Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Thông tư 43/2003/TT-BVHTT thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo hướng dẫn thực hiện Nghị định 24/2003/NĐ-CP

Số hiệu: 43/2003/TT-BVHTT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Phạm Quang Nghị
Ngày ban hành: 16/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2003/TT-BVHTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN SỐ 43/2003/TT-BVHTT NGÀY 16 THÁNG 07 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2003/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH QUẢNG CÁO

Căn cứ vào Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;
Căn cứ vào Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;
Căn cứ vào Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá - Thông tin;
Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo như sau:

Mục 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo phải tuân thủ các quy định của Pháp lệnh Quảng cáo; Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 24/2003/NĐ-CP); các quy định cụ thể tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Một số từ ngữ trong Nghị định số 24/2003/NĐ-CP được hiểu như sau:

a) Nơi làm việc của các cơ quan nhà nước là trụ sở của cơ quan nhà nước các cấp; tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; doanh trại công an, quân đội;

b) Quảng cáo có diện tích lớn tại các đô thị là quảng cáo được thể hiện dưới hình thức bảng, biển, pa-nô và hình thức tương tự bằng các chất liệu khác nhau có diện tích một mặt từ 40 m2 (mét vuông) trở lên;

c) Hoạt động có xác định thời gian là hoạt động có xác định rõ thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc như hội chợ, triển lãm, hội thi, hội diễn và các hoạt động khác;

d) Các hình thức tương tự bảng, biển, pa-nô, băng-rôn là bạt che, phướn, các vật thể, hình khối và các hình thức khác thể hiện sản phẩm quảng cáo;

đ) Nơi công cộng là những nơi có nhiều người qua lại hoặc tham gia hoạt động như chợ, nhà hàng, bến tàu, bến xe, nhà ga, quảng trường, khu du lịch, nơi hoạt động văn hoá thể thao, vui chơi giải trí, các điểm giao cắt của các trục đường lớn;

e) Tác phẩm chính trị bao gồm văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sách kinh điển về Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; sách nghiên cứu lý luận chính trị; sách lịch sử và nghiên cứu về lịch sử; sách viết về các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; sách hồi ký cách mạng; sách về văn bản quy phạm pháp luật; sách tuyên truyền pháp luật; sách giáo dục truyền thống; sách hướng dẫn nghiệp vụ của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

g) Dùng âm thanh gây tiếng ồn vượt qua độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam thực hiện theo quy định tại bản tiêu chuẩn Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 2351/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 5 tháng 12 năm 1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, mã số TCVN: 5949:1998);

h) Phụ trang, phụ bản (phụ trương) chuyên quảng cáo là số trang quảng cáo tăng thêm ngoài số trang báo chính và được phát hành cùng với số báo chính.

3. Tổ chức, cá nhân khi dùng hình ảnh, danh nghĩa của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo phải được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân đó.

4. Đối với hàng hoá mà pháp luật không quy định người sản xuất phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như hàng nông sản, thực phẩm, thuỷ sản của nông dân và một số hàng hoá khác khi quảng cáo hàng hoá đó không cần phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chủ quảng cáo và người phát hành quảng cáo phải đảm bảo tính trung thực, chính xác về chất lượng của hàng hoá quảng cáo.

5. Đối với hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật quy định cấm quảng cáo dưới mọi hình thức thì biểu trưng (lô-gô), nhãn hiệu (tiếng Anh: traname, trademark) của loại hàng hoá, dịch vụ đó cũng bị cấm thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào trên các phương tiện quảng cáo.

Mục 2:

HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO

1. Nội dung, hình thức quảng cáo

a) Nội dung thông tin quảng cáo thể hiện trong sản phẩm quảng cáo phải đúng với chất lượng, nhãn hiệu đã công bố hoặc đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

b) Tổ chức, cá nhân quảng cáo biểu trưng, nhãn hiệu chung cho nhiều loại hàng hoá, dịch vụ mà trong đó có loại hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo thì khi quảng cáo biểu trưng, nhãn hiệu phải ghi rõ loại hàng hoá, dịch vụ quảng cáo không bị cấm.

2. Quảng cáo trên báo chí:

a) Diện tích được phép quảng cáo không quá 10% đối với báo in được tính trên tổng diện tích các trang của một số báo, tạp chí do Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép xuất bản;

b) Cơ quan báo chí có nhu cầu quảng cáo quá 10% diện tích đối với báo in, quá 5% thời lượng đối với Đài phát thanh, Đài truyền hình phải xin phép Bộ Văn hoá - Thông tin ra phụ trang, phụ bản hoặc kênh chuyên quảng cáo;

c) Số trang của phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo không vượt quá số trang báo chính và phải đánh số riêng. Trường hợp số trang của phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo đã được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp giấy phép không trái với quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 24/2003/NĐ-CP thì được tiếp tục thực hiện.

d) Chương trình chuyên quảng cáo trên Đài phát thanh, Đài truyền hình đã được Bộ Văn hoá - Thông tin cho phép phải thông báo rõ thời lượng cụ thể của chương trình quảng cáo đó cho người xem, người nghe biết ngay từ đầu chương trình.

