Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 04/2006/NĐ-CP thành lập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, trợ cấp tự vệ

Số hiệu: 04/2006/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 04/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHỐNG TRỢ CẤP VÀ TỰ VỆ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Thành lập Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ (sau đây gọi tắt là Hội đồng xử lý).

Điều 2. Vị trí và chức năng

Hội đồng xử lý là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam trên cơ sở các kết luận và kết quả điều tra vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ của Cục Quản lý cạnh tranh.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng xử lý do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí theo dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Thương mại.

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau đây:

1. Nghiên cứu, xem xét hồ sơ, các kết luận của Cục Quản lý cạnh tranh về các vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ.

2. Thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có bán phá giá hàng hóa vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

3. Thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

4. Thảo luận và quyết định theo đa số về việc không có hoặc có việc gia tăng khối lượng, số lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu gây ra hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong nước.

5. Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và quyết định áp dụng biện pháp tự vệ.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Hội đồng xử lý gồm một số thành viên thường trực và một số thành viên khác làm việc theo từng vụ việc.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở danh sách được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Giúp việc cho Hội đồng xử lý có Ban Thư ký Hội đồng xử lý. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký Hội đồng xử lý do Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định.

3. Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trình Bộ trưởng Bộ Thương mại phê duyệt.

Điều 5. Lãnh đạo Hội đồng xử lý

Hội đồng xử lý có Chủ tịch Hội đồng và một số Phó Chủ tịch.

Chủ tịch Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương mại về toàn bộ hoạt động của Hội đồng xử lý. Các Phó Chủ tịch Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng xử lý về nhiệm vụ được phân công.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Hội đồng xử lý chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b), Hoà (315b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 04/2006/ND-CP

Ha Noi, January 09, 2006

 

DECREE

ON ESTABLISHMENT, FUNCTIONS, DUTIES, POWERS, ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF COUNCIL FOR HANDLING CASES OF COMBAT AGAINST DUMPING, COMBAT AGAINST SUBSIDY AND SELF PROTECTION

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Ordinance on Self Protection in Importing Foreign Goods into Viet Nam dated May 25, 2002;
Pursuant to the Ordinance on Combat against Dumping dated April 29, 2004;
Pursuant to the Ordinance on Combat against Susidy for Goods Imported into Viet Nam dated April 29, 2004;
Pursuant to the Decree No 86/2002/NĐ-CP dated November 05, 2002 by the Government on functions, duties, powers and organizational structure of ministries, ministerial-level agencies;
Pursuant to the Decree No 29/2004/NĐ-CP dated January 16, 2004 by the Government on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Upon the request of the Minister of Trade,

DECREE :

Article 1. Establishment of Council for Handling Cases of Combat against Dumping, Combat against Subsidy and Self Protection

A Council for Handling Cases of Combat against Dumping, Combat against Subsidy and Self Protection (herein after abbreviated as Council for Handling Cases) shall be established.

Article 2. Position and function

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fund for the operation of of the Council for Handling Cases shall be ensured by the state budget and arranged according to the annual estimated budget of the Ministry of Trade

Article 3. Duties and powers

The Council for Handling Cases of Combat against Dumping, Combat against Subsidy and Self Protection shall have the following duties and powers:

1. to study, to consider the Vietnam Competition Administration Department’s files, conclusions on cases of combat against Dumping, combat against subsidy and application of self protection measures.

2. to discuss and to decide by majority vote on non-selling or selling goods imported into Vietnam at broken prices which causes or threats to cause a significant damage(s) to the domestic production.

3. to discuss and to decide by majority vote on non-subsidy or subsidy for goods imported into Viet Nam which causes or threats to cause a significant damage(s) for the domestic production.

4. to discuss and decide by majority vote on non-increase or increase in the quantity, quality or value of imported goods which causes or threats to cause a serious damage(s) for the domestice similar or directly competitive goods production.

Article 4. Organizational structure

1. The Council for Handling Cases shall have a number of standing members and some other members who work on basis of an individual case.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Council for Handling Cases shall be assisted by a Secretariat. The functions, duties, organizational structure of the Secretariat of the Vietnam Competition Council shall be specified by the Minsiter of Trade.

3. The Council for Handling Cases shall be responsible for elaborating a regulation on its organization and operation and submit it to the Minister of Trade for approval.

Article 5. Leadership of the Council for Handling Cases

The Council for Handling Cases shall have a Chairman and some Vice Chairmen.

The Chairman of the Council for Handling Cases shall be accountable to the Minister of Trade for all of its operation. The Vice Chairmen of the Council for Handling Cases shall be accountable to the Chairman of the Council for Handling Cases for their assigned duties.

Article 6. Implementation effect

This Decree shall take effect 15 days after the date of its publishment on the Gazette.

Article 7. Implementation responsibility

The Minister of Trade, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-affiliated agencies, the chairmen of the People’s Committee or the provinces, the centrally-run cities shall be responsible for implementing this Decree./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 
Recipients:
- Central Party Secretariat;
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers;
- Ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies;
- People’s Councils, People’s Committees of provinces, centrally-run cities;
- Central PartyOffice and Party Committees;
- President Office;
- Ethics Council and Committees of National Assembly;
- National Assembly Office;
- Supreme People’s Court;
- Supreme People’s Procuracy 
- Central offices of associations;

- National Public Administration Academy
- Government Office: BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,
- Management Board of Programme 112;
- Spokeman of Prime Minister, attached departments, units, Gazette;
- Archives: Filing clerk, Organization and Personnel Department (5 copies), Hoà (315b

ON BEHALF OF THE GOVERNMENTP
RIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 04/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.131

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!