Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/2007/TTLT-BTM-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Thương mại Người ký: Trần Văn Tá, Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 06/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/TTLT-BTM-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ KHUYẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2006/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 37/2006/NĐ-CP);

Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại được quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP như sau:

I. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI VÀ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

1. Cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền đối với hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước) bao gồm:

a) Bộ Thương mại chịu trách nhiệm giải quyết việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này; 

b) Sở Thương mại chịu trách nhiệm giải quyết việc thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

a) Công bố công khai điều kiện, thời gian, trình tự và thủ tục thông báo, đăng ký  thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

b) Tiếp nhận, giải quyết việc thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định tại Luật Thương mại,  Nghị định số 37/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này;

c) Kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định;

d) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.                

II. KHUYẾN MẠI

1. Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại, bao gồm:

a) Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền;

b) Tặng hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền kèm theo hoặc không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

c) Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó;

d) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

đ) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

e) Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

g) Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

2. Thông báo thực hiện khuyến mại

Chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại nêu tại khoản 1 Mục này phải gửi thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại. Khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại, Sở Thương mại ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại Sở Thương mại (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);

3. Các hình thức khuyến mại phải đăng ký tại Sở Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương), Bộ Thương mại (nếu thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên), bao gồm:

a) Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình khuyến mại mang tính may rủi;

b) Các hình thức khuyến mại khác theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

4. Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

a) Văn bản đăng ký thực hiện khuyến mại (theo mẫu KM -2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Thể lệ chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;

d) Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;

đ) Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng (nếu có);

e) Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có).

Ngoài các giấy tờ nêu tại điểm a, b, c, d, đ và e khoản này, thương nhân không cần xuất trình thêm bất kỳ loại giấy tờ nào khác.

5. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại

a) Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại, cơ quan quản lý nhà nước ghi Giấy biên nhận hồ sơ. Giấy biên nhận hồ sơ được lập thành 02 bản (theo mẫu KM-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), 01 bản giao cho thương nhân thực hiện khuyến mại và 01 bản lưu tại cơ quan quản lý nhà nước (không áp dụng đối với trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện);

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu KM-5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho thương nhân để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ;

c) Thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giải thích rõ những yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời đề nghị của thương nhân.

6. Xác nhận, không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại

a) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu KM-6 hoặc KM-7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

 b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản xác nhận của Bộ Thương mại.

7. Sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

a). Thương nhân muốn sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải gửi văn bản thông báo hoặc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến cơ quan quản lý nhà nước nơi đã thông báo hoặc đăng ký thực hiện khuyến mại;

b). Trình tự, thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải thông báo thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư này. Trình tự, thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung đối với chương trình khuyến mại thuộc hình thức phải đăng ký thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 5 và khoản 6 Mục II tại Thông tư này; 

c). Việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại phải đảm bảo tuân thủ các quy định về khuyến mại tại Luật Thương mại và Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

8. Đối với hình thức khuyến mại mang tính may rủi, khi thực hiện việc đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá hoặc mở thưởng chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng từ 100 triệu đồng trở lên, thương nhân phải thông báo cho Sở Thương mại nơi tiến hành các hoạt động trên trước 07 (bảy) ngày làm việc để tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

9. Chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại

Trong trường hợp chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, thương nhân có nghĩa vụ thông báo công khai đến khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước.

10. Đình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại

Cơ quan quản lý nhà nước đình chỉ việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại của thương nhân nếu phát hiện có hành vi vi phạm thuộc quy định tại Điều 20 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP (theo mẫu KM-9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). 

11. Xử lý giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi

a) Trong thời hạn 8 (tám) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng, thương nhân có trách nhiệm báo cáo chi tiết cho cơ quan quản lý nhà nước về giải thưởng không có người trúng thưởng (theo mẫu KM-10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của thương nhân, cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, xác nhận và ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (theo mẫu KM-11 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

c) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước, thương nhân có trách nhiệm nộp khoản tiền 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước đã xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại tại Kho bạc nhà nước;

d) Căn cứ vào quyết định thu nộp, Kho bạc nhà nước hạch toán điều tiết số thu theo phân cấp, trong đó khoản thu nộp do Bộ Thương mại quyết định thì điều tiết vào ngân sách Trung ương 100%; khoản thu nộp do Sở Thương mại quyết định thì điều tiết vào ngân sách địa phương 100% và hạch toán vào Chương 160, Loại 10, Khoản 10, Mục 062, Tiểu mục 99 của Mục lục Ngân sách Nhà nước;

đ) Hạch toán, kiểm tra quyết toán

Thương nhân hạch toán khoản nộp 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại vào chi phí giá thành của doanh nghiệp. Kết thúc năm ngân sách, Kho bạc nhà nước thông báo cho cơ quan ra quyết định về số tiền thực thu vào Kho bạc và đã điều tiết nộp ngân sách. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại tổng hợp quyết toán với cơ quan quản lý tài chính đồng cấp về số tiền theo quyết định thu và số tiền thực thu vào ngân sách nhà nước.

12. Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại

a) Kết thúc chương trình khuyến mại thương nhân phải báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương đến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu KM-12 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Trường hợp Bộ Thương mại là cơ quan xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, ngoài trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại đến Bộ Thương mại, thương nhân có trách nhiệm báo cáo Sở Thương mại địa phương kết quả thực hiện khuyến mại tại địa phương nơi thương nhân thực hiện khuyến mại.

III. HỘI CHỢ, TRIẾN LÃM THƯƠNG MẠI

1. Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tổ chức tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại) phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức. 

b) Trường hợp đăng ký sau thời hạn theo hướng dẫn tại điểm a khoản này, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài.

2. Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP trong đó có văn bản đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu HCTL-1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu HCTL-2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ;

b) Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước giải thích rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm trả lời đề nghị của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại. 

4. Xác nhận, không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a) Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Mục này, khi nhận đủ hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận  hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu HCTL-3 hoặc HCTL-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước ngày 01 tháng 11 của năm trước năm tổ chức, trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do;

b) Trường hợp đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Mục này, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu HCTL-3, HCTL-4 nêu trên).

5. Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa điểm:

a) Trường hợp đăng ký theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Mục này, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó. Trường hợp việc hiệp thương không đạt kết quả, cơ quan quản lý nhà nước quyết định xác nhận cho 01 (một) thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức dựa trên các cơ sở theo quy định tại khoản 4 Điều 34 và khoản 4 Điều 36 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP;

b) Trường hợp đăng ký theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Mục này, cơ quan quản lý nhà nước xác nhận cho thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại đăng ký trước.

6.  Thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

a). Thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại có quyền thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đã được xác nhận. Văn bản đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (theo mẫu HCTL-5 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) phải được gửi đến cơ quan quản lý nhà nước trước ngày khai mạc hội chợ, triển lãm thương mại chậm nhất 30 (ba mươi) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc 45 (bốn mươi lăm) ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài;

b). Trình tự, thủ tục đối với việc thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 Mục này

c). Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xem xét, xác nhận hoặc không xác nhận bằng văn bản (theo mẫu HCTL-3 hoặc HCTL-4 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do.

7. Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải có văn bản báo cáo kết quả tổ chức đến cơ quan quản lý nhà nước (theo mẫu HCTL-6 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

8. Trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật

a) Tổ chức, cá nhân trước khi tiến hành trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại phải gửi văn bản đăng ký (theo mẫu HCTL-7 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) đến Sở Thương mại (trong trường hợp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam) hoặc Bộ Thương mại (trong trường hợp tham gia hội chợ, triển lãm thương mại tại nước ngoài);

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, đối với hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước thông báo bằng văn bản (theo mẫu HCTL-8 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) cho tổ chức, cá nhân để bổ sung hồ sơ;

c) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước phải chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký (theo mẫu HCTL-9 hoặc mẫu HCTL-10 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do;           

9. Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại

Việc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập hàng hoá để tham gia hội chợ, triển lãm thương mại được thực hiện theo các quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thương mại giao:

a) Cục Xúc tiến thương mại tiếp nhận, giải quyết việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại;

b) Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại và các cơ quan có liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại.

2. Sở Thương mại tiếp nhận giải quyết việc thông báo, đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Sở Thương mại có trách nhiệm báo cáo hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn theo yêu cầu của Cục Xúc tiến thương mại.

3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Thương mại, Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch, Sở Du lịch Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Bộ Thương mại;
- BTM: Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc;
- BTC: Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XTTM, PC (BTM); VT, TCDN (BTC).

 


Mẫu KM-1 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng   năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên thương nhân                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ..........                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                        ________________________

                                                                                           ….., ngày    tháng    năm 200…

                                                                                               

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

                                    Kính gửi:           ………………………………………………

­    Tên thương nhân: ……………………………………………………………………………

­    Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………..