3. Quảng cáo rượu:

a) Các loại rượu có độ cồn từ 15 độ trở xuống chỉ được quảng cáo trên báo in, báo điện tử, Đài phát thanh, Đài truyền hình, mạng thông tin máy tính như các hàng hoá khác quảng cáo trên phương tiện đó;

b) Các loại rượu có độ cồn trên 15 độ chỉ được quảng cáo trong phạm vi địa giới doanh nghiệp sản xuất rượu, bên trong các cửa hàng, đại lý tiêu thụ rượu nhưng phải đảm bảo người ở bên ngoài địa giới doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý không đọc được, không nghe được, không thấy được;

c) Các loại rượu thuốc được thực hiện theo quy định tại "Quy chế thông tin về thuốc chữa bệnh cho người" của Bộ Y tế;

d) Ngoài những quy định tại các điểm a, b, c khoản này, nghiêm cấm quảng cáo rượu dưới bất kỳ hình thức nào khác.

4. Cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức theo quy định tại Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá trong giai đoạn 2000-2010.

5. Quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ thực hiện theo Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ để bảo vệ và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ và Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Bộ Y tế - Bộ Thương mại - Bộ Văn hoá Thông tin - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam (nay là Uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em) hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2000.

6. Không quảng cáo các loại sản phẩm hàng hóa mà nội dung, hình thức quảng cáo gây mất thẩm mỹ, không phù hợp với tâm lý, phong tục tập quán của dân tộc (như băng vệ sinh, giấy vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da và các sản phẩm hàng hóa tương tự) trên Đài phát thanh, Đài truyền hình từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày; trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí không treo, đặt, dán, dựng các sản phẩm quảng cáo cho loại hàng hóa này trên phông sân khấu; quảng cáo ở ngoài trời phải theo qui định của địa phương về địa điểm, thời gian, kích thước của sản phẩm quảng cáo loại hàng hoá này.

7. Các loại sách xuất bản thuộc loại được quảng cáo thì số trang quảng cáo không quá 5% số trang sách của sách đó. Sách xuất bản lưu hành nội bộ do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép không được quảng cáo.

8. Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, màn hình, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời được quy định như sau:

a) Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, màn hình, băng-rôn treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời phải tuân thủ quy hoạch về quảng cáo tại địa phương và các quy định của pháp luật về xây dựng;

b) Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo treo, đặt, dựng ở ngoài trời không được dùng âm thanh;

c) Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ có mục đích sinh lời không được chăng ngang qua đường giao thông, không được dùng màu cờ Tổ Quốc làm nền cho quảng cáo;

d) Quảng cáo về hoạt động có xác định thời gian thì thời gian diễn ra hoạt động đó phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định để làm cơ sở xác định thời gian được phép quảng cáo;

đ) Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, vật phát quang, vật để trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự được thể hiện bằng bất kỳ chất liệu gì như gỗ, tôn, nhựa, kính, vải hoặc các chất liệu khác khi treo, đặt, dán, dựng hoặc gắn trên phương tiện giao thông phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo và phải có giấy phép thực hiện quảng cáo;

e) Các sản phẩm quảng cáo được thể hiện trên phương tiện giao thông, vật thể di động khác như xe lăn, xe cần cẩu và các loại phương tiện để phục vụ cho việc thi công xây dựng, sửa chữa điện, vệ sinh môi trường do sở Văn hoá - Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp giấy phép thực hiện quảng cáo và không được làm thay đổi quá 50% diện tích màu sơn xe có thể hiện sản phẩm quảng cáo. Màu sơn xe là màu đã ghi trong đăng ký phương tiện do cơ quan có thẩm quyền cấp; không được quảng cáo ở mặt trước và mặt sau của phương tiện. Thùng hàng có diện tích một mặt từ 0,5m2 (mét vuông) trở lên có thể hiện sản phẩm quảng cáo gắn trên xe máy phải có giấy phép thực hiện quảng cáo do Sở Văn hoá - Thông tin nơi đăng ký phương tiện cấp.

9) Trong các cuộc liên hoan, hội nghị, hội thảo, trình diễn nghệ thuật, giao lưu văn hoá, thi đấu thể dục thể thao hoặc chương trình vui chơi giải trí trên Đài truyền hình nếu trên phông có treo, đặt, dán, dựng sản phẩm quảng cáo của nhà tài trợ thì không phải xin giấy phép thực hiện quảng cáo nhưng trên phông phải có tên, biểu trưng (lô-gô) của chương trình đó và thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ;

Trong trường hợp các hoạt động chỉ có một nhà tài trợ thì không được treo, đặt, dán, dựng quá hai sản phẩm quảng cáo. Trường hợp có nhiều nhà tài trợ thì mỗi nhà tài trợ chỉ được treo, đặt, dán, dựng một sản phẩm quảng cáo.

10. Quảng cáo về chương trình biểu diễn nghệ thuật phải đúng với nội dung giấy phép công diễn; quảng cáo xen trong chương trình biểu diễn nghệ thuật hoặc thông qua chương trình biểu diễn nghệ thuật phải được thông qua cơ quan có thẩm quyền duyệt công diễn chương trình đó cho phép.

11. Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính:

a) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau khi có giấy phép cung cấp dịch vụ thông tin Internet (ICP) củaBộ Văn hoá - Thông tin và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo theo quy định của pháp luật thì được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet;

b) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép lập trang tin điện tử (website) trên mạng Internet chỉ được giới thiệu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình. Không được giới thiệu doanh nghiệp khác và hàng hoá, dịch vụ mà mình không sản xuất, kinh doanh.

12. Tổ chức, cá nhân quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện quảng cáo phải xuất trình các văn bản quy định tại Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo.

Trường hợp quảng cáo khuyến mại phải xuất trình văn bản xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

13. Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài.

a) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam hợp tác đầu tư với tổ chức, cá nhân nước ngoài dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh phải có hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

b) Đối với hình thức liên doanh thì mức độ vốn đầu tư và năng lực kinh doanh phải phù hợp với phạm vi và lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam.

Mục 3:

ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP PHÉP

1. Việc xin phép ra phụ trang, phụ bản đối với báo in; kênh, chương trình chuyên quảng cáo đối với Đài phát thanh, Đài truyền hình thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động báo chí.

2. Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính:

a) Sản phẩm quảng cáo thực hiện trên mạng thông tin máy tính (bao gồm cả mạng kinh doanh dịch vụ quảng cáo và trang tin điện tử website) không phân biệt chủ mạng là pháp nhân Việt Nam hay pháp nhân nước ngoài phải gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ;

b) Trường hợp Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở có yêu cầu sửa đổi sản phẩm quảng cáo trước khi đưa nên mạng thông tin máy tính thì người thực hiện quảng cáo có trách nhiệm sửa đổi theo yêu cầu của Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở.

Trường hợp người thực hiện quảng cáo không nhất trí với yêu cầu sửa đổi sản phẩm quảng cáo thì Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở có quyền không cho phép thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính. Trong trương hợp đó người thực hiện quảng cáo có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật;

c) Hồ sơ đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính bao gồm:

- Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, số lượng sản phẩm quảng cáo, thời gian thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính (phụ lục 1).

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy phép cung cấp thông tin trên mạng thông tin máy tính (ICP) hoặc giấy phép lập trang tin điện tử (Website).

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên mạng thông tin máy tính).

- Đĩa hoặc sản phẩm có chứa các sản phẩm quảng cáo (hai bản).

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng-rôn, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức quảng cáo tương tự phải gửi hồ sơ xin phép đến Sở Văn hoá - Thông tin nơi thực hiện quảng cáo. Hồ sơ gồm:

a) Đơn xin thực hiện quảng cáo (Phụ lục 2);

b) Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo);

c) Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng;

d) Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo;

đ) Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.

e) Đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế đối với quảng cáo trong lĩnh vực y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp đối với quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại các khoản 4 và 6 Điều 17 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP .

g) Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mãi của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

Trường hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp.

4. Khi hết thời hạn ghi trong giấy phép thực hiện quảng cáo, người thực hiện quảng cáo phải tháo rỡ sản phẩm quảng cáo. Đối với quảng cáo đã hết thời hạn thực hiện quảng cáo mà tổ chức, cá nhân muốn quảng cáo tên giao dịch, địa chỉ, điện thoại của mình trên phương tiện đó phải gửi thông báo bằng văn bản kèm theo mẫu (makét) đến Sở Văn hoá - Thông tin nơi thực hiện quảng cáo.

Trước khi hết thời hạn quảng cáo ít nhất 10 ngày làm việc, nếu muốn tiếp tục quảng cáo người xin phép thực hiện quảng cáo phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo đến Sở Văn hoá - Thông tin nơi đã cấp giấy phép. Trường hợp Sở Văn hoá - Thông tin không cấp giấy phép gia hạn phải trả lời bằng văn bản.

5. Tổ chức, cá nhân xin giấy phép thực hiện quảng cáo; tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài xin giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí. Ngoài khoản lệ phí này không phải nộp một khoản nào khác.

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (phụ lục 3), Sở Văn hoá - Thông tin phải gửi bản sao giấy phép tới Phòng Văn hoá - Thông tin quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện quảng cáo.

7. Quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo mà người xin giấy phép không thực hiện thì giấy phép không còn hiệu lực.

8. Cơ quan cấp giấy phép phải thực hiện những quy định sau đây:

a) Niêm yết công khai quy hoạch quảng cáo, các quy định về hồ sơ thủ tục, lệ phí;

b) Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ cho người xin phép (phụ lục 4);

c) Hồ sơ về việc cấp giấy phép phải được lưu giữ và vào sổ sách theo biểu mẫu thống nhất (phụ lục 5).

Mục 4:

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Bộ Văn hoá - Thông tin là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trong cả nước; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo có các đơn vị sau đây:

a) Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở:

- Giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quảng cáo trong phạm vi cả nước. Chủ trì phối hợp các Cục, Vụ có liên quan quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo.

- Tiếp nhận, chủ trì thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập Chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam trình Bộ Văn hoá - Thông tin cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép (phụ lục 6, 7).

- Thẩm định các sản phẩm quảng cáo trước khi thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính.

