Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2020 công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 570/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 19/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG VỀ CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢNG CÁO VÀ TIẾP NHẬN THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 288/TTr-SVHTT ngày 20 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này nhóm thủ tục hành chính liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể thao, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TT

Tên nhóm thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Nhóm thủ tục liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

Quản lý hoạt động xây dựng - văn hóa cơ sở

Sở Xây dựng; Sở Văn hóa và Thể thao

 

PHẦN II. NỘI DUNG NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

1. Nhóm thủ tục hành chính liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

1.1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên công trình quảng cáo gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng công trình quảng cáo - tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao - 01 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang trong trường hợp:

- Màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 m2 trở lên;

- Biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt từ 20 m2 trở lên có kết cấu khung kim loại vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

- Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 m2 trở lên.

Trong thời hạn 18 ngày làm việc,  kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo của tổ chức, cá nhân. Trường hợp không đồng ý, phải trả lời, nêu rõ lý do.

1.2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Sở Văn hóa và Thể thao.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng).

b) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật của đất đai. Trường hợp đối với công trình xây dựng tại khu vực không thuộc nhóm đất có mục đích sử dụng cho xây dựng, không chuyển đổi được mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận về địa điểm xây dựng của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng thuê công trình đối với trường hợp thuê đất hoặc thuê công trình để xây dựng công trình quảng cáo.

d) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, mỗi bộ gồm:

- Đối với trường hợp công trình xây dựng mới:

+ Sơ đồ vị trí công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt bằng công trình tỷ lệ 1/50 - 1/500;

+ Bản vẽ mặt cắt móng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng chính công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

- Đối với trường hợp biển quảng cáo được gắn vào công trình đã được xây dựng hợp pháp:

+ Bản vẽ kết cấu của bộ phận công trình tại vị trí gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50;

+ Bản vẽ các mặt đứng công trình có gắn biển quảng cáo tỷ lệ 1/50 - 1/100.

đ) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế. Trường hợp đối với công trình quảng cáo cấp IV, người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế theo quy định pháp luật về xây dựng.

e) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.

g) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế theo mẫu tại Phụ lục số 3 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

h) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

i) Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo (Mẫu số 5 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

k) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

l) Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo năm 2012.

m) Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

n) Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

o) Bản phối cảnh vị trí đặt biển quảng cáo.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4.  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

1.5. Thời hạn giải quyết:

Tổng thời gian giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

- Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo: 14 ngày làm việc tại Sở Xây dựng.

- Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo: 04 ngày làm việc tại Sở Văn hóa và Thể thao.

1.6. Cơ quan thực hiện:

- Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo: Sở Xây dựng.

- Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo: Sở Văn hóa và Thể thao.

1.7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo của Sở Xây dựng.

- Văn bản tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo của Sở Văn hóa và Thể thao.

1.8. Phí, lệ phí:

- Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo: 150.000 đồng/giấy phép.

- Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo: Không thu lệ phí.

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng).

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo (Mẫu số 5 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng).

1.10. Căn cứ pháp lý

- Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng  6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn cấp phép xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

- Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng, hoạt động xây dựng, kiến trúc quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Quyết định số 4874/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2019 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/theo tuyến trong đô thị/tượng đài, tranh hoành tráng/quảng cáo/nhà ở riêng lẻ/sửa chữa, cải tạo/theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/dự án/di dời công trình)

Kính gửi:..................................................................................................................

1. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):........................................................................................

- Người đại diện:.............................................. Chức vụ (nếu có):................................

- Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................

- Số nhà:......................... Đường/phố:........................................ Phường/xã:.............

- Quận/huyện:..................................................... Tỉnh/thành phố:..................................

- Số điện thoại:.............................................................................................................

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:.....................................................................................................

- Lô đất số:.................................................................. Diện tích:........................... m2.

- Tại số nhà:.......................................... Đường/phố:....................................................

- Phường/xã:........................................................ Quận/huyện:....................................

- Tỉnh, thành phố:..........................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:

3.1. Đi với công trình không theo tuyến:

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Diện tích xây dựng:.......................................................... m2.

- Cốt xây dựng:................................................................... m.

- Tổng diện tích sàn:......................................... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:...................................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đt, tầng lửng, tum).

- Số tầng:.................................... (ghi rõ stầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tng lửng, tum).

3.2. Đi với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Tổng chiều dài công trình:........................................... m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:...................................................... m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:........................... m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình:.................................................. m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

3.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Diện tích xây dựng:.......................................................... m2.

