Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 20/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 09/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Công văn số 763/CV-BCĐ ngày 11/7/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 26/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH QB, Báo Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học-Công báo tỉnh; Website tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Quang

 

QUY CHẾ

TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:20/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước);

b) Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Bình (sau đây gọi tắt Ban Chỉ đạo 389 tỉnh).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm

a) Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phân công trách nhiệm trong Quy chế này chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành mình quản lý theo nguyên tắc:

- Bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ đối với công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính, chủ trì và tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các cơ quan, đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp, tham gia với lực lượng chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Trường hợp phát hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả trên địa bàn hoặc lĩnh vực cơ quan, đơn vị khác chủ trì thì cơ quan, đơn vị phát hiện thông báo ngay cho cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ trì xử lý để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công;

b) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, địa phương mình trực tiếp quản lý;

c) Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao, Giám đốc các sở, ban, ngành, Thủ trưởng các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền chủ động tổ chức việc phối hợp hoạt động, trong đó có phân định cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo từng chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2. Về quan hệ phối hợp hoạt động

a) Quan hệ phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tuân thủ các quy định pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan được giao; đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau, tránh sơ hở, chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ;

b) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu quả; quá trình phối hợp không gây khó khăn, phiền hà hoặc kéo dài thời gian trong kiểm tra, xử lý hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Việc trao đổi thông tin tội phạm, đối tượng, điều tra, thực hiện các biện pháp công tác nghiệp vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải đảm bảo quy định về chế độ bảo mật.

Chương II

TRÁCH NHIỆM TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH VÀ CÁC SỞ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn phù hợp với chiến lược và kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều ngành.

2. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan và các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nghiêm trọng, có tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

4. Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có tổ chức, quy mô lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội; kiểm tra tình hình phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

5. Thực hiện công tác phối hợp với các địa phương trên cả nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo xử lý đối với tập thể, cá nhân có dấu hiệu bao che, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và UBND tỉnh.

8. Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UNBD tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền giao.

Điều 4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực thi công tác quản lý thị trường trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các lĩnh vực: Kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, bán hàng đa cấp, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, các huyện, thành phố triển khai công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt động thương mại trên thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ thương mại, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm lưu thông trên thị trường; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường, chất lượng, bản quyền tác giả;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng, kiểm tra giám sát các hoạt động về xúc tiến thương mại (khuyến mại, triển lãm thương mại, trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ quảng cáo), thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh, chống bán phá giá... để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá như: Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, việc đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá đối với loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá (theo thẩm quyền); kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bình ổn giá; thực hiện việc thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xử lý các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành mạnh về giá, bán phá giá, lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, sự biến động của thị trường, thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất hợp lý;

c) Đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định;

d) Phối hợp cơ quan chức năng xác định giá tài sản là hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính làm cơ sở xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt và xác định giá của tang vật tịch thu sung công quỹ nhà nước tồn kho để làm cơ sở bán đấu giá theo quy định tránh tình trạng bị hư hỏng, mất giá… do tồn đọng.

3. Công an tỉnh

Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại và những vụ việc chống người thi hành công vụ.

a) Chỉ đạo lực lượng chức năng và công an cấp huyện phát hiện, bắt giữ, xác minh, điều tra làm rõ đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu trên địa bàn; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, xử lý những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu theo quy định của pháp luật;

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng đón, dừng phương tiện để kiểm tra và bắt giữ các phương tiện vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng gian lận thương mại trên các tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy theo đúng quy định của pháp luật.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

a) Chủ trì công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển và hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới; phát hiện, điều tra, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới và qua lại hai bên biên giới. Trường hợp có căn cứ xác định người, phương tiện có hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa ngoài phạm vi địa bàn quản lý thì tiếp tục truy đuổi đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an, Quản lý thị trường trên địa bàn để phối hp bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Hải quan và các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, hàng cấm, hàng giả và khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép tại cửa khẩu, cảng biển và trên khu vực địa bàn, tuyến do Bộ đội Biên phòng quản lý theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực ven biển, khu vực biên giới tích cực tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép, hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại và khai thác, buôn bán động vật hoang dã, lâm sản trái phép, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và trên biển;

