Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định 463/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 806/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lò Văn Tiến
Ngày ban hành: 25/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 806/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 25 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ, GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 463/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2018 CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 03 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ngày 21/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Tiếp theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1628/TTr-SNN ngày 18 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018- 2020, tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh Điện Biên.

(Có danh mục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Các nội dung phê duyệt tại quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho các nội dung tương ứng đã được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Điều 1, Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018; các nội dung khác tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo; Thủ trưởng các các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Văn Tiến

 

BIỂU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ GẮN VỚI TIÊU THỊ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

(Kèm theo Quyết định số: 806/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)

STT

Tên dự án

Mục tiêu/yêu cầu

Nội dung

Đối tượng thực hin

Phạm vi thực hiện

Thời gian thực hiện

Chủ đầu tư

Ghi chú

I

Huyện Điện Biên

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Điều chỉnh Chủ đầu tư Dự án số 1, mục I tại Quyết định số 463/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên từ "UBND cấp huyện thành "UBND các xã"

1.2

Dự án bổ sung mới

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả (Nhãn, Bưởi da xanh, Xoài đài loan, Thanh Long)

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, đưa những giống cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế vào sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân; tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện

2018-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện

Dự án mới

2

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi gia súc

Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng từ quy mô nhỏ lẻ sang quy mô tập trung, phát huy lợi thế của vùng với điều kiện tự nhiên, chăn nuôi gia súc có giá trị kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; sản xuất nhằm nâng cao và ổn định thu nhập cho người dân; giảm nghèo bền vững và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và doanh nghiệp trong chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm

Người dân, doanh nghiệp và HTX

Các xã trên địa bàn huyện

2019-2020

UBND các xã trên địa bàn huyện

Dự án mới

3

Liên kết trong trồng và tiêu thụ quả Vú sữa

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân; nâng cao chất lượng giống quả Vú sữa xã Thanh Hưng, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và HTX; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chế biến.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Xã Thanh Luông

2018-2020

UBND xã Thanh Luông

Dự án mới

4

Liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn xã Noong Luống

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Xã Noong Luống (không bao gồm diện tích tham gia dự án do huyện làm chủ đầu tư)

2018-2020

UBND xã Noong Luống

Dự án mới

5

Liên kết trồng và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn xã Thanh Xương

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân

Tạo liên kết bền vững giữa người dân, HTX trong tiêu thụ sản phẩm.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

Xã Thanh Xương (không bao gồm diện tích tham gia dự án do huyện làm chủ đầu tư)

2018-2020

UBND xã Thanh Xương

Dự án mới

6

Liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao

Nâng cao thu nhập, ổn định thu nhập cho người dân; đưa thương hiệu gạo Điện Biên đi các tỉnh thành cả nước và xuất khẩu

Tạo liên kết bền vững giữa người dân và HTX; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và chế biến.

Người dân và HTX, doanh nghiệp

12 xã vùng lòng chảo huyện Điện Biên (không bao gồm phạm vi thực hiện của các Dự án nâng cấp tại xã Thanh Yên, xã Thanh Hưng)

2018-2020

UBND các xã

Dự án mới

II

Huyện Tuần Giáo

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án bổ sung mới

 

 

 

 

 

 

 

1

Liên kết trồng và tiêu thụ các sản phẩm cây ăn quả (Lê, táo)

Cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các xã: Tênh Phông, Tỏa Tình

2018-2020

UBND huyện

Dự án mới

2

Liên kết trồng và tiêu thụ (cây có múi, nhãn chín sớm)

Cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các xã trên địa bàn huyện

2018-2020

UBND huyện

Dự án mới

3

Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong chăn nuôi gia súc

Cung cấp sản phẩm an toàn, chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất trồng gắn với tiêu thụ sản phẩm

Các hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Các xã trên địa bàn huyện

2018-2021

UBND huyện

Dự án mới

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 806/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm tại Quyết định 463/QĐ-UBND do tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


422

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178