Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Bắc Ninh

Số hiệu: 27/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 20/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2019/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Kết luận số 641-KL/TU ngày 30/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 754/TTr-SCT ngày 27/9/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành: Công Thương, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông, Cục thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Ban Quản lý an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CN.XDCB; CVP, P.CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã); cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và các doanh nghiệp, cá nhân bán hàng đa cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Phân định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và đơn vị liên quan để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định của pháp luật.

2. Việc phối hợp quản lý dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị liên quan và các quy định hiện hành nhằm: đảm bảo sự thống nhất, thông suốt, kịp thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật; bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người tiêu dùng; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Việc phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh bảo đảm chính xác khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời và không gây phiền hà, cản trở hoạt động bình thường của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

4. Các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không nằm trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phổ biến, tuyên truyền về pháp luật đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

2. Xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

3. Hướng dẫn, giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp.

5. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

6. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung của công tác quản lý nhà nước, cơ quan chủ trì quyết định việc áp dụng các phương thức phối hợp sau đây:

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

5. Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

4. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng, chủng loại hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan tới hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người tiêu dùng và nhân dân trên địa bàn.

6. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết, thực hiện.

7. Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức trong cơ quan không tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 28 Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 6. Sở Công thương

1. Là Cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp các cấp chính quyền, các sở, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì xác nhận Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiêp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính khác theo ủy quyền của Bộ Công thương.

4. Công bố thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp được Sở Công thương xác nhận đăng tải trên Website của Sở Công thương. Thông báo về chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tới các cơ quan có liên quan và UBND cấp huyện nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo để phối hợp giám sát.

5. Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

6. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh của cá nhân, tập thể được gửi đến Sở Công thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

8. Công bố thông tin về doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy định của pháp luật và kết quả xử lý trên Website của Sở Công thương, phương tiện thông tin đại chúng hoặc gửi thông báo bằng văn bản đế các tổ chức, cá nhân và người dân biết.

9. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công thương, UBND tỉnh về công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

10. Chủ trì, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 7. Công an tỉnh

1. Chủ động phối hợp với cơ quan về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp tuân thủ quy định pháp luật

2. Chủ trì thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự liên quan tới hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quản hộ khẩu của cá nhân liên quan tới hoạt động bán hàng trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hành vi lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật trên địa bàn.

3. Phối hợp với Sở Công thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các cấp, UBND cấp huyện, xã và các tổ chức, cá nhân liên quan đê tiếp nhận, xử lý các phản ánh của tổ chức, người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

5. Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với UBND cùng cấp, Đội quản lý thị trường đóng trên địa bàn huyện trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 8. Sở Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa các hành vi vi phạm của tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe.

2. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo; tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, giới thiệu về các mặt hàng mỹ phẩm và các mặt hàng khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của các tổ chức cá nhân tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy pháp luật.

Điều 9. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường viết các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các quy định pháp luật và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, đồng thời hướng dẫn, giải thích cho người dân nhận biết các hoạt động kinh doanh đa cấp bất chính, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia và tham gia tố giác các hành vi vi phạm phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh đa cấp.

Điều 10. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11. Cuc thuế tỉnh

1. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương chủ trì thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế đối với các đơn vị kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Chỉ đạo Phòng nghiệp vụ, Chi cục Thuế trong việc trao đổi thông tin và căn cứ cơ sở dữ liệu thu thập từ các cơ quan chức năng về các đơn vị bán hàng theo phương thức đa cấp, để phân tích rủi ro, lập kế hoạch thanh tra và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định pháp Luật quản lý thuế.

3. Công khai thông tin về kết quả thanh, kiểm tra thuế kịp thời, chính xác, khách quan trên trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (http://bacninh.gdt.gov.vn). Trường hợp có phát hiện các vi phạm liên quan đến các sở, ngành thì kịp thời cung cấp thông tin để xử lý theo quy định có liên quan.

Điều 12. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thực hiện công tác quản lý việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm của các cơ sở kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.

Điều 14. Ban Quản lý an toàn thực phẩm

1. Cấp và quản lý theo quy định các giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý; các nội dung khác liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền.

2. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý của các tổ chức cá nhân gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 15. Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh

1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo kế hoạch hoặc đột xuất. Ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thông báo chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường phối hợp với phòng chuyên môn của UBND cấp Huyện, UBND cấp xã và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhăm kịp thời phát hiện hành vi vi phạm và xử lý theo thẩm quyền.

Điều 16. UBND cấp huyện

1. Chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Thực hiện phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Chỉ đạo Đài phát thanh cấp huyện, Chi hội Bảo vệ người tiêu dùng cấp huyện (nếu có), mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến mọi người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp, các chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng, huy động vốn trái với quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến tận thôn, tổ dân phố cảnh giác với thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp xử lý khi có hành vi vi phạm của tổ chức và cá nhân liên quan đên hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp của UBND cấp xã. Xử lý nghiêm đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng trên địa bàn.

4. Chỉ đạo phòng chuyên môn liên quan và UBND cấp xã tổ chức giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn sau khi có thông báo của Sở Công thương; thiết lập đường dây nóng làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật.

6. Định kỳ và đột xuất (nếu có đề nghị) rà soát, hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp và tình hình hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan theo quy định.

7. Thường xuyên phối hợp với đội quản lý thị trường đóng trên địa bàn huyện, cơ quan công an cùng cấp để kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 17. UBND cấp xã

Tổ chức giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn sau khi có thông báo của Sở Công thương; tiếp nhận và báo cáo UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan thông tin phản ánh, tố giác của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 18. Các cơ quan, đơn vị liên quan khác

Theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo đúng chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Điều 19. Doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh

1. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về điều kiện kinh doanh và lưu thông đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát hoạt động của người tham gia bán hàng đa cấp để đảm bảo người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với tổ chức, đoàn thể, cá nhân triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 21. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất các sở, ban, ngành, địa phương tống hợp, đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương phụ trách, gửi Sở Công thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Công thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; tổng hợp đánh giá tình hình quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bổ sung, sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 20/11/2019 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


660

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94