d) Thực hiện hợp tác quốc tế với các cơ quan chức năng của nước láng giềng trong việc tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và thực thi pháp luật trên biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết; trao đổi thông tin, phối hợp điều tra bắt giữ tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hàng giả.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Kiểm soát quân sự tuần tra kiểm soát theo đúng chức năng nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng phương tiện vận tải quân sự để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại hoặc cho thuê, mượn địa điểm, kho tàng để sản xuất, chứa chấp hàng giả, hàng lậu;

b) Khi có lệnh của người có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền bố trí lực lượng tham gia phối hợp, hỗ trợ lực lượng Kiểm lâm địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng; khai thác, vận chuyển lâm sản, động vật rừng trái phép.

6. Sở Y tế

a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về việc chấp hành quy định pháp luật về thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ;

b) Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế sản xuất trong nước; phòng, chống sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế giả, kém chất lượng; phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành liên quan quản lý nhà nước về giá thuốc, thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc trên thị trường nội tỉnh, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ, chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, dụng cụ, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định của pháp luật; thanh tra, kiểm tra quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công; các hoạt động đánh giá sự phù hợp liên quan đến giám định, thử nghiệm hàng hóa phục vụ cho công tác chống hàng giả và gian lận thương mại;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, để xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo lĩnh vực được phân công.

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu, động vật và các sản phẩm động vật hoang dã, quý hiếm và những loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi khai thác, vận chuyển và tiêu thụ thực vật, động vật thủy sinh nguy cấp, quý hiếm;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, nhập khẩu, kinh doanh, vận chuyển, quảng cáo và sử dụng các loại nguyên liệu, vật tư phục vụ nông nghiệp và vật tư phục vụ nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, thủy sản giả, kém chất lượng, cấm sử dụng và ngoài danh mục cho phép, nhập lậu giống vật nuôi, cây trồng (trừ phân bón vô cơ);

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thanh, kiểm tra về an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản và muối theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; ngăn chặn gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập lậu, chưa qua kiểm dịch, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

9. Sở Giao thông Vận tải

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có chức năng liên quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng các phương tiện vận tải;

Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu trong hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không; chỉ đạo lực lượng bảo vệ tàu hỏa, bảo vệ nhà ga, sân bay, cảng biển, cán bộ, nhân viên trong ngành tham gia phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm soát phương tiện vận tải tạm nhập, mang biển số nước ngoài lưu hành, sử dụng tại Việt Nam nhằm phát hiện kịp thời các phương tiện nhập lậu hoặc lưu hành trái phép hoặc đăng kiểm an toàn kỹ thuật và môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật; về bản quyền phần mềm; chống buôn lậu văn hóa phẩm, in sang băng đĩa lậu; thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra hoạt nhập khẩu đối với hàng hóa có ảnh hưởng tới môi trường thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu bao gồm cả phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật khác có liên quan.

12. Ban Dân tộc

Chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không tiếp tay vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

13. Sở Tư pháp

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tổ chức tốt việc bán đấu giá hàng hóa, tài sản bị tịch thu do các cơ quan chức năng chuyển giao trong quá trình đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

d) Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới cho phù hợp.

14. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc nhận, gửi, chuyển phát thư, bưu kiện, gói hàng hóa qua mạng bưu chính; xuất bản phẩm, sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm được nhập khẩu, xuất bản, in và phát hành trái phép, viễn thông và công nghệ thông tin;

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, những tác động xấu đối với nền kinh tế xã hội của hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, văn bản quản lý nhà nước cũng như các hoạt động, sự kiện nổi bật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Bình

Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trong công tác kiểm soát luồng ngoại tệ vào và ra khỏi Việt Nam; việc sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam; hoạt động kinh doanh vàng; xử lý các loại tiền giả lưu thông trên thị trường.

16. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì thanh tra, kiểm tra thuế và giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật về thuế; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách; quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm về thuế theo thẩm quyền.

