Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Số hiệu: 02/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 09/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 09 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 157/TTr-SCT ngày 02/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ; Cục Thuế; Công an; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Ban quản lý; Tổ quản lý; UBND xã, phường, thị trấn quản lý chợ sang mô hình Doanh nghiệp (thành lập theo Luật Doanh nghiệp), Hợp tác xã (thành lập theo Luật Hợp tác xã) kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

2. Áp dụng cho các chợ đang hoạt động do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, xây dựng đúng theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đang hoạt động theo mô hình Ban quản lý, Tổ quản lý, UBND xã, phường, thị trấn quản lý (UBND cấp xã). Các chợ được xây dựng đúng theo quy hoạch, đang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp (theo Luật Doanh nghiệp), hợp tác xã (Luật Hợp tác xã) không thuộc đối tượng áp dụng của Quy định này.

3. Quy định này không áp dụng đối với chợ tự phát không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi

1. Việc thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ phải đảm bảo công khai minh bạch, dân chủ, ổn định xã hội và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo đảm các chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động thuộc Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ và các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ.

3. Mô hình tổ chức quản lý mới hoạt động phải hiệu quả hơn mô hình tổ chức quản lý cũ, đảm bảo lợi ích của các hộ tiểu thương hiện đang kinh doanh tại chợ, đáp ứng các yêu cầu quản lý của nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau khi chuyển đổi.

Điều 3. Mô hình, hình thức và phương thức áp dụng chuyển đổi

1. Mô hình hoạt động sau chuyển đổi:

a) Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ;

b) Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã hoạt động đa lĩnh vực trong đó có chợ.

2. Hình thức, phương thức chuyển đổi:

a) Hình thức: Đấu thầu hoặc giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

b) Phương thức: Chuyển đổi mô hình quản lý không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ hoặc chuyển đổi mô hình quản lý gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ.

3. Căn cứ áp dụng chuyển đổi:

- Chợ phải phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới chợ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Không thay đổi mục đích sử dụng đất chợ sau chuyển đổi.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền định giá tài sản, tài chính tại thời điểm chuẩn bị chuyển đổi.

4. Phương thức áp dụng:

a) Đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1:

Căn cứ vào nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ để từng bước chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ hiện có sang mô hình Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã hoạt động quản lý theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã thông qua hình thức đấu thầu. Trường hợp Công ty cổ phần có sự tham gia của Nhà nước thì phần vốn góp của Nhà nước là giá trị sử dụng đất và giá trị tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng chợ. Phạm vi hoạt động của mô hình Công ty cổ phần quản lý chợ có thể một chợ hoặc nhiều chợ.

b) Đối với các chợ hạng 2, chợ hạng 3:

Tiến hành kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý chợ hiện có và hướng đến chuyển đổi sang mô hình Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ. Những chợ có đủ điều kiện thì UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chuyển đổi sang mô hình Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ.

c) Đối với các chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng:

- Các chợ đã được đầu tư kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP thực hiện phương thức đấu thầu chợ để lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ. Sau khi chuyển đổi Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã được thuê đất theo quy định của Luật Đất đai. Trường hợp chuyển đổi mô hình quản lý chợ không gắn với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, quyền sử dụng đất, tài sản chợ vẫn thuộc sở hữu Nhà nước, đơn vị được giao, trúng thầu không được thuê đất theo quy định của Luật Đất đai mà chỉ được sửa chữa, duy tu để duy trì hoạt động của chợ.

- Các chợ nông thôn các xã vùng sâu, vùng xa, xã thuộc địa bàn huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP .

- Các chợ chuyển đổi mô hình quản lý gắn liền với đầu tư xây dựng lại (trong đó, việc đầu tư xây dựng lại hoặc cải tạo là một nội dung của phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ). Trường hợp chỉ có một Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có nguyện vọng tham gia tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thì áp dụng hình thức giao Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý. Trường hợp có từ 02 Doanh nghiệp hoặc 02 Hợp tác xã trở lên có nguyện vọng tham gia tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thì áp dụng hình thức đấu thầu. Đơn vị trúng thầu và giao quản lý chợ được thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

Chương II

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TỔ CHỨC KINH DOANH, KHÁI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ

Điều 4. Các bước thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

2. Xây dựng, phê duyệt, công bố kế hoạch thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

3. Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

4. Thẩm định và phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

5. Thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

6. Tổ chức đấu thầu lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hoặc thực hiện lựa chọn Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã để giao quản lý chợ (Trường hợp chỉ có 01 đơn vị tham gia quản lý chợ) theo phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Điều 5. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ được thành lập ở hai cấp: cấp tỉnh và cấp huyện, hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm; cụ thể:

a) Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương. Trưởng ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Công Thương; Thành viên gồm lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. Sở Công Thương là cơ quan thường trực Ban chuyển đổi.

b) Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện: Do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế thành phố hoặc Phòng Công Thương huyện. Trưởng Ban là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (là thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh); Phó Trưởng ban thường trực là Trưởng phòng kinh tế thành phố hoặc Trưởng phòng Công Thương huyện; thành viên gồm lãnh đạo các phòng, ban chức năng liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ được chuyển đổi.

2. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm, phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn.

b) Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt: Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ do UBND cấp huyện đề nghị; phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ; kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Hồ sơ mời thầu; thông báo kết quả trúng thầu; Quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

c) Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện kế hoạch và phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

d) Trình UBND tỉnh thu hồi Quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối và chợ hạng 1 trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện trong trường hợp Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi đã được phê duyệt hoặc không triển khai thực hiện phương án sau 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận.

e) Xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm phục vụ công tác: Tuyên truyền; thẩm định kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình chợ... Trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện:

a) Xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về chuyển đổi mô hình quản lý chợ trình UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Công bố kế hoạch và các quy định có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ để UBND xã, phường, thị trấn (nơi có chợ tiến hành chuyển đổi) và các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

c) Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với từng chợ trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt; tham mưu UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1; thẩm định và trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ hạng 2, chợ hạng 3 trên địa bàn.

d) Triển khai, tổ chức thực hiện phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra UBND cấp xã triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) phản ảnh về Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện để xem xét, giải quyết.

g) Xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm phục vụ công tác: tuyên truyền; thẩm định kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ; kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ..... Trình đơn vị có thẩm quyền.

f) Xây dựng kế hoạch đấu thầu chợ đầu mối, chợ hạng 1, hạng 2 và hạng 3 trình UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch đấu thầu hoặc hủy kế hoạch đấu thầu đối với chợ hạng 2 và hạng 3; tham mưu UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hoặc hủy kế hoạch đấu thầu đối với các chợ đầu mối, chợ hạng 1;

h). Tổ chức xét giao hoặc đấu thầu lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1, chợ hạng 2 và hạng 3 theo quy định của Luật đấu thầu:

i) Ký kết hợp đồng giao nhận thầu chợ với đơn vị trúng thầu.

k) Tham mưu UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1; trình UBND cấp huyện quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3 trên địa bàn.

Điều 6. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Căn cứ Quy hoạch hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng Kế hoạch chuyển đổi chợ trên địa bàn theo lộ trình 5 năm và hàng năm, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của từng chợ; đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/6 hàng năm.

Nội dung của kế hoạch chuyển đổi chợ, bao gồm: Thực trạng các chợ, thời gian chuyển đổi, mô hình hoạt động sau chuyển đổi; hình thức chuyển đổi; phương thức áp dụng đối với từng chợ trên địa bàn và phân công trách nhiệm, thời gian triển khai, tổ chức thực hiện của các tổ chức, đơn vị có liên quan.

2. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Sau khi kế hoạch chuyển đổi mô hình chợ được phê duyệt, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND cấp xã nơi có chợ chuyển đổi và tại các chợ chuyển đổi để mọi tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Điều 7. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Căn cứ Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện chịu trách nhiệm xây dựng phương án chuyển đổi mô hình quản lý từng chợ; phân công và hướng dẫn UBND cấp xã, Ban quản lý chợ, cơ quan chuyên môn giúp việc tham gia các nội dung của phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với từng chợ.

