Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 04/2006/TT-BTM hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán gia công quá cảnh hàng hóa hướng dẫn Nghị định 12/2006/ NĐ-CP

Số hiệu: 04/2006/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 06/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 04/2006/TT-BTM

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2006/ NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ MUA, BÁN, GIA CÔNG VÀ QUÁ CẢNH HÀNG HÓA VỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài,

Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung cụ thể để thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP nêu trên của Chính phủ như sau:

I. QUYỀN KINH DOANH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1. Thương nhân không có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (dưới đây gọi tắt là thương nhân) bao gồm:

- Các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

- Các hộ kinh doanh cá thể được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Nghị định số 109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

Được xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, gia công, đại lý mua, bán hàng hóa theo quy định và trong phạm vi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP không phụ thuộc vào ngành hàng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành hữu quan quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, gia công, đại lý mua bán hàng hóa và dịch vụ quá cảnh hàng hóa theo các quy định hiện hành.

II. HÀNG HOÁ CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU

1. Hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo công bố của các Bộ, ngành hữu quan hướng dẫn thực hiện Phụ lục số 01 về Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP.

2. Bộ Thương mại công bố danh mục và ghi mã số HS hàng tiêu dùng và thiết bị y tế đã qua sử dụng cấm nhập khẩu tại Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.

III. HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

A. HÀNG XUẤT KHẨU

Hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ (nếu có) thực hiện theo Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Công nghiệp.

Đối với thị trường khác hàng dệt may được xuất khẩu theo nhu cầu.

B. HÀNG NHẬP KHẨU

1. Hàng cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của điều ước quốc tế, hiệp định mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia

Việc cấp giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn thuộc Phụ lục I Nghị định Montreal thực hiện theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

2. Xe hai bánh, ba bánh gắn máy có dung tích động cơ từ 175 cm3 trở lên

Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu xe hai bánh, ba bánh gắn máy có dung tích động cơ từ 175 cm3 trở lên cho các đối tượng trên cơ sở cho phép của Bộ Công an, phù hợp với các quy định hiện hành về thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu.

3. Súng đạn thể thao

Bộ Thương mại cấp phép nhập khẩu súng đạn thể thao theo quyết định phê duyệt của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao.

4.  Giấy phép nhập khẩu theo chế độ hạn ngạch thuế quan

4.1. Danh mục hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

 

MÔ TẢ HÀNG HOÁ

MÃ SỐ HS

1

Muối

2501

2

Thuốc lá nguyên liệu

2401

3

Trứng gia cầm

0407

4

Đường tinh luyện, đường thô

1701

Lượng hạn ngạch thuế quan do Bộ Thương mại công bố hàng năm.

4.2. Nguyên tắc giấy phép theo chế độ hạn ngạch thuế quan

a) Áp dụng giấy phép nhập khẩu để được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng là muối, trứng gia cầm, thuốc lá nguyên liệu và đường (tinh luyện và đường thô).

b) Các mặt hàng thuộc danh mục áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu không có giấy phép của Bộ Thương mại được áp dụng mức thuế ngoài hạn ngạch thuế quan. Riêng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc lá điếu ngoài hạn ngạch thuế quan theo hướng dẫn của Bộ Công nghiệp.

c) Số lượng, khối lượng, trị giá các mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, để gia công hàng xuất khẩu, không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Thương mại công bố.

4.3. Đối tượng cấp phép theo hạn ngạch thuế quan

Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hoá thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan, cụ thể như sau:

a) Muối

Thương nhân có nhu cầu sử dụng muối trong sản xuất phù hợp với quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.

b) Thuốc lá nguyên liệu

Thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công nghiệp cấp và có nhu cầu sử dụng cho sản xuất thuốc lá điếu một tỷ lệ nhất định thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu do Bộ Công nghiệp xác nhận.

Tổng công ty ngành hàng là đầu mối nhận hạn ngạch cho các công ty thành viên.

c) Trứng gia cầm

Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng trên.

d) Đường

Thực hiện theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Thương mại sau khi thống nhất với các Bộ, ngành hữu quan.

4.4. Thủ tục cấp phép theo hạn ngạch thuế quan

a) Căn cứ vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm và trên cơ sở cân đối kết quả nhập khẩu và nhu cầu đăng ký hạn ngạch thuế quan của thương nhân, Bộ Thương mại sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho thương nhân nêu tại mục 4.3 nêu trên. Hồ sơ gửi về Bộ Thương mại gồm:

- Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Thương nhân xuất trình giấy phép nhập khẩu hàng hoá theo hạn ngạch thuế quan của Bộ Thương mại với Hải quan cửa khẩu khi làm thủ tục nhập khẩu và số lượng hàng hoá nhập khẩu trong giấy phép được hưởng mức thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan.

c) Cuối mỗi quý thương nhân báo cáo tình hình nhập khẩu về Bộ Thương mại (theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư này).

Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm, thương nhân có báo cáo (thay cho báo cáo quý III) gửi về Bộ Thương mại đánh giá khả năng nhập khẩu cả năm đó, đề nghị điều chỉnh tăng, giảm hạn ngạch được cấp hoặc báo cáo số lượng hàng hoá không có khả năng nhập khẩu để Bộ Thương mại phân giao cho thương nhân khác.

IV. HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH RIÊNG

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định 12/2006/NĐ-CP Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm như sau:

1. Nhập khẩu xăng, dầu nhiên liệu

Việc nhập khẩu xăng, dầu nhiên liệu thực hiện theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu và các văn bản liên quan.

2. Nhập khẩu ô tô các loại đã qua sử dụng

a) Ô tô các loại đã qua sử dụng bao gồm ô tô chở người, ô tô chở hàng hoá, ô tô vừa chở người vừa chở hàng, ô tô chuyên dùng được nhập khẩu phải bảo đảm điều kiện sau: loại đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu (ví dụ: năm 2006 chỉ được nhập khẩu ô tô loại sản xuất từ năm 2001 trở lại đây). Các quy định khác thực hiện theo hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành. Riêng loại xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thương mại - Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Tài chính - Bộ Công an.

b) Cấm nhập khẩu phương tiện vận tải tay lái bên phải (tay lái nghịch), kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, trừ các loại phương tiện chuyên dùng có tay lái bên phải hoạt động trong phạm vi hẹp gồm: xe cần cẩu; máy đào kênh rãnh; xe quét đường, tưới đường; xe chở rác và chất thải sinh hoạt; xe thi công mặt đường; xe chở khách trong sân bay và xe nâng hàng trong kho, cảng; xe bơm bê tông; xe chỉ di chuyển trong sân gol, công viên.

c) Cấm nhập khẩu ô tô các các loại đã thay đổi kết cấu, chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu, bị đục sửa số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức.

d) Cấm tháo rời ô tô khi vận chuyển và khi nhập khẩu.

đ) Cấm nhập khẩu ô tô cứu thương đã qua sử dụng.

3. Nhập khẩu gỗ các loại từ các nước có chung đường biên giới

Thương nhân được nhập khẩu gỗ các loại từ các nước và các nước có chung đường biên giới không phải xin giấy phép của Bộ Thương mại; riêng đối với gỗ nguyên liệu bao gồm gỗ tròn, gỗ xẻ nhập khẩu từ Campuchia được quy định như sau:

a) Thương nhân có hợp đồng nhập khẩu hoặc hợp đồng tạm nhập tái xuất gỗ ký với thương nhân Campuchia được Bộ Thương mại Campuchia cấp giấy phép xuất khẩu gỗ nguyên liệu gửi văn bản và hợp đồng kèm theo về Bộ Thương mại xin phép nhập khẩu hoặc giấy phép tạm nhập tái xuất gỗ. Bộ Thương mại sẽ cấp giấy phép nhập khẩu, tạm nhập tái xuất cho thương nhân sau khi nhận được giấy phép xuất khẩu gỗ nguyên liệu của Bộ Thương mại Campuchia gửi đến Bộ Thương mại Việt Nam qua Đại sứ quán hoặc cơ quan Thương vụ của Việt Nam tại Campuchia hoặc của Campuchia tại Việt Nam.

b) Việc vận chuyển, giao nhận gỗ nhập khẩu được thực hiện qua các cửa khẩu sau:

1. Lệ Thanh (đường số 19)

8. Vĩnh Xương-Thường Phước (sông Tiền)

2. Bu Pờ-răng (đường số 14)

9. Khánh Bình (An Giang)

3. Bô-nuê (đường số 13)

10. Bắc Đai (An Giang)

4. Xa Mát (đường số 22B)

11. Vĩnh Hội đông (An Giang)

5. Mộc Bài (đường số 22A)

12. Mỹ Quý Tây (Long An)

6. Tịnh Biên (đường số 2)

13. Vàm Đồn (Long An)

7. Xà Xía (đường số 17)

14. Các cửa khẩu quốc gia và quốc tế bằng đường biển

4. Xuất khẩu phân bón và xăng, dầu nhiên liệu nhập khẩu chủ yếu do nhà nước bảo đảm cân đối ngoại tệ để nhập khẩu

a) Thương nhân có nhu cầu xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu gửi văn bản về Bộ Thương mại để được xem xét giải quyết. Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm hàng xuất khẩu được thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi.

b) Thương nhân có giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu được xuất khẩu xăng, dầu đã nhập khẩu theo giấy phép cho xuất khẩu của Bộ Thương mại và phải chịu trách nhiệm thực hiện quy định: Xăng dầu xuất khẩu phải bán theo giá đủ bù đắp toàn bộ chi phí nhập khẩu và thu ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng.

5. Nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà

a) Nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà để tiêu thụ ở thị trường trong nước theo hướng dẫn của liên Bộ Thương mại - Công nghiệp.

b) Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà để bán trong cửa hàng miễn thuế thực hiện theo Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24 tháng 02 năm 1998 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

V. TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP, CHUYỂN KHẨU HÀNG HOÁ

Thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định 12/2006/NĐ-CP , Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

1. Thương nhân có nhu cầu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu các loại hàng phải có giấy phép của Bộ Thương mại gửi văn bản đề nghị về Bộ Thương mại theo mẫu (Phụ lục số 04), báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu theo mẫu (Phụ lục số 05) kèm theo Thông tư này.

2. Hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu được làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu nơi có cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành. Riêng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu những mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu chỉ được làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu quốc tế, trừ trường hợp đuợc Uỷ ban nhân dân nơi có Khu Kinh tế cửa khẩu cho phép làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu trong Khu Kinh tế cửa khẩu.

3. Tạm nhập tái xuất xăng dầu thực hiện theo Quyết định số 1752/2003/QĐ-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

4. Tạm nhập tái xuất các chất suy giảm tầng ô-dôn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BTM-BTNMT ngày 11 ngày 7 năm 2005 của Bộ Thương mại - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quản lý nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

5. Hàng tạm nhập, tái xuất nếu tiêu thụ tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo luật định.

VI. GIA CÔNG HÀNG HOÁ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Thực hiện theo quy định tại Chương VI Nghị định 12/2006/NĐ-CP , Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối với hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép khảo nghiệm và hàng hoá nhập khẩu theo hình thức chỉ định thương nhân nhập khẩu của các Bộ quản lý chuyên ngành quy định tại Phụ lục số 03 của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP , không được thực hiện gia công xuất khẩu cho nước ngoài. Riêng việc gia công những mặt hàng theo giấy phép khảo nghiệm của Bộ Y tế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Đối với hàng hoá thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện của các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ các thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định chuyên ngành về sản xuất, kinh doanh mặt hàng đó mới được gia công xuất khẩu cho nước ngoài.

3. Đối với việc gia công hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có hạn ngạch thực hiện theo hướng dẫn của liên Bộ Thương mại - Công nghiệp.

VII. QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM

Thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định 12/2006/NĐ-CP , Bộ Thương mại hướng dẫn cụ thể một số điểm sau:

1. Danh mục hàng hóa có độ nguy hiểm cao quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo Quyết định riêng của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

2. Hàng hóa quá cảnh của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia thực hiện theo:

- Quyết định số 0305/2001/QĐ-BTM ngày 26 tháng 3 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quyết định số 0938/2000/QĐ-BTM ngày 30 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM ngày 13 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các loại giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được cấp trước khi Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Thông tư này có hiệu lực, thực hiện theo thời hạn hiệu lực ghi trong giấy phép hoặc gia hạn của giấy phép đó của cơ quan có thẩm quyền.

2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005.

3. Bãi bỏ Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về ban hành Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu và Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và Quyết định số 2504/2005/QĐ-BTM ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá cấm nhập khẩu và tạm ngừng nhập khẩu.

4. Bãi bỏ những quy định trước đây trái với những quy định trong Thông tư này.

5. Thông tư này có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2006.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Sở Thương mại, Sở Thương mại Du lịch;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ TM;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

DANH MỤC  HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

I. Hướng dẫn sử dụng

Danh mục này được xây dựng trên cơ sở Danh mục hàng hoá với mó số HS trong Biểu thuế Nhập khẩu.

Nguyên tắc sử dụng danh mục này như sau:

1. Các trường hợp chỉ liệt kê mó 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều bị cấm nhập khẩu.

2. Các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều bị cấm nhập khẩu.

3. Các trường hợp ngoài mó 4 số và 6 số còn mở thêm đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mở mới bị cấm nhập khẩu.

4. Các trường hợp khác thực hiện như quy định trong danh mục,

5. Đối với các mặt hàng tiêu dùng đó qua sử dụng cấm nhập khẩu thì phụ tùng, linh kiện đó qua sử dụng (nếu có) của những mặt hàng đó cũng cấm nhập khẩu.

6. Để tránh ban hành danh mục quá dài, phần mô tả mặt hàng trong một số trường hợp được rút gọn so với mô tả mặt hàng của Danh mục Biểu thuế Nhập khẩu (thể hiện bằng các dấu 3 chấm). Khi thực hiện cần căn cứ vào lời văn mô tả mặt hàng của Danh mục Biểu thuế Nhập khẩu.

Danh mục này chỉ sử dụng để thực hiện mục 3, phần II, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ.

II. DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

Chương

Nhóm

Phân nhóm

Mô tả mặt hàng

Ch­ương 39

3918

 

 

Tấm trải sàn bằng plastic...

 

3922

 

 

Bồn tắm, bồn tắm vòi sen, bồn rửa...

 

3924

 

 

Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp ...

 

3925

 

 

Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp ...

 

3926

 

 

Sản phẩm khác bằng plastic (trừ lá chắn chống bạo loạn, đinh phản quang và màn l­ưới tẩm thuốc diệt muỗi)

Chư­ơng 42

4201

00

00

Bộ đồ yên cư­ơng dùng cho các loại động vật...

 

4202

 

 

Hòm, va ly, xắc đựng đồ nữ trang ...

 

4203

 

 

Hàng may mặc và đồ phụ trợ quần áo bằng da thuộc ...

Chư­ơng 43

4303

 

 

Hàng may mặc, đồ phụ trợ quần áo và các vật phẩm ...

 

4304

 

 

Da lông nhân tạo và các sản phẩm làm bằng da lông nhân tạo

Chư­ơng 44

4414

00

00

Khung tranh, khung ảnh ... các sản phẩm bằng gỗ tương tự

 

4419

00

00

Bộ đồ ăn, bộ đồ làm bếp bằng gỗ

 

4420

 

 

Gỗ khảm, dát; tráp, và các loại hộp đựng đồ kim hoàn ...

 

4421

 

 

Các sản phẩm bằng gỗ khác (trừ 4421 90 10)

Chư­ơng 46

 

 

 

Toàn bộ chương 46

Ch­ương 48

4815

00

00

Tấm phủ sàn có thành phần cơ bản là giấy hoặc cáctông ...

Ch­ương 50

5007

 

 

Vải dệt thoi dệt từ sợi tơ hoặc sợi kéo từ phế liệu tơ

Ch­ương 51

5111

 

 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô hoặc từ sợi lông động vật loại mịn chải thô

 

5112

 

 

Vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải kỹ hoặc sợi từ lông động vật loại mịn chải kỹ

 

5113

00

00

Vải dệt thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi lông đuôi hoặc bờm ngựa

Chư­ơng 52

5208

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lư­ợng không quá 200g/m2

 

5209

 

 

Vải dệt thoi từ bông, có tỷ trọng bông từ 85% trở lên, trọng lư­ợng trên 200g/m2

 

5210

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông d­ưới 85% ... trọng lư­ợng không quá 200g/m2

 

5211

 

 

Vải dệt thoi từ sợi bông, có tỷ trọng bông d­ưới 85% ... trọng l­ượng trên 200g/m2

 

5212

 

 

Vải dệt thoi khác từ sợi bông

Ch­ương 53

5309

 

 

Vải dệt thoi từ sợi lanh

 

5310

 

 

Vải dệt thoi từ sợi đay hoặc từ các loại xơ libe dệt khác ...

 

5311

00

00

Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy

Chư­ơng 54

5407

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tổng hợp ...

 

5408

 

 

Vải dệt thoi bằng sợi filament tái tạo...

Chư­ơng 55

5512

 

 

Các loại vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng loại xơ này từ 85% trở lên

 

5513

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng ... dư­ới 85% ... trọng lượng không quá 170g/m2

 

5514

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tổng hợp, có tỷ trọng ... d­ưới 85% ... trọng lượng trên 170g/m2

 

5515

 

 

Các loại vải dệt thoi khác từ xơ staple tổng hợp

 

5516

 

 

Vải dệt thoi từ xơ staple tái tạo

Chư­ơng 57

 

 

 

Toàn bộ ch­ương 57

Chư­ơng 58

 

 

 

Toàn bộ ch­ương 58

Ch­ương 60

 

 

 

Toàn bộ ch­ương 60

Chư­ơng 61

 

 

 

Toàn bộ ch­ương 61

Chư­ơng 62

 

 

 

Toàn bộ ch­ương 62

Ch­ương 63

6301

 

 

Chăn và chăn du lịch

 

6302

 

 

Khăn trải giư­ờng, khăn trải bàn, ...

