Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 43/2013/TT-BCT trình tự thủ tục lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực

Số hiệu: 43/2013/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 31/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 43/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về:

1. Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Trách nhiệm quản lý và giám sát thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực các cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực các cấp.

2. Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực các cấp.

3. Chủ đầu tư các dự án nguồn điện, truyền tải và phân phối điện.

4. Các đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện và đơn vị phân phối điện.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Quy hoạch phát triển điện lực là quy hoạch chuyên ngành điện, bao gồm hai cấp sau:

a) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;

b) Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh) gồm hai (02) hợp phần: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV và Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

2. Chu kỳ lập quy hoạch là chu kỳ thời gian mà quy hoạch được lập lại mới.

3. Giai đoạn quy hoạch là khoảng thời gian giữa hai chu kỳ quy hoạch thuộc phạm vi đề án quy hoạch được lập.

4. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là đơn vị tư vấn chuyên ngành có giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho lĩnh vực tư vấn Quy hoạch phát triển điện lực.

5. Nguồn điện lớn là các nhà máy điện có công suất đặt trên 50MW.

6. Nguồn điện vừa và nhỏ là các nhà máy điện có công suất đặt từ 50MW trở xuống.

Điều 4. Nguyên tắc chung trong Quy hoạch phát triển điện lực

1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch phát triển điện lực các cấp:

a) Bộ Công Thương chịu trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

2. Chu kỳ lập và giai đoạn quy hoạch

a) Quy hoạch phát triển điện lực được lập theo chu kỳ 10 năm một lần cho giai đoạn quy hoạch 10 năm và định hướng cho 10 năm tiếp theo;

b) Quy hoạch phát triển điện lực được cập nhật và điều chỉnh theo chu kỳ 5 năm một lần hoặc trước thời hạn để đáp ứng kịp thời các yêu cầu thay đổi của phát triển kinh tế - xã hội.

3. Phạm vi của Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia: gồm quy hoạch các nguồn điện lớn và hệ thống truyền tải điện từ cấp điện áp 220kV trở lên cho giai đoạn quy hoạch, xác định danh mục các dự án nguồn điện lớn và lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 220kV trở lên sẽ được thực hiện trong giai đoạn quy hoạch.

4. Phạm vi của Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh: gồm quy hoạch phát triển cho các nguồn điện vừa và nhỏ, các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh, quy hoạch lưới điện 110kV, lưới điện trung áp và ước tính tổng khối lượng đầu tư lưới điện hạ áp cho giai đoạn quy hoạch. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh gồm hai (02) hợp phần:

a) Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV: gồm quy hoạch các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh, quy hoạch lưới điện 110kV, các nguồn điện vừa và nhỏ, tổng khối lượng các đường dây trung áp, số lượng/tổng dung lượng (KVA) các trạm biến áp phân phối;

b) Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV: gồm quy hoạch chi tiết lưới điện trung áp sau các trạm 110kV cho các huyện, quận, thị xã trực thuộc tỉnh, xác định danh mục các trục đường dây trung áp, danh mục các trạm biến áp trung áp sẽ đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch, ước tính tổng khối lượng đường dây trung áp, công suất của trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch.

5. Quy hoạch phát triển điện lực phải được lập để phê duyệt trong năm cuối cùng của giai đoạn quy hoạch trước. Quy hoạch cập nhật, điều chỉnh theo chu kỳ 5 năm phải được lập để phê duyệt trong năm thứ 5 của giai đoạn quy hoạch trước.

6. Quy hoạch phát triển điện lực phải đảm bảo đáp ứng được nhu cầu điện trong giai đoạn quy hoạch.

7. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia phải xác định rõ mục tiêu, định hướng, giải pháp, cơ chế chính sách, danh mục các dự án nguồn điện lớn và hệ thống điện truyền tải từ cấp điện áp 220kV trở lên sẽ phát triển trong giai đoạn quy hoạch.

8. Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh phải xác định rõ mục tiêu, định hướng, giải pháp, cơ chế chính sách và danh mục các dự án nguồn điện vừa và nhỏ, các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh, hệ thống điện 110kV và lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển trong giai đoạn quy hoạch.