­    Điện thoại:……………………….  Fax: …………………  Email: ……………………...

­    Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………

­    Số Tài khoản: ……………………………… tại Ngân hàng: …………………………..

­    Người liên hệ:…………………………………… Điện thoại: …………………………..

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại,  Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) thông báo chương trình khuyến mại như sau:

1.     Tên chương trình khuyến mại: ……………………………………………

2.     Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………..

3.     Hình thức khuyến mại: …………………………………………………...

4.     Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………

5.     Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …...…………………………….

6.     Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………..

7.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): …………………………………………………………………………..

8.     Cơ cấu giải thưởng: ……………………………………………………….

9.     Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………..

10.  Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: ………………………….

         (Tên thương nhân) thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành. 

         (Bản sao văn bản của Cục Xúc tiến thương mại xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại gửi kèm - nếu có).

                                                                            Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                                           (Ký tên & đóng dấu)


Mẫu KM-2 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên thương nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số ………

….., ngày      tháng    năm 200…

                                                                                                                                              

 ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi:  ..............................................................................................

                                                                  

­      Tên thương nhân: ………………………………………………………….............................

­      Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………...........................

­                              Điện thoại:……………………… Fax: …………………  Email: ………..........................

­      Mã số thuế: …………………………………………………………………

­      Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: …………………………

­      Người liên hệ:.................................... Điện thoại:..........................................

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại như sau:

1.     Tên chương trình khuyến mại: .……………………………………………...

2.     Thời gian khuyến mại: ……….……………………………………………...

3.     Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………..

4.     Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………

5.     Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:. …………………………………………….

6.     Hình thức khuyến mại: ……….……………………………………………..

7.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ………………………………………………………………………..

8.     Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………...

         Thể lệ chương trình khuyến mại đính kèm.

         (Tên thương nhân) gửi kèm Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện hành.                                                                

Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                                              (Ký tên & đóng dấu)


Mẫu KM-3 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số …… ngày...…/… /200…của ....... )

1.     Tên chương trình khuyến mại:

2.     Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:

3.     Thời gian khuyến mại:

4.     Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:

5.     Hình thức khuyến mại:

6.     Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

7.     Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng

(VNĐ)

Số giải

Thành tiền

(VNĐ)

Giải nhất

 

 

 

 

Giải nhì

 

 

 

 

Giải khuyến khích

 

 

 

 

Tổng cộng:

                

 

Chú ý:

·                     Đề nghị miêu tả chi tiết nội dung và  ký  mã hiệu  từng giải thưởng;

·                     Quy định rõ giải thưởng có được quy đổi thành tiền mặt hay không;

·                     Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hoá khuyến mại;

8.     Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

-                     Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng; quyền lợi của khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại.

-                     Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon...) sẽ phát hành.

-                     Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

-                     Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:

-                     Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng:

-                     Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

-                     Thời hạn tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ khách hàng trúng thưởng:

-                     Địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

-                     Thời hạn kết thúc trao thưởng:

-                     Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).

9.     Trách nhiệm thông báo:

-                     Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ chương trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin đại chúng; tại địa điểm bán sản phẩm khuyến mại; trên hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại).

-                     Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng.

10.  Các qui định khác

-                     Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia hoặc không được tham gia chương trình khuyến mại (áp dụng hoặc không áp dụng cho nhân viên của doanh nghiệp, các đại lý, nhà phân phối, nhà quảng cáo, in ấn phục vụ chương trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…)

-                     Trách nhiệm của người tham gia chương trình đối với chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập không thường xuyên.

-                     Ý định sử dụng thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng vào các hoạt động quảng cáo.

-                     Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong khâu in ấn và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại.

-                     Qui định về trách nhiệm của thương nhân trong việc lưu trữ bằng chứng trúng thưởng của thương nhân phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

-                     Trách nhiệm của thương nhân trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp….

                                                                         Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                                             (Ký tên & đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

                                                                                                                                                Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

                                                                                                                                                Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

                                                                                                                                                Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

                                                                        Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

                                                                                                                                                Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

                                                                                                                                                Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

                                                                                                                                                Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

                                                                                                                                                Giấy ủy quyền làm thủ tục khuyến mại (nếu có).

                                                                                                                                                Các giấy tờ khác.

Ghi chú: Nội dung hướng dẫn tại các điểm 8, 9 và 10 chỉ mang tính tham khảo. Thương nhân cần căn cứ vào thực tế để xây dựng thể lệ chương trình khuyến mại cụ thể và phù hợp.


Mẫu KM-4 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng   7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

......., ngày … tháng … năm 200...

 

BIÊN NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

1.                            Ngày … tháng … năm 200… Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) tiếp nhận hồ sơ của: (tên thương nhân nộp hồ sơ thực hiện khuyến mại)

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………...    Fax: ………………………………………

Nội dung:

      thông báo thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại)

      đăng thực hiện khuyến mại: (tên chương trình khuyến mại)

   Thời gian thực hiện: từ ........ đến .…………………………………………………..

2.                            Hồ sơ gồm:

      Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

      Hình ảnh sản phẩm khuyến mại.

      Hình ảnh sản phẩm dùng để khuyến mại.

      Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng.

      Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại (theo quy định của pháp luật nếu có).

      Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đối với sản phẩm khuyến mại nhập khẩu).

      Danh sách các địa điểm sẽ tiến hành hoạt động khuyến mại và các điểm đổi thưởng.

      Giấy ủy quyền làm dịch vụ khuyến mại (nếu thuê đơn vị thứ ba làm dịch vụ khuyến mại).

       Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

     Các giấy tờ khác.

3.                            Ngày trả công văn xác nhận (đối với hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại): .............

 

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu KM-5 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

Số: …………

V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ

đăng ký thực hiện khuyến mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng… năm 200…

                                                                                               

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng... năm 200… của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) điều chỉnh, bổ sung trong hồ sơ những nội dung, tài liệu sau đây:

        Thời gian khuyến mại: ................................................;

        Địa điểm trao thưởng: ................................................;

        Thời gian trao thưởng: ................................................;

        Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại (Mẫu KM-12) của (tên chương trình khuyến mại liền kề trước đó nếu có)

        Hình ảnh sản phẩm khuyến mại/sản phẩm dùng để khuyến mại;

        Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng;

        Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa khuyến mại;

        Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có);

        Các nội dung ( hoặc giấy tờ) khác:................................................../.

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân)  biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...

 

CỤC TRƯỞNG

 (GIÁM ĐỐC)

                         

 (Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-6 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng   7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

__________

Số: …………

V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi: ........................................................................................................

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số ......... ngày... tháng... năm ... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại, Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

-                        Tên chương trình khuyến mại: .......................................................................

-                        Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: ............................................................

-                        Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: …………………………………...

-                        Thời gian khuyến mại: ...................................................................................

-                        Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại:…………………………………….

-                        Hình thức khuyến mại: ..................................................................................

-       Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): ......................................................................

                Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại kèm theo.

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

-                        Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

-                        Thực hiện đúng các quy định về khuyến mại của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

-                        Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao thưởng của chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại)./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

  (Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-7 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

__________

Số: …………

V/v không xác nhận đăng ký thực hiện

khuyến mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:......................................................................................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ........ ngày... tháng ... năm ... của (tên thương nhân) đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại) của (tên thương nhân) với lý do:

        Chương trình khuyến mại vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật Thương  mại, Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

        do khác: ...............................................

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.

                                                                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

                                                                                                      

 (Ký tên và đóng dấu)

                                                   


Mẫu KM-8 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên thương nhân                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Cv số ………                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                

                                                                                                ….., ngày    tháng    năm 200…

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ......................................

­        Tên thương nhân:…………………………………………………………

­        Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..………………...

­        Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:…………………..

­        Người liên hệ: ...........................................  Điện thoại: .............................

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ vào công văn số…… ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mai (Sở Thương mại) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

            (Tên thương nhân) đăng ký điều chỉnh một số nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

        Thời gian khuyến mại:............................................................................

        Địa bàn (phạm vi) thực hiện khuyến mại: ........................................... .

        Cơ cấu giải thưởng:................................................................................

        Các nội dung điều chỉnh khác:...............................................................

            Lý do điều chỉnh: ………………………………………………......…….......

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) cam kết:

­        Thông báo công khai việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại này tại nơi bán hàng và trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

­        Thông báo việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại đến các Sở Thương mại thuộc các tỉnh, thành phố nơi thực hiện khuyến mại (trường hợp Bộ Thương mại xác nhận việc điều chỉnh thể lệ chương trình khuyến mại).

­        Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

­        Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

­        (Các cam kết khác ......)

                                                                                                                                                                                                                        Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                                         (Ký tên & đóng dấu)


Mẫu KM-9 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

 (SỞ THƯƠNG MẠI ...)

__________

Số: …………

V/v đình chỉ việc thực hiện

chương trình khuyến mại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

….., ngày … tháng… năm 200…

Kính gửi:..........................................

