Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 4244/QĐ-BCĐ 2021 Bộ tiêu chí an toàn COVID19 cơ sở kinh doanh spa Hồ Chí Minh

Số hiệu: 4244/QĐ-BCĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4244/QĐ-BCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH MASSAGE, SPA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 9239/TTr-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh massage, spa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Căn cứ tình hình thực hiện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chí để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế; Bộ Công Thương
;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PCVP;
- Phòng VX, TH, KT;
- Lưu: VT, (VX-TH)

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ CHỦ TỊCH
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Lê Hòa Bình

 

BỘ TIÊU CHÍ

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH MASSAGE, SPA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4244/QĐ-BCĐ ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: 10 tiêu chí

1. Tiêu chí 1:

Cơ sở phải có đăng ký mã QR và tổ chức quét mã QR của người tham gia hoạt động tại cơ sở, thực hiện khai báo y tế đối với khách hàng và người làm việc.

- Đủ điều kiện: Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

2. Tiêu chí 2: Nhân viên phục vụ đảm bảo (1) Là F0 đã khỏi bệnh; (2) Đã tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin; (3) Đã tiêm ít nhất 1 mũi (đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi) và đã qua ít nhất 14 ngày sau tiêm; bắt buộc sử dụng khẩu trang trong suốt thời gian làm việc và thay khẩu trang sau mỗi khách hàng, rửa tay sau mỗi lần phục vụ trong suốt thời gian làm việc hoặc khi cần thiết.

- 100% đủ điều kiện: Đạt;

- Có người không đạt đủ điều kiện: Không đạt.

3. Tiêu chí 3:

Người đến sử dụng dịch vụ phải đảm bảo (1) Là F0 đã khỏi bệnh; (2) Đã tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin; (3) Đã tiêm ít nhất 1 mũi (đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi) và đã qua ít nhất 14 ngày sau tiêm; (4) Có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Không đạt.

4. Tiêu chí 4: Công suất hoạt động đảm bảo theo hướng dẫn tại Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Đảm bảo: Đạt;

- Không đảm bảo: Không đạt.

5. Tiêu chí 5: Kiểm tra thân nhiệt của khách sử dụng dịch vụ và nhân viên trước khi vào cơ sở làm việc mỗi ngày (nếu có dấu hiệu sốt thì không được vào cơ sở).

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

6. Tiêu chí 6: Bố trí khu vực rửa tay có xà phòng hoặc nước sát khuẩn cho khách/nhân viên sử dụng trước khi vào cơ sở và khi cần thiết.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

7. Tiêu chí 7: Đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người và khoảng cách giữa 2 khách hàng tối thiểu 1m. Tăng cường thông khí phòng dịch vụ.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện: Không đạt.

8. Tiêu chí 8: Tổ chức vệ sinh khử khuẩn:

- Khử khuẩn giường, ghế và các vật dụng sau mỗi lần phục vụ khách hàng.

- Khử khuẩn định kỳ bề mặt thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, nút bấm thang máy, nhà vệ sinh,... tối thiểu 2 lần/ngày hoặc khi cần thiết.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

9. Tiêu chí 9: Thực hiện truyền thông (bằng nhiều hình thức) phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

10. Tiêu chí 10: Đối với chủ cơ sở:

- Phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại cơ sở.

- Có phương án tổ chức kinh doanh, công khai số lượng khách tối đa tại cơ sở trong cùng một thời điểm (phải có bảng thông báo rõ tại cơ sở) và đảm bảo số lượng khách đến cơ sở trong cùng một thời điểm không được vượt quá số lượng đã thông báo.

- Thực hiện báo cáo phương án tổ chức kinh doanh và các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

- Có thực hiện: Đạt;

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ: Không đạt.

II. ĐÁNH GIÁ:

1. Căn cứ vào cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố để cho phép các cơ sở hoạt động.

2. Các cơ sở đạt tất cả các tiêu chí nêu trên thì đủ điều kiện hoạt động.

3. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở phải đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. Thường xuyên kiểm tra định kỳ các tiêu chí, kịp thời khắc phục những tiêu chí chưa đảm bảo.

4. Các cơ sở tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn Covid https://antoan-covid.tphcm.gov.vn.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4244/QĐ-BCĐ ngày 20/12/2021 về Bộ tiêu chí Đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở kinh doanh massage, spa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!