2. Nội dung phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ:

a) Hiện trạng: Hồ sơ pháp lý; hồ sơ đất đai; tài sản (quy mô xây dựng, nguồn vốn hình thành, công nợ, báo cáo quyết toán, kiểm kê, đánh giá lại toàn bộ tài sản đúng thời điểm chuyển đổi mô hình quản lý); tổng giá trị tài sản sau khi kiểm kê, xác định giá trị được phân loại nguồn hình thành (theo các tiêu chí: Tài sản được hình thành từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, ngân sách xã, vốn dự án, vốn tài trợ và nguồn vốn khác…); chi tiết công nợ; Báo cáo tài chính đến thời điểm chuyển đổi; báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 03 năm liền; danh sách lao động (trích ngang quá trình công tác) đến thời điểm chuyển đổi; Danh sách lao động dự kiến chuyển sang doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã sau khi chuyển đổi; danh sách các hộ kinh doanh cố định tại chợ; hồ sơ về bảo vệ môi trường và các vấn đề khác có liên quan.

b) Mô hình hoạt động sau chuyển đổi.

c) Hình thức, phương thức chuyển đổi.

d) Phương án đầu tư xây dựng chợ (kể cả xây dựng tại địa điểm mới; xây dựng lại hoặc cải tạo, sửa chữa trên vị trí cũ) gồm: Tổng mức đầu tư; phương thức huy động vốn; thiết kế cơ sở, cấp công trình chợ, số lượng điểm kinh doanh, diện tích điểm kinh doanh, ki ốt bán hàng trong chợ, thời gian hoàn thành, kế hoạch duy tu, sửa chữa nâng cấp chợ.

e) Phương án bố trí, sắp xếp chợ tạm: Địa điểm, diện tích, tổng số điểm kinh doanh.

f) Phương án quản lý chợ sau khi chuyển đổi, gồm:

- Phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh, phương án phòng cháy chữa cháy; phương án vệ sinh môi trường; phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phương án quản lý về giá, xuất xứ hàng hóa tại chợ; phương án bảo vệ hàng hóa.

- Phương án thu phí, lệ phí, thu từ các dịch vụ khác.

- Phương án giải quyết giá trị tài sản, nguồn vốn và xử lý công nợ.

- Vị trí sắp xếp ki ốt trước và sau chuyển đổi;

- Phương án bố trí, sắp xếp, giải quyết lao động.

- Dự kiến thời gian giao cho Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ.

- Các yêu cầu khác để phục vụ công tác quản lý nhà nước về chợ ở địa phương.

g) Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ: Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ, Doanh nghiệp, Hợp tác xã tiếp nhận và quản lý chợ, chính quyền địa phương có chợ, các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân liên quan đến việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

h) Hồ sơ, tài liệu liên quan đến chợ tiến hành chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

i) Cơ chế khuyến khích hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

Đối với những chợ thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, chợ có khả năng thu hồi vốn chậm, thì đơn vị lập phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đề xuất cơ chế hỗ trợ để việc chuyển đổi chợ được tiến hành thuận lợi.

k) Trường hợp Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ có nguyện vọng chuyển đổi sang mô hình Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đang được giao quản lý thì Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ phải thực hiện đăng ký kinh doanh (hình thức Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã), có xây dựng phương án huy động vốn, phương án quản lý chợ…. và được tham gia đấu thầu như đối với Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã khác với hình thức chuyển đổi là đấu thầu; được UBND cấp có thẩm quyền giao nếu đủ các điều kiện và đảm bảo đúng quy trình của quy định này.

Điều 8. Thẩm định, phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

1. Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1 trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện;

2. Ban chuyển đổi mô hình chợ cấp huyện thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt đối với chợ hạng 2 và hạng 3.

Điều 9. Thông báo phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

1. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ sau khi được phê duyệt phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn nơi có chợ chuyển đổi, kèm theo Hồ sơ mời thầu để các tổ chức, Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân có liên quan biết để tham gia.

2. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện có trách nhiệm tuyên truyền, giải đáp các chủ trương, chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận, quản lý, kinh doanh khai thác chợ.

3. Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày Phương án chuyển đổi quản lý chợ được phê duyệt và có hiệu lực.

Điều 10. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu.

1. Căn cứ phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình UBND cấp huyện phê duyệt đối với chợ hạng 2 và hạng 3; tham mưu UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt đối với chợ đầu mối và chợ hạng 1. Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

2. Hồ sơ mời thầu:

a) Hồ sơ mời thầu do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện lập, trong đó phải nêu rõ các yêu cầu cơ bản đối với việc quản lý chợ như: Về quản lý thương nhân; về quản lý hàng hóa; về quản lý tài chính, về quản lý đất đai; về quản lý vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; về công tác PCCC; một số thông tin liên quan đến chợ đấu thầu như: Sơ đồ chợ; bản vẽ sắp xếp mặt bằng kinh doanh; bản đồ trích lục địa chính khu đất chợ; danh sách Ban quản lý; danh sách thương nhân kinh doanh cố định tại chợ; giá trị tài sản còn lại; tình hình tài chính, công nợ.

b) UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với chợ đầu mối và chợ hạng 1; UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với chợ hạng 2 và hạng 3.