 

6303

 

 

Màn che (kể cả rèm trang trí) và rèm mờ che phía trong; diềm màn che hoặc diềm giường

 

6304

 

 

Các sản phẩm trang trí nội thất khác, trừ các loại thuộc nhóm 94.04

 

6307

10

00

- Khăn lau sàn, khăn lau bát đĩa, khăn lau bụi và các loại khăn lau tư­ơng tự:

 

6308

00

00

Bộ vải bao gồm vải và chỉ, ... đóng gói sẵn để bán lẻ

 

6309

00

00

Quần áo và các sản phẩm may mặc đã qua sử dụng khác

Ch­ương 64

 

 

 

Toàn bộ ch­ương 64 trừ 6405 90 10, 6405 90 20 và nhóm 6406

Ch­ương 65

6503

00

00

Mũ nỉ và các vật đội đầu bằng nỉ khác, ...

 

6504

00

00

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, ...

 

6505

 

 

Các loại mũ và các vật đội đầu khác, dệt kim, ... trang trí

 

6506

91

00

- - Bằng cao su hoặc plastic

 

6506

92

00

- - Bằng da lông

 

6506

99

00

- - Bằng vật liệu khác:

Ch­ương 66

6601

 

 

Các loại ô, dù ...

 

6602

00

00

Ba toong, gậy tay cầm ... các loại tương tự

Ch­ương 67

6702

 

 

Hoa, cành, lá, quả nhân tạo và các phần của chúng; ...

 

6704

 

 

Tóc giả, râu, lông mi ... ghi ở nơi khác

Ch­ương 69

6910

 

 

Bồn rửa, chậu giặt, bệ chậu giặt, bồn tắm, ...

 

6911

 

 

Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ sứ vệ sinh khác bằng sứ

 

6912

00

00

Bộ đồ ăn, bộ đồ nhà bếp, đồ gia dụng và đồ vệ sinh khác bằng gốm, trừ loại bằng sứ

 

6913

 

 

Các loại t­ượng nhỏ và các loại sản phẩm trang trí bằng gốm, sứ khác

 

6914

 

 

Các sản phẩm khác bằng gốm, sứ

Ch­ương 70

7013

 

 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, ...

Ch­ương 71

7117

 

 

Đồ kim hoàn giả

Ch­ương 73

7321

 

 

Bếp lò, vỉ lò, lò sấy, bếp nấu ...

 

7323

 

 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, các loại gia dụng khác ...

 

7324

 

 

Đồ trang bị trong nhà vệ sinh và các bộ phận rời của chúng, bằng sắt hoặc thép

Ch­ương 74

7417

00

00

Bếp nấu hoặc các thiết bị nhiệt ... bằng đồng

 

7418

 

 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp ... bằng đồng; đồ trang bị trong nhà vệ sinh ... bằng đồng

Ch­ương 76

7615

 

 

Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp ... bằng nhôm; đồ trang bị trong nhà vệ sinh ... bằng nhôm

Ch­ương 82

8210

00

00

Đồ dùng cơ khí cầm tay ... phục vụ việc làm đồ ăn hoặc uống

 

8212

 

 

Dao cạo và l­ưỡi dao cạo ...

 

8214

20

00

- Bộ, hộp đồ dùng cắt sửa móng tay, móng chân ...

 

8215

 

 

Thìa, dĩa, muôi, thìa hớt kem ... bộ đồ ăn tương tự

Ch­ương 83

8306

 

 

Chuông, chuông đĩa, ... ; gương bằng kim loại cơ bản

Ch­ương 84

8414

51

00

- - Quạt bàn, quạt sàn ... , có động cơ điện độc lập công suất không quá 125W: (trừ quạt công nghiệp)

 

8414

59

 

- - Loại khác: (trừ quạt công nghiệp)

 

8414

90

 

- Bộ phận:

 

8415

 

 

Máy điều hòa không khí ...

 

8415

10

00

- Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào t­ường, hoạt động độc lập hoặc có hệ chia luồng:

 

8415

20

00

- Loại sử dụng cho ng­ười, trong xe có động cơ

 

 

 

 

- - - Loại khác

 

8415

81

 

Công suất từ 90000 BTU/h trở xuống (loại sử dụng để tiêu dùng)

 

8415

82

 

Công suất từ 90000 BTU/h trở xuống (loại sử dụng để tiêu dùng)

 

8415

83

 

Công suất từ 90000 BTU/h trở xuống (loại sử dụng để tiêu dùng)

 

8415

90

 

- Bộ phận:

 

8415

90

19

- - - Loại khác (chỉ bao gồm bộ phận của các mã HS nêu trên)

 

8418

 

 

Máy làm lạnh, máy làm đá ...

 

 

 

 

- Tủ lạnh loại dùng cho gia đình:

 

8418

21

00

- - Loại nén

 

8418

22

00

- - Loại hút, dùng điện

 

8418

29

00

- - Loại khác

 

8418

30

 

- Máy làm đông lạnh, ... , dung tích không quá 800 lít:

 

8418

30

10

- - Dung tích không quá 200 lít

 

8418

40

10

- - Dung tích không quá 200 lít

 

 

 

 

- Phụ tùng

 

8418

99

00

- - Loại khác: (chỉ bao gồm phụ tùng của các mã HS nêu trên)

 

8421

12

 

- - Máy làm khô quần áo:

 

8421

12

10

- - - Công suất không quá 30 lít

 

8421

12

20

- - - Công suất trên 30 lít

 

 

 

 

- Phụ tùng

 

8421

91

 

- - Của máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm: (chỉ bao gồm phụ tùng của các mã HS nêu trên)

 

8422

 

 

Máy rửa bát đĩa, máy làm sạch ...

 

8422

11

00

- - Loại dùng trong gia đình:

 

8422

90

 

- Bộ phận:

 

8422

90

10

- - Của hàng hóa thuộc mã số 8422.11.10

 

8422

90

20

- - Của hàng hóa thuộc mã số 8422.11.20

 

8450

 

 

Máy giặt gia đình ... có chức năng sấy khô

 

 

 

 

- Máy có sức chứa không quá 10 kg vải khô một lần giặt:

 

8450

11

00

- - Máy tự động hoàn toàn:

 

8450

12

00

- - Máy giặt khác, có gắn chung với máy sấy ly tâm:

 

8450

19

00

- - Loại khác

 

8450

90

00

- Bộ phận (chỉ bao gồm bộ phận của các mã HS nêu trên)

Chư­ơng 85

8509

 

 

Thiết bị cơ điện gia dụng có lắp động cơ điện

 

8510

 

 

Máy cạo râu, tông đơ cắt tóc và các dụng cụ cắt tóc có gắn động cơ điện

 

8516

 

 

Dụng cụ điện đun n­ước nóng tức thời ... (trừ 8516 40 10

 

 

 

 

8516 80 và 8516 90 00)

 

8518

 

 

Micro và giá đỡ micro; loa đã hoặc chưa lắp vào trong vỏ loa ... ; bộ tăng âm

 

 

 

 

- Loa đã hoặc ch­ưa lắp vào hộp loa:

 

8518

21

00

- - Loa đơn, đã lắp vào hộp loa

 

8518

22

00

- - Loa chùm, đã lắp vào cùng một thùng loa

 

8518

30

 

- Tai nghe ... hoặc nhiều loa:

 

8518

30

10

- - Tai nghe có khung choàng đầu

 

8518

40

00

- Bộ khuyếch đại âm tần

 

8518

50

00

- Bộ tăng âm điện:

 

8518

90

00

- Các bộ phận (chỉ bao gồm bộ phận của các mã HS nêu trên)

 

8519

 

 

Máy quay đĩa, máy hát ... các loại máy tái tạo âm thanh khác không lắp kèm thiết bị ghi âm

 

8520

 

 

Máy ghi băng từ và các loại máy ghi âm khác, có hoặc không gắn kèm thiết bị tái tạo âm thanh

 

8520

32

00

- - Loại âm thanh số:

 

8520

39

00

- - Loại khác:

 

8520

90

00

- Loại khác:

 

8521

 

 

Máy ghi hoặc tái tạo video ... thu tín hiệu video

 

8522

 

 

Bộ phận và phụ tùng chỉ sử dụng ... cho các thiết bị thuộc

 

 

 

 

các nhóm 8519 đến 8521 (chỉ bao gồm bộ phận và các phụ tùng phụ trợ của các mã HS nêu trên)

 

8527

 

 

Máy thu dùng cho điện thoại, vô tuyến ...

 

8528

 

 

Máy thu dùng trong truyền hình ... máy chiếu video

 

8528

12

00

- - Loại màu

 

8528

13

00

- - Loại đen trắng hoặc đơn sắc khác

 

8528

30

90

- - Loại khác

 

8529

 

 

Các bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng cho các thiết bị thuộc nhóm 8525 đến 8528 (chỉ bao gồm các bộ phận của các mã HS thuộc nhóm 8527 và 8528 nêu trên)

 

8539

 

 

Đèn điện dây tóc ... ; đèn hồ quang

 

8539

22

90

- - - Loại khác

 

8539

29

50

- - - Loại khác, có công suất trên 200W ...

 

8539

31

90

- - - Loại khác

 

8539

39

20

- - - Đèn ống phóng điện dùng để trang trí

Chư­ơng 87

8711

 

 

Mô tô (kể cả mopeds) ...

 

8712

 

 

Xe đạp hai bánh ... (trừ xe đạp đua)

 

8714

 

 

Bộ phận và phụ tùng của xe thuộc các nhóm từ 8711 đến 8713 (trừ bộ phận và phụ tùng của nhóm 8713)

Ch­ương 90

9004

10

00

- Kính râm

Ch­ương 91

9101

 

 

Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi...

