Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 108/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 108/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ KẾ HOCH NĂM 2020

Ngày 10 tháng 3 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Trong năm 2019, các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, nổi bật là:

- Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình); đôn đốc các địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện các hoạt động.

- Tổ chức các hội nghị chuyên đề; tổ chức chuỗi sự kiện về giảm nghèo bền vững: tổ chức Cuộc thi các tác phẩm báo chí (lần 3) về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và tổ chức Lễ trao giải; tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2019”; Hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

- Đôn đốc các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng.

2. Trong năm 2019, việc triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được kết quả như sau:

- Đến cuối năm 2019, dự kiến tỷ lệ nghèo cả nước bình quân giảm còn dưới 4% (giảm khoảng 1,3% so với cuối năm 2018); bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm khoảng 3-4% so với cuối năm 2018 - đạt mục tiêu Quốc hội giao trước 01 năm.

- Có 21 địa phương hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng; 93/292 xã vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đạt 31,8%.

Tuy nhiên, giảm nghèo chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo phát sinh cao (17,82%) chủ yếu do tách hộ, thiên tai lũ lụt; cơ chế vẫn còn vướng mắc; chính sách đặc thù vùng núi, dân tộc thiểu số chưa phát huy hiệu quả; xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 5%.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất với dự kiến Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất. Đề nghị các Bộ, cơ quan tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Tiếp thu ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, hoàn thiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong tháng 3 năm 2020.

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020 về hoàn thiện tổ chức của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó bổ sung thêm thành viên thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

+ Tổ chức và thực hiện hiệu quả việc tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bn vững đến năm 2020; Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tháng 10 năm 2020 tổ chức tổng kết toàn quốc các Nghị quyết trên làm cơ sở xây dng Nghị quyết mới theo hướng toàn diện vgiảm nghèo và an sinh xã hội bn vững.

+ Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo đa chiều (chung và đối với trẻ em) làm cơ sở đo lường và đề xuất định hướng giảm nghèo giai đoạn tiếp theo.

+ Xây dựng khung chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh xã hội bn vững giai đoạn 2021-2025, báo cáo các cp có thm quyn xem xét, quyết định.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện việc tổng kết, đánh giá, báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; việc đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng Luật Đầu tư công.

- Đnghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất với các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo từ Quỹ vì người nghèo và các nguồn huy động khác; tập trung hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo vùng khó khăn.

- Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ đẩy nhanh việc tổng kết các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về giảm nghèo bền vững nêu trên; đề xuất hoạt động giai đoạn tới, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo các cấp theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
y ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ (để b
/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để bc/);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW các CTMTQG giai đoạn 2016-2020;
- Ủy ban Trung ương Mặt
trận Tổ quốc VN;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Văn phòng: VPĐP NTM TW (Bộ NNPTNT);
VPQG Giảm nghèo bền vững (Bộ L
ĐTXBH);
VP Chương trình 135 (Ủy ban D
ân tộc);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.003
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80