- Có ý kiến tham gia trong việc xét khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

b) Cục Báo chí, Cục Điện ảnh, Cục Xuất bản, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật và các Cục, Vụ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo trong lĩnh vực mình phụ trách;

c) Thanh tra Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm thanh tra, xử lý các vi phạm và phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Sở Văn hoá - Thông tin có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các ngành để xây dựng quảng cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt; tiếp nhận hồ sơ, chủ trì thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương (phụ lục 6, 7); thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP của Chính phủ; báo cáo định kỳ 6 tháng một lần về Bộ Văn hoá - Thông tin (Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở) các nội dung sau:

a) Văn bản quản lý nhà nước về quảng cáo của đại phương đã ban hành;

b) Quy hoạch quảng cáo của địa phương;

c) Số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo có trụ sở trên địa bàn, số lượng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong cả nước có chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa phương;

d) Số lượng và hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động quảng cáo nước ngoài tại địa phương;

đ) Số lượng giấy phép thực hiện quảng cáo đã cấp (cụ thể đối với các phương tiện);

e) Các vi phạm về hoạt động quảng cáo và kết quả xử lý vi phạm trên địa bàn.

Mục 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, bãi bỏ những văn bản dưới đây:

a) Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995 của Bộ Văn hoá -Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 194/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam, Thông tư số 07/1998/TT-BVHTT ngày 05 tháng 12 năm 1998 sửa đổi, bổ xung Điều 5 Thông tư số 37/VHTT-TT ngày 01 tháng 7 năm 1995;

b) Các quy định khác do Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành trước đây trái với các quy định tại Thông tư này.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này là những biểu mẫu từ phụ lục 1 đến phụ lục 7 để thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn quốc gồm: Đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính; đơn xin thực hiện quảng cáo và giấy phép thực hiện quảng cáo; giấy tiếp nhận hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo; mẫu sổ theo dõi cấp phép thực hiện quảng cáo; đơn đề nghị và giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài.

 

Phạm Quang Nghị

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

CƠ QUAN, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

Số: ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH

Kính gửi: Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin

1- Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ............................................................

Địa chỉ................................... Điện thoại:.............. Fax:...................................

2. Người chịu trách nhiệm:.................... Chức vụ:..............................................

a) Đăng ký kinh doanh số:...................do..................cấp......................... ngày......... tháng....... năm.......... (đối với tổ chức, doanh nghiệp).

b) Giấy phép cung cấp thông tin trên mạng thông tin máy tính (ICP) hoặc

Giấy phép lập trang tin điện tử (Website), (số...... cơ quan cấp...................... ngày........ tháng........ năm........)

c) Địa chỉ phần mềm trên Internet hợp lệ, địa chỉ

3- Xin thực hiện các sản phẩm quảng cáo trên mạng thông tin máy tính như sau:

STT

Tên sản phẩm quảng cáo

Lượng thời gian phát quảng cáo cho một sản phẩm quảng cáo (tính bằng giây)

Thời gian phát quảng cáo (tính theo đợt, ngày)

Ghi chú

 

 

 

 

 

Cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, về quản lý mạng Internet ở Việt Nam, các quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, hình thức cũng như các vấn đề có liên quan.

Hồ sơ gửi kèm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Mục III Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin.

......,ngày........ tháng.........năm.....

CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số: ......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Kính gửi: ...........................................................................

1- Tên tổ chức (cá nhân) ...................................................................................

Địa chỉ:.............................. Điện thoại:....................... Fax:..............................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...... do..... cấp ngày.... tháng..... năm...

2. Họ tên người chịu trách nhiệm:.....................................................................

Chức vụ:............................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:.................do công an...........cấp ngày.................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................

Số điện thoại:.............................................. Số Fax: ..........................................

3- Xin thực hiện quảng cáo:

STT

Tên sản phẩm quảng cáo

Phương

tiện thực hiện

Địa điểm

Kích thước, số lượng

Thời hạn thực hiện quảng cáo

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, các quy định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức quảng cáo cũng như các vấn đề có liên quan quy định trong giấy phép được cấp.
4. Hồ sơ gửi kèm thực hiện theo quy định tại khoản 3 Mục III Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP .

......, ngày....... tháng...... năm...
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

CƠ QUAN CẤP

Số: ....../GP-VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày... tháng... năm....

GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Sở Văn hóa - Thông tin...........................................................................................

- Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;

- Căn cứ vào Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo

- Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 07 năm 2003 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ;

- Xét đơn và hồ sơ của: ..............................................................................

địa chỉ: .......................................... nộp ngày..............................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép...............................................................................

thực hiện quảng cáo (trên phương tiện cụ thể) .........................................

Có nội dung...............................................................................................

Kích thước, số lượng.................................................................................

Địa điểm quảng cáo: ................................................................................

Thời hạn: .................................................................................................

Điều 2: Sau khi nhận được giấy phép này tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo phải:

1. Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 1 của giấy phép; hết thời hạn giấy phép phải tự tháo dỡ sản phẩm quảng cáo.

2. Không được chuyển nhượng giấy phép dưới bất kỳ hình thức, lý do nào.

Điều 3: Giấy phép này được lập thành 4 (bốn) bản (hai bản cấp cho đơn vị xin phép, hai bản lưu tại cơ quan cấp phép). Sau 30 ngày kể từ ngày ghi trên giấy phép nếu người được cấp giấy phép thực hiện quảng cáo không thực hiện thì giấy phép không còn giá trị.

