Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 53/2002/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 18/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/2002/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 53/2002/QĐ-BNN, NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH 04 LOẠI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀO DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Điều 5, 28 và 29, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 08/08/2001;
Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm, ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cho đăng ký đặc cách 04 loại thuốc sau vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm thạo).

Điều 2: Việc xuất khẩu, nhập khẩu loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo quyết định này được thực hiện theo Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05 tháng 6 năm 2001 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn và hiệu quả các thuốc bảo vệ thực vật kể trên.

Điều 4: Ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý, sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Bùi Bá Bổng

(Đã ký)

 

THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC ĐĂNG KÝ ĐẶC CÁCH VÀO DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo quyết định số 53 /2002/ QĐ – BNN ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

 

Tên hoạt chất xin đăng ký

Tên thương mại xin đăng ký

Mục đích xin đăng ký

Tên tổ chức

Thuốc trừ sâu

 

 

1

Cây khổ sâm

Lục Sơn 0.26 DD

Sâu tơ, sâu xanh bướm trắng hại rau họ thập tự; bọ cánh tơ hại chè

Viện Di truyền Nông nghiệp

Thuốc trừ bệnh hại cây trồng

1

Tổ hợp dầu thực vật (dầu màng tang, dầu xả, dầu hồng, dầu hương nhu, dầu chanh)

TP - Zep 18 EC

Bệnh mốc sương hại cà chua; bệnh đốm nâu, đốm xám, thối búp hại chè; bệnh phấn trắng, đốm đen hại hoa hồng.

Công ty TNHH Thành Phương

2

Acrylic acid 4 % + Carvacrol 1 %

Som 5 DD

Bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá hại lúa; bệnh giả sương mai, mốc xám hại dưa chuột, rau, cà; thán thư hại ớt

Viện Di truyền Nông nghiệp

3

Oligo - sacarit

Olicide 9 DD

Bệnh rỉ sắt hại chè, sương mai hại bắp cải

Viện Nghiên cứu Hạt nhân

 

THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 53/2002/QD-BNNPTNT

Hanoi, June 18, 2002

 

DECISION

ON EXCEPTIONAL REGISTRATION OF FOUR PLANT PROTECTION DRUGS INTO THE LIST OF DRUGS PERMITTED FOR USE IN VIETNAM

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

Pursuant to the Government’s Decree No.73/CP of November 1, 1995 stipulating the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Agriculture and Rural Development;
Pursuant to Articles 5, 28 and 29 of the Ordinance on Plant Protection and Quarantine, promulgated on August 8, 2001;
At the proposals of the director of the Department for Science, Technology and Product Quality and the director of the Department for Plant Protection,

DECIDES:

Article 1.- To permit the exceptional registration of the following four drugs into the list of plant protection drugs permitted for use in Vietnam (see the list enclosed herewith).

Article 2.- The import and export of plant protection drugs on the list promulgated together with this Decision shall comply with Circular No.62/2001/TT-BNN of June 5, 2001 of the Ministry of Agriculture and Rural Development guiding the export and import of goods subject to the specialized management by the agriculture service according to the Prime Minister’s Decision No.46/2001/QD-TTg of April 4, 2001 on the goods export and import management in the 2001-2005 period.

Article 3.- This Decision takes effect 15 days after its signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 4.- The director of the Ministry’s Office, the director of the Plant Protection Department, the director of the Department for Science, Technology and Product Quality, the heads of the units under the Ministry and organizations and individuals at home and foreigners that manage, produce, trade in and use plant protection drugs in Vietnam shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Bui Ba Bong

 

PLANT PROTECTION DRUGS EXCEPTIONALLY REGISTERED IN THE LIST

OF PLANT PROTECTION DRUGS PERMITTED FOR USE IN VIETNAM
(Promulgated together with Decision No. 53/2002/QD-BNNPTNT of June 18, 2002
of the Minister of Agriculture and Rural Development)

 

Names of active ingredients applied for registration

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Purpose of the registration

Titles of organizations

Insecticides

1

Kho sam plant (croton tonkinensis or sophora flavescens ait)

Luc Son 0.26 DD

Cross-leafed vegetable diamond back moth and bollworm-white butterfly, tea hymenopterous beetle

The Institute of Agricultural Genetics

Fungicides

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Combination of vegetable oils (spider plant oil, citronella oil, rose oil, holy basil oil and lemon oil)

TP - Zep 18 EC

Tomato mildew; tea brown spot, gray spot and bud rot; rose powdery mildew and blackfire

Thanh Phuong Company Limited

2

Acrylic acid 4% + Carvacrol 1%

Som 5 DD

Rice piriculariose, sheath blight and leaf blight; late blight and gray mold of cucumber, vegetables and egg plant; chili anthracnose

The Institute of Agricultural Genetics

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Oligo - sacarit

Olicide 9 DD

Tea rust, cabbage mildew

The Institute of Nuclear Research

 

 

FOR THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
VICE MINISTER
Bui Ba Bong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 53/2002/QĐ-BNN ngày 18/06/2002 về việc đăng ký đặc cách 04 loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.821

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!