Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 222/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 18/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 222/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2021-2025.

Thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 206-KH/TU ngày 16/9/2020 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị và các văn bản quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô và hội nhập kinh tế quốc tế, cung ứng đủ điện cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh và nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Phát triển hệ thống điện Thành phố đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, chất lượng và tin cậy, đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; ngành điện Thủ đô được xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại, tích cực hội nhập, xứng tầm với vai trò, vị thế của Thủ đô Hà Nội và nằm trong nhóm những Thành phố có chất lượng và dịch vụ điện năng tốt nhất khu vực ASEAN.

- Kết hợp hài hòa giữa mục tiêu cấp điện phục vụ quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô song hành với bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị xanh và triển khai các chính sách an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ phát triển; Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ, tìm tòi, đổi mới sáng tạo trong việc tìm kiếm, sử dụng những nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo phù hợp với đặc thù riêng của Thành phố góp phần đa dạng hóa nguồn cấp điện, giảm thiểu ô nhiễm môi trường hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế bền vững.

- Tạo mọi điều kiện để các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện, tham gia thị trường bán điện cạnh tranh không phân biệt thành phần kinh tế; Tạo dựng môi trường kinh doanh điện cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, cơ chế giá cả tuân thủ theo sự điều tiết của thị trường có sự quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về cung cấp điện đến năm 2025 như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: khoảng 29.900 triệu kWh.

- Điện năng thương phẩm bình quân đầu người: khoảng 3.000kWh/người/năm.

- Tỷ lệ tổn thất điện năng: dưới 3,55%.

- Chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp: dưới 150 phút.

2. Tỷ lệ các trạm biến áp cấp điện áp 110kV vận hành không người trực điều khiển từ xa đạt 100% và tiếp tục ngầm hóa đường dây điện cao, trung, hạ áp tại các quận nội thành.

3. Thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử tiến tới áp dụng đồng bộ hệ thống đo xa tự động. Bán kính cấp điện tại khu vực đô thị không quá 250m, khu vực nông thôn, vùng núi không quá 600m.

4. Tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt giai đoạn 2021-2025 và các công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước đạt mục tiêu lưới điện truyền tải, phân phối vận hành theo tiêu chí mạch vòng (n-1), đối với những phụ tải quan trọng dự phòng (n-2), đường dây mang tải ở mức 60% - 80%.

5. Chuyển đổi cơ bản cấp điện áp trung gian về 22kV để đồng bộ thiết bị vận hành, giảm tổn thất năng lượng. Chú trọng đến chất lượng điện năng khu vực nông thôn không ngừng được cải thiện đạt mức độ an toàn, ổn định phục vụ cuộc sống người dân.

6. Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, giảm thiểu các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, phấn đấu đạt trên 30% hàng năm tỷ lệ giảm thiểu các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, không để tái diễn hay phát sinh mới các vi phạm nhất là tại địa bàn các huyện đang phát triển nhanh chuẩn bị chuyển đổi thành quận trong thời gian sắp tới để đến năm 2025 không còn các điểm vi phạm hành lang lưới điện trên địa bàn Thành phố.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác đầu tư xây dựng phát triển lưới điện:

- Đôn đốc, hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác trên địa bàn Thành phố thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện theo Quy hoạch, Kế hoạch phát triển điện lực được phê duyệt có xét đến sự đồng bộ với Kế hoạch đầu tư các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước đảm bảo cấp điện cho người dân Thủ đô theo nguyên tắc giữ vững an ninh năng lượng là điểm tựa cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực kinh tế khác và điện năng luôn đi trước một bước, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung trong mọi tình huống.

- Tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện kịp thời để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế sau Covid-19. Giữ vững và tiếp tục cải thiện, các chỉ số cung cấp điện góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố và phục vụ tổ chức thành công các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa - xã hội trên địa bàn.