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

            Căn cứ công văn số .... ngày... tháng ... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận cho (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

Cục Xúc tiến thương mại  (Sở Thương mại) yêu cầu (tên thương nhân) chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại)  với lý do:

        Vi phạm các quy định tại Điều 100 Luật Thương mại, Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP.

        do khác.........

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

­        Công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại (tên chương trình) tại nơi bán hàng hoặc trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng để khách hàng được biết.

­        Bảo đảm đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại

­        Giải quyết khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại./.

                                   

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

 

 (Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu KM-10 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên thương nhân:

Số: …….

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

....... , ngày … tháng … năm …

BÁO CÁO

Giải thưởng không có người trúng thưởng

của chương trình khuyến mại mang tính may rủi

Kính gửi: ..................................

Tên thương nhân:……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..……………….......................

Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………………………..

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: ……………………………

Người liên hệ: ................................................  Điện thoại: ............................................

-                                                                                                                                                          Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian, địa bàn khuyến mại);

-                                                                                                                                                          Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại, (tên thương nhân) báo cáo chi tiết về giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) như sau:

Cơ cấu

giải thưởng

đã công bố

Nội dung

giải thưởng

Trị giá

giải thưởng đã công bố

(VNĐ)

Số lượng giải thưởng đã công bố

Số lượng

giải thưởng không có người trúng thưởng

Giá trị

giải thưởng không có người trúng thưởng

(VNĐ)

(Giải đặc biệt)

 

 

 

 

 

(Giải nhất)

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.         Tổng giá trị giải thưởng theo thể lệ đã công bố:…….…………………………….

2.         Tổng giá trị giải thưởng đã trao: ………………………………………………….

3.         Tổng giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng (giải thưởng tồn đọng): ....

4.         (Tên thương nhân) gửi kèm theo:

-          Biên bản xác định kết quả trúng thưởng (nếu có).

-          Danh sách khách hàng trúng thưởng.

-          Biên bản trao giải thưởng hoặc tài liệu chứng minh giải thưởng đã được trao.

5.         Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:…

6.         (Tên thương nhân) cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin nêu trên./.

                                                                     Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                                      (Ký tên & đóng dấu)

Mẫu KM-11 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06  tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

__________

Số: ……./QĐ-….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

……, ngày..... tháng…. năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng

 không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại

            Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ công văn số …. ngày …. tháng …. năm .... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) thực hiện chương trình khuyến mại (tên chương trình);

Căn cứ báo cáo số …. ngày …. tháng …. năm …. của (tên thương nhân) về giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình, thời gian khuyến mại),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình) do (tên thương nhân) thực hiện từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … . 

Điều 2. (tên thương nhân) có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước

- Số tiền: ...........................................................………….. đồng (viết bằng chữ)

- Vào Chương 60, Loại 10, Mục 062, Tiểu mục 99  tại Kho bạc nhà nước (tỉnh, thành phố… của cơ quan ra Quyết định thu)

- Nội dung: nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (tên chương trình)  theo Quyết định (số, ngày, tháng, năm) của (cơ quan ra Quyết định).

Điều 3. (tên thương nhân) có trách nhiệm thực hiện quyết định này trước ngày .... tháng .... năm ...../.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố ... (nơi cơ quan ra quyết định thu);

- Cục thuế tỉnh, thành phố ... (nơi thương nhân đóng trụ sở chính);

- Lưu: VT, ….

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC SỞ)

 (Ký tên và đóng dấu)


Mẫu KM-12 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày  06 tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên thương nhân

Cv số:…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---------------

                                                             ….., ngày ... tháng ... năm 200…

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

           

Kính gửi: ..................................

-                Căn cứ công văn số.......... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: (tên chương trình, thời gian, địa bàn thực hiện khuyến mại);

-                Căn cứ Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của .... về việc thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại (nếu có).

(Tên thương nhân) báo cáo kết quả thực hiện như sau:

-                Tổng giá trị giải thưởng đã công bố:………………………………….…………….

-                Tổng trị giá giải thưởng đã trao: …………………………………….……………..

-                Giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng : ………………..….....................

-                Thực hiện Quyết định thu nộp  50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại với số tiền là:…….. đồng (gửi kèm bản sao Giấy nộp tiền vào Kho bạc nhà nước)

-                Đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp:…....................................................................

                                                         

                                                         Đại diện theo pháp luật của thương nhân

                                                                               (Ký tên & đóng dấu)

Người liên hệ:…………

Điện thoại: …………                                                   


Mẫu HCTL-1 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7  năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên thương nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cv số: ………          

 

….., ngày .... tháng... năm 200…

                                                                                

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi:        ...........................

­        Tên thương nhân: ………………………………………………………….

­        Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………….

­        Điện thoại: ..........................Fax:............................Email: …………………

­        Mã số thuế: ....................................................................................................

­        Số tài khoản: …………………… tại Ngân hàng: …………………………

­        Người liên hệ:……………………….Điện thoại: ………….………………

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  ........ tại tỉnh/thành phố (tại nước ngoài) như sau:

1.     Hội chợ/triển lãm thương mại thứ 1:

-                      Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………

-                      Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….

-                      Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..

-                      Thời gian:………………………………………………………………..

-                      Địa điểm: ………………………………………………………..………

-                      Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………

-                      Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….

-         Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………… …

-          Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..

-          Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ……………………….

2.  Hội chợ/triển lãm thương mại thứ ...

-                      Tên tiếng Việt (tên đầy đủ/viết tắt) : ……………………………………

-                      Tên tiếng Anh (tên đầy đủ/viết tắt): …………………………………….

-                      Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức (tên đầy đủ/viết tắt): …………………..

-                      Thời gian:………………………………………………………………..

-                      Địa điểm: ………………………………………………………..………

-                      Chủ đề (nếu có): …………………………………………………………

-                      Tính chất: chuyên ngành/ tổng hợp: …………………………………….

-         Ngành hàng dự kiến tham gia: ………………………………………….

-          Số lượng gian hàng hoặc số lượng gian hàng quy đổi (số doanh nghiệp) dự kiến tổ chức: …………………………..

-          Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: …………………………

         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung đăng ký trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

         Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

                                                                                     

                                                                     Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                                        (Ký tên & đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

                                                                                                                                                Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương) có chức năng kinh doanh hội chợ, triển lãm thương mại;

                                                                                                                                                Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

                                                                                                                                                Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).

                                                                                                                                                Báo cáo kết quả hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký và thực hiện (nếu có).


Mẫu HCTL-2 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……….

V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu đăng ký

tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

……., ngày..... tháng…. năm…

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại công văn số ... ngày .... tháng .... năm .... của (tên thương nhân), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) bổ sung những tài liệu sau đây:

     Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương);

     Báo cáo kết quả tổ chức các hội chợ, triển lãm thương mại;

     Bản sao bằng chứng chứng minh chất lượng, danh hiệu của hàng hóa, dịch vụ tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có);

     Bản sao bằng chứng chứng minh uy tín, danh hiệu của thương nhân, tố chức hoặc cá nhân tham gia hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp với tên, chủ đề của hội chợ, triển lãm thương mại đã đăng ký (nếu có).

     Các nội dung khác:................................................

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân)  biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)

 


Mẫu HCTL-3 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……….

V/v xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

……, ngày..... tháng…. năm…

                                                                       

Kính gửi:        ...........................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;  

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (tại nước ngoài) với các nội dung sau:

      Tên hội chợ/triển lãm thương mại: ..............................................................

-                      Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức: ………………………………………….

-                      Thời gian tổ chức:………………………………………………………...

-                      Địa điểm tổ chức: ………………………………………………………...

-                      Chủ đề (nếu có): ………………………………………………………….

-                      Ngành hàng dự kiến tham gia: ……………………………………………

-   Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) dự kiến: …………………………….

-          Cơ quan, đơn vị phối hợp trong và ngoài nước: ………………………….

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

-                        Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng  7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy định có liên quan (của nước sở tại) (trường hợp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài).

-                        Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại thương nhân phải báo cáo kết quả về Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) về việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

                                                                                          

 (Ký tên và đóng dấu)


Mẫu HCTL-4 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……….

V/v không xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

……, ngày ... tháng … năm …

 

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Xét hồ sơ gửi kèm theo công văn số ..... ngày ... tháng .... năm .... của (tên thương nhân) đăng ký (thay đổi/bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) không xác nhận đăng ký (thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký) tổ chức đối với các hội chợ, triển lãm thương mại sau:

1. ............................................................

2. ............................................................

            với lý do: ..................................................

            Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân) biết và thực hiện./.                                                                                       

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

                                                                                                      

 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu HCTL-5 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……

    . ….., ngày ... tháng ... năm 200…

                                               

THAY ĐỔI, BỔ SUNG

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC HỘI CHỢ,TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

Kính gửi:        ...........................

