Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Đào Quang Khải
Ngày ban hành: 22/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 31/TTr-SCT ngày 14/01/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV, KTTH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Quang Khải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021)

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021 - 2025;

- Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ diễn biến phức tạp của hoạt động bán hàng đa cấp gây nhiều vấn đề tiêu cực trên toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh từ những năm 2016 trở về trước nói riêng, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên ngành tại tại địa phương thực hiện hàng loạt các biện pháp thắt chặt quản lý nhằm hạn chế tối đa các hệ quả tiêu cực do hoạt động bán hàng đa cấp gây ra. Hiện nay, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh đã được nâng cao rõ rệt, các giải pháp quản lý cơ bản được thực hiện đồng bộ, đã và đang mang lại những hiệu quả tích cực, các doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã chủ động tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cũng đã được cải thiện, không xảy ra các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Qua hai năm triển khai, quy chế đã được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, một số mục tiêu đặt ra cơ bản đã đạt được; cụ thể như:

(i) Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, hiệu quả với sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất các cơ quan quản lý tại địa phương;

(ii) Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện đa dạng và hiệu quả;

(iii) Tham gia tích cực trong việc đóng góp, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực bán hàng đa cấp;

Tuy nhiên, thời gian gần đây, quy định về các điều kiện để doanh nghiệp được phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp..., đồng thời sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử, kinh doanh dịch vụ sử dụng mô hình trả thưởng đa cấp như đầu tư tài chính, tiền ảo, dịch vụ giáo dục, đào tạo, đặc biệt là hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp trái phép để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... có xu hướng tăng nhanh và len lỏi tới từng đơn vị dân cư, thu hút người dân ở mọi lứa tuổi tham gia ngày càng nhiều. Do vậy, công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thử thách mới như:

- Thứ nhất, về nguồn nhân lực thực hiện quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thường được giao kiêm nhiệm cho một cán bộ, khi cán bộ này được thuyên chuyển công tác sang đơn vị khác thì người thay thế thường phải tiếp cận lại từ đầu. Vì vậy, các hoạt động đào tạo, tập huấn cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục để đảm bảo năng lực quản lý, giám sát của các cán bộ từ cấp tỉnh tới các cấp hành chính thấp hơn. Ngoài ra, khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có thay đổi, hoạt động phổ biến pháp luật, tập huấn cho cán bộ cũng cần được triển khai để kịp thời để cập nhật cho cán bộ quản lý;

- Thứ hai, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được triển khai đồng bộ nhưng vẫn còn ít, chưa bao quát toàn bộ các huyện, thị xã. Mặc dù chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đã được điều chỉnh, tuy nhiên mức xử phạt chưa đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm;

- Thứ ba, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép hoặc không có phép đã lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận không nhỏ người dân tham gia. Do đó, các cơ quan chức năng cần thực hiện liên tục, thường xuyên các biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hiểu biết về hoạt động bán hàng đa cấp để nâng cao nhận thức của người dân.

II. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu chung

Kế hoạch được ban hành với mục tiêu duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời giải quyết được các vấn đề do yêu cầu từ thực tế hiện nay của công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh:

- Tăng cường sự phối hợp tích cực và đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh tới các cấp huyện, thị xã, thành phố và các cấp đơn vị hành chính thấp hơn;

- Nâng cao toàn diện hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hợp pháp, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại của người dân trước các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Thứ nhất, nâng cao năng lực của cán bộ, công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Thứ hai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại tỉnh Bắc Ninh;

- Thứ ba, nâng cao toàn diện nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về pháp luật hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

III. NỘI DUNG

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương cho cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố

1.1. Nhiệm vụ, giải pháp:

1.1.1. Nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đảm bảo áp dụng đúng, thống nhất các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp từ cấp huyện trở xuống;

- Nâng cao sự phối hợp của các cơ quan liên quan tại địa phương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

1.1.2. Giải pháp

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở cấp huyện, thị xã, thành phố trở xuống (Thời gian thực hiện: Hàng năm);

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Thời gian thực hiện: Hàng năm);

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 56 Nghị định 40/2018/NĐ-CP .

1.2. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

1.3. Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

1.4. Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương

2.1. Nhiệm vụ, giải pháp

2.1.1. Nhiệm vụ

- Phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương;

- Nâng cao vai trò thực thi pháp luật và trách nhiệm phối hợp của Sở Công thương và các cơ quan liên ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

2.1.2. Giải pháp

- Tăng cường thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; trường hợp phát hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng nội dung giấy chứng nhận đăng ký chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi này theo quy định của pháp luật hình sự (Thời gian thực hiện: Hàng năm);

- Thông báo công khai kịp thời, khách quan các thông tin về kết quả thanh tra kiểm tra tại trụ sở Sở Công thương, các kênh thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh: Báo chí, Đài phát thanh,...

2.2. Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2.3. Đơn vị chủ trì: Sở Công thương.