- Trên cơ sở Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để tổ chức triển khai lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện tích hợp trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô giai đoạn tiếp theo dựa trên đánh giá toàn diện, đầy đủ về hiện trạng hệ thống điện và tình hình thực hiện các Quy hoạch phát triển điện lực của Thành phố thời gian qua; kiểm tra, rà soát những yếu tố chính liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình điện lực như địa điểm, quy mô, khối lượng, phương thức đấu nối cho phù hợp, trường hợp cần thiết đề xuất điều chỉnh nhằm bám sát thực tế.

- Đánh giá, rà soát chu kỳ 05 năm “Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương về việc ban hành quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực.

- Đánh giá Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn hàng năm để tổng kết kết quả, tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện Quy hoạch, nhất là nhu cầu cấp điện tại các địa bàn tập trung nhiều khu cụm công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí,... có mức tiêu thụ năng lượng cao, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai quy hoạch trong kỳ hoặc kỳ điều chỉnh quy hoạch tiếp theo.

2. Công tác đảm bảo an toàn điện:

- Giám sát, hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, các tổ chức kinh doanh bán lẻ điện khác duy trì tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục các điểm vi phạm hành lang lưới điện, những tồn tại kỹ thuật xuất hiện trên lưới và có giải pháp thay thế, sửa chữa trang thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện nhất là tại các địa bàn nông thôn, khu vực tiếp nhận lưới điện bàn giao đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong cấp phép thi công đào hè đường, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng để giảm thiểu suất sự cố điện do vi phạm an toàn điện trong thi công xây dựng, quản lý vận hành chung cư.

- Thực hiện tốt việc quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bán điện tại các nhà cao tầng, chung cư không để phát sinh các trường hợp công trình chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy hoặc các hạng mục phụ trợ đủ điều kiện đưa vào sử dụng nhưng người dân chuyển đến sinh sống, không đảm bảo an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ.

3. Công tác cải thiện chất lượng dịch vụ điện:

- Thực hiện đánh giá độc lập chỉ số tiếp cận điện năng của Thành phố và đề xuất giải pháp hỗ trợ ngành điện rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

- Tổ chức triển khai nghiên cứu xây dựng công cụ kiểm soát thời gian mất điện độc lập, tạo nguồn cơ sở dữ liệu thu hút đầu tư.

- Xây dựng bộ chỉ số khảo sát đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ điện của ngành điện.

4. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ:

- Thúc đẩy ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại có tính tự động hóa cao trong thiết kế, lắp đặt, quản lý vận hành các trạm biến áp và đường dây truyền tải năng lượng, giảm diện tích chiếm đất, nâng cao sự ổn định, tin cậy trong cung ứng và sử dụng điện.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ điện (cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, trích nợ tự động, phổ cập hóa đơn điện tử, thu thập đo đếm dữ liệu từ xa,...) nhằm mang đến sự tiện lợi phục vụ khách hàng dành cho đối tượng là các Công ty điện lực, các tổ chức kinh doanh điện nhất là sau khi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh chính thức đi vào vận hành.

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai phát triển tổ hợp khu đô thị kiểu mẫu, khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao tích hợp tiêu thụ năng lượng và bảo vệ môi trường, lắp đặt đồng bộ điện mặt trời áp mái và sử dụng các thiết bị điện thông minh. Khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái tại các bãi đỗ xe, nhà xưởng bên trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công viên cây xanh.

5. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích đến người dân hiểu rõ và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật trong thỏa thuận xác định địa điểm, phương án hướng tuyến và thực hiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng các công trình điện lực.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp đến doanh nghiệp và người dân nhất là tại các địa bàn tập trung nhiều dự án xây dựng quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ sự cố điện trong quá trình thi công xây dựng.

- Phối hợp các cấp các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các Hiệp hội, các tổ chức xã hội Thành phố đẩy mạnh tiếp xúc, vận động người dân, người lao động nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán buôn, bán lẻ điện củng cố năng lực, hoàn thiện bộ máy hoạt động, cải thiện tác phong, thái độ phục vụ khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền về các Chương trình, Kế hoạch thúc đẩy phát triển năng lượng mới, tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tiết kiệm điện của Thành phố để phấn đấu tăng tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trong tổng tiêu thụ toàn Thành phố và nâng cao tỷ trọng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn cung năng lượng của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

6. Công tác phát triển thị trường điện:

- Tạo lập môi trường thuận lợi, minh bạch, xóa bỏ mọi rào cản để thu hút, khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia đầu tư phát triển lưới điện truyền tải và xây dựng, cải tạo lưới điện phân phối của Thành phố đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, chất lượng điện năng không ngừng được nâng cao.

- Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn từng bước hình thành và vận hành ổn định, thông suốt thị trường bán lẻ điện cạnh tranh gồm nhiều thành phần, minh bạch, khách quan phản ánh đúng quy luật cung - cầu thị trường có sự điều tiết của cơ quan chức năng, phù hợp với chủ trương và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Chuẩn bị cho công tác quản lý, hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh dự kiến sau năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Quyết định số 63/2013/TT-CP ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với lộ trình, hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện do Trung ương quyết định. Hỗ trợ củng cố, nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động của các đơn vị phân phối và bán lẻ điện tham giá thị trường nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, cải thiện dịch vụ cung cấp điện hướng đến mục tiêu phục vụ khách hàng sử dụng điện ngày một tốt hơn.

- Khảo sát, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu, mô hình hóa các nguồn lực tăng trưởng điện toàn địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng công cụ để khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia đáp ứng tốc độ tăng trưởng của thị trường điện.

(Danh mục các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

Các thành viên Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phát triển điện lực trên địa bàn Thành phố thông qua nhiều hình thức như:

- Tổ chức kiểm tra, nắm bắt thường xuyên tình hình triển khai thi công các công trình điện nhất là các trạm nút theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia có tính chất quan trọng trong liên kết cấp điện.

- Duy trì tổ chức định kỳ hoặc đột xuất các cuộc họp của Ban chỉ đạo Thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Hướng dẫn Chủ đầu tư công trình điện thực hiện các thủ tục pháp lý trong thỏa thuận quy hoạch, xác định vị trí và hướng tuyến công trình, chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, cấp chỉ giới đường đỏ, kiểm đếm xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tổ chức giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng công trình điện.

- Căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền UBND Thành phố ban hành trong lĩnh vực năng lượng cho phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả công tác phát triển điện lực.

- Tham mưu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, UBND Thành phố xem xét áp dụng cơ chế hỗ trợ ngành điện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thực hiện các dự án cấp điện nông thôn, hạ ngầm lưới điện trên địa bàn Thành phố.

- Tham gia ý kiến với Bộ Công Thương trong quá trình khảo sát, lập và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng mở, linh hoạt về tiến độ thực hiện, địa điểm xây dựng để các Chủ đầu tư thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

- Tổ chức tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Thành phố hàng năm và giai đoạn 05 năm, đề ra phương hướng phát triển nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ. Đánh giá, đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời những cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển điện lực.

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển Điện lực Thành phố (Ban chỉ đạo Thành phố), đầu mối trong công tác phối hợp, triển khai các mặt hoạt động của Ban chỉ đạo Thành phố. Tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban chỉ đạo và Chủ đầu tư công trình điện giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo xem xét quyết định.

- Chủ động nắm bắt, đề xuất kiện toàn bộ máy nhân sự và hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố đảm bảo tính thông suốt, ổn định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các chương trình tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phát triển điện lực cho các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố, Ban chỉ đạo phát triển điện lực cấp huyện, các Chủ đầu tư, Công ty điện lực, tổ chức kinh doanh điện, đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực điện lực trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu năng lượng; tập huấn, quán triệt các Nghị quyết, Kế hoạch về chiến lược phát triển năng lượng với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đầu ngành đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu; các chuyên gia kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực; các Công ty điện lực, các nhà đầu tư quan tâm để cùng thảo luận, phân tích, đánh giá và đón nhận những xu hướng mới và chung tay đóng góp trong đầu tư phát triển lưới điện của Thành phố.

