Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1267/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Ngô Hòa
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1267/QĐ-UBND

Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TẠI THANH TRA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 19 ngày 01 ngày 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách và tiến độ triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định 2963/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Danh sách các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008;
Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 344/TTr-SKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế”, gồm các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu của đề án

a) Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động quản lý của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính trong tỉnh.

b) Mục tiêu cụ thể

Tiếp nhận được công nghệ chuyển giao từ đơn vị tư vấn, cụ thể là trong việc xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

Đến tháng 12/2008, xây dựng, áp dụng thành công và được đánh giá cấp Giấy chứng nhận có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

2. Phạm vi áp dụng

Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại 5 phòng của Thanh tra tỉnh : Văn phòng; Phòng nghiệp vụ Thanh tra I; Phòng nghiệp vụ Thanh tra II; Phòng nghiệp vụ Thanh tra III; Phòng nghiệp vụ Thanh tra IV.

3. Nội dung thực hiện đề án

a) Xây dựng các quy trình dự kiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

Xác định Tổ chức tư vấn để tiếp thu chuyển giao công nghệ quản lý.

Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

Tiến hành đánh giá nội bộ, khắc phục và sửa chữa, bổ khuyết những chỗ chưa hợp lý.

đ) Đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 .

Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

4. Sản phẩm của đề án

Xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh; được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp. Bao gồm các quy trình chính sau:

a) Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệ thống (gồm 6 quy trình):

- Quy trình kiểm soát tài liệu;

- Quy trình kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ;

- Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp;

- Quy trình khắc phục sự không phù hợp;

- Quy trình phòng ngừa sự không phù hợp

b) Các quy trình công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh (gồm 09 quy trình)

- Quy trình thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND các huyện, thành phố Huế và các sở.

- Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư.

- Quy trình giải quyết khiếu nại theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo.

- Quy trình giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

- Quy trình phòng ngừa và chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Quy trình xử lý sau thanh tra.

- Quy trình quản lý văn thư, lưu trữ.

- Quy trình tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ công chức.

- Quy trình hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra của Thanh tra các huyện, thành phố Huế, Thanh tra Sở.

Ngoài các quy trình trên, Thanh tra tỉnh có thể bổ sung thêm một số quy trình khác hoặc hướng dẫn thực hiện quy trình theo hướng ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc, liên quan đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp.

5. Thời gian và tiến độ thực hiện đề án

a) Thời gian thực hiện đề án

Thời gian thực hiện đề án là 3 năm 8 tháng và được chia ra làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn xây dựng hệ thống: 8 tháng, tính từ lúc bắt đầu cho đến lúc được cấp Chứng nhận;

- Giai đoạn duy trì và cải tiến hệ thống: 3 năm, tính từ lúc được cấp Chứng nhận.

Thời gian bắt đầu: Tháng 5/2008.

b) Tiến độ thực hiện các giai đoạn của đề án:

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

1 tháng

2

Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống văn bản

2,5 tháng

3

Giai đoạn 3: Triển khai áp dụng

3-4 tháng

4

Giai đoạn 4: Đánh giá và Chứng nhận

1,5 tháng

5

Giai đoạn 5: Duy trì và cải tiến

Thực hiện trong vòng 03 năm kể từ ngày được cấp chứng nhận

 

6. Kinh phí thực hiện đề án (có Phụ lục kèm theo)

Dự toán kinh phí thực hiện đề án được duyệt là: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn), đã có thuế giá trị gia tăng , bao gồm:

a) Chi phí triển khai và áp dụng ISO: 100.000.000 đồng.

b) Chi phí đánh giá, cấp Giấy chứng nhận: 20.000.000 đồng

b) Chi phí giám sát, duy trì hệ thống ISO: 30.000.000 đồng

7. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt đề án: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chủ đầu tư: Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tư vấn: Trung tâm Năng suất Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Thanh tra tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và đ/c Ngô Hoà - PCT;
- VP: CVP, đ/c Mai Hùng Tuân - PCVP;
- Lưu VT, CN (2).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN " XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2000 TẠI THANH TRA TỈNH "
(Kèm theo Quyết định số 1267 /QĐ-UBND ngày 28 /5/2008 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

TT

Hạng mục công việc

Chiết tính

Chi phí

I

Xây dựng HTQLCL (7 tháng)

 

79,000,000

1

Khảo sát, đào tạo (1 tháng)

 

13,500,000

1.1

Khảo sát, đánh giá thực trạng

5 công x 200.000đ

1,000,000

1.2

Xây dựng Đề án

 

 

 

- Đơn vị tư vấn (tư vấn xây dựng)

2 công x 200.000đ

400,000

 

- Thanh tra tỉnh hỗ trợ nghiên cứu - soạn thảo ngoài giờ, nghiên cứu - phê duyệt)