2.3. Đơn vị phối hợp: Sở Y tế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Cục thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong địa bàn tỉnh về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

3.1. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1.1. Nhiệm vụ

- Nâng cao nhận thức của người dân tại địa phương về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp trái pháp luật;

- Giúp người dân tại địa phương hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, các rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp;

- Tăng cường sự nhận biết của người dân về vai trò của Sở Công thương, các cơ quan quản lý tại địa phương và cơ quan tiếp nhận xử lý khiếu nại trong hoạt động bán hàng đa cấp;

- Tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, đa cấp trá hình nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này.

3.1.2. Giải pháp

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Thời gian thực hiện: Hàng năm);

- Phát hành sổ tay hướng dẫn kiến thức pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương (Thời gian thực hiện: Năm 2022, 2024);

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời khuyến cáo, cảnh báo thường xuyên các hiện tượng, dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt đối với các đối tượng là sinh viên, người cao tuổi... (Thời gian thực hiện: Hàng năm);

- Thiết lập kênh thông tin tiếp nhận phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin từ tổ chức, cá nhân về các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng tại địa phương cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định (Thời gian thực hiện: Hàng năm);

- Công bố công khai và cập nhật thường xuyên danh sách các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép trên các phương tiện thông tin đại chúng (Thời gian thực hiện: Thường xuyên).

3.2. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

3.3. Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

3.4. Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Y tế, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

4.1. Nhiệm vụ, giải pháp

4.1.1. Nhiệm vụ

Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4.1.2. Giải pháp

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai áp dụng rộng rãi dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả trang thông tin điện tử của các sở, ngành để thuận tiện trong quá trình cập nhật, truyền tải thông tin về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

4.2. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2025.

4.3. Đơn vị chủ trì: Sở Công Thương.

4.4. Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm hành chính công tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước cấp từ kinh phí chi thường xuyên; đóng góp của các tổ chức cá nhân; nguồn huy động tài trợ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí

- Kinh phí để triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn năm 2021 - 2025 được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các sở, ngành và các địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Chính quyền các cấp khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động đóng góp, hỗ trợ để huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm thực hiện tốt Kế hoạch;

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh căn cứ nội dung và nhiệm vụ tại Kế hoạch này, hàng năm xây dựng dự toán để triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết và dự toán hàng năm để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả hàng năm gửi UBND tỉnh, Bộ Công Thương theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức của một số Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp thực hiện công tác quản lý, theo dõi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất hoạt động bán hàng đa cấp; thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, giám sát việc bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương của các doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho các sở, ngành, hiệp, hội, các trường Đại học, các địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền; đồng thời tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ thông tin, hướng dẫn về pháp luật bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Công an tỉnh

- Chủ động thực hiện công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép;

- Xây dựng các chuyên đề về đấu tranh đối với các hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để tổ chức triển khai đến toàn lực lượng;

- Phối hợp Sở Công thương và các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm của tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo; tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, giới thiệu về các mặt hàng mỹ phẩm và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của các tổ chức cá nhân tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy pháp luật.

4. Ban Quản lý an toàn thực phẩm

- Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh về: Điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm;...

- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển xuất, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm.

5. Sở Thông tin và Truyền Thông

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chương trình tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp về pháp luật và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương và đơn vị liên quan chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân. Cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí phản ánh, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; truyền tải đúng thông tin về pháp luật quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

6. Cục quản lý thị trường tỉnh

- Cung cấp thông tin về tình hình kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm cho Báo, Đài và trên trang thông tin điện tử của Cục; tham gia tọa đàm của các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

- Phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và chưa được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chuyển hồ sơ xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm theo quy định;

- Phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; kiểm tra, đánh giá nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

- Chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp đã được xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương;

- Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép.

7. Cục thuế tỉnh

Hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

8. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch.

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt Kế hoạch; tham gia giám sát cộng đồng, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để có các biện pháp xử lý kịp thời.

10. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Phổ biến, tuyên truyền pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho người dân tại địa bàn quản lý;

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xác minh, điều tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp, các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn được giao quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo định của pháp luật;

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý.

11. Tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh, phải tuân thủ các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp; tạo điều kiện, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp tại đơn vị;

- Thực hiện nghiêm túc quy định về nội dung đào tạo bán hàng đa cấp cho người tham gia; đồng thời tích cực tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, cung cấp

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Công thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021)

TT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

I

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cán bộ cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trở xuống

 

 

 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở cấp huyện, thị xã, thành phố trở xuống

1 lớp

3 lớp

2 lớp

2 lớp

 

II

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong địa bàn tỉnh về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

 

 

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

x

x

x

x

x

2

Triển khai dịch vụ đăng tin, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh về nhận diện các hành vi bán hàng đa cấp biến tướng/bất chính

x

x

x

x

x

3

Phát hành sổ tay hướng dẫn những kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương

 

x

 

x

 

4

Tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời, cảnh báo thường xuyên các hiện tượng các công ty đa cấp có dấu hiệu biến tướng, mở rộng phạm vi hoạt động tại các địa phương để đề cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt đối với các đối tượng là sinh viên, người cao tuổi, người dân ở vùng nông thôn...

x

x

x

x

x

5

Tổ chức hội nghị tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân tại địa phương về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp trái pháp luật;

8 hội nghị

8 hội nghị

8 hội nghị

8 hội nghị

8 hội nghị

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


471

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.169.3