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội triển khai công việc liên quan đến thiết kế, lựa chọn giải pháp kỹ thuật, bố trí tổng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức tập huấn các quy định về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, công tác xử lý vi phạm hành lang lưới điện cao áp cho các thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố, Ban chỉ đạo phát triển điện lực cấp huyện, các Chủ đầu tư, Công ty điện lực trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó mất điện trên diện rộng theo từng vùng, đô thị, tại khu vực phụ tải quan trọng có sự tham gia phối hợp, hiệp đồng của ngành điện và các đơn vị liên quan để chủ động các giải pháp khôi phục cấp điện trong mọi tình huống, đảm bảo cung cấp điện tin cậy cho Thủ đô.

- Xây dựng đề án mô hình hóa thị trường bán lẻ điện cạnh tranh trên địa bàn Thành phố căn cứ theo hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công Thương.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức các chương trình phổ biến, cập nhật quy định về an toàn điện, giá bán điện, phát triển điện mặt trời, kỹ năng giao tiếp khách hàng, đào tạo vận hành cho người lao động công tác tại các tổ chức kinh doanh điện nông thôn.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 09/4/2013 của UBND Thành phố về việc thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm thuê nhà để ở đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% các chủ nhà trọ trên địa bàn Thành phố ký cam kết bán điện đúng giá quy định.

- Phối hợp với Sở Tài chính triển khai hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản công trình điện hình thành từ ngân sách Thành phố sang Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội quản lý vận hành, bán điện trực tiếp phục vụ người dân bảo đảm an toàn điện.

- Phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, các đơn vị tư vấn hoàn thành và ứng dụng rộng rãi nội dung Đề tài “Nghiên cứu, thiết kế mẫu, lựa chọn các mẫu trạm biến áp phân phối điển hình áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

- Hợp tác với Viện Ứng dụng Công nghệ (thuộc Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm hệ thống giám sát tự động các điểm phát nhiệt trong trạm biến áp nhằm phòng chống cháy nổ gây mất an toàn.

- Chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá, rà soát Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2020; lập Phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đánh giá Quy hoạch về phát triển điện lực trên địa bàn hàng năm để tổng kết, cập nhật kết quả, tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện Quy hoạch.

2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc:

- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền việc thỏa thuận địa điểm vị trí xây dựng trạm biến áp, hướng tuyến đường dây điện, quy hoạch tổng mặt bằng các trạm biến áp từ cấp điện áp 110 kV trở lên trên toàn địa bàn Thành phố và các tuyến điện có điện trung áp nằm trong phạm vi đô thị trung tâm hoặc liên quan đến hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, trừ trường hợp công trình cải tạo đường dây không làm thay đổi hướng tuyến và công trình cải tạo, nâng cấp trạm biến áp mà không thay đổi vị trí, quy mô diện tích đất.

- Thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc đối với các công trình điện xây dựng mới và cải tạo nằm trong các khu vực đặc thù có quy chế về quản lý kiến trúc và các khu vực có ý nghĩa quan trọng về cảnh quan kiến trúc di tích.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình UBND Thành phố xem xét quyết định. Trong đó cần xét đến các dự án đầu tư xây dựng công trình điện hoàn thành đến năm 2030 đã được xác định danh mục trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình điện theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì tổ chức xác định giá đất làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định.

4. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, trong đó có công tác quản lý xây dựng ngầm đô thị, quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, đầu tư xây dựng các nhà máy điện rác.

- Thực hiện cấp Giấy phép xây dựng tuân thủ quy định về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

- Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản, xử lý các công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo quy định.

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các Khu chung cư, tòa nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố.

5. Sở Giao thông vận tải:

- Hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện khớp nối đồng bộ với các Quy hoạch chuyên ngành giao thông, thỏa thuận hướng tuyến đường dây theo quy định pháp luật.

- Cấp Giấy phép thi công đào đường, đào vỉa hè theo thẩm quyền trong quá trình triển khai các dự án hạ ngầm, chỉnh trang lưới điện đô thị.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hướng dẫn, kiểm tra, thỏa thuận với Chủ đầu tư xây dựng công trình điện lực thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ đê điều và hành lang thoát lũ khi đầu tư xây dựng công trình điện.

