Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 644/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Trần Sỹ Thanh
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 644/QĐ-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 03 năm 2010  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ, về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BCT ngày 14/02/2009 của Bộ Công thương, ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, về việc công bố bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tổ chức việc rà soát thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, tại tờ trình số: 04/TTr-SCT-TCTĐA30, ngày 03 tháng 03 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này nội dung sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương được ban hành tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk (kèm theo phụ lục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TCT chuyên trách CCHC TTg (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các phó CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên TCTĐA 30;
- Báo Đắk Lắk, Đài PT-TH tỉnh, Website tỉnh;
- Các phòng, trung tâm thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTĐA30.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sỹ Thanh

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Phần 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực dầu khí

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

02

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí hóa lỏng (LPG)

03

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng (LPG) vào chai

Phần 2.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK

1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ (bản sao công chứng) cần nộp theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7h00 – 11h00, chiều từ 13h00 – 17h00 vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định, Sở Công thương sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

c. Thành phần hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy; Giấy xác nhận bản cam kết môi trường).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

i. Lệ phí: chưa có quy định cụ thể.

k. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 14/02/2009 của Bộ Công thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

……, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố ……

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………..…………………

Tên giao dịch đối ngoại: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………...

Số điện thoai:…………………………………. Số Fax:……………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số … do …. cấp ngày … tháng … năm …

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………...

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số ……/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 về kinh doanh xăng dầu.

Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………...

Điện thoại:………………………………………………số Fax:……………………………………………

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số ……/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu (Giấy phép xây dựng; giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy; Giấy xác nhận bản cam kết môi trường)

4. Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

 

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí hóa lỏng (LPG):

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ (bản sao công chứng) cần nộp theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thẩm định hồ sơ để quyết định việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7h00 – 11h00, chiều từ 13h00 – 17h00 vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định, Sở Công thương sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

c. Thành phần hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí hóa lỏng (LPG).

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh khí hóa lỏng (LPG).

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí hóa lỏng (LPG).

i. Lệ phí: chưa có quy định cụ thể.

k. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí hóa lỏng (LPG).

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cửa hàng bán khí hóa (LPG) đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán khí hóa lỏng (LPG):

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán khí hóa lỏng (LPG).

- Hợp đồng mua khí hóa lỏng (LPG) với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

……, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk.

Tên doanh nghiệp/hộ kinh doanh:………………………………………………………………………….

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………....

Điện thoại: ……………………………………….Fax: ……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………………...

do ………………………………………………………..cấp ngày … tháng … năm ……

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho ………………………………………........ theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng: …………………………………………………………………

Địa chỉ cửa hàng: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….....................

Điện thoại: ……………………………………………..Fax: ………………………………………………

Kinh doanh nhãn hàng hóa, thương hiệu: ……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp/hộ kinh doanh xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.

 

3. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng (LPG) vào chai:

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp Hồ sơ tại Phòng văn thư - Sở Công thương tỉnh, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 7h00 đến 11h00, chiều: từ 13h30 đến 17h00.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính tại Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 7h00 đến 11h00, chiều: từ 13h30 đến 17h00.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả trực tiếp tại Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng (LPG) vào chai theo mẫu (bản chính).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký hành nghề nạp khí hóa lỏng (LPG) vào chai, xe bồn (bản sao).

- Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng trạm nạp và trang thiết bị của trạm nạp (bản sao).

- Sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về: vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc nhập khí hóa lỏng (LPG) vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy và chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp. Bản vẽ mặt bằng phải ghi rõ dung tích các bồn chứa; vị trí, kích thước và khoảng cách an toàn tối thiểu (bản chính).

- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

+ Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp.

+ Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đo lường trong trạm: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

+ Quy trình nạp khí hóa lỏng (LPG), quy trình vận hành máy, thiết bị trong trạm, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn.

+ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng khí hóa lỏng (LPG) cấp cho từng cán bộ, nhân viên trong trạm nạp khí hóa lỏng (LPG).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Quy định tại khoản 7, điều 17, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng (LPG) vào chai.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

……, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO CHAI

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố …

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………(1)…………………………...

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….Fax: ……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do……..cấp ngày … tháng … năm ……

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai cho …… (1)………………........ theo quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày ... tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai: …………………………………………………………….

Địa chỉ trạm nạp: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………..Fax: ………………………………………………

Nhãn hàng hóa, thương hiệu: ……………………………………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Phần 1.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực dầu khí

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng (LPG) vào ôtô

02

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí hóa lỏng (LPG)

Phần 2.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí hóa lỏng (LPG) vào ôtô:

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ (bản sao công chứng) cần nộp theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thẩm định hồ sơ để quyết định việc Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

b. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian nộp hồ sơ: Sáng từ 7h00 – 11h00, chiều từ 13h00 – 17h00 vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

- Nộp hồ sơ qua đường bưu điện, nếu hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định, Sở Công thương sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

c. Thành phần hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ôtô của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp.

- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG cho ô tô.

- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (đối với trạm nạp LPG vào ô tô tại cửa hàng xăng dầu).

- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp (đối với trạm nạp LPG vào ô tô xây dựng ngoài cửa hàng xăng dầu).

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị đo lường.

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận cấp cho từng cán bộ, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào ô tô đã được đào tạo, huấn luyện.

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công thương.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô.

i. Lê phí: chưa có quy định cụ thể.

k. Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô.

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trạm nạp LPG vào ô tô phải được xây dựng theo quy hoạch, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành; có Giấy phép xây dựng kèm theo dự án, thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng.

- Thiết bị đo lường đã được kiểm định, hiệu chỉnh theo quy định.

- Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn nạp LPG vào ô tô đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

……, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀO Ô TÔ

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố …

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………(1)…...

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….Fax: ……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do……..cấp ngày … tháng … năm ……

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô cho …… (1)………………........ theo quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày ... tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào ô tô: …………………………………………………………….

Địa chỉ trạm nạp: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………..Fax: ………………………………………………

Nhãn hàng hóa, thương hiệu: ……………………………………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.

 

2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí hóa lỏng (LPG):

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Bước 2: Nộp Hồ sơ tại Phòng văn thư - Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 7h00 đến 11h00, chiều: từ 13h30 đến 17h00.

Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận trả kết quả thủ tục hành chính tại Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 7h00 đến 11h00, chiều: từ 13h30 đến 17h00.

b. Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận trả kết quả trực tiếp tại Sở Công thương, số 49 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm cấp LPG của thương nhân chủ sở hữu trạm cấp LPG theo mẫu (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG bằng đường ống (bản sao);

- Tài liệu chứng minh địa điểm trạm cấp LPG phù hợp quy hoạch, tính hợp pháp về đầu tư xây dựng, dự án thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao);

- Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp;

+ Phiếu kết quả kiểm định thiết bị đo lường quy định;

+ Giấy chứng nhận đã được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng LPG cấp cho từng cán bộ, nhân viên trong trạm nạp LPG.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Quy định tại khoản 7, điều 17, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

 

TÊN DOANH NGHIỆP
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /

……, ngày … tháng … năm ……

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG

Kính gửi: Sở Công thương tỉnh/thành phố …

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………(1)…...

Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:……………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….Fax: ……………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …do……..cấp ngày … tháng … năm ……

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Đề nghị Sở Công thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp khí dầu mỏ hóa lỏng cho …… (1)………………........ theo quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày ... tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, cụ thể:

Tên trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng: ……………………………………………………………………….

Địa chỉ trạm cấp: …………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………..Fax: ………………………………………………

Nhãn hàng hóa, thương hiệu: .................……………………………………………………………….

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số …/2009/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Họ và tên, ký tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo, gồm:

1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 19/03/2010 về công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152