- Cốt xây dựng:................................................................... m.

- Chiều cao công trình:......................................................... m.

3.4. Đối với công trình quảng cáo:

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Diện tích xây dựng:.......................................................... m2.

- Cốt xây dựng:................................................................... m.

- Chiều cao công trình:......................................................... m.

- Nội dung quảng cáo:...................................................................................................

3.5. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình:...............................................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):.......................................... m2.

- Tổng diện tích sàn:......................................... m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:...................................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......................................................... (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

3.6. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):.......................................... m2.

- Tổng diện tích sàn:......................................... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:...................................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng:......................................................... (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

3.7. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình:......................................................... Cấp công trình:........................

+ Diện tích xây dựng:......................................................... m2.

+ Cốt xây dựng:.................................................................. m.

+ Chiều sâu công trình:..................................... m (tính từ cốt xây dựng).

- Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn:........................................ m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

+ Chiều cao công trình:..................................... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

+ Số tầng:........................................................ (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

3.8. Đối với trường hợp cấp theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Tổng chiều dài công trình theo giai đoạn:............................................................ m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:......................................... m (qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:................................................ m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực theo từng giai đoạn).

- Độ sâu công trình:.......................................... m (ghi rõ độ sâu qua các khu vực theo từng giai đoạn).

3.9. Đối với trường hợp cấp cho dự án:

- Tên dự án:..................................................................................................................

+ Đã được:........................ phê duyệt, theo Quyết định số:............................. ngày.....

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n):............................................................................. (tên công trình).

* Loại công trình:........................................................ Cấp công trình:...........................

* Các thông tin chủ yếu của công trình:...........................................................................

3.10. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:..................................................................................................

- Loại công trình:.......................................................... Cấp công trình:........................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):............................................ m2.

- Tổng diện tích sàn:...................................................................... m2.

- Chiều cao công trình:................................................................... m2.

- Địa điểm công trình di dời đến:....................................................................................

- Lô đất số:...................................................... Diện tích:....................................... m2.

- Tại:................................................................ Đường:...............................................

- Phường/xã:........................................................ Quận/huyện:....................................

- Tỉnh, thành phố:..........................................................................................................

- Số tầng:.........................................................

4. Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

- Tên đơn vị thiết kế:......................................................................................................

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (nếu có): Số:.................................................

Cấp ngày:........................................................

- Tên chủ nhiệm thiết kế:................................................................................................

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số:........................................... do...............................

Cấp ngày:........................................................

- Địa chỉ:.......................................................................................................................

- Điện thoại:......................................................

- Giấy phép hành nghề số (nếu có):........................................... Cấp ngày:....................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:....................................................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -....................................................................

2 -....................................................................

 

 

....................., ngày..... tháng..... năm.........

Người làm đơn/Đại diện chủ đầu tư
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:.......................................................................................................

1.1. Tên:.......................................................................................................................

1.2. Địa chỉ:...................................................................................................................

1.3. Số điện thoại:.........................................................................................................

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:.................................................................................

2. Kinh nghiệm thiết kế:.................................................................................................

2.1. Kê khai ít nhất 03 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a).................................................................................................................................

b).................................................................................................................................

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng:............................................................................

Trong đó:

- Kiến trúc sư:...............................................................................................................

- Kỹ sư các loại:............................................................................................................

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên:...................................................................................................................

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):.....................................................................

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):.................

....................................................................................................................................

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đi với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên:...................................................................................................................

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):.....................................................................

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):.................

....................................................................................................................................

 

 

....................., ngày..... tháng..... năm.........

Đại diện tổ chức, cá nhân thiết kế
(Ký ghi rõ họ tên)

 

MẪU SỐ 5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO

TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố............................................

1. Tên người thực hiện:.................................................................................................

- GPKD số..................................... do................................. cấp (nếu là doanh nghiệp).

- Số chứng minh thư nhân dân:................................................. Ngày cấp:....................

Nơi cấp:......................................................... (nếu là cá nhân).

- Địa chỉ:.......................................................................................................................

- Số điện thoại:.............................................................................................................

2. Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:...................................................................

3. Địa điểm thực hiện:....................................................................................................

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày.... tháng.... năm..... đến ngày.... tháng.... năm.....

5. Số lượng:.................................................................................................................

6. Phương án tháo dỡ (nếu có):.....................................................................................

7. Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

 

 

................., ngày..... tháng..... năm.........
Người làm đơn
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2020 công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông về cấp phép xây dựng công trình quảng cáo và tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82