- Đôn đốc, kiểm tra việc cung cấp điện phục vụ tưới tiêu và xây dựng nông thôn mới.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Tham mưu UBND Thành phố bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình điện lực đối với các dự án sử dụng ngân sách Thành phố, đẩy mạnh thu hút nguồn vốn xã hội hóa, hợp tác công tư trong đầu tư xây dựng phát triển hệ thống điện trên địa bàn Thành phố.

8. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện đầu tư xây dựng công trình điện.

- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn ngành điện và các Chủ đầu tư công trình điện hình thành từ nguồn ngân sách Thành phố trong việc hoàn thiện hồ sơ điều chuyển công trình/hạng mục điện sang ngành điện quản lý, vận hành theo quy định.

- Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức kinh doanh điện nông thôn hoàn thành nghĩa vụ tài chính dự án vốn vay Re2.

- Hướng dẫn, bố trí ngân sách hàng năm để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đề nghị của các cơ quan liên quan; kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản quy định hiện hành.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phát triển điện lực, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng điện mặt trời tới nhân dân Thủ đô.

- Là đầu mối hướng dẫn thực hiện công tác hạ ngầm các công trình điện lực, đường dây viễn thông theo quy định phù hợp cảnh quan đô thị.

10. Công an Thành phố:

- Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện, an toàn điện và an ninh cung cấp điện; bảo đảm an ninh trật tự cho công tác đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch.

- Phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và an toàn điện theo thẩm quyền.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các dự án công trình điện, nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố.

11. Sở Khoa học và Công nghệ:

Hướng dẫn Sở Công Thương và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ hàng năm liên quan đến công tác phát triển điện lực.

12. Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố:

Bố trí vốn cho vay đầu tư các dự án phát triển hệ thống điện trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các điều kiện và quy định hiện hành.

13. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội:

- Lập, cung cấp chỉ giới đường đỏ cho các công trình trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kV trở lên.

- Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn Chủ đầu tư xây dựng công trình điện lực giải quyết các nội dung liên quan đến giới thiệu hướng tuyến và lập hồ sơ tuyến điện từ trung áp trở lên.

14. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Phối hợp triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, phương án phát triển mạng lưới cấp điện đô thị tích hợp trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô trong đó chú trọng rà soát, bổ sung các công trình điện vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để dự phòng đủ quỹ đất xây dựng; tăng cường quản lý, giám sát chống lấn chiếm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty điện lực tại địa phương tổ chức các hình thức tuyên truyền, tập huấn, khẩu hiệu, tờ rơi,...với nội dung phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng phát triển điện lực cho các chủ đầu tư, Công ty điện lực, tổ chức kinh doanh điện, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện, nhân dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

- Tiếp tục hỗ trợ Chủ đầu tư trong công tác đầu tư xây dựng công trình điện nhất là các thủ tục liên quan đến xác định vị trí và hướng tuyến công trình, tuyên truyền giải thích đến người dân thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước trong giải phóng mặt bằng.

- Duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển điện lực quận, huyện, thị xã. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021-2025, định kỳ hàng năm và lồng ghép với các kế hoạch đảm bảo điện mùa hè và an toàn điện mùa mưa bão, sử dụng năng lượng tiết kiệm, quản lý nhu cầu điện, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn.

- Phối hợp, giám sát chặt chẽ các Công ty điện lực tại địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, không để phát sinh vi phạm mới nhất là đối với các huyện chuyển đổi thành quận trong thời gian sắp tới.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các nhà cao tầng, chung cư xây dựng mới trên địa bàn không để xảy ra tình trạng Chủ đầu tư chưa nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy và các hạng mục phụ trợ đủ điều kiện đưa vào vận hành nhưng tự ý đưa người dân đến sinh sống và sử dụng điện không đúng mục đích gây mất an toàn, ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác quản lý nhà nước về năng lượng trên địa bàn về: giá bán điện tại các điểm cho thuê nhà để ở, chợ dân sinh, quản lý nhu cầu sử dụng điện; kiểm tra, rà soát tình hình hoạt động các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn kịp thời đề xuất bàn giao đơn vị không đủ điều kiện theo quy định; tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và doanh nghiệp, nhân dân...theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp ngành điện đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, ích lợi và cơ chế ưu đãi của việc lắp đặt điện mặt trời áp mái để người dân hiểu rõ và tích cực triển khai thực hiện.