­        Tên thương nhân: ……………………………………………………….

­        Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………….

­        Điện thoại: .....................     Fax:......................   Email: ………………..

­        Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………..

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

         Căn cứ vào công văn số ..... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại năm........ tại ....., (tên thương nhân) đề nghị thay đổi, bổ sung một số nội dung đã đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại như sau:

                Tên (chủ đề) hội chợ, triển lãm thương mại:

                Cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức:

                Thời gian tổ chức:

                Địa điểm tổ chức:

                Số lượng gian hàng (doanh nghiệp) của Việt Nam dự kiến tham gia:

                Ngành hàng tham dự:

         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tổ chức hội chợ/ triển lãm thương mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

         Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) sẽ báo cáo kết quả thực hiện tới Quý Cục (Sở).

                                                                           

                                                                    Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                                       (Ký tên & đóng dấu)


Mẫu HCTL-6 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên DN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cv số:………

     ….., ngày ... tháng ... năm 200…

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI

                                                           

Kính gửi: ......................................

Tên thương nhân:……………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………..……………….......................

Điện thoại: ………………Fax:………………...Email:………………………………..

Mã số thuế: ......................................................................................................................

Số tài khoản: …………………………….. tại Ngân hàng: ……………………………

Người liên hệ: ................................................  Điện thoại: ............................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Căn cứ công văn số........... ngày ... tháng ... năm ... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi kết thúc, (tên thương nhân) báo cáo như sau:

1. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cụ thể

Stt

Hội chợ, triển lãm thương mại được xác nhận (tên, thời gian, địa điểm)

 

Hội chợ, triển lãm thương mại đã thực hiện

Quy mô Việt Nam

 tham gia

Quy mô nước ngoài

 tham gia

Kết quả giao dịch:

số lượng, giá trị hợp đồng, thỏa thuận ký kết; số lượng khách tham quan, giao dịch; các kết quả khác ...

 

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh ghiệp

Số lượng gian hàng

Số lượng doanh nghiệp

1.      

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

 

2. Đề xuất, kiến nghị với Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại):......... 

 Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

          (Ký tên, đóng dấu)


MẪU HCTL-7 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày  06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

Tên DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………

….., ngày ... tháng ... năm 200…

ĐĂNG KÝ

TỔ CHỨC TRƯNG BÀY HÀNG GIẢ, HÀNG VI PHẠM

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỂ SO SÁNH VỚI HÀNG THẬT

Kính gửi:        Sở Thương mại.......

­        Tên thương nhân: …………………………………………………………

­        Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………

­        Điện thoại: ......................... Fax:........................ Email: …………………

­        Người liên hệ: …………………………… Điện thoại: ………………….

         Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại, (tên thương nhân) đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật như sau:

­        Tên, thời gian, địa điểm của hội chợ, triển lãm thương mại sẽ trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, tên đơn vị tổ chức: ……………….

­        Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: …..

­        Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ………………………………………..

­        Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): ………….

         (Tên thương nhân) gửi kèm:

         Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương).

         Bản sao Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (nếu có).

         Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

         (Tên thương nhân) cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các qui định của pháp luật.

                                                                                       

                                                                        Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

                                                                                          (Ký tên & đóng dấu)


Mẫu HCTL-8 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

BỘ THƯƠNG MẠI

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(SỞ THƯƠNG MẠI)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ……….

V/v bổ sung hồ sơ, tài liệu đăng ký

trưng bày hàng giả, hàng vi phạm

quyền sở hữu trí tuệ

……., ngày..... tháng…. năm…

Kính gửi:..........................................

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại tại công văn số ... ngày .... tháng .... năm .... của (tên thương nhân), Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) đề nghị (tên thương nhân) bổ sung những tài liệu sau đây:

     Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc tương đương);

     Bản sao Giấy chứng nhận hoặc Bản công bố chất lượng hàng hóa do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có);

     Giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật xác nhận hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ;

     Các nội dung khác:................................................

Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ thời điểm cơ quan quản lý nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cục Xúc tiến thương mại (Sở Thương mại) thông báo để (tên thương nhân)  biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, ...

 

CỤC TRƯỞNG

(GIÁM ĐỐC)

(Ký tên và đóng dấu)

 


MẪU HCTL-9 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

 (SỞ THƯƠNG MẠI)

_______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ...............

V/v chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

......., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi: …………………............

             Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số .......... ngày ... tháng ... năm ... của (tên thương nhân) về việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ/triển lãm thương mại), Sở Thương mại chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật, với các nội dung sau:

-          Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: …

-          Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ………………………………………

-          Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): …………

-          Thời gian trưng bày: ...................................................................................

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

-                        Niêm yết rõ những thông tin về sản phẩm trên hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi trưng bày.

-                        Thực hiện đúng các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy định khác có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....

 

GIÁM ĐỐC

                                                           

                                          

 (Ký tên và đóng dấu)

 


MẪU HCTL-10 (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính)

 (SỞ THƯƠNG MẠI)

_______

Số: ...............

V/v không chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

......., ngày ... tháng ... năm ...

                                                                                                                                               

Kính gửi: …………………............

             Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số ....... ngày .... tháng .... năm ... của (tên thương nhân) về việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật trong hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ, triển lãm thương mại, thời gian diễn ra), Sở Thương mại không chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật trong hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ, triển lãm thương mại, thời gian diễn ra) ..............................

với lý do: ............................................................................................................

............................................................................................................................

             Sở Thương mại thông báo để (tên thương nhân) biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....

 

GIÁM ĐỐC

                                                           

                                          

 (Ký tên và đóng dấu)

 

 

MINISTRIES OF COMMERCE – FINANCE
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: 07/2007/TTLT-BTM-BTC

Hanoi, July 06, 2007

 

JOINT CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES ON SALES PROMOTION AND FAIRS, EXHIBITIONS PROVIDED FOR IN DECREE NO.37/2006/ND-CP DATED APRIL 04, 2006 OF THE GOVERNMENT DETAILING THE COMMERCIAL LAW ON ACTIVITIES OF TRADE PROMOTION

Pursuant to Decree No.29/2004/ND-CP dated January 16, 2004 of the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Commerce;

Pursuant to Decree No.77/2003/ND-CP dated July 01, 2003 of the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

Pursuant to Decree No.37/2006/ND-CP dated April 04, 2006 of the government detailing the Commercial Law on activities of trade promotion (hereinafter referred to as Decree No.37/2006/ND-CP);

Ministries Of Commerce – Finance guide the implementation of a number of Articles on activities of sales promotion and fairs, exhibitions provided for in Decree No.37/2006/ND-CP as follows:

I. STATE MANAGEMENT AGENCIES ON TRADE FOR THE ACTIVITIES OF PROMOTION AND FAIRS AND TRADE EXHIBITIONS

1. State management agencies on trade that are competent for the activities of promotion and fairs, trade exhibitions (hereinafter referred to as the state management agencies), include:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Department of Commerce shall be responsible for handling the notification and registration for sales promotion, registration for organizing fairs and trade exhibitions under its jurisdiction according to provisions of the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP and guidance in this Circular.

2. Responsibilities of the state management agencies

a) To publicize the conditions, time, order and procedures of notification and registration for sales promotion, registration for organizing fairs and trade exhibitions;

b) To receive and settle the notification and registration for sales promotion, organizing fairs, and trade exhibitions under its jurisdiction according to provisions of the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP and guidance in this Circular;

c) To inspect and monitor the activities of sales promotion, fairs and trade exhibitions under its jurisdiction according to provisions;

d) Other responsibilities as prescribed by law.

II. SALES PROMOTIONS

1. The forms of sales promotion required to notify in writing to the Department of Commerce where the sales promotion is organized include:

a) Giving samples of goods or providing services as samples to customers for trying to use without making payment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Selling goods or providing services at prices lower than the previous sales price, service provision;

d) Selling goods or providing services together with coupons of goods purchase, service use;

đ) Selling goods or providing services together with slips participating in contest for customers to select the prize winners according to the rules and prizes already announced;

e) Organizing the programs of frequent customers;

g) Organizing for customers to participate in the programs of culture, arts, entertainment, and other events for promotional purposes.