10 công x 50.000đ

500,000

1.3

Đào tạo nhận thức về ISO 9000

 

 

 

- Chi thù lao giảng viên

4 buổi x 250.000đ

1,000,000

 

- Chi phí đi lại ( từ VPC đến Huế)

2 lượt x 750.000đ

1,500,000

 

- Chi phí đi lại (từ chỗ nghỉ đến Thanh tra tỉnh)

2 ngày x 100.000đ

200,000

 

- Chi chỗ nghỉ cho giảng viên

2 ngày x 150.000đ

300,000

 

- Chi biên soạn tài liệu

1 bộ x 1.500.000đ

1,500,000

 

- Chi ra đề thi, chấm thi

1 lượt x 500.000đ

500,000

 

- Thuê đèn chiếu, tài liệu học viên, nước...

 

800,000

1.4

Đào tạo xây dựng hệ thống văn bản

 

 

 

 - Chi thù lao giảng viên

4 buổi x 250.000đ

1,000,000

 

 - Chi phí đi lại ( từ VPC đến Huế)

2 lượt x 750.000đ

1,500,000

 

 - Chi phí đi lại (từ chỗ nghỉ đến Thanh tra tỉnh)

2 ngày x 100.000đ

200,000

 

 - Chi chỗ nghỉ cho giảng viên

2 ngày x 150.000đ

300,000

 

 - Chi biên soạn tài liệu

1 bộ x 1.500.000đ

1,500,000

 

 - Chi ra đề thi, chấm thi

1 lượt x 500.000đ

500,000

 

 - Thuê đèn chiếu, tài liệu học viên, nước uống…

 

800,000

2

Xây dựng Hệ thống văn bản (03 tháng)

 

46,000,000

2.1

Thiết kế Hệ thống QLCL, xác định Hệ thống các văn bản

15 công x 200.000đ

 3,000,000

2.2

Soạn thảo các quy trình ISO (Ban soạn thảo của Thanh tra tỉnh)

40 quy trình, hướng dẫn

20,000,000

2.3

Soát xét chỉnh sửa hệ thống quy trình cho phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO (tư vấn)

40 quy trình, hướng dẫn

20,000,000

2.4

Tập hợp, hoàn chỉnh hệ thống văn bản

15 công x 200.000đ

3,000,000

3

Triển khai áp dụng (3 tháng)

 

19,500,000

3.1

Hướng dẫn vận hành áp dụng hệ thống ISO

10 công x 200.000đ

2,000,000

3.2

Tổ chức kiểm soát và hiệu chỉnh Hệ thống

10 công x 200.000đ

2,000,000

3.3

Đào tạo chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ

 

 

 

 - Chi thù lao giảng viên

4 buổi x 250.000đ

1,000,000

 

 - Chi phí đi lại ( từ VPC đến Huế)

2 lượt x 750.000đ

1,500,000

 

 - Chi phí đi lại (từ chỗ nghỉ đến Ban Quản lý)

2 ngày x 100.000đ

200,000

 

 - Chi chỗ nghỉ cho giảng viên

2 ngày x 150.000đ

300,000

 

 - Chi biên soạn tài liệu

1 bộ x 1.500.000đ

1,500,000

 

 - Chi ra đề thi, chấm thi

1 lượt x 500.000đ

500,000

 

 - Thuê đèn chiếu, tài liệu học viên, nước uống...

 

1,500,000

3.4

Đánh giá chất lượng nội bộ (3 đợt)

25 công x 200.000đ

5,000,000

3.5

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa và giải quyết các vấn đề không phù hợp sau đánh giá để hoàn thiện hệ thống

20 công x 200.000đ

4,000,000

II

Chứng nhận (01 tháng)

 

20,000,000

 

Đăng ký thủ tục đánh giá chứng nhận, đánh giá chứng nhận, khắc phục sau đánh giá chứng nhận

Khoán thực hiện

20,000,000

III

Duy trì Hệ thống QLCL (3 năm)

 

30,000,000

 

Giám sát 05 lần/3 năm của tổ chức chứng nhận

 

30,000,000

IV

Chi phí khác

 

21,000,000

1

Chi các Hội nghị triển khai, hội thảo, nghiệm thu sơ bộ, nghiệm thu chính thức, đón chứng nhận,...

 

10,000,000

2

Hỗ trợ thu thập tài liệu, nghiên cứu, soạn thảo ngoài giờ của Ban soạn thảo văn bản, Ban chỉ đạo ISO của Thanh tra tỉnh

 

5,000,000

3

Chi VPP, in ấn, chi phí văn phòng khác

 

5,000,000

4

Dự phòng

 

1,000,000

 

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)

150,000,000

 

Bằng chữ: (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.)

Ghi chú: Các chi phí này đã bao gồm thuế VAT.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tại Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế” do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154