- Bố trí cán bộ tham dự đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do Sở Công Thương tổ chức nhằm nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, hướng dẫn của Sở Công Thương và Sở Tài chính về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện điều chuyển tài sản sang ngành điện quản lý, vận hành và thu hồi vốn vay dự án Năng lượng nông thôn 2 (Re2) trên địa bàn.

- Xây dựng và triển khai chương trình tăng cường năng lực quản lý hoạt động điện của các Hợp tác xã kinh doanh điện kết hợp duy trì và mở rộng phát triển thành phần kinh tế tập thể trên địa bàn; đề án nghiên cứu hiện đại hóa hệ thống cung ứng điện kết hợp mở rộng các vùng kinh tế tập trung, chuyên canh.

15. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia:

- Tập trung phối hợp các Sở ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết dứt điểm các tồn đọng trong giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình điện 500kV, 220kV cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng cho Thủ đô.

- Căn cứ Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Quy hoạch hiện hành chủ động báo cáo Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam bố trí nguồn vốn lập danh mục đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện các thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, đánh giá tác động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, đấu thầu đảm bảo các điều kiện đầu tư xây dựng các công trình điện trọng điểm của Thành phố phục vụ cấp điện.

16. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội:

- Căn cứ phương án phát triển mạng lưới cấp điện đô thị tích hợp trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các Quy hoạch hiện hành đề xuất, báo cáo Bộ Công Thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam sắp xếp kinh phí, các nguồn lực cần thiết xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

- Đầu tư nâng cao công năng hệ thống điện trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu, hoàn chỉnh hạ tầng cấp điện tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng chuyên canh cây trồng vật nuôi đáp ứng tiêu chí cấp điện chuẩn nông thôn mới nâng cao, điển hình.

- Trên cơ sở dữ liệu quản lý nhu cầu phụ tải điện hàng năm của Ủy ban nhân dân Thành phố chủ động báo cáo, đề xuất điều chỉnh quy mô, tiến độ đầu tư xây dựng các công trình điện quan trọng, cấp bách đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải cục bộ.

- Đàm phán, thương thảo vay vốn từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng quốc tế đáp ứng nhu cầu phát triển điện lực giai đoạn sắp tới. Nghiên cứu, tham gia góp ý sửa đổi các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn và quy định pháp luật nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác đầu tư xây dựng hệ thống điện Thành phố.

- Chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, xác định quỹ đất cần thiết kịp thời bổ sung vào Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua để tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chú trọng giảm tổn thất điện năng, giảm số lần, thời gian mất điện, cải thiện chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng; rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

- Triển khai các chương trình hiện đại hóa lưới điện khu vực nông thôn, đầu tư các công trình điện kết hợp hạ ngầm, chỉnh trang lưới điện tại khu vực nội thành, khu vực có quy hoạch ổn định đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Công Thương, phối hợp với Ban chỉ đạo phát triển điện lực các quận, huyện, thị xã triển khai đồng bộ, đạt kết quả cao các mặt công tác phát triển điện lực về an toàn hành lang lưới điện, điện nông thôn, phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác bàn giao - điều chuyển tài sản công trình điện, đảm bảo cấp điện an toàn tại các chung cư, nhà cao tầng theo quy định tại Luật Điện lực và chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Công Thương.

- Tăng cường thực hiện tuyên truyền, giám sát sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trên địa bàn.

- Phối hợp Sở Công Thương tổ chức diễn tập ứng phó sự cố mất điện trên diện rộng định kỳ hàng năm áp dụng cho các phụ tải quan trọng, quy mô lớn.

V. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch gồm Ngân sách nhà nước theo phân cấp và nguồn kinh phí của các đơn vị điện lực, doanh nghiệp và các nguồn kinh phí đóng góp, huy động hợp pháp khác.