2. Notice of sales promotion

No later than 07 (seven) working days before the sales promotion, traders conducting the forms of sale promotion referred to in clause 1 of this Section shall send written notices (according to Form KM-1 in the Appendix attached to this Circular) to the Department of Commerce where the sale promotions are made. Upon receiving the notification dossiers on the sales promotion, the Department of Commerce records the receipts of dossiers. Receipts of dossiers are made into 02 copies (according to Form KM-4 in the Appendix attached to this Circular), 01 copy is given to trader, 01 copy is archived in the Department of Commerce (not applicable to case that dossier is sent by mail);

3. The forms of sales promotion must be registered with the Department of Commerce (if they are implemented in an area of province or city under central authority), Ministry of Commerce (if they are implemented in the area of from two provinces and cities directly under the Central or more), including:

a) Selling goods or providing services together with the participation in the promotion program of chance;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A dossier of registration for sales promotion includes:

a) A written registration for sales promotion (Form K-M2 in Appendix attached to this Circular);

b) Rule of promotion program (Form K-M3 in the Appendix attached to this Circular);

c) Form of lottery ticket for the promotion program with issuance of lottery tickets;

d) Images of promotional goods and goods used for sales promotion;

đ) Form of evidence determining the winning (if any);

e) A copy of the certificate of quality of goods and services promoted and goods and services used for sales promotion in accordance with the law provisions (if any).

In addition to the documents mentioned in points a, b, c, d, đ and e of this clause, trader does not need to present any other additional documents.

5. Receipt of registration dossiers for sales promotion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Within 03 (three) working days after receiving the dossier, for the dossier which is incomplete or invalid, the state management agency notifies in writing (according to Form KM-5 in the Appendix attached to this Circular) to trader for complementing and completing dossier. The time limit for handling dossier is taken into account from the time that the State management agency receives full and valid dossier;

c) Traders registering sales promotion may request the State management agencies to explain the requirements of complementing and completing dossier. State management agencies are responsible for replying to the request of traders.

6. Certification, non-certification of the registration for sales promotion

a) Within 07 (seven) working days after receipt of full and valid registration dossier of sales promotion, the state management agency shall consider and certify or not certify in writing (according to Form KM-6 or KM-7 in Appendix attached to this Circular), in case of non-certification, it must state clearly the reason;

b) Where the Ministry of Commerce is the agency certifying the registration for sales promotion, no later than 07 (seven) working days before the promotion, trader shall send written notification to the Department of Commerce where the promotion is implemented together with written certification of the Ministry of Commerce.

7. Amendment and supplementation of the contents of promotion

a). Traders who wish to amend and supplement the contents of the promotional program, they must send written notice or register for amendment and supplementation of the contents of promotional program (according to the Form KM-8 in Appendix attached to this Circular) to state management agency where the notice or registration for sales promotion is implemented;

b). The order and procedures of registration for amendments and supplementation of the contents of promotional program of form required to notify comply with the instructions in clause 2, Section II of this Circular. The order and procedures of registration for amendments and supplementation of the contents of promotional program of form required to register comply with the instructions in clause 5 and 6 of Section II of this Circular;

c). The amendment and supplementation of the contents of promotional program must be ensured compliance with regulations on sales promotion in the Commercial Law and Decree No.37/2006/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Termination of promotional programs

In case of termination of the implementation of promotional programs specified in clause 1 of Article 19 of Decree No.37/2006/ND-CP, the traders are obliged to publicize to their customers and the state management agencies.

10. Suspension of the implementation of promotional programs

State management agencies suspend the implementation of the whole or part of the promotional program of trader if it is detected committing violation of provisions in Article 20 of Decree No.37/2006/ND-CP (according to Form KM-9 in Appendix attached to this Circular).

11. Handling of the prize without winners of the promotional program with chance nature

a) Within 8 (eight) working days after expiration of award, the trader is responsible for reporting in detail to the State management agency on the prize without winners (according to the Form KM -10 in the Appendix attached to this Circular);

b) Within 7 (seven) working days from receipt of trader’s report, the State management agency inspects, certifies and makes the decision to collect 50% of the value of the award announced without the winners of the promotional program (according to the Form KM-11 in the Appendix together with this Circular);

c) Within 15 (fifteen) working days after receiving the decision to collect of the state management agency, trader shall pay the amount 50% of the value of the award announced without the winners of the promotional program into account of the state management agency that have confirmed registration for sales promotion at the State Treasury;

d) Based on decisions of collection, State Treasury accounts, regulates the revenue as assigned, including the revenue paid by the decision of the Ministry of Trade, shall be the regulated 100% into the central budget, the revenue paid by the decision of the Department of Commerce, shall be the regulated 100% into the local budget and accounted into Chapter 160, type 10, clause 10, Section 062, Sub-section 99 of the State Budget Index;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trader accounts the paid amount 50% of the value of the award announced without the winners of the promotional program into the price cost of the enterprise. Ending the budget year, the State Treasury informs the agency made decision on the proceeds into the Treasury and regulated the remittance into budget. On that basis, the state management agency of trade synthesizes and settles with the financial management agency at the same level of the amount according to the decision to collect and the proceeds to the state budget.

12. Report of the results of sales promotion implementation

a) Ending the promotional programs, traders must report the results of sales promotion at locality to the state management agencies (according to Form KM-12 in Appendix issued together with this Circular);

b) Where the Ministry of Commerce is the agency certifying the registration for sales promotion, apart from having to report the results of sales promotion implementation at locality to the Ministry of Commerce, traders are responsible for reporting to the local Department of Trade the results of sales promotion implementation in the localities where traders conduct sale promotion.

III. FAIRS AND TRADE EXHIBITIONS

1. Registration for organizing fairs and trade exhibitions

a) The organization of fairs and trade exhibitions in Vietnam or organization to participate in the fairs, trade exhibitions in foreign countries (hereinafter referred to as organizations of fairs and trade exhibitions) must be registered with the state management agencies before October 01 of the year preceding the year of the organization.

b) In case of registration after the deadline under the guidance at point a of this clause, traders, organizations operating related to trade must register before the opening date of fairs, trade exhibitions at least 30 (three twenty) days for fairs and trade exhibitions in Vietnam or the 45 (forty five) days for fairs and trade exhibitions in foreign countries.

2. Dossiers of registration for organization of fairs, trade exhibitions
Dossier of registration for organization of fair, trade exhibition shall comply with the provisions of Article 38 of Decree No.37/2006/ND-CP of which has a written registration for organization of fair, trade exhibition (according to Form HCTL-1 in Appendix attached to this Circular).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Within 03 (three) working days after receipt of dossier, for the dossier which is incomplete or invalid, the state management agency notifies in writing (form HCTL-2, Appendix attached herewith) trader, organization organizing related to trade for supplementing and completing dossier;

b) Traders and organizations operating related to trade may request the State management agency to explain clearly the contents required to supplement and complete dossier. State management agency is responsible for replying to the request of traders and organizations operating related to trade.

4. Certification, non-certification of the registration for organizing fairs, trade exhibitions

a) Where the registration for organizing fairs, trade exhibitions as guided in point a, clause 1 of this Section, upon receiving complete and valid dossier of registration for organizing fairs, trade exhibitions, the State management agency is responsible for reviewing, certifying or not certifying in writing (according to the Form HCTL-3 or HCTL-4 in the Appendix attached to this Circular) before November 11 of the year preceding the year of the organization, in case of not certifying, it must state clearly the reason;

b) Where the registration for organizing fairs, trade exhibitions as guided in point b, clause 1 of this Section, within 10 (ten) working days after receiving complete and valid dossier of registration, the State management agency shall consider and verify or not verify in writing (according to the Form HCTL-3, HCTL-4 above).

5. Where there are two traders, organizations operating related to trade or more registering for the organization of fairs, trade exhibitions that are the same name, subject, time, and location:

a) Where the registration under the guidance in point a, clause 1 of this Section, the State management agency holds the negotiation to select trader, organization operating related to trade to be held such fair, trade exhibition. Where the negotiation is not reached result, the state management agency shall make certification decision for 01 (a) trader or organization operating related to trade to be held based on grounds specified in clause 4 of Article 34 and clause 4 of Article 36 of Decree No.37/2006/ND-CP;

b) Where the registration under the guidance at point b, clause 1 of this Section, the state management agency shall make certification decision for trader or organization operating related to trade that registered in advance.

6. Change or supplementation of contents of the registration for organizing fairs and trade exhibitions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b). The order and procedures for the change or supplementation of contents of the registration for organizing fairs and trade exhibitions comply with the guidance in clause 3, clause 4 of this Section.

c). Within 10 (ten) working days after receiving complete and valid dossier of registration, state management agency shall consider and certify or not certify in writing (according to the Form HCTL-3 or HCTL-4 in the Appendix attached to this Circular), in case of not certifying, it must state clearly the reason.

8. Report of the results of organizing fairs, trade exhibitions

Within 30 (thirty) days after the end of the fair, trade exhibition, trader, organization operating related to trade must send a written report of the organization result to the State management agency (according to the Form HCTL-6 in the Appendix attached to this Circular).