 

9102

 

 

Đồng hồ đeo tay, đồng hồ bỏ túi ... khác ...

 

9103

 

 

Đồng hồ thời gian có lắp máy đồng hồ cá nhân ...

 

9105

 

 

Đồng hồ thời gian loại khác (trừ máy đo thời gian hàng hải và máy t­ương tự)

Ch­ương 94

9401

 

 

Ghế ngồi ... và phụ tùng của chúng

 

9401

30

00

- Ghế quay có điều chỉnh độ cao

 

9401

40

00

- Ghế có thể chuyển thành gi­ường ...

 

9401

50

00

- Ghế bằng song mây, liễu gai, tre hoặc các nguyên liệu t­ương tự:

 

 

 

 

- Ghế khác, có khung bằng gỗ:

 

9401

61

00

- - Đã nhồi đệm:

 

9401

69

00

- - Loại khác

 

 

 

 

- Ghế khác, có khung bằng kim loại

 

9401

71

00

- - Đã nhồi đệm

 

9401

79

00

- - Loại khác

 

9401

80

00

- Ghế khác:

 

9403

 

 

Đồ nội thất khác và các bộ phận của chúng

 

9403

10

00

- Đồ nội thất bằng kim loại đư­ợc sử dụng trong văn phòng

 

9403

20

00

- Đồ nội thất bằng kim loại khác:

 

9403

30

00

- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn phòng

 

9403

40

00

- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp

 

9403

50

00

- Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong phòng ngủ

 

9403

60

00

- Đồ nội thất bằng gỗ khác:

 

9403

70

00

- Đồ nội thất bằng plastic:

 

9403

80

00

- Đồ nội thất bằng vật liệu khác ...

 

9404

 

 

Khung đệm; ... , có hoặc không bọc

 

9405

 

 

Đèn và bộ đèn ... ghi ở nơi khác

 

9405

10

 

- Bộ đèn chùm và đèn điện trần hoặc đèn điện t­ường khác...

 

 

 

 

- - Bộ đèn huỳnh quang

 

9405

10

90

- - Loại khác

 

9405

20

 

- Đèn bàn, đèn gi­ường hoặc đèn cây dùng điện:

 

9405

20

90

- - Loại khác

 

9405

30

00

- Bộ đèn dùng cho cây nôen

 

9405

50

 

- Đèn và bộ đèn không dùng điện:

 

 

 

 

- - Đèn dầu

 

 

 

 

- - Đèn bão

 

9405

50

90

- - Loại khác

Ch­ương 95

9504

 

 

Dụng cụ dùng cho giải trí ...

 

9505

 

 

Dụng cụ dùng trong lễ hội, hội hóa trang ...

Ch­ương 96

9603

21

00

- - Bàn chải đánh răng, kể cả bàn chải dùng cho răng mạ

 

9603

29

00

- - Loại khác

 

9603

90

00

- - Loại khác

 

9605

00

00

Bộ đồ du lịch dùng cho vệ sinh cá nhân, bộ đồ khâu ...

 

9613

 

 

Bật lửa châm thuốc lá và các bật lửa khác ...

 

9614

 

 

Tẩu hút thuốc sợi (kể cả bát điếu) và tẩu hút xì gà hoặc thuốc lá điếu, và bộ phận của chúng

 

9615

 

 

Lư­ợc, trâm cài tóc và các loại t­ương tự ...

 

9617

00

10

- Phích chân không và các loại bình chân không khác

III. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ ĐÃ QUA SỬ DỤNG CẤM NHẬP KHẨU

Chương

Nhóm

Phân nhóm

Mô tả mặt hàng

Chương 90

9018

 

 

Thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y, phẫu thuật, nha khoa hoặc thú y, kể cả thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy, thiết bị điện y học khác và thiết bị kiểm tra thị lực

 

 

 

 

- Thiết bị điện chẩn đoán (kể cả thiết bị kiểm tra thăm dò chức năng hoặc kiểm tra thông số sinh lý):

 

9018

11

00

- - Thiết bị điện tim

 

9018

12

00

- - Thiết bị siêu âm

 

9018

13

00

- - Thiết bị hiện ảnh cộng hưởng từ

 

9018

14

00

- - Thiết bị ghi biểu đồ nhấp nháy

 

9018

19

00

- - Loại khác

 

9018

20

00

Thiết bị tia cực tím hay tia hồng ngoại

Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự:

 

9018

31

 

- - Bơm tiêm có hoặc không có kim tiêm

 

9018

31

10

- - - Bơm tiêm dùng một lần

 

9018

31

90

- - Loại khác

 

9018

32

00

- - Kim tiêm bằng kim loại và kim khâu vết thương

 

9018

39

 

- - Loại khác:

 

9018

39

10

- - - ống thông đường tiểu

 

9018

39

20

- - - ống dùng một lần để truyền tĩnh mạch

 

9018

39

90

- - - Loại khác

 

 

 

 

- Các thiết bị và dụng cụ khác, dùng trong nha khoa:

 

9018

41

00

- - Động cơ khoan dùng trong nha khoa, có hoặc không gắn liền cùng một giá đỡ với thiết bị nha khoa khác

 

9018

49

00

- - Loại khác

 

9018

50

00

- Thiết bị và dụng cụ nhãn khoa khác

 

9018

90

 

- Thiết bị và dụng cụ khác:

 

9018

90

10

- - Lưỡi dao phẫu thuật

 

9018

90

20

- - Bộ theo dõi tĩnh mạch (cho người lớn)

 

9018

90

30

- - Dụng cụ và thiết bị điện tử

 

9018

90

90

- - Loại khác

 

9019

 

 

Thiết bị trị liệu cơ học; thiết bị xoa bóp; thiết bị thử nghiệm trạng thái tâm lý; thiết bị trị liệu bằng ozôn; bằng ô xi, bằng xông, thiết bị hô hấp nhân tạo hoặc thiết bị hô hấp trị liệu khác

 

9019

10

 

- Thiết bị trị liệu cơ học; thiết bị xoa bóp; thiết bị thử nghiệm trạng thái tâm lý:

 

9019

10

10

- - Loại điện tử

 

9019

10

90

- - Loại khác

 

9019

20

 

- Thiết bị trị liệu bằng ozôn, bằng ô xi, bằng xông, máy hô hấp nhân tạo hoặc máy hô hấp trị liệu khác:

 

9019

20

10

- - Thiết bị hô hấp nhân tạo

 

9019

20

90

- - Loại khác

 

9020

 

 

Thiết bị thở và mặt nạ phòng khí khác, trừ các mặt nạ bảo hộ mà không có bộ phận cơ khí hoặc không có phin lọc có thể thay thế được

 

9020

00

10

- - Thiết bị hỗ trợ thở

 

9020

00

20

- - Mũ chụp dùng cho thợ lặn gắn thiết bị thở

 

9020

00

90

- - Loại khác

 

9021

 

 

Dụng cụ chỉnh hình kể cả nạng, băng dùng trong phẫu thuật và băng cố định; nẹp và các dụng cụ cố định vết gẫy khác; các bộ phận nhân tạo của cơ thể người; máy trợ thính và dụng cụ khác được lắp hoặc mang theo hoặc cấy vào cơ thể để bù đắp khuyết tật hay sự suy giảm của một bộ phận cơ thể

 

9021

10

00

- Các dụng cụ chỉnh hình hoặc nẹp xương

 

 

 

 

- Răng giả và chi tiết gắn dùng trong nha khoa:

 

9021

21

00

- - Răng giả

 

9021

29

00

- - Loại khác

 

 

 

 

- Các bộ phận nhân tạo khác của cơ thể người:

 

9021

31

00

- - Khớp giả

 

9021

39

00

- - Loại khác

 

9021

39

00

- - Loại khác

 

9021

40

00

- Thiết bị trợ thính, trừ các bộ phận và đồ phụ trợ

 

9021

50

00

- Thiết bị điều hòa nhịp tim dùng cho việc kích thích cơ tim, trừ các bộ phận và đồ phụ trợ

 

9021

90

00

- Loại khác

 

9022

 

 

Thiết bị sử dụng tia X, hoặc tia phóng xạ alpha, beta hay gamma có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chẩn đoán, hoặc điều trị bằng các tia đó, bóng đèn tia X dạng ống, thiết bị tạo tia X, thiết bị tạo tia cường độ cao, bảng và bàn điều khiển màn hình, bàn ghế đi kèm và các loại tương tự dùng để khám và điều trị

 

 

 

 

- Thiết bị sử dụng tia X, có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y, kể cả thiết bị chụp X quang hoặc thiết bị điều trị bằng X quang:

 

9022

12

00

- - Thiết bị chụp cắt lớp điều khiển bằng máy tính

 

9022

13

00

- - Loại khác, sử dụng trong nha khoa

 

9022

14

00

- - Loại khác, sử dụng cho mục đích y học, phẫu thuật hoặc thú y

 

9022

19

 

- - Cho các mục đích khác:

 

9022

19

10

- - - Thiết bị sử dụng tia X để kiểm tra vật lý các điểm hàn nối trên PCB/PWB [ITA/2(AS 2)]

 

9022

19

90

- - - Loại khác

 

 

 

 

- Thiết bị sử dụng tia anfa, beta hay gama có hoặc không dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú ý, kể cả thiết bị chụp hoặc điều trị bằng các loại tia đó:

 

9022

21

00

- - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y

 

9022

29

00

- - Dùng cho các mục đích khác

 

9022

30

 

- Bóng đèn tia X dạng ống:

 

9022

30

10

- - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y

 

9022

30

90

- - Dùng cho các mục đích khác

 

9022

90

 

- Loại khác kể cả bộ phận và phụ tùng:

 

9022

90

10

- - Bộ phận và phụ tùng của thiết bị sử dụng tia X để kiểm tra vật lý các điểm hàn nối trên PCAs [ITA/2(AS 2)]

 

9022

90

20

- - Dùng cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa hay thú y

 

9022

90

90

- - Loại khác

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

ĐƠN ĐĂNG KÝ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM ...

Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và tên viết tắt) :

1. Điện thoại :                Fax :

2. E-mail :

3. Địa chỉ giao dịch :

4. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính :

5. Sản phẩm có sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan làm nguyên liệu đầu vào :

6. Nhu cầu sử dụng mặt hàng hạn ngạch thuế quan cho sản xuất (công suất thực tế/ công suất thiết kế) :

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : ……

V/v: Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng ... năm ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi: Bộ Thương mại

 

tình hình nhập khẩu mặt hàng ... trong năm ... và đăng ký nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm ... như sau:

Mô tả hàng hóa

(HS)

Thông tin chi tiết

Năm 200 (6)

Đăng ký HNTQ năm 200(7)

HNTQ Bộ TM cấp năm 200(6)

Thực hiện nhập khẩu 3 quý

Ước thực hiện nhập khẩu năm 200(6)

 

Ví dụ :

 

Thuốc lá nguyên liệu

(HS 2401)

 

- Lượng

(tấn)

 

 

 

 

 

- Trị giá (nghìn USD)

 

 

 

 

 

- Xuất xứ

 

 

 

 

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu theo HNTQ năm 200(7) cho mặt hàng nêu trên với số lượng là : ............................

 

 

Người đứng đầu thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

 

Ghi chú:

Trường hợp có điều chỉnh hạn ngạch thuế quan trong năm 200(6) thì đề nghị nêu rõ.

Hồ sơ kèm theo Đơn:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao của thương nhân)

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao của thương nhân)

3. Giấy phép sản xuất thuốc lá điếu (bản sao của thương nhân) đối với thương nhân đăng ký nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu.

4. Văn bản của Bộ quản lý chuyên ngành xác nhận nhu cầu sử dụng muối làm nguyên liệu phục vụ sản xuất.

 

PHỤ LỤC SỐ 03

(Kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : ……

V/v: Báo cáo nhập khẩu mặt hàng ... theo HNTQ

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi : Bộ Thương mại

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, Thương nhân báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu mặt hàng ... theo hạn ngạch thuế quan năm ... (tới thời điểm báo cáo) như sau:

Mô tả hàng hóa (HS)

Thông tin chi tiết

Kết quả thực hiện HNTQ

Ghi chú

HNTQ do Bộ TM cấp

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

 

Ví dụ :

 

Thuốc lá nguyên liệu

(HS 2401)

 

- Lượng (tấn)

 

 

 

 

 

 

 

- Trị giá (nghìn USD)

 

 

 

 

 

 

 

- Xuất xứ

 

 

 

 

 

 

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Người đứng đầu thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-Bộ Thương mại ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : ……

V/V: Xin tạm nhập tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi : Bộ Thương mại

Tên doanh nghiệp :

Số Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh : ..............................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế  : ...............................................................

Địa chỉ liên hệ : .....

Điện thoại :              .Fax:                    E-mail :....

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, thương nhân xin kinh doanh tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu :

Mặt hàng :......................

Số lượng : ......

Trị giá : .

Công ty nước ngoài bán hàng : .

- Hợp đồng mua hàng số :               ngày       Cửa khẩu nhập hàng : ...........

Công ty nước ngoài mua hàng :

- Hợp đồng bán hàng số : ... ngày ....Cửa khẩu xuất hàng : ............

Cam kết thực hiện theo đúng các quy định về tạm nhập tái xuất (tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu) tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại.

 

 

Người đứng đầu thương nhân
(ký tên và đóng dấu)

 

Hồ sơ kèm theo là các bản sao hợp lệ (bản sao của thương nhân) gồm: 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

3. Hợp đồng mua hàng và Hợp đồng bán hàng.

 

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2006/TT-Bộ Thương mại ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại)

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : ……

V/V: Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất mặt hàng (TXTN, CK)

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi : Bộ Thương mại

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 của Bộ Thương mại, thương nhân xin báo cáo tình hình thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất/ tạm xuất tái nhập/ chuyển khẩu mặt hàng ... trong quý .../200... của thương nhân như sau:

Tên hàng

Giấy phép Bộ Thương mại cấp

Thực hiện tạm nhập quý .../200...

Thực hiện tái xuất quý .../200...

Số lượng (chiếc/tấn/bộ)

Trị giá (USD)

Số lượng (chiếc/tấn/bộ)

Trị giá (USD)

Số lượng (chiếc/tấn/bộ)

Trị giá (USD)

 

Ví dụ:

- Máy giặt đã qua sử dụng (theo giấy phép số ........... ngày .../.../200... 

 

 

200

 

 

500.000

 

 

150

 

 

375.000

 

 

100

 

 

250.000

Thương nhân cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai thương nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm được pháp luật.

 

 

Người đứng đầu thương nhân
(ký tên và đóng dấu)

 

THE MINISTRY OF TRADE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 04/2006/TT-BTM

Hanoi, April 06, 2006

 

CIRCULAR

PROVIDING GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF DECREE 12-2006-ND-CP OF THE GOVERNMENT DATED 23 JANUARY 2006 PROVIDING DETAILED REGULATIONS FOR IMPLEMENTATION OF THE COMMERCIAL LAW WITH RESPECT TO INTERNATIONAL PURCHASES AND SALES OF GOODS, AGENCY FOR SALE AND PURCHASE, PROCESSING AND TRANSIT OF GOODS INVOLVING FOREIGN PARTIES

Pursuant to Decree 29-2004-ND-CP of the Government dated 16 January 2004 on the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Pursuant to Decree 12-2006-ND-CP of the Government dated 23 January 2006 providing detailed regulations for implementation of the Commercial Law with respect to international purchases and sales of goods, agency for sale and purchase, processing and transit of goods involving foreign parties;

The Ministry of Trade hereby provides the following guidelines on Decree 12:

I. RIGHT TO CONDUCT THE BUSINESS OF IMPORT AND EXPORT:

1. Business entities without foreign direct investment capital (hereinafter referred to as business entities), comprising:

- State owned enterprises and enterprises established pursuant to the Law on Enterprises and the Law on Co-Operatives, and

- Individual household businesses established and registered for business pursuant to Decree 109-2004-ND-CP of the Government dated 2 April 2004 on business registration, shall be permitted to conduct activities of import, export, temporary import for re-export, temporary export for re-import, border gate transfer, processing, and agency sale and purchase pursuant to and within the scope stipulated in Decree No. 12, irrespective of the business lines stated in their business registration certificates.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.II. GOODS THE IMPORT OR EXPORT OF WHICH IS PROHIBITED:

1. Goods the import or export of which is prohibited shall be those promulgated by the relevant ministries and branches guiding implementation of Appendix 1 promulgated with Decree 12 on the List of goods the import or export of which is prohibited.

2. The Ministry of Trade hereby promulgates the list of second-hand consumer goods and medical apparatus prohibited from import, together with their HS code numbers, in Appendix 1 to this Circular.

III. GOODS FOR WHICH IMPORT AND EXPORT ARE SUBJECT TO ISSUANCE OF A PERMIT BY THE MINISTRY OF TRADE:

A. For exports:

Quotas (if any) of textiles and garments for export to the US market shall comply with a Joint Circular of the Ministry of Trade and the Ministry of Industry.

For other markets, textiles and garments may be exported on demand.

B. For imports:

1. Goods subject to export control pursuant to international treaties or agreements of which Vietnam is a member:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Motorized two-wheeled and three-wheeled vehicles with a cylinder capacity of 175 cm3 or more:

The Ministry of Trade shall grant permits to applicants for the import of two-wheeled and three-wheeled vehicles with a cylinder capacity of 175 cm3 or more on the basis of permission from the Ministry of Police and in compliance with current regulations on procedures for grant of import permits.

3. Sports weaponry:

The Ministry of Trade shall grant permits for the import of sports weaponry pursuant to decisions of the Minister/Chairman of the Committee for Sports and Physical Education.

4. Import permits pursuant to the quota regime: 

The list of goods to which the quota regime applies is as follows:

 

Description of goods

HS Codes

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Salt

2501

2

Raw material tobacco

2401

3

Poultry eggs

0407

4

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1701

The Ministry of Trade shall annually announce the volume of quotas.

4.2. Principles for import permits pursuant to the quota regime:

(a) The requirement for an import permit shall be applied in order to enjoy entitlement to import tax rates within quotas for salt, poultry eggs, tobacco raw material and sugar (refined and raw).

(b) Goods on the list of goods to which the quota regime applies and which are imported without a permit from the Ministry of Trade shall be subject to nonquota tax rates. The import of tobacco raw material for the manufacture of cigarettes outside quotas must comply with guidelines of the Ministry of Industry.