(Giấy phép này có giá trị từ ngày..... tháng.... năm.... đến hết ngày.... tháng.... năm......)

Cơ quan cấp phép

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

CƠ QUAN CẤP PHÉP
Số: ........../GTN-VHTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

Sở Văn hóa - Thông tin .................................................................................

1. Tiếp nhận hồ sơ của: (tên tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin phép thực hiện quảng cáo) .................................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................

Điện thoại:................................................ Fax:...............................................

Về việc xin phép thực hiện quảng cáo (cho sản phẩm quảng cáo)...................

........................ trên (phương tiện quảng cáo).................................

2. Hồ sơ gồm:

a) ....................................................................................................................

b) ....................................................................................................................

c) ....................................................................................................................

Hẹn trả lại kết quả (cấp giấy phép hoặc không cấp) vào ngày.... tháng... năm....

HỌ VÀ TÊN NGƯỜI XIN PHÉP

......,ngày......tháng.........năm.....
HỌ VÀ TÊN NGƯỜI TIẾP NHẬN
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP

SỔ THEO DÕI CẤP GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO

(Năm..............)

Nội dung các trang ruột:

STT

Tổ chức, cá nhân được cấp

Ngày tháng cấp

Sản phẩm quảng cáo

Phương tiện quảng cáo

Kích thước

Số lượng

Địa điểm quảng cáo

Thời hạn

Ký nhận

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số: ..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: (Bộ Vă hoá - Thông tin/Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố)

I. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài (theo đăng ký kinh doanh tại nước sở tại) ghi rõ tên đầy đủ, viết tắt của tổ chức, cá nhân ................

............................................................................................................................

1. Đại diện được uỷ quyền: ...............................................................................

Chức vụ: .........................................................Quốc tịch:..................................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

2. Trụ sở chính: .................................................................................................

Điện thoại:...................................Telex:.............................Fax:........................

3. Ngành nghề kinh doanh chính: .....................................................................

4. Giấy phép thành lập công ty của nước sở tại: (hoặc số hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân)

Đăng ký tại:........................................................ngày.........tháng........năm........

5. Vốn điều lệ:

6. Số tài khoản:..................................................................................................

7. Tại Ngân hàng:

II. Chi nhánh, Văn phòng đại diện xin thành lập tại Việt Nam:

- Tên đầy đủ, tên viết tắt của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- Địa điểm (tỉnh, thành phố)

- Nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, nơi thường trú, (số hộ chiếu nếu là người từ nước ngoài vào hoặc giấy chứng minh thư nhân dân nếu là người Việt Nam) của người đại diện Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

- Số người, trong đó: số người Việt Nam; số người nước ngoài (tối đa)

Thời gian hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện....................... năm

Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam (tổ chức, cá nhân) xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, các quy định của pháp luật có liên quan và nội dung đã được quy định trong giấy phép.

......, ngày....... tháng....... năm.....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XIN PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

PHỤ LỤC 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003)

CƠ QUAN CẤP PHÉP
Số: ........../GP..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giấy phép

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân Kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại việt nam

- Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001;

- Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo;

- Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ;

- Xét đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và hồ sơ do tổ chức, cá nhân............ địa chỉ:..........................

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN/UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ.......

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cho phép.......................................................... thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại: ...................................................................................

Tên tiếng Việt, tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài thông dụng:

Số người Việt Nam:.........................................................................................

Số người nước ngoài: .....................................................................................

Nội dung hoạt động: .....................................................................................

Thời gian hoạt động:.............năm, kể từ ngày... tháng... năm... đến... ngày... tháng... năm.

Điều 2: Sau khi nhận được giấy phép này, Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải:

1. Thực hiện đúng các quy định ghi trong giấy phép và quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Không được thay đổi, chuyển nhượng giấy phép dưới bất kỳ hình thức, lý do nào.

Điều 3: Giấy phép này được lập thành 4 (bốn) bản (hai bản cấp cho đơn vị xin phép, hai bản lưu tại cơ quan cấp phép).

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP
(Ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 43/2003/TT-BVHTT

Ha Noi, July 16, 2003

 

CIRCULAR

OF THE MINISTRY OF CULTURE AND INFORMATION No. 43/2003/TT-BVHTT DATED JULY 16, 2003 GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE DECREE No. 24/2003/ND-CP DATED March 13, 2003 OF THE GOVERNMENT STIPULATING IN DETAIL THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE ON ADVERTISING

Pursuant to the Ordinance of Advertising No. 39/2001/PL-UBTVQH10 dated November 11, 2001;

Pursuant to the Decree No. 24/2003/ND-CP dated March 13, 2003 of the Government stipulating in detail the implementation of the Ordinance on advertising;

Pursuant to the Decree No. 63/2003/ND-CP dated June 11, 2003 of the Government stipulating the functions, duties, power and organizational structure of the Ministry of Culture and Information.