9. Showing of counterfeit goods and goods infringing intellectual property rights to compare with the genuine one

a) Before organizations and individuals display the counterfeit goods, goods infringing intellectual property rights for comparison with genuine goods at fairs and trade exhibitions, they must submit written registration (according to the Form HCTL-7 in Appendix attached to this Circular) to the Department of Commerce (in the case of participating in fairs, trade exhibitions in Vietnam) or the Ministry of Commerce (in the case of participating in fairs, trade exhibitions in the foreign countries);

b) Within 03 (three) working days after receipt of dossier, for the dossier which is incomplete or invalid, the state management agency shall notify in writing (according to the Form HCTL-8 in Appendix attached to this Circular) to organization, individual for supplementing the documents;

c) Within 07 (seven) working days after receiving complete and valid dossier, the state management agency must approve or disapprove the registration (according to the Form HCTL-9 or HCTL-10 in Appendix attached to this Circular), in case of not certifying, it must state clearly the reason;

10. Temporary import for re-export, temporary export for re-import of goods for participation in fairs and trade exhibitions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV. IMPLEMENTATION

1. Ministry of Commerce:

a) Department of Trade Promotion receives and processes the registration for sales promotion, registration for organizing fairs and trade exhibitions under the jurisdiction of the Ministry of Commerce and coordinate with functional agency to inspect and monitor the implementation of the provisions of the law of traders, organize the activities related to trade;

b) Department of Market Management shall coordinate with the Trade Promotion Department and related agencies to inspect and supervise the implementation of the traders, organize the activities related to trade and administrative sanctions as prescribed by law for the violations of the law of traders, organizations operating related to trade.

2. Department of Trade receives and settles the notification and registration for sales promotion, registration for organizing fairs and trade exhibitions under the jurisdiction according to provisions of law and inspects, supervises, and handles violations in activities of sales promotion and fairs, trade exhibitions. Department of Commerce shall report on activities of sales promotion and fairs, trade exhibitions in the area as required by the Department of Trade Promotion.

3. This Circular takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. During the implementation, if any difficulties, problems arise, concerned organizations and individuals promptly report to the Ministry of Commerce, the Ministry of Finance for study, amendment and supplement./.

 

FOR MINISTER OF COMMERCE
DEPUTY MINISTER
Nguyen Thanh Bien

FOR MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Tran Van Ta

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form KM-1 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: ..........

….., date    month    200…

 

NOTICE OF SALES PROMOTION

To: ………………………………………………

- Name of trader: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Telephone: ... ... ... ... ... ... ... ... .... Fax: ... ... ... ... ... ... ... Email: ... ... ... ... ... ...

- Tax Code: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Account Number: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...at the Bank ... ... ... ... ... ... ... ...

- Contact person: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Telephone: ... ... ... ... ... ... Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated April 04, 2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities, Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on sales promotion and fairs, trade exhibitions, (name of trader) announces the promotional program as follows:

1. Name of the promotional program: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Geographical area (range) of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Form of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4. Period of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5. Goods and services used for promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Customers of the promotional program (those enjoyed to promotion): ... …….

8. Prize structure: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

9. The total value of goods and services used for sales promotion: ... ... ... ... ..

10. The detailed content of the promotional program: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

(Name of trader) notifies to the Department and commits to comply with and fully takes responsibility for the above promotional program according to the provisions of current law.

(A copy of the document of the Trade Promotion Department certifying the registration for sales promotion enclosed - if available).

 

 

Legal representative of trader

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form KM-2 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: ..........

….., date    month    200…

 

REGISTRATION FOR SALES PROMOTION

To:  ..............................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Address of head office: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

- Telephone: ... ... ... ... ... ... ... ... .... Fax: ... ... ... ... ... ... ... Email: ... ... ... ... ... ...

- Tax Code: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Account Number: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...at the Bank ... ... ... ... ... ... ... ...

- Contact person: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Telephone: ... ... ... ... ... ... .

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated April 04, 2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities, Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on sales promotion and fairs, trade exhibitions, (name of trader) registers to implement the promotional program as follows:

1. Name of the promotional program: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Period of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Goods and services of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...........

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Geographical area (range) of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6. Form of promotion: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7. Customers of the promotional program (those enjoyed to promotion): ... …….

8. The total value of the prize: ... ... ... ... ..

The Rules of the promotional program attached.

(Name of trader) sends together with the report of result of the implementation of sales promotion of (name of the preceding promotional program - if available).

(Name of trader) commits to comply with and fully takes responsibility for the above promotional program according to the provisions of current law.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Sign & seal)

 

Form KM-3 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

RULES OF THE PROMOTIONAL PROGRAM

(Attached to the Official Dispatch No.…… date...…/… /200…of .......)

1. Name of the promotional program:

2. Goods and services of promotion:

3. Period of promotion:

4. Geographical area (range) of promotion:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Customers of the promotional program (those enjoyed to promotion):

7. Prize structure:

Prize structure

Contents of the prize

Value of the prize

(VND)

Number of prizes

Amount

(VND)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Second prize

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

Total:

 

 

Note:

Describe in detail the content and symbol code of each prize;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The total prize value compared with the total value of goods promoted;

8. The detailed content of rules of the promotional program:

- The method to conduct the promotional program and of participation to be the winner; the interest of customers as participating in the promotional program.

- Total number of evidence to determine the win (scratch cards, lottery cards, bottle caps, cans rings ...) will be released.

- Rules on the method to determine the winning:

- The method to give evidence to determine the winning into the products of promotion:

- Provisions on the validity of the evidence determined the win:

- The time, place, and method of determining the winning:

- The deadline for receiving notification of winning from the customer who wins the prize:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Term of giving the prize

- Regulation on the contact point for customer’s inquiries on matters related to the promotional program (contact person, telephone ...).

9. Responsibility of notice:

- Providing on the trader's responsibility for publicizing the information content of the promotional program’s rules (on the mass media; at the place of selling promotional products; on or attached to the promotional products).

- Providing on the trader's responsibility for notifying the winning results on at least one mass media and directly notifying to the winners.

10. Other regulations

- Specifying the objects to be participated or not participated in the promotional program (applied or not applied to employees of companies, dealers, distributors, advertisers, printers serving for the promotional program, minors, children ...)

- Responsibility of program participants for expenses incurred while receiving the prize, including irregular income tax.

- Intention to use information and images of the winners in the advertising activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Providing for the traders’ responsibilities in storing the winning evidence of traders for the inspection and supervision.

- The responsibilities of the traders in case of complaints and disputes…

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

Attached documents:

□ A copy of the certificate of business registration.

□ Images of the promotional products.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ Samples of evidence to determine the winning.

□ A copy of the certificate of quality of promotional products (as prescribed by law if any).

□ A copy of the declaration of imported goods (for promotional products imported).

□ A list of locations will be conducted promotional activities and the locations of exchanging award.

□ A written authorization for conducting promotional procedures (if any).

□ Other papers.

Note: The contents guided at the points 8, 9 and 10 are for reference only. Traders should be based on actuality for setting up rules of specific and appropriate promotional programs.

 

Form KM-4 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

......., date    month    200…

 

RECEIPT

OF DOSSIER OF NOTIFICATION/REGISTRATION FOR SALES PROMOTION

1. Day ... month ... 200 ... Department of Trade Promotion (Department of Commerce) receives dossier of: (name of trader filing of sales promotion)

Address: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Phone: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Fax: ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ Notice of sales promotion (name of the promotional program)

□ Registration for sales promotion (name of the promotional program)

Implementation period: from ........ to. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. A dossier comprises:

□ A copy of the certificate of business registration.

□ Images of promotional products.

□ Images of products used for promotion.

□ Samples of evidence to determine the winning.

□ A copy of the certificate of quality of promotional products (as prescribed by law if any).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ A list of locations will be conducted promotional activities and the locations of exchanging award.

□ A written authorization for conducting promotional services (if hiring third party to do the promotional services).

□ Report on the results of sales promotion (Form KM-12) of (name of the preceding promotional program if any)

□ Other papers.

3. Date of paying written certification (for dossier registering for sales promotion):.............

 

 

FULL NAME OF RECEIVER

(Sign & full name)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form KM-5 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

No.: …………

For amending, supplementing dossier registering for sales promotion

….., date    month    200…

 

To:..........................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the dossier attached to Official Dispatch No. ........ date ... month ... 200 ... of (name of trader) registering for the promotional program (name of the promotional program, time, location of promotions), the Department of Trade Promotion (Department of Commerce) proposes (name of trader) adjusts and supplements in the dossiers the following the contents, documents:

□ Promotion period: ............................................ ....;

□ Place of giving award ............................................ ....;

□ The time of giving award: ............................................ ....;

□ Report on the results of sales promotion (Form KM-12) of (name of the preceding promotional program if any)

□ Images of promotional products/products used for promotion;

□ Samples of evidence to determine the winning;

□ A copy of the certificate of quality of promotional products;

□ A copy of the declaration of imported goods (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The time limit for solving dossier is from the time the state management agency receives complete and valid dossier.

Department of Trade Promotion (Department of Commerce) notifies (name of trader) for information and implementation./.

