Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 35/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 19/2005/TT-BTM

Số hiệu: 35/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 23/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 19/2005/TT-BTM NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 110/2005/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005, hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp:

1. Sửa đổi điểm a khoản 4 Thông tư số 19/2005/TT-BTM như sau:

“a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bao gồm các giấy tờ quy định tại điều 15 của Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về bán hàng đa cấp, trong đó bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); hoặc bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử);

2. Bãi bỏ yêu cầu “Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đó khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp” tại điểm a khoản 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

3. Bổ sung quy định “Số hồ sơ phải nộp: 01 bộ” vào các khoản 4, 7 và 8 Thông tư số 19/2005/TT-BTM.

4. Bãi bỏ nội dung “kèm theo đơn” trong Mẫu MD-1, MD-2, MD-3 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM .

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2011.

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website BCT;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục;
- Các Sở Công Thương;
- Lưu: VT, PC, QLCT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

......, ngày.... tháng….. năm.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi: Sở Công thương ………………………….....

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)..............................................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):............................................

...................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số: ...................................................................................................................................

Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/.................

Vốn điều lệ:................................................................................................................

Ngành, nghề kinh doanh:...........................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của trụ sở chính:............................................................................................

...................................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax: .................................................................

Email (nếu có):...........................................................................................................

Địa chỉ của (các) chi nhánh:......................................................................................

...................................................................................................................................

Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:........................................................................

...................................................................................................................................

2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)............................................................................................................................

Quốc tịch:...................................................................................................................

Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số:................................................................

Do:............................................................................Cấp ngày:........./........./.............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):.....................................

...................................................................................................................................

Đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đối với mặt hàng sau:

1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa).....................................

...................................................................................................................................

2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):...............................................

...................................................................................................................................

3. Tên mặt hàng viết tắt:.............................................................................................

4. Xuất xứ hàng hoá:..................................................................................................

5. Loại mặt hàng:.......................................................................................................

Doanh nghiệp xin cam kết:

Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký tên và đóng dấu)

THE MINISTRY OF
INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.: 35/2011/TT-BCT

Hanoi, September 23, 2011

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF PROVISIONS ON ADMINISTRATIVE PROCEDURES IN THE CIRCULAR NO.19/2005/TT-BTM DATED NOVEMBER 08, 2005 GUIDING A NUMBER OF CONTENTS PROVIDED FOR IN THE DECREE NO.110/2005/ND-CP DATED AUGUST 24, 2005 OF THE GOVERNMENT ON THE MANAGEMENT OF MULTI-LEVEL SALE OF GOODS

Pursuant to the Law on Competition dated December 03, 2004;

Pursuant to the Decree No.189/2007/ND-CP dated December 27, 2007 of the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Resolution No.59/NQ-CP dated December 17, 2010 of the Government on simplification of administrative procedures under the scope of management of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Circular No.19/2005/TT-BTM dated November 08, 2005, guiding some contents provided for in the Decree No.110/2005/ND-CP dated August 24, 2005 of the Government on management of multi-level sale of goods;

At the proposal of the Director of Competition Administration, Minister of Industry and Trade amends and supplements a number of provisions on administrative procedures in Circular No.19/2005/TT-BTM dated November 08, 2005 guiding a number of provisions in Decree No.110/2005/ND-CP of August 24, 2005 of the Government on management of multi-level sale of goods as follows:

Article 1. To amend and supplement a number of provisions on administrative procedures in the Circular No.19/2005/TT-BTM dated November 08, 2005 guiding a number of provisions in the Decree No.110/2005/ND-CP dated August 24, 2005 of the Government on management of multi-level sale of goods:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

"a) The dossier requesting for registration paper of multi-level sale of goods includes papers as specified in Article 15 of Decree No.110/2005/ND-CP dated August 24, 2005 of the Government on the multi-level sale of goods, in which the copy of the certificate of business registration and certificate of sufficient conditions to do business are the certified copies (in the case filed by mail); the copies together with the originals (for cases filed directly); or the scans of the originals (in the case filed by email);

2. To annul the requirement of "Certification of commune-level police office on the declaration of loss of registration paper for multi-level sale of goods" in point a clause 8 of Circular No.19/2005/TT-BTM.

3. To supplement the provision "Number of dossiers required to submit: 01 set" in clauses 4, 7 and 8 of the Circular No.19/2005/TT-BTM.

4. To annul the provision "enclosed to the application" in the Form MD-1, MD-2, MD-3 in Appendix II issued together with Circular No.19/2005/TT-BTM.

Article 2. Effect

1.This Circular takes effect from November 08, 2011.

2. During the implementation of this Circular, if any problems arise, concerned organizations and individuals promptly reflect to the Ministry of Industry and Trade for amending and supplementing accordingly./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR MINISTER
DEPUTY MINISTER
Ho Thi Kim Thoa

 

Form MD-1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-------------------------------

......, date.... month….. year.....

APPLICATION FOR

GRANTING REGISTRATION PAPER FOR ORGANIZATION TO SELL MULTI-LEVEL GOODS

To: Department of Industry and Trade ………………………….....

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...................................................................................................................................

Enterprise’s name in foreign language (if any):..........................................................

...................................................................................................................................

Abbreviate name of the enterprise (if any):.................................................................

Certificate of Business Registration (or Investment license) No.: ...................................................................................................................................

Issued by:..............................................date of issuance:........../............/.................

Charter capital:............................................................................................................

Business lines:............................................................................................................

...................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

...................................................................................................................................

Tel:........................................Fax: ............................................................................

Email (If any):...........................................................................................................

Address of branch(es):.............................................................................................

..................................................................................................................................

Address of representative office(es):........................................................................

..................................................................................................................................

2. Full name of legal representative of enterprise: (in capital letter).........................................................................................................................

Nationality:...................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Issued by:......................................................date of issuance:........./........./.............

Place of permanent resident registration (or place of temporary resident registration):.....................................

...................................................................................................................................

 

Request for granting written registration for organization to sell multi-level goods for the following items:

1. Names of items in Vietnamese: (in capital letter)...................................................

...................................................................................................................................

2. Names of items in foreign language (if any):.........................................................

...................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Origin:...................................................................................................................

5. Type of items:.......................................................................................................

Enterprise commits:

To take full responsibility before law for the truthfulness and accuracy of the contents of this application and accompanied documents. 

 

 

Legal representative of enterprise

(Sign and seal)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 35/2011/TT-BCT ngày 23/09/2011 sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 19/2005/TT-BTM hướng dẫn quy định tại Nghị định 110/2005/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.468

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!