit, and discipline for cadres in accordance with devolvement of provincial Peoples Committee and the law; performing tasks related training, professionalism improvement, and human resource development for local trade sector;

2.21. Managing allocated properties and implementing assigned budget tasks in accordance with regulations of the law and devolvement by provincial Peoples Committee.

2.22. Performing other tasks assigned by provincial Peoples Committee;

In addition to tasks and powers stated in this circular, provincial Department of Trade and Tourism has to implement tasks and powers in the tourism arena as specified in the circular detailing functions, tasks, powers, and organization of professional agencies in charge of assisting Peoples Committee in state management over local tourism.

3. Organization and personnel

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Department of Trade or Department of Trade and Tourism has Director and not more than 3 Deputy Directors.

Director is responsible and reports to provincial Peoples Committee and the Ministry of Trade and report to provincial Peoples Council if required.

Director is responsible to provincial Peoples Committee and the law for operation of the Department he is in charge of and performance of assigned tasks.

Deputy Directors are responsible to Director and the law for performance of assigned tasks.

Chairman of provincial Peoples Committee appoints Directors and Deputy Directors basing on professionalism standards specified by Minister of Trade as well as regulations by the Party and the State on personnel.

Removal, merit, awarding, and discipline for Directors and Vice Directors are implemented in accordance with the law.

3.2. Organization:

3.2.1. Divisions consulting and assisting

- Office;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Professional divisions

3.2.2. Market Management Division

3.2.3. Administrative divisions

Professional divisions must cover all fields with thin Departments scope of management; functions and tasks of these divisions must be clearly and different from those of other divisions under the same Department, match local specialty and volume of work, ensure simplicity in administrative procedures and dealing with proposals from organizations and individuals.

Department of provinces can have no more than 4 professional divisions, department of cities under direct central management can have no more than 5 professional divisions.

Number and names of professional divisions are proposed by Director of Department of Trade or Department of Trade and Tourism in cooperation with Director of Department of Internal Affairs and decided by Chairman of provincial Peoples Committee.

Director of Department of Trade or Department of Trade and Tourism cooperates with Director of Department of Internal Affairs to submit to Chairman of provincial Peoples Committee decisions on establishment of administrative divisions under the Department, detailing functions, tasks, and powers of Market Management Division and Inspectorate in accordance with the law; and approves working regulations of the Department.

Director of Department of Trade or Department of Trade and Tourism details tasks and powers of Office, professional divisions, and administrative divisions under the Department as well as responsibilities of heads of these divisions in accordance with the law.

3.3. Personnel:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Director is responsible for organizing cadres of the Department in compliance with regulations of the law on state personnel.

II. PROFESSIONAL AGENCIES IN CHARGE OF ASSISTING PEOPLES COMMITTEE OF DISTRICT, TOWN, AND CITY UNDER PROVINCIAL MANAGEMENT IN STATE MANAGEMENT OVER TRADE AND TOURISM

1. Functions

Professional agencies in charge of assisting Peoples Committee of districts, towns, and cities under provincial management in state management over local trade and tourism are organized in compliance with Decree 172/2004/ND-CP dated September 29, 2004 by the Government detailing organization of professional agencies under Peoples Committee of districts, towns, and cities under provincial management.

Organization, personnel, and operation of these professional agencies are directed and managed by municipal Peoples Committee. Their professionalism is directed and supervised by Department of Trade or Department of Trade and Tourism.

2. Tasks and powers

Under guidelines from provincial Peoples Committee, Municipal Peoples Committee is responsible for detailing functions, tasks, and powers of professional agencies in charge of assisting it in state management over trade and tourism.

3. Personnel:

Basing on development of local trade and tourism, Chairman of municipal Peoples Committee decides personnel for state management over local trade and tourism within the scope of personnel assigned by provincial Peoples Committee.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Tasks of state management over trade and tourism performed by Peoples Committee of commune, ward, and town (collectively commune Peoples Committee) are decided by provincial Peoples Committee basing on proposal by Director of Department of Trade or Department of Trade and Tourism and Director of Department of Internal Affairs.

Predicating on local factual situation and requirements for state management over trade and tourism, provincial Peoples Committee decides unspecialized personnel for commune trade and tourism management in compliance with Decree 121/2003/ND-CP dated October 21, 2003 by the Government on treatment and policy on carders at the commune, district, and commune level.

IV. IMPLEMENTATION

1. This Circular comes into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette and replaces Interministerial Circular 36/2000/TTLT-BTM-BTCCBCP dated January 27, 2000 by the Ministry of Trade and the Government Personnel Organization Committee (currently the Ministry of Internal Affairs) detailing functions, tasks, powers, and organization of professional agencies assisting Peoples Committee in state management over local trade.

2. Chairman of Peoples Committee of provinces and cities under direct central management is responsible for organizing implementation of this circular and informing the Ministries of Trade and Internal Affairs of any uncertainties arising during implementation for their quick settlement.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BTM-BNV ngày 08/04/2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về thương mại địa phương do Bộ Thương mại - Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.783

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!