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

Form KM-6 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.: …………

For certification of registration for sales promotion

….., date    month    200…

 

To: ........................................................................................................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

For replying to Official Dispatch No......... date ... month ... 200 ... of (name of trader) registering for sales promotion, the Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies (name of trader) registered for sales promotion with the following the contents:

□ Name of the promotional program: .................................................... ....;

□ Goods, services promoted:............................................ ………………....;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ Promotion period:……………………………………………………………...;

□ Geographical area (range) of promotion:…………………………………...;

□ Customers of the promotional program (subject to sales promotion):…...;

□ Contents, rules of the promotional program attached.

(Name of trader) is responsible for:                           

Publicizing contents, rules, time of sales promotion and complying with commitment with customers.

- To comply with the provisions of the Promotion of the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated April 04, 2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 6, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotions and fairs and trade exhibitions.

- Within 45 (forty five) days after expiration of giving award of the promotional program, (name of trader) is responsible for reporting the results of sales promotion to the Trade Promotion Department (Department of Commerce)./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

Form KM-7 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

No.: …………

For non-certification of registration for sales promotion

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

To:......................................................................................................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

At the dossier attached to Official Dispatch No. ........ date ... month ... year ... of (name of trader) registering for the promotional program (name of the promotional program, time, location of promotions);

The Department of Trade Promotion (Department of Commerce) does not to certify the registration for the promotional program (name of the promotional program) of (name of trader) with the reasons:

□ Promotional program violates the provisions in Article 100 of the Commercial Law, Article 4 of Decree No.37/2006/ND-CP.

□ Other reasons: ............................................. ..

Department of Trade Promotion (Department of Commerce) notifies trader (name of trader) for the implementation./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

Form KM-8 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

Official Dispatch No. ………

….., date    month    200…

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: ......................................

Name of trader:…………………………………………………………..

Address of head office:……………………………………..……………

Tel: ………………Fax:………………...Email:………………………….

Contact person: ...........................................  Tel: .............................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

Pursuant to Official Dispatch No......... date ... month ... year ... of the Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies the implementation of the promotional program (name of the promotional program, time, location of promotions);

(Name of trader) registers the adjustment of some contents of the promotional program as follows:

□ Promotion period:............................................ ................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ Prize structure:............................................ ....................................

□ Other content of adjustments:.......................................... .....................

Reason for adjustment: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ...

All other contents of this promotional program are remained.

(Name of trader) commits to:

Publicize the adjustment of rules of this promotional program at the place of sale and on at least one mass media for customers to know.

Notify the adjustment of rules of the promotional program to the Department of Commerce under the provinces or cities where the sales promotions are made (in case the Ministry of Commerce certifies the adjustment of rules of the promotional program).

Ensure the full benefits of customers participated in the promotional program.

Implement the promotional program in accordance with the provisions of current law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

 

Form KM-9 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the suspension of the promotional program

….., date    month    200…

 

To:..........................................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

Pursuant to Official Dispatch No..... date ... month ... year ... of Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies (name of trader) the implementation of the promotional program (name of the promotional program, time, location of promotion);

Department of Trade Promotion (Department of Commerce) requests (name of trader) to terminate the implementation of the promotional program (name of the promotional program, time, and location of promotion) for the reasons:

□ Committing violation of the provisions of Article 100 of the Commercial Law, Article 4 of Decree No.37/2006/ND-CP.

□ Other reason …………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Publicizing the termination of the promotional program (name of the program) at the place of sale and on at least one mass media for customers to know.

Ensuring the full benefits of customers participated in the promotional program.

Settling complaints relating to promotions./.

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

Form KM-10 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: …….

….., date    month    200…

 

REPORT

The prize without winner of the promotional program with nature of chance

To: ..................................

Name of trader: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Address of head office: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ........

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tax Code:…………………………………………………………………………………

Account Number: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. at the Bank: ... ... ... ... ... ... ... ... .

Contact person: .............................................. .. Phone: .....................................

- Pursuant to Official Dispatch No..... date ... month ... year ... of Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies the registration for the promotional program (name of the promotional program, time, and location of promotion);

- After ending the promotional program, (name of trader) reports in details on the prize without winners of the promotional program (program’s name) as follows:

Prize structure publicized

Content of the prize

Value of the prize publicized

(VND)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Number of the prizes without winners

Value of the prize without winners

(VND)

(Special prize)

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

…..

 

 

 

 

 

Total

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1. Total prize value according to the rules announced: ... .... ... ... ... ... ... ... ... ...

2. Total value of prizes awarded: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3. Total prize value which has no winners (outstanding awards): ....

4. (Name of trader) attached to:

- Minutes of determining the winning results (if any).

- List of winners.

- Minutes of awarding or documentation to prove the prizes awarded.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. (Name's trader) commits to bear full responsibility for the accuracy of the above information./.

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

 

Form KM-11 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

….., date    month    200…

 

DECISION

On the collection for remitting state budget 50% of value of the prize without winners of the promotional program

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

Pursuant to Official Dispatch No..... date ... month ... year ... of Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies (name of trader) to implement the promotional program (name of the promotional program);

Pursuant to the Report No..... date .... month .... year .... of (name of trader) on the award without winners of the promotional program (program’s name, promotion period),

DECISION:

Article 1. To collect for remitting state budget 50% of value announced of the prize without winners of the promotional program (program’s name) implemented by (name of trader) from the date ... month ... year ... to date ... month ... year ....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Amount: .............................................. ............. ... ... ... ... .. VND (in words)

- Into Chapter 60, type 10, Section 062, Sub-section 99 at the State Treasury (province or city ... of the agency making decision of collection)

- Content: paying the state budget 50% of the value announced of the prize without winners of the promotional program (program’s name) according to Decision (No., date, month and year) of (the agency making Decision).

Article 3. (Name of trader) is responsible for implementing this decision before date.... month.... year.....

 

Recipient:
- As for Article 2;
- State Treasury of province, city... (of the place where the collection decision is made);
- Department of Tax of province, city... (of the place where trader locates its head office);
- Archived: Office, ….

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

Official Dispatch No.:…………

….., date    month    200…

 

REPORT

OF THE RESULT OF SALES PROMOTION

To: ..................................

Pursuant to Official Dispatch No..... date ... month ... year ... of Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies the registration for the promotional program (name of the promotional program, time, and location of promotion);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Name of trader) reports the results of the implementation as follows:

- Total value of prizes announced: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ...

- Total value of prizes awarded: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .. ..

- The value of the awards without the winners: ... ... ... ... ... ... .. ... .....................

- To implement the Decision on collection for remitting 50% of value of the prize without winners of the promotional program with the amount of: ... ... .. VND (attached to a copy of receipt remitted into the State Treasury)

- The proposals, recommendations of the enterprises:…………………………….

 

 

Legal representative of trader

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contact person:…………

Tel: …………

 

Form HCTL-1 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: ………

….., date    month    200…

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To: ...........................

Name of trader: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Address of head office: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Tel: .......................... Fax :................... ......... Email: ... ... ... ... ... ... ...

Tax Code: .............................................. .................................................. ....

Account Number: ... ... ... ... ... ... ... ...at the Bank ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Contact person: ... ... ... ... ... ... ... ... .... Telephone: ... ... ... .... ... ... ... ... ... ...

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions, (trader's name) registers to organize fair, trade exhibition ..... ... in province/city (in foreign countries) as follows:

1. The first fairs/trade exhibitions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- English name (full name/abbreviated): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

- The unit in charge of organizing (full name/abbreviated): ... ... ... ... ... ... ... ..

- Time: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

- Location: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...

- Theme (if any): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Features: Specialized/General: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

- Branches expected to participate: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- The number of booths or the number of converted booths (number of enterprises) to be expected to hold……………………………………………………

- The domestic and abroad agencies, units of coordination: ... ... ... ... ... ... ... ... .

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vietnamese name (full name/abbreviated): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- English name (full name/abbreviated): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

- The agency, unit in charge of organizing (full name/abbreviated): ... ... ... ... ... ...

- Time: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

- Location: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...

- Theme (if any): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Features: Specialized/General: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

- Branches expected to participate: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- The number of booths or The number of converted booths (number of enterprises) to be expected to hold……………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Name's trader) commits to comply with and takes full responsibility for the contents registered above under the provisions of current law.

Within 30 days after the end of the fairs, trade exhibitions, (trader' name) will report the results of the implementation to the Department.

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

Attached documents:

A copy of business registration certificate (or equivalent) with the function of trading fairs, trade exhibitions;

□ Copies of evidence to prove quality, the honorable name of the goods or services at the fairs, trade exhibitions matching with the name, the theme of the fair, trade exhibition registered (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ Report of result of the fair, trade exhibition registered and implemented (if any)

 

Form HCTL-2 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

No.: ……….