The Ministry of Culture and Information makes guidance on implementing the Decree No. 24/2003/ND-CP dated March 13, 2003 of the Government stipulating in detail the implementation of the Ordinance on advertising as follows:

Section 1: GENERAL REGULATIONS

1. The organizations and individuals engaged in advertising activities must comply with the provisions of the Ordinance on advertising and the Decree No. 24/2003/ND-CP of March 13, 2003 of the Government detailing the implementation of the Ordinance on advertising (hereinafter referred to as Decree No. 24/2003/ND-CP), the specific provisions in this Circular and other provisions of the relevant law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The workplace of the state agencies is the headquarter of state agencies at all levels; political organization, political - social organizations, police and army barracks;

b) Advertising with large area in the urban areas is an advertising shown in the form of billboards, signs, panels and similar forms with different materials having a surface area of one side from 40 m2 (square meters) or more;

c) The time-defined activity is the activity is defined by the starting time and end time such as fairs, exhibitions, festivals, theatrical festivals and other activities;

d) The same form of billboards, signs, panels, banners are tarpaulin, banners, objects, cubes and other forms of advertising showing the advertising product;

dd) Public places are the places where many people come and go or participate in activities such as markets, restaurants, train stations, bus stations, public squares, resorts, places of cultural and sports activities, entertainment , the intersections of major roads;

e) Political works, including documents, resolutions and directives of the Party classic books of Marxism - Leninism and Ho Chi Minh’s thought; research books on political theory; history books and historical research books ; books written about the senior leaders of the Party and State; revolutionary memoir books; books on legal normative documents; law propaganda book, traditional education book, professional guidance book of political organizations, social political organizations.

g) Using sound to make noise beyond the noise level permitted according to Vietnamese standard as prescribed in Vietnam standard table issued together with the Decision No. 2351/1998/QD-BKHCNMT dated December 5, 1998 of the Ministry of Science, Technology and Environment (now the Ministry of Science and Technology, code TCVN: 5949:1998);

h) The supplements specialized in advertising is a number of advertising pages increased in addition to the main pages and is released along with the principal issue.
3. Organizations and individuals upon using the images, names of organizations and individuals to advertise must be approved in writing by those organization or individual.

4. For goods which the law does not stipulate the producer must have a certificate of business registration such as agricultural products, food, aqua products of the farmers and some other goods. When advertising those products, there is no need of certificate of business registration but the advertising owner and the advertising distributor must ensure the honesty and accuracy of the quality of advertising goods.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Section 2: ADVERTISING ACTIVITY

1. Content and form of advertising

a) The contents of advertising information shown in the advertising products must be consistent with the quality; brand announced or registered with the competent State management agencies;

b) Organizations and individuals advertising their common logos, brand names for many types of goods and services in which there are goods and services banned from advertising, then upon advertising those logos and brand names, they must specify the type of goods, advertising services not prohibited.

2. Advertising on newspapers:

a) The area permitted for advertising is not more than 10%, for printed newspapers are calculated on the total area of pages of some newspapers and magazines permitted for publication by the Ministry of Culture and Information;

b) The press agencies are in need of advertising more than 10% area for the printed newspaper, more than 5% of the duration for radio or television station must apply for permission from the Ministry of Culture and Information to issue the supplements or the channels specialized in advertising;

c) The number of page of the supplements specialized in advertising does not exceed the number of pages and must be individually numbered. Where the number of pages of supplements specialized in advertising that has been issued the license by the Ministry of Culture - Information not contrary to the provisions in Clause 1, Article 6 of the Decree No. 24/2003/ND-CP shall be continued for advertising.

d) The program specialized in advertising on radio or television station permitted by the Ministry of Culture and Information must clearly state the specific duration of the advertising that the viewer, right at the beginning of the program.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The types of alcohol with an alcoholic volume of 15 degrees or less are only permitted for advertising on printed newspaper, electronic newspaper, radio and television station, internet cache protocol as the other goods advertised on those media.

b) The types of alcohol with an alcoholic volume of more than 15 degrees are advertised only within the boundary of alcohol producers, inside stores, alcohol consumption agent but must ensure that the people outside the business boundary, stores and agents can not read, hear or see;

c) The types of medicinal wine comply with the regulation prescribed in "Regulations about medicines for people," of the Ministry of Health;

d) Notwithstanding the provisions at Points a, b, c of this Clause, the alcohol is seriously banned from advertising in any other way.

4. Prohibiting advertising of tobacco in any form specified in Resolution No. 12/2000/NQ-CP dated August 14, 2000 of the Government on the national policy on prevention of the harmful effects of tobacco in the period 2000 - 2010.

5. Advertising of the products substituting breast milk complies with the Decree No. 74/2000/ND-CP dated December 6, 2000 by the Government on business and the use of products substituting breast milk to protect and encourage breast feeding and the joint Circular No. 04/2001/TTLT/YT-TM-VHTT-UBBVCSTEVN dated March 14, 2001 of the Ministry of Health - Ministry of Trade - Ministry of Culture and Information - the Vietnam Committee for the Protection and Care of Children (now the Committee for Population, Family and Children.) guiding the implementation of the Decree No. 74/2000/ND-CP dated December 6, 2000.