Các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh các đơn vị có báo cáo gửi về cơ quan thường trực là Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Thành viên BCĐ phát triển điện lực TP;
- Thành viên Tổ công tác giúp việc BCĐ phát triển điện lực TP;
- TCT Truyền tải điện Quốc Gia;
- TCT Điện lực thành phố Hà Nội;
- VPUB: CVP, các PCVP; KT, KGVX, ĐT, GPMB, TKBT;
- Lưu VT, KT (Hưng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC:

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 của UBND Thành phố)

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Nguồn kinh phí dự kiến

I

Tổ chức các bui họp

 

 

 

1.1

Họp Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo

Sở Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Ngân sách

1.2

Họp phối hợp, hướng dẫn thỏa thuận xác định vị trí, hướng tuyến tháo gỡ khó khăn cho các công trình điện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Công Thương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Tài nguyên Môi trường

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Ngân sách và ngành điện

II

Tổ chức tập huấn, hội nghị

 

 

 

2.1

Tập huấn phổ biến các chính sách, quy định của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND Thành phố về Luật điện lực và các văn bản hướng dẫn.

Sở Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện; các đơn vị hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực; các cơ quan báo chí truyền thông

Ngân sách

2.2

Hội nghị phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết có liên quan

S Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện; các cơ quan báo chí truyền thông

Ngân sách

2.3

Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 206-KH/TU của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Kế hoạch có liên quan

Sở Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện; các cơ quan báo chí truyền thông

Ngân sách

2.4

Tập huấn các quy định về bảo vệ công trình lưới điện cao áp, công tác xử lý vi phạm HLBVATLĐCA

Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Công an Thành phố

UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện

Ngân sách

2.5

Tập huấn cho các đơn vị kinh doanh điện tuyên truyền về chủ trương, lộ trình hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Sở Công Thương; UBND các quận, huyện, thị xã

Các tổ chức kinh doanh điện

Ngân sách

2.6

Hội nghị tổng kết kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 206-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021-2025

Sở Công Thương

Các cơ quan Trung ương; các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện; các cơ quan báo chí truyền thông

Ngân sách

III

Tchức tuyên truyền

 

 

 

3.1

Công tác tuyên truyền về BVHLATLĐCA trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

UBND các quận, huyện, thị xã; Sở Công Thương; Sở Thông tin Truyền thông;

Ngân sách và ngành điện

3.2

Tuyên truyền về lộ trình hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh theo Quyết định số 63/2013/TT-CP ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Công Thương

UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức kinh doanh điện

Ngân sách

3.3

Tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

S Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện; các cơ quan báo chí truyền thông

Ngân sách

IV

Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố mất điện trên diện rộng

Sở Công Thương

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Công an Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; một số khách hàng sử dụng điện quan trọng

Ngân sách và ngành điện

V

Chuẩn bị cho công tác quản lý, hình thành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

 

 

 

5.1

Khảo sát đánh giá lựa chọn thí điểm mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Sở Công Thương

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện

Ngân sách

5.2

Xây dựng mô hình thí điểm về triển khai thị trường bán lẻ điện cạnh tranh

Sở Công Thương

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội; các tổ chức kinh doanh điện

Ngân sách và ngành điện

VI

Công tác khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn

 

 

 

6.1

Khảo sát tiến độ các công trình, xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ.

S Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Ngân sách

6.2

Phối hợp khảo sát, thỏa thuận xác định vị trí, hướng tuyến cho các công trình điện trên địa bàn Thành phố theo Quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt

Sở Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Ngân sách và ngành điện

6.3

Tổ chức làm việc với Ban chỉ đạo phát triển điện lực các quận, huyện, thị xã về công tác phát triển điện lực trên địa bàn

Sở Công Thương

UBND các quận, huyện, thị xã

Ngân sách

6.4

Kiểm tra các tổ chức kinh doanh điện ngoài EVN Hà Nội

Sở Công Thương

UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức kinh doanh điện

Ngân sách

VII

Đánh giá, rà soát quy hoạch phát triển điện lực theo giai đoạn và hàng năm

Sở Công Thương

Các Sở ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Ngân sách

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 222/KH-UBND ngày 18/11/2020 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


742

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26