For supplementing records, documents of registering for organization of fairs, trade exhibitions

….., date    month    200…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

To:..........................................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

After reviewing the dossier of registration (change, supplementation of registration contents) for organizing fairs and trade exhibitions in the Official Dispatch No.... date ....month.... year .... of (name of trader), the Department of Trade Promotion (Department of Commerce) requests (name of trader) to supplement the following documents:

□ A copy of business registration certificate (or equivalent);

□ A report of result of organizing fair and trade exhibition;

□ Copies of evidence to prove quality, the honorable name of the goods or services at the fairs, trade exhibitions matching with the name, the theme of the fair, trade exhibition registered (if any);

□ Copies of evidence to prove prestige, honorable name of traders, organizations or individuals participating in fairs, trade exhibitions matching with the name, the theme of the fair, trade exhibition registered (if any).

□ Other contents:............................................ ........................................................

The time limit for solving dossier is from the date the state management agency receives complete and valid dossier.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

Form HCTL-3 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: ……….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

….., date    month    200…

 

To:                 ...........................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

In replying the Official Dispatch No........ date .... month.... year ... of (name of trader) on the registration (change, supplementation of registration contents) for organizing fairs and trade exhibitions (in foreign country), the Department of Trade Promotion (Department of Commerce) verifies (name of trader) registered (change, supplementation of registration contents) for organizing fairs and trade exhibitions (in foreign country) with the following contents:

Name of fairs/trade exhibitions: ......................................... .....................

- The agency, unit in charge of organizing: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

- Time for organizing: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Location of organizing: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Branches expected to participate: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

- Number of the booths (enterprises) expected: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

- The domestic and abroad agencies, units of coordination: ... ... ... ... ... ... ... ... ..

(Name of trader) is responsible for:

- Complying with the provisions of the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated April 04, 2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 6, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotions and fairs and trade exhibitions and concerned provisions (of the home country) (in case of holding fairs and trade exhibitions in foreign country).

- Within 30 (thirty) days after the end of fair, trade exhibition, traders must report of results to the Department for Trade Promotion (Department of Commerce) on the implementation of the contents registered and the specific recommendations./.

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

DIRECTOR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Form HCTL-4 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

No.: ……….

For non-certification of the registration for organizing fairs, trade exhibitions

….., date    month    200…

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

Considering the dossier attached to Official Dispatch No. ..... date... month .... year .... of (name of trader) registered (change/supplementation of registration contents) for organizing fair and trade exhibition;

The Department of Trade Promotion (Department of Commerce) does not verify the registration (change, supplementation of registration contents) for organizing fairs and trade exhibitions as follows:

1. .................................................. ..........

2. .................................................. ..........

for the reason: .............................................. ....

Department of Trade Promotion (Department of Commerce) notifies for (name of trader) to implement./.

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Sign & seal)

 

Form HCTL-5 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: ……

….., date    month    200…

 

CHANGE, SUPPLEMENTATION OF REGISTRATION CONTENTS FOR ORGANIZING FAIRS AND TRADE EXHIBITIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of trader: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

Address of head office: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....

- Phone: ..................... Fax :...................... Email: ... ... ... ... ... ... ..

Contact person: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Telephone: ... ... ... ... ... ... ..

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

Pursuant to Official Dispatch No..... date ... month ... year ... of Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certifies the registration for organizing fair and trade exhibition year…in…, (name of trader) requests for changing, supplementing a number of contents registered for organizing fair and trade exhibition as follows:

□ Name (theme) of the fair and trade exhibition:

□ The agency, unit in charge of organizing:

□ Time of organizing:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

□ Number of the booths (enterprises) of Vietnam expected to participate in:

□ Branches expected to participate in:

(Name of trader) commits to comply with and takes full responsibility for the organization of fairs/trade exhibition above under the provisions of current law.

Within 30 days after the end of the fairs, trade exhibitions, (trader' name) will report the results of the implementation to the Department.

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.:………

….., date    month    200…

 

REPORT OF THE RESULT OF THE ORGANIZATION OF THE FAIRS, TRADE EXHIBITIONS

To: ......................................

Name of trader: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Address of head office: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .......

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tax Code:…………………………………………………………………………………

Account Number: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. at the Bank: ... ... ... ... ... ... ... ... .

Contact person: .............................................. .. Phone: ....................................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT- BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

Pursuant to the Official Dispatch No............ date ... month ... year ... of Department of Trade Promotion (Department of Commerce) certified the registration for organizing fairs and trade exhibitions;

After finishing, (name of trader) reports as follows:

1. Results of organizing fairs, trade exhibitions specifically

No.

Fairs and trade exhibitions certified (names, time and locations)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scale of participation of Vietnamese enterprises

Scale of participation of foreign enterprises

Results of the transaction: number, value of contracts, agreements; number of visitors, transaction; other results ...

Number of booths

Number of enterprises

Number of booths

Number of enterprises

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

2

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

2. Proposals, recomendations to Department of Trade Promotion (Department of Commerce):......... 

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Name of trader
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.:………

….., date    month    200…

 

REGISTRATION FOR ORGANIZATION OF DISPLAY OF FAKE GOODS, GOODS INFRINGING INTELLECTUL PROPERTY RIGHTS TO COMPARE WITH GENUINE GOODS

To: Department of Commerce.......

Name of trader: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Address of head office: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Contact person: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Telephone: ... ... ... ... ... ... ....

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions, (trader's name) registers for organization of display of fake goods, goods infringing intellectual property rights to compare with genuine goods as follows:

Name, time and location of the fair, trade exhibition where fake goods, goods that infringe intellectual property rights will be displayed, name of the unit in charge of organizing: ... ... ... ... ... ....

Name of the booth displaying fake goods, goods that infringe intellectual property rights... ..

Type of goods on display (details): ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

The quantity of goods on display (details for each type of goods): ... ... ... ....
(Name of trader) attached:

□ A copy of business registration certificate (or equivalent).

□ A copy of the certificate of quality of goods (if any).

□ A written certification of the competent State management agency under the law provisions to certify fake goods, goods that infringe intellectual property rights.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Legal representative of trader

(Sign & seal)

 

Form HCTL-8 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

MINISTRY OF COMMERCE
DEPARTMENT OF TRADE PROMOTION
 (DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For supplementing dossier, documents of registering for displaying fake goods, goods infringing intellectual property rights

….., date    month    200…

 

To:..........................................

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

After reviewing registration dossier for displaying fake goods, goods infringing intellectual property rights for comparison with genuine goods at fair, trade exhibition in the Official Dispatch No. ... date.... month.... year .... of (name of trader), the Department of Trade Promotion (Department of Commerce) requires (name of trader) to supplement the following documents:

□ A copy of business registration certificate (or equivalent);

□ A copy of the certificate or a written announcement of goods quality issued by the competent management agency (if any);

□ A written certification of the competent State management agency under the law provisions certifying the fake goods, goods infringing intellectual property rights;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The time limit for solving dossier is from the time the state management agency receives complete and valid dossier.

Department of Trade Promotion (Department of Commerce) notifies for (name of enterprise) to implement./.

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

DIRECTOR

(Sign & seal)

 

Form HCTL-9 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

(DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

No.: ...............

For approving the registration for displaying fake goods, goods infringing intellectual property rights

….., date    month    200…

 

To: …………………............

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

In replying the Official Dispatch No........... date ... month ... year ... of (name of trader) on the organization to display fake goods, goods infringing intellectual property rights for comparison with genuine goods at fair and trade exhibition (name of fair and trade exhibition), Department of Commerce approves (name of trader) to hold a display of fake goods, goods infringing intellectual property rights to compare with genuine goods, with the following contents:

- Name of the booth displaying fake goods, goods infringing intellectual property rights: ...

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The quantity of goods on display (details for each type of goods): ... ... ... ...

- Time of displaying: ............................................ .......................................

(Name of trader) is responsible for:

- Listing clear information of the products on fake goods, goods infringing intellectual property rights as displayed.

- Complying with the provisions of the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated April 04, 2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC of July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs, trade exhibitions and other concerned provisions./.

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

DIRECTOR

(Sign & seal)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Form HCTL-10 (Appendix issued together with Joint Circular No.07/2007/ND-CP dated month 06, 2007 of Ministries Of Commerce – Finance)

(DEPARTMENT OF COMMERCE...)
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: ...............

For disapproving the registration for displaying fake goods, goods infringing intellectual property rights

….., date    month    200…

 

To: …………………............

Pursuant to the Commercial Law, Decree No.37/2006/ND-CP dated 04/04/2006 of the Government detailing the Commercial Law regarding trade promotion activities and Joint Circular No.07/2007/TTLT-BTM-BTC dated July 06, 2007 guiding the implementation of some Articles on promotion and fairs and trade exhibitions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For the reason:.........................................................................................................

Department of Commerce notifies for (name of trader) to implement./.

 

Recipient:
-
As above;
- Saved: Office,....

(Sign & seal)

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06/07/2007 hướng dẫn về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Thương mại và Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


72.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!