Điều 11. Giá gói thầu và thời gian giao thầu.

1. Giá gói thầu:

a) Đối với chợ thực hiện chuyển đổi không gắn liền với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, giá gói thầu được xác định trên cơ sở phần chênh lệch nguồn thu phí, lệ phí và thu khác tại chợ, các khoản chi phí hợp lý bù đắp cho hoạt động của chợ;

b) Đối với chợ thực hiện chuyển đổi gắn liền với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, giá gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị tài sản còn lại của chợ và nội dung nêu tại điểm a, khoản 1 Điều này.

2. Thời gian giao thầu:

Thời gian giao, nhận thầu do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện trình UBND cấp huyện quyết định, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng chợ, được xác định trong phương án chuyển đổi, cụ thể:

a) Đối với chợ thực hiện chuyển đổi không gắn liền với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, thời gian giao thầu tối thiểu là 05 (năm) năm;

b) Đối với chợ thực hiện chuyển đổi gắn liền với chuyển quyền sở hữu tài sản chợ, thời gian giao thầu tối đa là 49 (bốn mươi chín) năm.

Điều 12. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ dự thầu.

Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu, bảo mật, các tài liệu, mọi thông tin của nhà thầu dự thầu không được tiết lộ ra bên ngoài, không được mở phong bì hồ sơ trước ngày, giờ mở thầu.

Điều 13. Tổ chức đấu thầu lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

1. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện tổ chức đấu thầu lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ theo quy định của luật Đấu thầu.

2. Việc tổ chức đấu thầu lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện trong vòng 30 ngày (kể cả ngày nghỉ) tính từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu.

Điều 14. Phê duyệt, công bố kết quả lựa chọn nhà thầu

1. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng xét chọn nhà thầu, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện:

a) Trình UBND cấp huyện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định công nhận đơn vị trúng thầu đối với chợ hạng 2, hạng 3, báo cáo về Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh.

b) Tham mưu UBND cấp huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định công nhận đơn vị trúng thầu đối với chợ đầu mối và chợ hạng 1.

2. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà dự thầu, gửi quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định công nhận đơn vị trúng thầu cho đơn vị trúng thầu trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết định công nhận đơn vị trúng thầu.

3. Những khiếu nại liên quan đến công tác đấu thầu chỉ được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.

Điều 15. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng

1. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, quyết định công nhận trúng thầu. Đơn vị trúng thầu phải tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng với Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện. Quá thời hạn quy định trên, nếu đơn vị trúng thầu không đến mà không có lý do chính đáng thì Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện báo cáo cho UBND cấp huyện xem xét và có thể giao thầu cho nhà thầu kế tiếp trong danh sách xếp hạn thầu.

2. Việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu trên cơ sở sau đây:

a) Kết quả đấu thầu được duyệt.

b) Mẫu hợp đồng đã điền đủ các thông tin.

c) Các nội dung cần được thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện với đơn vị trúng thầu (nếu có).

3. Kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng là cơ sở để Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện với đơn vị trúng thầu tiến hành ký kết hợp đồng.

Điều 16. Kiểm tra về đấu thầu

1. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định việc kiểm tra công tác đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ và xử lý các vi phạm trong trường hợp có phát sinh.

2. Các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân cấp xã có chợ đấu thầu hoặc lựa chọn Doanh nghiệp, Hợp tác xã giao kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện chức năng kiểm tra theo nội dung phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Khi phát hiện có những hành vi vi phạm làm sai lệch kết quả đấu thầu, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ có trách nhiệm kiến nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp xử lý, hủy bỏ kết quả đấu thầu và tiến hành tổ chức đấu thầu lại.