6. No advertising of products of which the content and form of advertising cause unsightliness and donot match the psychology and customs and habits of the nation (such as sanitary napkin, toilet paper, condom, skin disease treatment medicines and other products of similar goods) on radio or television station from 18 PM to 20 PM daily; in the art show and entertainment, no advertising of these products is hang, placed, stuck on the stage background; outdoor advertising must comply with the local regulations regarding the location, time and size of the advertising products of these goods.

7. The kind of publishing books for advertising, the number of advertising pages shall not exceed 5% of the pages of that book. Books published for internal circulation license by the competent authority shall not be advertised.

8. Advertising on billboards, panels, screens, banners, illuminating objects, objects to the, in water, or other moving objects and similar forms suspension, placement, sticking and set up outdoors are defined as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Advertisings on the advertising screens hung, placed, set up outdoors are not permitted to use sound;

c) The advertisings on business activities, goods or services with the profitable purposes are not permitted to hang across the roads, and use the national flag color as a base for advertising;

d) Advertisings on activities with the time defined, the time period of that activity taking place must be determined as the basis for determining the permitted advertising time;

dd) Advertisings on billboards, panels, banners, illuminating objects, objects in the air, in water, or other moving objects and similar forms are displayed by what any materials such as wood, metal sheet, plastic, glass, fabric or other materials to be hung, placed, stuck, set up or affixed on the vehicles must comply with the planning of advertising must be licensed for advertising;

e) The advertising products shown on the vehicles, moving objects such as wheelchairs, cranes and other facilities to serve the construction, electricity repairment, environmental sanitation shall be licensed by the Service of Culture for the registration of advertising on the vehicles and the vehicle paint color area must not be changed more than 50% by the vehicle paint color area for the display of advertising products. The vehicle paint color is the color specified in the vehicle registration issued by the competent authority; not permitted for advertising on the front and back of the vehicle. The container having a surface area of one side from 0.5 m2 (square meters) or more with the advertising products mounted on the motorcycle must be licensed for advertising by the Service of Culture and Information where the vehicles are registered.

9) During festivals, conferences, workshops, art performances, cultural exchanges, sports competitions or entertainment programs on television if the background is hung, placed, stuck and set up advertising product of the sponsors, there is no need to ask for advertising license, but the background must have a name and logo of that program and comply with the provisions of the Article 13 of the Decree No. 24 / 2003/ND-CP;

In case the activities have only one sponsor, it shall not be permitted for the hang, setting up and sticking of more than two advertising products. Where there are multiple sponsors, each sponsor is only permitted to hang, place and stick a promotional product.

10. Advertising on the art performance program must be consistent with the content of the public performance license, advertisiment mixed in the art performance program or through the art performance program must be approved by the competent agency of that public performance program.

11. Advertising on internet cache protocol:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The agencies, organizations and enterprises that are allowed to set up the website on the Internet only introduce their activities of production and business, goods and services. They are not allowed to introduce other enterprises and the goods and services that they do not produce and trade .

12. The organizations and individuals advertise their business activities, goods and services on the advertising medium must produce the documents specified in Article 17 of Decree No. 24/2003/ND-CP for the person who is doing business of advertising service or advertising distributor.

In case of promotional advertising, there must be a written confirmation of the content of the promotional program with a legal validity of the State management agency on trade.

13. Advertising activity with foreign factors

a) Organizations and individuals dealing in advertising services in Vietnam make the investment cooperation with the foreign organizations and individuals in the form of business cooperation contract or joint venture must submit record for issuance of investment license under the law on foreign investment in Vietnam;

b) For the form of joint venture, the level of investment capital and business capacity must match the scope and area of business of advertising services in Vietnam.

Section 3: CONDITIONS, PROCEDURES AND LICENSING AUTHORITY

1. Request for permission to issue supplements for printed newspapers, channel or program specialized in advertising for radio or television station shall comply with the law on press activities.

2. Quảng cáo trên mạng thông tin máy tính:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The advertising product advertised on Internet Cache Protocol (including advertising service business network and website), regardless of the network owner is a Vietnamese legal entity Vietnam or foreign legal entity that must send request directly or by mail to the Administration of Basic Culture and Information before implementing the advertising in accordance with the clause 1, Article 19 of Decree No. 24/2003/ND-CP;

b) Where the Administration of Basic Culture and Information request the modification of the advertising product before posting on the internet cache protocol for advertising, the person making the advertising shall modify in conformity with the requirement of the Department of Basic Culture and Information.

c) The record for registration to perform the advertising on Internet Cache Protocol including:

- Registration to perform the advertising on Internet Cache Protocol , amount of advertising products, advertising time on Internet Cache Protocol (Annex 1).

- A legal valid copy of the license to provide information on Internet Cache Protocol (ICP) or the license of website establishment.

- The legal valid copy of the certificate of business registration of advertising services (for agencies, organizations, enterprises registering the advertising services on nternet Cache Protocol)

- Disks or other products containing advertising products (two copies).