17. Cục Hải quan

a) Chủ trì kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; thực hiện và tổ chức công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

b) Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; trao đổi thông tin hải quan và công tác điều tra, bắt giữ, chuyển giao đối tượng, bị can; trường hợp có căn cứ xác định hàng hóa buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới đang di chuyển từ địa bàn hoạt động hải quan ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan thì cơ quan hải quan tiếp tục truy đuổi, thông báo cho các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn để phối hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin và quan hệ phối hợp với lực lượng hải quan các nước trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh

Phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động để động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện, không tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, tố giác với các cơ quan chức năng các vụ việc vi phạm. Thực hiện công tác giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

19. Các sở, ban, ngành khác

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức việc quản lý sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, phòng, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển, mở rộng giao lưu hàng hóa.

Điều 5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

1. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và của các sở, ban, ngành về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

2. Chỉ đạo các phòng, ban thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng khác trong công tác quản lý thị trường, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

4. Kiến nghị kịp thời với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan của tỉnh sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, biện pháp có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Tăng cường chỉ đạo, củng cố tổ chức bộ máy, trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho cơ quan chức năng trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định của pháp luật.

6. Bố trí kinh phí, đảm bảo điều kiện làm việc để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn phụ trách theo quy định.

7. Chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều địa bàn trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chương III

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 6. Nội dung phối hợp

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, bám sát tình hình thực tiễn, địa bàn và theo chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng thực hiện hoặc chỉ đạo các lực lượng có chức năng phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý chủ động xác lập quan hệ phối hợp hoạt động trong việc:

1. Xây dựng kế hoạch, phương án công tác trong đó phân định rõ phạm vi, trách nhiệm quản lý và hoạt động, các biện pháp quản lý theo ngành, lĩnh vực, địa bàn; những vấn đề có liên quan đến ngành, cơ quan hoặc địa phương khác cần có sự trao đổi, bàn bạc thống nhất với các cơ quan liên quan.

2. Phát hiện, thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu gồm:

a) Thông tin về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong ngành và trên địa bàn; dự báo về tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa, giá cả; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng giai đoạn. Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất, phức tạp thì kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) để thông báo cho các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý;

b) Thông tin về những quy định mới của pháp luật trong hoạt động quản lý thị trường, quản lý biên giới, chính sách xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước, chính sách khu kinh tế cửa khẩu, phi thuế quan, chính sách cư dân biên giới, chính sách quản lý đối với từng ngành hàng, mặt hàng, lĩnh vực;

c) Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật, quy luật, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm; về các tổ chức, đường dây, ổ nhóm, các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác;

d) Thông tin về quy trình, nghiệp vụ kiểm tra, xử lý của các ngành, địa phương; về những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại;

đ) Thông tin về kỹ thuật phòng, chống và các tiến bộ khoa học, kỹ thuật có thể áp dụng khi các cơ quan chức năng thi hành nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

e) Các thông tin tài liệu khác theo đề nghị của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3. Tổ chức tuần tra, thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại, gồm:

a) Tổ chức lực lượng kiểm tra, phương tiện để ngăn chặn; tư vấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn để xử lý vụ việc theo yêu cầu;

b) Phối hợp trong quá trình điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và theo quy định của cơ quan pháp luật;

c) Khi xử lý có sự bàn bạc thống nhất giữa các bên tham gia;

d) Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân được kiểm tra, kiểm soát có những hành vi vi phạm mà không thuộc chức năng, thẩm quyền xử lý của mình, thì đơn vị kiểm tra, kiểm soát thông báo và chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật;

đ) Khi cần thiết có thể tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát liên ngành để phối hợp kiểm tra. Cơ quan chủ trì phối hợp kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Các cơ quan tham gia hỗ trợ lực lượng chuyên môn, phương tiện trong quá trình kiểm tra và xử lý các vụ việc có tính chất phức tạp.

4. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật khi phát sinh những vấn đề mới trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả và các hành vi gian lận thương mại khác.

5. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng lực lượng theo yêu cầu công tác; hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động liên quan đến đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi; tổ chức giao lưu, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

6. Phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền:

a) Tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

7. Phối hợp với các doanh nghiệp, các Hiệp hội ngành hàng, Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam, Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền hợp pháp của doanh nghiệp, của người tiêu dùng; các hiệp hội doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin nhận biết hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ làm căn cứ kiểm tra, xử lý vi phạm.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phối hợp

1. Thực hiện đầy đủ, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, nguyên tắc các chương trình, kế hoạch, phương án phối hợp đã tham gia ký kết với các đơn vị phối hợp.

2. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị mình.

3. Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì đơn vị được yêu cầu phối hợp phải hỗ trợ, tạo điều kiện, tăng cường lực lượng, phương tiện kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Tham gia các cuộc họp do sở, ban, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu.

5. Tham gia xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phối hợp

1. Trách nhiệm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

a) Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Chỉ đạo, tổ chức, điều hành hoạt động trong việc phối hợp công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Quy chế này.

b) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Là cơ quan tham mưu giúp lãnh đạo Ban và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp hoạt động và điều phối lực lượng phối hợp giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng và địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phạm vi toàn tỉnh. Tổng hợp đánh giá, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết quả thực hiện Quy chế phối hợp theo định kỳ 6 tháng, một năm và đột xuất khi có yêu cầu.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, phương án, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với lĩnh vực, địa bàn được phân công;

b) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thuộc sở, ban, ngành mình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực, sở, ban, ngành mình phụ trách;

c) Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước ở các sở, ban, ngành và địa phương cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành mình phụ trách, tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả hoạt động để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

d) Kiến nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan về các chủ trương và biện pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực sở, ban, ngành mình phụ trách;

đ) Phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp được yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.

3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn mình phụ trách;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc:

- Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại;

- Có biện pháp quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức, cá nhân ở địa phương khác đến tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn;

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch, phương án kiểm tra, kiểm soát công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương.

4. Trách nhiệm của các cơ quan phối hợp cấp tỉnh, địa phương để triển khai mối quan hệ phối hợp

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất với cơ quan chủ trì theo quy định chung về tình hình thị trường, công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của đơn vị mình;

b) Tham gia phối hợp kiểm tra liên ngành khi cần thiết; trường hợp khẩn cấp theo yêu cầu của đơn vị chủ trì thì cung cấp lực lượng, phương tiện kịp thời để ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc buôn bán, vận chuyển hàng lậu, kinh doanh trái phép và các vi phạm khác;

c) Tham gia các phiên họp do sở, ban, ngành, địa phương chủ trì triệu tập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho phiên họp theo yêu cầu;

d) Tham gia xử lý các vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình.

5. Đoàn kiểm tra liên ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện

a) Căn cứ nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chủ trì tiến hành hiệp thương thành phần tham gia và dự thảo trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh hoặc của huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

b) Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và nhiệm vụ cụ thể của Đoàn do cơ quan chủ trì quy định.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Sơ kết, tổng kết; báo cáo và khen thưởng, kỷ luật

1. Công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và chế độ báo cáo

a) Các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành sơ kết (định kỳ 6 tháng), tổng kết (định kỳ năm) để đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này và tổng hợp vào báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (báo cáo về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh qua Văn phòng Thường trực) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

b) Hình thức sơ kết, tổng kết

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung phối hợp hoạt động theo quy định tại Quy chế này cùng với Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trực tiếp chỉ đạo;

- Các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt động theo chức năng hoặc đã tham gia ký kết.

2. Khen thưởng và kỷ luật

a) Khen thưởng

Tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, mang lại hiệu quả cao trong việc thực thi nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được khen thưởng theo quy định của pháp luật;

b) Kỷ luật

- Người đứng đầu sở, ban, ngành, địa phương nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài hoặc nghiêm trọng thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh;

- Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ Quy chế này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hàng năm, trong đó có nội dung quan hệ phối hợp để tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách;

b) UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa cơ quan, bộ phận chức năng ở địa phương mình.

2. Khi pháp luật hiện hành có quy định khác với Quy chế này về trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của cơ quan quản lý nhà nước thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2016/QĐ-UBND Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196