Chương III

TỔ CHỨC GIAO VÀ CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP HOẶC HỢP TÁC XÃ QUẢN LÝ CHỢ

Điều 17. Tổ chức giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ

1. Hình thức giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ được áp dụng đối với các chợ sau:

a). Các chợ được quy định tại mục 3, điểm c, Khoản 4, Điều 3 của Quy định này (Trường hợp chỉ có một Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có nguyện vọng tham gia quản lý chợ).

b). Các chợ được quy định tại mục 2, điểm c, Khoản 4, Điều 3 của Quy định này.

2. Trình tự, thủ tục giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ.

a) Căn cứ kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện thông báo danh mục các chợ thực hiện chuyển đổi theo hình thức giao Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ; thời gian chuyển đổi; các điều kiện đối với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ để kêu gọi Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã biết tham gia quản lý. Việc thông báo được thực hiện công khai tại chợ cần chuyển đổi, đăng tải trên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh... Website của Sở Công Thương, tại trụ sở của UBND huyện, thành phố và tại trụ sở UBND cấp xã nơi có chợ chuyển đổi.

b) Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã có nguyện vọng tham gia quản lý chợ gửi đơn đăng ký nhận quản lý chợ, hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị và nguyện vọng tham gia quản lý chợ (năng lực tài chính, năng lực và kinh nghiệm quản lý, việc chấp hành quy định pháp luật...) đến Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện trong vòng 15 ngày kể từ ngày việc thông báo công khai được thực hiện.

c) Căn cứ năng lực của các đơn vị có nguyện vọng, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện tiến hành lựa chọn 01 đơn vị và thông tin cho các đơn vị khác biết (đối với trường hợp có từ 02 đơn vị đăng ký trở lên); phối hợp với đơn vị được chọn xây dựng phương án chuyển đổi chợ.

d) Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày lựa chọn đơn vị, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện phải hoàn thành Phương án chuyển đổi, trình UBND huyện phê duyệt đối với các chợ hạng 2, hạng 3; báo cáo UBND huyện đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các chợ đầu mối, chợ hạng 1.

đ) Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định công nhận đơn vị tiếp nhận quản lý chợ đối với các chợ đầu mối, chợ hạng 1. Trường hợp đơn vị không được công nhận tiếp nhận, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do để đơn vị biết.

3. Trường hợp có 02 đơn vị trở lên đủ điều kiện về năng lực tài chính, năng lực và kinh nghiệm quản lý cùng có nguyện vọng tham gia quản lý một chợ thì các tiêu chí xem xét lựa chọn đơn vị tiếp nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ được thực hiện theo thứ tự như sau:

- Ưu tiên 1: Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã đã có kinh nghiệm quản lý chợ (căn cứ giấy chứng nhận đầu tư);

- Ưu tiên 2: Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã được thành lập từ Ban quản lý chợ;

- Ưu tiên 3: Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có trụ sở chính đóng trên địa bàn huyện có chợ;

- Ưu tiên 4: Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 18. Quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

1. UBND tỉnh quyết định công nhận Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1 trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện; UBND cấp huyện quyết định công nhận Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ hạng 2 và hạng 3 trên cơ sở đề nghị của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện.

2. Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh hoặc cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Doanh nghiệp, Hợp tác xã được lựa chọn tiếp nhận và quản lý chợ trong thời hạn chậm nhất là 05 (năm) ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cùng cấp Quyết định công nhận.

3. Nội dung quyết định công nhận Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ, bao gồm:

a) Tên Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ;

b) Nội dung cơ bản của phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ;

c) Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan. d) Tổ chức thực hiện;

e) Xử lý vi phạm nếu Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt;

4. Quyết định công nhận Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ bị thu hồi trong trường hợp Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt hoặc không triển khai thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP HOẶC HỢP TÁC XÃ ĐƯỢC TIẾP NHẬN QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ

Điều 19. Trách nhiệm chung

1. Tổ chức tiếp nhận hiện trạng chợ (bao gồm hạ tầng cơ sở chợ, bộ máy quản lý, nhân viên, tài sản cố định, tài chính, kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên quan, trong đó có Phương án chuyển đổi chợ đã được phê duyệt).