3. Organizations and individuals performing the advertising on billboards, panels, banners, illuminating objects, objects in the air, in water, or other moving objects and other similar forms of advertising must submit record to the Department of Culture and Information where the advertising is performed. The record includes:

a) Application for advertising performance ( Appendix 2);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) A copy of legal valid certificate of quality registration or similar documents on the goods quality for advertising goods that the law has stipulated the quality registration.

d) Maquette of advertising product;

dd)The written evaluation by the competent authorities for the construction of billboards, panels, screens hang, placed, stuck and set up outdoors that the law on construction has stipulated the assessment of constructional structure.

e) For advertising in the medical or agriculture area, there must be a legal valid written receipt of registration of the ad content of the State management agencies on medical issues for the advertising in the medical area or the state management agencies on agriculture for ads in the agricultural area specified in clause 4 and 6 of Article 17 of Decree No. 24/2003/ND-CP.

g) For promotional advertising, there must be legal valid document certifying the content of the promotional program of the state management agencies on commerce.

In case of request for extension of advertising (if not changing the content, form, location, size), application must be sent for the advertising extension together with the issued advertising performance license.

4. When the time limit stated in the advertising performance license, the person performing the advertising must remove the advertising products. For the advertising products of which the time limit for advertising is expired but the organizations and individuals wishing to promote their trade name, address, phone number on that media must send a written notice attached to the marquette to Service of Culture and Information where the advertising is performed.

Before the expiration of the ad at least 10 working days, if wishing to continue advertising, the person asking for permission of advertising extension shall submit an application for the advertising extension to the Service of Culture and Information where the license has been issued. Where the Service of Culture and Information does not issue the license of extension, it must reply in writing.

5. Organizations and individuals applying for advertising license; the foreign organizations and individuals doing business in advertising services asking for license of representative office and branch establishment in Vietnam shall pay a fee as prescribed by law on fee and charge and the documents guiding the implementation of the collection, remittance and use of fees. No other fee to be paid in addition to this fee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. If exceeding the time limit by 30 working days from the date of issuance of the advertising performance license but the person asking for the license does not perform the advertising, the license therefore becomes invalid.

8. The licensing agency must carry out the following regulations:

a) Publicly listing the advertising planning and regulations on record, procedures and fees;

b) Issuing the record receiving slip to the applicant (Annex 4);

c) The record on the issuance of license must be kept and recorded into book under the unified form (Annex 5);

Section 4: STATE MANAGEMENT

1. Ministry of Culture and Information is the agency assissting the Government on the state management on the advertising activities in the country and shall be responsible before the Minister of Culture and Information in performing the state management of advertising with the following units:

a) The Administration of Basic Culture and Information

- Assisting the Minister of Culture and Information to perform the State management over advertising in the country. Presiding over and coordinating the administrations and departments concerned on the state management of advertising activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessing the advertising products before performing the advertising on the Internet Cache Protocol.

- Contributing opinions in the commendation and bonus and violation handling in advertising activities.

b) The Press Administration, Cinema Administration, Publishing Department, Administration of Art Performance, Administration of literature - art copyright and other admisnitrations and departments concerned within their scope of duties and powers, shall coordinate with the Administration of Basic Culture and Information to perform the state management over the advertising in area of their management;

c) The inspector of Culture and Information is responsible for inspecting and handling violations and coordinating with the sectors concerned solve the complaints and denunciations in the advertising activities under the authority prescribed in the current legal documents.

2. The Service of Culture and Information shall preside over and coordinate with the sectors for the advertising building in order to submit to the People's Committees of central run provinces and cities for approval and receiving record, assessing and submitting to the People's Committees of central run provinces and cities to issue the license for representative office establishment of the foreign organizations and individuals dealing in advertising services located at the localities (Annex 6, 7); perform the tasks specified in Clause 2 of Article 31 of Decree No. 24/2003/ND-CP of the Government; periodically making report once for every 6 months to the Ministry of Culture and Information (Administration of Basic Culture and Information) on the following contents:

a) The state management documents issued on advertising of the localities;

b) Advertising planning of the localities;

c) The number of enterprises registering the business of advertising services with their head offices on the local areas, the number of enterprises dealing with advertising services in the country having branches or representative offices in the localities;

d) The number and activity of branches and representative offices of organizations and individuals doing business in foreign advertising activities at the localities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) The breaches of advertising activities and the result of violation handling in the area.

Section 5: IMPLEMENTATION PROVISION

1. This Circular shall take effect after 15 days since its publication in the Public Gazette;

2. From the date this Circular takes effect, the following documents shall be annulled:

a) Circular No. 37/VHTT-TT dated July 1, 1995 the Ministry of Culture and Information guiding the implementation of the Decree No. 194/CP dated December 31, 1994 by the Government on advertising activities on the territory of Vietnam, the Circular No. 07/1998/TT-BVHTT dated December 5, 1998 amending and supplementing the Article 5 of the Circular No. 37/VHTT-Circular dated July 1, 1995;

b) The other provisions previously issued by the Ministry of Culture and Information contrary to the provisions of this Circular.

3. Issued together with this Circular are forms from Appendix 1 to Appendix 7 for the unified implementation nationwide including: Registration for advertising on the internet cache protocol; Application for advertising and advertising performance license; slip of advertising performance record receiving; forms of monitoring book of advertising performance licensing; Application for request and license of branches and representative offices of the foreign organizations and individuals dealing in advertising services.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 hướng dẫn Nghị định 24/2003/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Quảng Cáo do Bộ Văn hoá- Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.778

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!