(c) The quantity, volume and value of goods on the list of goods to which the quota regime applies and which are imported for production or processing of exports shall not be included in the annual volume of quotas announced by the Ministry of Trade.

4.3. Entities eligible for the grant of permits under quotas:

The Ministry of Trade shall grant import permits to the following business entities that satisfy all conditions for import of goods on the list of goods to which the quota regime applies, specifically as follows:

(a) For salt:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(b) For tobacco raw material:

Business entities who have permits to manufacture cigarettes granted by the Ministry of Industry and who have a need to use a specified percentage of imported tobacco raw material for manufacturing cigarettes as certified by the Ministry of Industry.

Corporations engaged in major goods lines shall be the focal bodies receiving quotas for their member companies.

(c) For poultry eggs:

Business entities with business registration certificates who have a need to import these goods items.

(d) For sugar:

The import of sugar shall comply with the annual guidelines provided by the Ministry of Trade after reaching agreement with the relevant ministries and branches.

4.4. Procedures for grant of permits under quotas:

(a) Based on the annual volume of quotas and a balancing between import results and the registered demand for quotas by business entities, the Ministry of Trade shall consider and grant import permits under quotas to the business entities stipulated in Section 4.3 above. An application file for registration for the quota shall be forwarded to the Ministry of Trade, comprising:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Valid copy business registration certificate.

(b) Business entities shall present their permits to import goods under quotas as granted by the Ministry of Trade to the border gate customs office when carrying out import procedures, and specify the quantity of import goods stated in such permits as eligible for import tax rates within quotas.

(c) At the end of each quarter, business entities shall send reports to the Ministry of Trade on the status of their import activities, prepared on the standard form issued in Appendix 3 attached to this Circular.

Prior to 30 September each year, business entities shall send a report (instead of the third quarter's report) to the Ministry of Trade, assessing their import capability for the whole of such year, and proposing an increase in or reduction of their assigned quota or reporting on the volume of goods they are incapable of importing in order for the Ministry of Trade to assign such quota to another business entity.

IV. GOODS WHICH MAY BE IMPORTED OR EXPORTED PURSUANT TO SEPARATE PROVISIONS:

In implementation of the provisions of article 10 of Decree No. 12, the Ministry of Trade provides the following detailed guidelines:

1. Import of petrol and fuel:

The import of petrol and fuel shall comply with Decision No. 187-2003-QD-TTg of the Prime Minister of the Government dated 15 September 2003 promulgating Regulations on management of trading in petrol and fuel, and with other relevant legal instruments.

2. Import of all types of second-hand cars:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(b) It shall be prohibited to import right-hand drive motor vehicles including vehicles in which the right-hand-drive mechanism has been removed or rearranged prior to import into Vietnam, except for specialized use right-hand-drive motor vehicles used in narrow places such as cranes, canal and drain digging machines, road sweepers, road watering vehicles, rubbish collecting vehicles, road surfacing vehicles, passenger vehicles at airports, fork-lift trucks at warehouses and ports, concrete-pumping vehicles, and caddy vehicles used only in golf courses and parks. 

(c) It shall be prohibited to import any type of vehicle in which the transmission structure has been changed as compared to the original design, or in which the frame or engine number has been erased.

(d) It shall be prohibited to disassemble any type of vehicle during the period it is being transported and imported.

(e) It shall be prohibited to import second-hand ambulances.

3. Import of all types of wood from countries with common borders:

Business entities shall be permitted to import all types of wood from countries with common borders without applying for a permit from the Ministry of Trade. The import of timber raw materials including logs and sawn timber from Cambodia shall be regulated as follows:

(a) Business entities who have signed contracts for the import or temporary import for re-export of timber with Cambodian business entities and who have been granted permits for the export of timber raw materials by the Cambodian Ministry of Trade shall send an application for a permit for the import or temporary import for re-export of timber, together with such contract, to the Vietnamese Ministry of Trade. The Ministry of Trade shall grant a permit for the import or temporary import for re-export to such business entities on receipt of the permit for export of timber raw materials granted by the Ministry of Trade of Cambodia and sent to the Vietnamese Ministry of Trade via the Cambodia based Vietnamese Embassy or Trade Commission or via the Vietnam based Cambodian Embassy or Trade Commission.

(b) The transportation, delivery and receipt of imported timber shall be conducted at the following border gates:

1. Le Thanh (Road 19)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Bo-nue (Road 13) 

4. Xa Mat (Road 22B)

5. Mac Bai (Road 22A)

6. Tinh Bien (Road 2) 

7. Xa Xia (Road 17)

8. Vinh Xuong - Thuong Phuoc (Tien river)

9. Khanh Binh (An Giang)

10. Bac Dai (An Giang)

11. Eastern Vinh Hoi (An Giang)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13. Vam Don (Long An)

14. National and international sea border gates.

4. Export of fertilizer and petrol and fuel being imported essential commodities for which the State guaranteed foreign currency balancing for import:

(a) Business entities wishing to export fertilizer originating from imported sources shall send an application to the Ministry of Trade for consideration and resolution. Directors of exporting enterprises shall be responsible to ensure that exported goods are paid for in a freely convertible foreign currency.

(b) Business entities who have licenses to conduct the business of importing petrol and oil shall be permitted, pursuant to an export permit granted by the Ministry of Trade, to export petrol and oil which was previously imported, and shall be responsible to observe the regulation that exported petrol and oil must be sold at prices which are high enough to cover all import expenses and such prices must be paid in a freely convertible foreign currency via a bank.

5. Import of cigarettes and cigars:

(a) The import of cigarettes and cigars for sale on the domestic market shall comply with joint guidelines from the Ministry of Trade and the Ministry of Industry.

(b) The import of cigarettes and cigars for sale at duty-free shops shall comply with Circular No. 21-1998-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 24 February 1998 guiding the implementation of the Regulations on duty-free shops issued with Decision No. 205-1998-QD-TTg of the Prime Minister of the Government dated 19 October 1998.

V. GOODS TEMPORARILY IMPORTED FOR RE-EXPORT, GOODS TEMPORARILY EXPORTED FOR RE-IMPORT, AND BORDER GATE TRANSFER OF GOODS:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Business entities wishing to conduct temporary import for re-export, temporary export for re-import or the border gate transfer of any type of goods requiring a permit from the Ministry of Trade shall send an application to the Ministry of Trade prepared on the standard form issued in Appendix 4 attached to this Circular, together with a report on the status of performance of temporary imports for export, temporary exports for re-import or border gate transfers prepared on the standard form issued in Appendix 5 attached to this Circular.

2. Goods temporarily imported for re-export, goods temporarily exported for re-import and goods transferred from border gate to border gate shall be subject to customs procedures carried out at a border gate which has a customs office in accordance with current regulations. In the case of the temporary import for re-export or the border gate transfer of goods on the list of goods the import and export of which is prohibited or temporarily suspended, customs procedures shall be carried out only at an international border gate except where the people's committee of a locality with an economic zone border gate permits customs to be carried out at the economic zone border gate.

3. The temporary import of petrol and oil for re-export shall comply with Decision No. 1752-2003-QD-BTM of the Ministry of Trade dated 15 December 2003.

4. The temporary import of ozone layer depleting substances for re-export shall comply with Joint Circular No. 14-2005-TTLT-BTM-BTNMT of the Ministry of Trade and the Ministry of Natural Resources and Environment dated 11 July 2005 guiding the management of import and export and temporary import for re-export of ozone layer-depleting substances pursuant to the Montreal Protocol on Substances which Deplete the Ozone Layer.

5. Goods temporarily imported for re-export which are then sold in Vietnam must comply with the regulations on management of import and export and must fulfill tax obligations as stipulated by law.

VI. PROCESSING OF GOODS INVOLVING FOREIGN BUSINESS ENTITIES:

In implementation of the provisions in Chapter VI of Decree No. 12, the Ministry of Trade provides the following detailed guidelines:

1. Goods imported pursuant to a license for testing, and goods imported by way of a ministry managing a specialized industry appointing a particular business entity to conduct such importation as stipulated in Appendix 3 to Decree No. 12 must not be processed for export for foreign parties. The processing of goods pursuant to a license for testing issued by the Ministry of Health must comply with guidelines of the Ministry of Health.

2. Goods on a list of goods in which business is conditional as issued by a ministry managing a specialized industry shall only be permitted to be processed for export for foreign parties after the business entity has satisfied all conditions stipulated by the specialized industry on manufacture of and trading in such goods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VII. TRANSIT OF GOODS THROUGH THE TERRITORY OF VIETNAM:

In implementation of the provisions in Chapter VII of Decree No. 12, the Ministry of Trade provides the following detailed guidelines:

1. The transit of goods on the list of highly dangerous goods in transit through the territory of Vietnam shall be implemented in accordance with a separate decision of the Minister of Trade.

2. Transited goods of the People's Republic of China, the Democratic Republic of Laos and the Kingdom of Cambodia shall comply with the following three decisions respectively of the Minister of Trade:

- Decision No. 0305-2001-QDBTM dated 26 March 2001 promulgating Regulations on goods of the People's Republic of China in transit through the territory of the Socialist Republic of Vietnam;

- Decision No. 0938-2000-QDBTM dated 30 June 2000 promulgating Regulations on goods of the Democratic Republic of Laos in transit through the territory of the Socialist Republic of Vietnam; and

- Decision No. 1732-2000-QDBTM dated 12 December 2000 promulgating Regulations on goods of the Kingdom of Cambodia in transit through the territory of the Socialist Republic of Vietnam.

