Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 69/2008/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 69/2008/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Công thương (công văn số 6923/BCT-CNN ngày 07/8/2008 về phương án giá tối thiểu sản phẩm thuốc lá) và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (công văn số 60/HHTL-CV ngày 09/7/2008 về đề xuất phương án giá bán tối thiểu thuốc lá bao);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như sau:

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 2.500 đồng/bao.

+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 2.100 đồng/bao.

Mức giá trên là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Điều 2. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá phải thực hiện kê khai giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị: TCHQ; TCT; Cục TCDN; Vụ CST; Vụ PC;
- Hiệp hội sản xuất kinh doanh thuốc lá Việt Nam;
- Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc lá;
- Lưu: VT, QLG(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THE MINISTRY OF FINANCE

-----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 69/2008/QD-BTC

Hanoi, August 27, 2008

 

DECISION

PROMULGATING MINIMUM SELLING PRICE OF CIGARETTES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Law 57 on Amendments to the Law on Special Sales Tax and the Law on Value Added Tax dated 29 November 2005;
Pursuant to Decree 77/2003/ND-CP of the Government dated 1 July 2003 on the functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to Decree 119/2007/ND-CP of the Government dated 18 July 2007 on tobacco manufacture and business;
Pursuant to Decree 75/2008/ND-CP of the Government dated 9 June 2008 amending Decree 170/2003/ND-CP of the Government dated 25 December 2003 implementing the Ordinance on Prices;
With agreement from both the Ministry of Industry and Trade in Official Letter 6923/BCT-CNN dated 7 August 2008 on the plan for minimum prices of tobacco products, and from the Vietnam Tobacco Association in Official Letter 60/HHTL-CV dated 9 July 2008 proposing the plan on minimum prices of cigarette packets;
Having considered the proposal of the Director of the Price Management Division;

DECIDES:

Article 1.- To promulgate the minimum selling price of tobacco products by tobacco manufacturing enterprises as follows:

- The minimum selling price of one hard packet of cigarettes shall be two thousand five hundred (2,500) dong per packet;

- The minimum selling price of one soft packet of cigarettes shall be two thousand one hundred (2,100) dong per packet.

The above price means the ex-warehouse selling price of the manufacturing enterprise, inclusive of special sales tax but exclusive of value added tax; and on the basis that each packet contains twenty (20) cigarettes.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 69/2008/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44