Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Số hiệu: 04/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Lê Minh Chiến
Ngày ban hành: 15/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Thực hiện Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN: Chợ - tiêu chuẩn thiết kế);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 28/TTr-SCT ngày 01 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các cá nhân, hộ kinh doanh, Ban Quản lý chợ, Tổ Quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Điều 2. Phân cấp quản lý chợ

1. Chợ hạng 1 là chợ do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

2. Chợ hạng 2 là chợ do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý.

3. Chợ hạng 3 là chợ do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý.

Điều 3. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển hệ thống chợ từng thời kỳ phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sản xuất, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt làm để cơ sở tổ chức triển khai thực hiện;

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển chợ trong từng thời kỳ và hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện;

- Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ theo đúng quy định pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện nội quy chợ mẫu và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoạt động và kinh doanh chợ theo quy định pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo hoạt động chợ theo quy định pháp luật;

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý chợ trên địa bàn theo quy định pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra, khen thưởng và xử lý các vi phạm về hoạt động chợ theo quy định;

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động chợ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Xem xét, tổng hợp kế hoạch đầu tư xây dựng chợ hàng năm của tỉnh theo quy định tại Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí vốn hỗ trợ đầu tư chợ từ ngân sách Trung ương theo đúng quy định pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện các chính sách về ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn theo quy định pháp luật.

3. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho Ban Quản lý chợ, doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ theo quy định pháp luật;

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính áp dụng cho việc chuyển đổi các Ban Quản lý chợ (đối với các chợ do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư) sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ theo quy định;

- Hướng dẫn thực hiện mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện chế độ đối với cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý chợ trong biên chế nhà nước khi chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh quản lý chợ.

5. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về tiêu chuẩn - thiết kế các loại hình và cấp độ chợ theo quy định.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải cập nhật, bổ sung quy hoạch phát triển chợ theo quy định;

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục pháp lý và các biện pháp bảo vệ môi trường tại chợ theo quy định của pháp luật.

7. Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ theo quy định.

8. Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy và hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý chợ quản lý và xử lý các vi phạm về an ninh trật tự tại chợ theo quy định.

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan tuyên truyền, phổ biến trong khu vực kinh tế tập thể về pháp luật, chính sách phát triển, quản lý chợ và mô hình hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ hoạt động có hiệu quả trên địa bàn.

10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Ban Quản lý chợ đối với các chợ hạng 2, hạng 3 (do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng) đang hoạt động do Ban Quản lý chợ điều hành.

- Phê duyệt nội quy chợ đối với các chợ hạng 2 và hạng 3.

- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch chuyển đổi các Ban Quản lý chợ hạng 2, hạng 3 do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và chính sách về phát triển, quản lý chợ; đồng thời, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn huyện, bố trí kinh phí phù hợp cho đầu tư phát triển chợ trên địa bàn theo quy định.

- Xây dựng và phê duyệt phương án phòng cháy và chữa cháy; bố trí, xây dựng lực lượng thực hiện phương án phòng cháy và chữa cháy đối với các chợ theo phân cấp quản lý.

- Báo cáo kết quả đầu tư xây dựng và phát triển chợ trên địa bàn trong năm và dự kiến kế hoạch đầu tư cho năm tiếp theo, gửi về Sở Công Thương trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý và thực hiện các phương án chuyển đổi Ban Quản lý hoặc Tổ Quản lý các chợ hạng 3 sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã kinh doanh, quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện quản lý các chợ hạng 1 và hạng 2 trên địa bàn.

Điều 4. Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 04/2016/QĐ-UBND về phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.117
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125