VIII. IMPLEMENTING PROVISIONS:

1. All permits for the import or export of goods granted before the effective dates of Decree No. 12 and this Circular shall continue to be valid in accordance with the effective period of validity stated in such permits or their extensions as granted by the competent bodies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. The following two Decisions of the Minister of Trade are hereby repealed: Decision No. 1311-1998-QD-BTM dated 31 October 1998 promulgating Regulations on business by way of border gate transfer and Regulations on business by way of temporary import for re-export; and Decision No. 2504-2005-QD-BTM dated 10 October 2005 promulgating Regulations on management of activities of temporary import for re-export and border gate transfer of goods the import of which is prohibited or temporarily suspended.

4. Any previous provisions contrary to the provisions of this Circular are also hereby repealed.

5. This Circular shall be of full force and effect as from 1 May 2006.

 

 

FOR THE MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER
Phan The Rue

 

APPENDIX 1

(Issued with Circular 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006)
LIST OF SECOND-HAND CONSUMER GOODS AND MEDICAL APPARATUS THE IMPORT OF WHICH IS PROHIBITED

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The List was drawn up on the basis of the List of goods and HS codes in the Import Tariff.

Principles for use of this List are as follows:

1. Where only 4-digit headings are enumerated in the List, all goods under 8-digit subheadings pertaining to these 4-digit headings shall be banned from import.

2. Where only 6-digit subheadings are enumerated in the List, all goods under 8-digit subheadings pertaining to these 6–digit subgroups shall be banned from import.

3. Where certain 4-digit headings and 6-digit subheadings are extended to 8-digit subheadings, only goods under these extended 8-digit subheadings shall be banned from import. 

4. Other cases shall comply with the provisions of the List.

5. Used spare parts and accessories (if any) of used consumer goods, which are banned from import, shall also be banned from import.

6. To avoid a too long list, the section of goods description in some cases is shortened as compared with that of the List of the Import Tariff (denoted by triple dots). Implementation should be based on goods descriptions in the List of the Import Tariff.

7. The List shall only be used for implementation of Section 3, Part II of Appendix 01 to the Government’s Decree No. 12/2006/ND-CP of January 23, 2006.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter

Group

Sub-Group

Description

 

Chapter 39

3918

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

3922

 

 

Baths, shower-baths, wash-basins…

 

3924

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

3925

 

 

Builders’ ware of plastic…

 

3926

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 42

4201

00

00

Saddlery and harnesses for any animal…

 

4202

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

4203

 

 

Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather.

Chapter 43

4303

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

4304

 

 

Artificial fur and articles thereof.

Chapter 44

4414

00

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

4419

00

00

Tableware and kitchenware of wood.

 

4420

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

4421

 

 

Other articles of wood (except 4421 90 10).

Chapter 46

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 48

4815

00

00

Floor coverings on a base of paper or of paperboard…

Chapter 50

5007

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 51

5111

 

 

Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair.

 

5112

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5113

00

00

Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair.

Chapter 52

5208

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5209

 

 

Woven fabrics of cotton, containing 85% or more by weight of cotton, weighing more than 200g/m2

 

5210

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5211

 

 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85% by weight of cotton, mixed mainly or solely with man-made fibres, weighing more than 200g/m2

 

5212

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 53

5309

 

 

Woven fabrics of flax.

 

5310

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5311

00

00

Woven fabrics of other vegetable textile fibers; woven fabrics of paper yarn

Chapter 54

5407

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5408

 

 

Woven fabrics of artificial filament yarn…

Chapter 55

5512

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5513

 

 

Woven fabrics of synthetic staple fibres, containing less than 85% …of a weight not exceeding 170g/m2

 

5514

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

5515

 

 

Other woven fabrics of synthetic staple fibres.

 

5516

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 57

 

 

 

INCLUDE WHOLE CHAPTER 57.

Chapter 58

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 60

 

 

 

INCLUDE WHOLE CHAPTER 60.

Chapter 61

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 62

 

 

 

INCLUDE WHOLE CHAPTER 62.

Chapter 63

6301

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6302

 

 

Bed linen, table linen…

 

6303

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6304

 

 

Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.

 

6307

10

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6308

00

00

Sets consisting of woven fabrics and yarn, … put up in pickings for retail sale.

 

6309

00

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 64

 

 

 

INCLUDING WHOLE CHAPTER 64 (EXCEPT 6405 90 10, 6405 90 20 AND GROUP 6406)

Chapter 65

6503

00

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6504

00

00

Hats and other headgear…

 

6505

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6506

91

00

- - Of rubber or of plastics

 

6506

92

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6506

93

00

- - Of other material.

Chapter 66

6601

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6602

00

00

Walking-sticks, seat-sticks… and the like.

Chapter 67

6702

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6704

 

 

Wigs, false beards, eyebrows...elsewhere specified

Chapter 69

6910

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6911

 

 

Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain.

 

6912

00

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

6913

 

 

Statuettes and other ornamental ceramic articles.

 

6914

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 70

7013

 

 

Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet…

Chapter 71

7117

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 73

7321

 

 

Stoves, ranges, grates, cookers…

 

7323

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

7324

 

 

Sanitary ware and parts thereof, of iron or steel.

Chapter 74

7417

00

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

7418

 

 

Table, kitchen or other household…of copper.

Chapter 76

7615

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 82

8210

00

00

Hand-operated mechanical appliances…used in the preparation, conditioning or serving of food or drink.

 

8212

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8214

20

00

Manicure or pedicure sets...

 

8215

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 83

8306

 

 

Bells, gongs…mirrors of base metal.

Chapter 84

8414

51

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8414

59

 

- - Other fans (except industrial fans)

 

8414

90

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8415

 

 

Air conditioning machines…

 

8415

10

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8415

20

00

- Of a kind used for persons, in motor vehicles.

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8415

81

 

Output capacity 90,000 BTU/h or more (consumer goods).

 

8415

82

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8415

83

 

Output capacity 90,000 BTU/h or more (consumer goods).

 

8415

90

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8415

90

19

- - - Other (including only parts of goods under above HS codes)

 

8418

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Refrigerators for family use.

 

8418

21

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8418

22

00

- - Absorption-type, electrical.

 

8418

29

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8418

30

 

- Freezers of the chest type, not exceeding 800 1 capacity.

 

8418

30

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8418

40

10

- - With capacity not exceeding 200 l.

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8418

99

00

- - Other: (including only parts of goods under above HS codes)

 

8421

12

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8421

12

10

- - - With a capacity of not more than 30 l

 

8421

12

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Accessories

 

8421

91

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8422

 

 

Dish washing machines; machinery for cleaning…

 

8422

11

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8422

90

 

- Parts:

 

8422

90

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8422

90

20

- - Of goods under subheading No. 8422.11.20

 

8450

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Machines, each of a dry linen capacity not exceeding 10kg.

 

8450

11

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8450

12

00

- - Other machines, with built-in centrifugal drier.

 

8450

19

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8450

90

00

- - Parts

Chapter 85

8509

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8510

 

 

Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor.

 

8516

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8518

 

 

Microphones and stands therefore; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones…; electric sound amplifier sets

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8518

21

00

- - Single loudspeakers, mounted in their enclosures

 

 

22

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8518

30

 

- Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets:

 

8518

30

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8518

40

00

- Audio-frequency electric amplifiers

 

8518

50

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8518

90

00

- Parts (including only parts of goods under above HS codes)

 

8519

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8520

 

 

Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, whether or not incorporating a sound reproducing device.

 

8520

32

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8520

39

00

- - Other:

 

8520

90

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8521

 

 

Video recording or reproducing apparatus.

 

8522

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8527

 

 

Reception apparatus for radio-telephony…

 

8528

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8528

12

00

- - Color

 

8528

13

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8528

30

90

- - Other

 

8529

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8539

 

 

Electric filament…; arc-lamps.

 

8539

22

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8539

29

50

- - - Other, of a power not exceeding 200W…

 

8539

31

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8539

39

20

- - - Other, fluorescent cold cathode type.

Chapter 87

8711

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

8712

 

 

Bicycles... (excluding racing bicycles)

 

8714

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chapter 90

9004

10

00

Sunglasses.

Chapter 91

9101

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9102

 

 

Other Wrist-watches, pocket-watches…

 

9103

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9105

 

 

Other clocks (except for marine and similar chronometers)

Chapter 94

9401

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9401

30

00

Swivel seats with variable height adjustment

 

9401

40

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9401

50

00

Seats of cane, osier, bamboo or similar materials:

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9401

61

00

- - Upholstered

 

9401

69

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- Other seats, with metal frames

 

9401

71

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9401

79

00

- - Other

 

9401

80

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9403

 

 

Other furniture and parts thereof

 

9403

10

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9403

20

00

- Other metal furniture.