2. Xây dựng nội quy chợ, phương án bố trí ngành hàng kinh doanh trình UBND cấp huyện phê duyệt đối với chợ hạng 2 và hạng 3; trình UBND tỉnh phê duyệt đối với chợ đầu mối và chợ hạng 1; tổ chức điều hành hoạt động chợ theo Nội quy và xử lý vi phạm về Nội quy chợ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai phương án bố trí ngành hàng kinh doanh theo đúng Phương án đã được phê duyệt; bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về trật tự, vệ sinh, văn minh thương mại và phù hợp với yêu cầu của thương nhân kinh doanh tại chợ.

3. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chợ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quản lý. Thu phí và lệ phí theo quy định, chịu trách nhiệm trang trải các chi phí phát sinh cho hoạt động của bộ máy quản lý chợ.

4. Tổ chức các hoạt động kinh doanh, các loại dịch vụ khác đúng theo quy định của Pháp luật.

5. Ký hợp đồng với các thương nhân về việc thuê, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ và các loại dịch vụ khác đúng theo quy định của pháp luật.

6. Bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm trong phạm vi tại chợ.

7. Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những đối tượng mua bán tại chợ thực hiện đúng và đầy đủ theo Nội quy của chợ và các quy định của Nhà nước về hoạt động chợ.

8. Phát hiện xử lý kịp thời hoặc đề xuất với cơ quan chức năng xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm Nội quy chợ và các quy định của pháp luật.

9. Triển khai thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trong thời gian 12 (mười hai) tháng kể từ khi nhận được quyết định công nhận quản lý, kinh doanh, khai thác chợ; trong quá trình triển khai có vướng mắc phải có văn bản báo cáo và được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, chấp thuận mới được tiếp tục triển khai.

10. Làm thủ tục giao đất hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật đối với trường hợp chuyển đổi tài sản gắn liền với đất.

11. Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tại chợ, biến động giá cả thị trường cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Đối với quản lý công tác thu tại chợ

1. Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã được tiếp nhận quản lý chợ được phép thu các khoản theo quy định hiện hành của Nhà nước, phải thông báo công khai các khoản, mức thu; có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất (đối với Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã được thuê đất, giao đất), hoàn trả kinh phí ngân sách hỗ trợ hoặc đầu tư xây dựng chợ (nếu có), nộp thuế đối với các khoản thu từ hoạt động tại chợ và các khoản nộp ngân sách khác theo quy định của pháp luật.

2. Về quản lý thuế, phí:

a) Phải thực hiện chế độ quyết toán, báo cáo tài chính và hoàn thành nghĩa vụ thuế theo các quy định của pháp luật.

b) Việc thu phí phải sử dụng các phiếu thu theo mẫu đã đăng ký với cơ quan thuế và lưu giữ đầy đủ các sổ sách kế toán thu, chi và các chứng từ theo quy định của Nhà nước, đồng thời đăng ký với cơ quan thuế theo đúng chế độ hiện hành và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

Điều 21. Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ

Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã được giao quản lý chợ nếu có nhu cầu đầu tư xây dựng lại, nâng cấp, cải tạo chợ phải lập dự án đầu tư theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn thiết kế về chợ và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh

1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện triển khai thực hiện Quyết định này; tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh; Thường trực Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh; xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh; tổng hợp kết quả triển khai của UBND cấp huyện; định kỳ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền để việc thực hiện đạt kết quả.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh thẩm định kế hoạch chuyển đổi chợ do Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện đề xuất; báo cáo Trưởng Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh.

c) Tiếp nhận, tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt: Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ; kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc hủy thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; hồ sơ mời thầu; quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1.

d) Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi Quyết định công nhận doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1 nếu Doanh nghiệp, Hợp tác xã không thực hiện đúng Phương án hoặc không đúng thời gian đã được phê duyệt.

e) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng làm việc tại Ban quản lý, Tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

b) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

3. Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn UBND cấp huyện trình tự, thủ tục và phương pháp xác định nguồn hình thành, đánh giá lại toàn bộ giá trị tài sản, nguồn vốn đã đầu tư, công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi.

b) Chủ trì thành lập Hội đồng xác định giá trị tài sản, kiểm tra tình hình hoạt động tài chính chuẩn bị cho chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý đối với chợ đầu mối và chợ hạng 1. Đồng thời hướng dẫn xử lý tài sản, nguồn vốn khi thực hiện việc chuyển đổi.

c) Thẩm định năng lực tài chính trong trường hợp giao Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã quản lý chợ đối với chợ đầu mối và hạng 1.

d) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Hướng dẫn việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây dựng, quản lý kinh doanh khai thác chợ theo quy định hiện hành và quản lý dự án đối với chợ quy định tại mục 2, mục 3, điểm c, khoản 4 Điều 3 của Quy định này.

b) Hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư về lĩnh vực đầu tư kinh doanh khai thác chợ; thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khai thác chợ theo quy định của pháp luật.

c) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định thực trạng sử dụng đất và hướng dẫn trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng, quản lý chợ theo quy định của Luật Đất đai.

b) Thực hiện công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường trong quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trong phạm vi thuộc thẩm quyền.

c) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

6. Sở Xây dựng:

a) Kiểm tra, xem xét sự phù hợp về quy hoạch đối với địa điểm, quy mô các chợ thực hiện việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý chợ.

b) Cung cấp các thông tin quy hoạch, kiến trúc và thẩm định, chấp thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng; xác nhận phương án kiến trúc sơ bộ các dự án đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại các chợ trên địa bàn tỉnh.

c) Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn thiết kế xây dựng, cải tạo chợ đối với các chợ chuyển đổi gắn với đầu tư xây dựng lại theo Quyết định số 3621/QĐ- BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc “Ban hành TCXDVN 9211:2012 “Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế” và các quy định hiện hành.

d) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

7. Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫn, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách đang làm việc tại Ban quản lý, Tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

b) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

8. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, bảo vệ tài sản...tại chợ thuộc thẩm quyền.

b) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

9. Cục Thuế tỉnh:

a) Chỉ đạo các đơn vị trong ngành phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; thực hiện quản lý thu thuế và các khoản phải nộp khác đối với các đơn vị quản lý chợ;

b) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

10. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền Luật Hợp tác xã, vận động thành lập mới Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

b) Tăng cường năng lực về vốn, về trình độ quản lý Hợp tác xã đảm bảo điều kiện năng lực thực hiện việc quản lý chợ trên địa bàn nông thôn.

c) Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Điều 23. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Thành lập và Quy định nhiệm vụ của từng thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện.

2. Chỉ đạo Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện thực hiện đúng nhiệm vụ quy định tại khoản 3, Điều 5 của Quy định này; chỉ đạo cơ quan chuyên môn định giá tài sản, tài chính tại thời điểm chuẩn bị chuyển đổi đối với chợ hạng 2 và hạng 3.

3. Đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ 5 năm và hàng năm.

4. Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 2, hạng 3; đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1.

5. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc hủy thầu; quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hạng 2, hạng 3.

6. Thu hồi Quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ hạng 2, chợ hạng 3; đề nghị Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh trình UBND tỉnh thu hồi quyết định công nhận Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý đối với chợ đầu mối, chợ hạng 1 nếu Doanh nghiệp, Hợp tác xã không thực hiện đúng phương án chuyển đổi đã được phê duyệt hoặc không triển khai thực hiện sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định công nhận.

7. Triển khai, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ động giải quyết theo thẩm quyền các nội dung có liên quan về tài sản, đất đai, lao động,... Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc thì có văn bản báo cáo, đề xuất gửi Sở, ngành chuyên môn hoặc Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.

8. Khuyến khích thành lập Doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực chợ.

9. Chủ trì kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý chợ hạng 2 và hạng 3 theo phân cấp quản lý; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Doanh nghiệp, Hợp tác xã kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đầu mối, chợ hạng 1.

Điều 24. Trách nhiệm của UBND cấp xã

1. Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt.

2. Thông báo công khai phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban quản lý chợ để Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

3. Tham gia với Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện.

Điều 25. Trách nhiệm của Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ

1. Triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo đúng kế hoạch, phương án đã được phê duyệt và theo Quy định này.

2. Tập hợp đầy đủ thông tin về hiện trạng chợ cung cấp cho Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ các cấp để xây dựng phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

3. Tham gia thành viên Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với chợ đang quản lý.

4. Thông báo công khai Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ đã được Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt tại Ban quản lý chợ để Doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh, các cá nhân liên quan biết, thực hiện.

5. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ phát sinh trước khi chuyển đổi mô hình và những khiếu nại, tố cáo liên quan đến quá trình quản lý chợ trước khi chuyển đổi.

Điều 26. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế và các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức tham gia thực hiện theo đúng quy trình tại Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp xử lý theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.609
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.19.57