 

9403

30

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9403

40

00

- Wooden furniture of the kind used in the kitchen

 

9403

50

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9403

60

00

- Other wooden furniture:

 

9403

70

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9403

80

00

- Furniture of other materials…

 

9404

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9405

 

 

Lamps and lighting fittings...elsewhere specified

 

9405

10

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- - Fluorescent light fittings

 

9405

10

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9405

20

 

- Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps:

 

9405

20

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9405

30

00

- Lighting sets of a kind used for Christmas trees

 

9405

50

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

- - Oil burning lamps

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9405

50

90

- - Other

Chapter 95

9504

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9505

 

 

Festive, carnival articles…

Chapter 96

9603

21

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9603

29

00

- - Other

 

9603

90

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9605

00

00

Travel sets for personal toilets, sewing or shoes or clothes cleaning.

 

9613

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9614

 

 

Smoking pipes (including pipe bowls) and cigar or cigarette holders, and parts thereof

 

9615

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

9617

00

10

- Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases

III. LIST OF SECOND-HAND MEDICAL APPARATUS PROHIBITED FROM IMPORT:

Chapter 90

9018

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary science, including electro-medical apparatus and sight-testing instruments

 

 

 

 

- Electro-diagnostic apparatus (including apparatus for functional exploratory examination or for checking physiological parameters):

 

9018

11

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Electro-cardiographs

 

9018

12

00

- - Ultrasonic scanning apparatus

 

9018

13

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Magnetic resonance imaging apparatus

 

9018

14

00

- - Scintigraphic apparatus

 

9018

19

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other

 

9018

20

00

- Ultra-violet or infra-red ray apparatus

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Syringes, needles, catheters, cannulae and the like:

 

9018

31

 

- - Syringes, with or without needles

 

9018

31

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Disposable

 

9018

31

90

- - Other

 

9018

32

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Tubular metal needles and needles for sutures

 

9018

39

 

- - Other

 

9018

39

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Urinal catheters

 

9018

39

20

- - - Disposable tubes for intravenous transfusion

 

9018

39

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - Other

 

 

 

 

- Other instruments and appliances, used in dental science:

 

9018

41

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Dental drill engines, whether or not combined on a single base with other dental equipment

 

9018

49

00

- - Other

 

9018

50

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other ophthalmic instruments and appliances

 

9018

90

 

- Other instruments and appliances

 

9018

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Surgical instruments and appliances

 

9018

90

20

- - Intravenous administration set (for adults)

 

9018

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Electronic instruments and appliances

 

9018

90

90

Other

 

9019

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Mechanical-therapeutical appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus.

 

9019

10

 

- Mechanic-therapeutical appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus:

 

9019

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Massage apparatus

 

9019

10

90

- - Other

 

9019

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus

 

9019

20

10

- - Artificial respiration apparatus

 

9019

20

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Other

 

9020

 

 

Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filters

 

9020

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Breathing apparatus

 

9020

00

20

- - Divers’ headgear with breathing apparatus

 

9020

00

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other

 

9021

 

 

Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability

 

9021

10

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Artificial joints and other orthopaedic or fracture appliance

 

 

 

 

- Artificial teeth and dental fittings:

 

9021

21

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Artificial teeth

 

9021

29

00

- - Other

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other artificial parts of the body:

 

9021

31

00

- - Artificial joints

 

9021

39

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other

 

9021

40

00

- Hearing aids, excluding parts and accessories

 

9021

50

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Pacemakers for stimulating heart muscles, excluding parts and accessories

 

9021

90

00

- Other

 

9022

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiation, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary use, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like

 

 

 

 

- Apparatus based on the use of X-ray, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary use, including radiography or radiotherapy apparatus

 

9022

12

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Computed tomography apparatus

 

9022

13

00

- - Other, for dental use

 

9022

14

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - Other, for medical, surgical or veterinary use

 

9022

19

 

- - For other uses:

 

9022

19

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - - X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on PCB/PWB assemblies [ITA/2 (AS2)]

 

9022

19

90

- - - Other

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Apparatus based on the use of alpha, beta or gamma radiation, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary use, including radiography or radiotherapy apparatus:

 

9022

21

00

- - For medical, surgical, dental or veterinary use

 

9022

29

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - For other uses

 

9022

30

 

- X-ray tubes:

 

9022

30

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - For medical, surgical, dental or veterinary use

 

9022

30

90

- - For other uses

 

9022

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Other, including parts and accessories:

 

9022

90

10

- - Parts and accessories of X-ray apparatus for the physical inspection of solder joints on PCAs [ITA/2 (AS2)]

 

9022

90

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- - For medical, surgical, dental or veterinary use.

 

9022

90

90

- - For other uses

 

APPENDIX 2

(Issued with Circular 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006)
REQUEST BY A BUSINESS ENTITY FOR REGISTRATION FOR THE QUOTA FOR YEAR …

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Telephone number:                Fax number:

2. Email address:

3. Trading address:

4. Address of the main manufacturing establishment:

5. Products which use tariff quota lines of goods as input raw materials:

6. Requirement to use tariff quota lines of goods for manufacture (actual output/designed output capacity):

NAME OF THE BUSINESS ENTITY

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Re: Request by a business entity for registration for the quota for year………

Date…month … year

 

To: The Ministry of Trade

Pursuant to Circular No. 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006, we hereby report the status of import of lines of goods……… in year …… and hereby register to import in accordance with the tariff quota for year….. as follows:

HS Code No. of the Line of Goods

Detailed Information

Year 200(6)

Registration for the Quota for Year 200(7)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Year 2006 Import Implemented in the Three Quarters of The Year

Our Requirement to Import for the whole Year 2006

For example:

Volume in (Tones)

 

 

 

 

Tobacco raw material (HS 2401)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

Country of Origin:

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

We hereby undertake that the items declared above are correct, and we agree to accept liability before the law for any errors.

We request that the Ministry of Trade issue an import license in accordance with the tariff quota for the lines of goods set out above in the amount of:………

 

 

Head of the Business Entity
(Signature and seal)

Notes:

Specify if the business entity has a request for amendment of the tariff quota for year 2006.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Copy business registration certificate of the business entity.

2. Copy certificate of registration of tax code of the business entity.

3. Copy license of the business entity for manufacture of cigarettes in the case of a business entity registering to import tobacco raw materials.

4. Certificate from the ministry managing the specialized industry on the requirement to use salt as a raw material servicing manufacture.

 

APPENDIX 3

(Issued with Circular 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006)

NAME OF THE BUSINESS ENTITY

-------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No.:

Re: Report on import of lines of goods……pursuant to the tariff quota.

Date…month…year

 

To: The Ministry of Trade

Pursuant to Circular No. 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006, we hereby report on the status of import of lines of goods………pursuant to the tariff quota for year……(until the date of this report) as follows:

HS Code No. of the Line of Goods

Detailed Information

Results of Implementation of the Tariff Quota to the Present Date

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Quota as Issued by the Ministry of Trade

First Quarter

Second Quarter

Third Quarter

Fourth Quarter

For

Volume in

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

example:

Tones:

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Tobacco

Value in

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.USD

 

 

 

 

 

 

materials

thousands:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

(HS 2401)

Country of Origin:

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

 

We hereby undertake that the items declared above are correct, and we agree to accept liability before the law for any errors.

 

 

Head of the Business Entity
(Signature and seal)

 

APPENDIX 4

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.NAME OF THE BUSINESS ENTITY

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.:

Re: Application to conduct temporary import for re-export, or temporary export for re-import or border gate transfer.

Date…month…year

 

To: The Ministry of Trade

Name of enterprise:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Number of certificate of registration of tax code:

Contact address:

Telephone:                    Fax:                  Email:

Pursuant to Circular No. 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006, we hereby request permission to conduct the business of temporary import for re-export/temporary export for re-import/or border gate transfer:

Line of goods:

Quantity:

Value:

Foreign company selling the goods:

- Number of contract of purchase:          dated:   Import border gate:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Contract of sale number:                     dated:   export border gate:

We hereby undertake to correctly conduct business in accordance with the provisions on temporary import on re-export (temporary export for re-import and border gate transfer) in Circular No. 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006.

 

 

Head of the Business Entity
(Signed and sealed)

Documents attached and valid copies provided by the business entity to comprise:

1. Business registration certificate.

2. Certificate of registration of tax code number.

3. Contract for the purchase of goods and contract for the sale of goods.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPENDIX 5

(Issued with Circular 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006)

NAME OF THE BUSINESS ENTITY

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No.:

Re: Report on status of performance of temporary imports for re-export, temporary export for re-import or border gate transfers.

Date…month…year…

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Pursuant to Circular No. 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006, we hereby report on the status of conducting business in temporary import for re-export, temporary export for re-import or border gate transfer during the……..quarter of year 200...as follows:

Line of Goods

License Issued by the Ministry of Trade

Temporary Imports Implemented in the … Quarter in the Year 200...

Implementation of Re-Export for the … Quarter in the Year …

Quantity (in units being tones or sets)

Value (USD)

Quantity (in units being tones or sets)

Value (USD)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Value (USD)

For example: Second hand washing machines (pursuant to license number … dated …)

200

500,000

150

375,000

100

250,000

We hereby undertake to correctly conduct business in accordance with the provisions on temporary import on re-export (temporary export for re-import and border gate transfer) in Circular 04-2006-TT-BTM of the Ministry of Trade dated 6 April 2006.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Head of the Business Entity
(Signed and sealed)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 hướng dẫn Nghị định 12/2006/ NĐ-CP thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.241

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!