9. Lưới điện truyền tải trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh phải phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

10. Khối lượng lưới điện trung và hạ áp trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV phải phù hợp với Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

11. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn Quy hoạch phát triển điện lực cho cấp quy hoạch nào được phép chủ trì lập Quy hoạch phát triển điện lực cho cấp quy hoạch tương ứng.

12. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực cấp nào chịu trách nhiệm quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cùng cấp.

13. Thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh:

a) Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm phê duyệt Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

b) Bộ trưởng Bộ Công Thương ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV.

14. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh phải được lập trên cơ sở các Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phải phù hợp với quy hoạch các nguồn năng lượng sơ cấp cho phát điện gồm cả nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, các quy hoạch chuyên ngành điện và các quy hoạch ngành khác có liên quan.

15. Chỉ những dự án điện nằm trong danh mục dự án thuộc quy hoạch được duyệt mới được phép đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.

16. Các dự án đầu tư nguồn và lưới điện khi chưa được bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực không được phép triển khai đầu tư.

Chương 2.

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Mục 1: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

Điều 5. Nội dung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia bao gồm những nội dung chính sau:

1. Hiện trạng hệ thống điện quốc gia và đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn trước.

2. Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn quy hoạch.

3. Thông số đầu vào cho lập quy hoạch và các tiêu chí cho giai đoạn quy hoạch.

4. Dự báo nhu cầu điện theo tỉnh, vùng miền và toàn quốc cho giai đoạn quy hoạch.

5. Đánh giá các nguồn năng lượng sơ cấp, khả năng khai thác, khả năng xuất nhập khẩu năng lượng; đánh giá khả năng trao đổi điện giữa các vùng, miền; dự báo giá nhiên liệu cho sản xuất điện.

6. Chương trình phát triển nguồn điện lớn.

7. Chương trình phát triển hệ thống điện truyền tải từ cấp điện áp 220kV trở lên.

8. Chương trình liên kết lưới điện với các nước trong khu vực.

9. Định hướng và tiêu chí phát triển lưới điện phân phối (110kV, trung và hạ áp).

10. Định hướng và tiêu chí phát triển điện nông thôn.

11. Định hướng phát triển năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

12. Mô hình tổ chức quản lý ngành điện.

13. Tổng hợp khối lượng đầu tư và dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn quy hoạch.

14. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội chương trình phát triển điện lực quốc gia.

15. Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực quốc gia.

16. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện.

17. Cơ chế thực hiện quy hoạch, bao gồm: cơ chế tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính, cơ chế giá điện.

18. Các kết luận và kiến nghị.

(Nội dung chi tiết của Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 6. Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

1. Chậm nhất mười hai (12) tháng trước khi kết thúc chu kỳ quy hoạch giai đoạn trước, Tổng cục Năng lượng tổ chức lập và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt đề cương dự toán lập quy hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

2. Trên cơ sở đề cương, dự toán được duyệt, Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với Vụ Tài chính đăng ký vốn ngân sách nhà nước cho lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

3. Chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được xác định theo định mức và đơn giá do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quy định.

Điều 7. Trình tự, thủ tục lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

1. Trên cơ sở kế hoạch vốn dược duyệt cho lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Tổng cục Năng lượng tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đơn vị tư vấn tiến hành lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo đề cương quy hoạch được duyệt và thời hạn được giao. Nội dung chi tiết Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được quy định tại Điều 5 của Thông tư này.

3. Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất về vị trí quy hoạch địa điểm các nhà máy điện và các trạm biến áp 500kV dự kiến phát triển trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn quy hoạch. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của đơn vị tư vấn đề nghị có ý kiến thống nhất về vị trí quy hoạch địa điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh phải có văn bản trả lời. Sau thời hạn trên, trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có văn bản trả lời, coi như Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với vị trí quy hoạch địa điểm các nhà máy điện và các trạm biến áp 500kV dự kiến phát triển trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn quy hoạch theo đề xuất của đơn vị tư vấn.

4. Sau khi hoàn thành dự thảo Đề án quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch chịu trách nhiệm gửi dự thảo Đề án quy hoạch cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN), các Tổng công ty Điện lực miền (PCs) và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (NPT) để có ý kiến chính thức và hoàn thiện đề án trước khi gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 8. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

1. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Năng lượng phải có văn bản yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ quy hoạch chưa đầy đủ, hợp lệ.

2. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia do một Thứ trưởng Bộ Công Thương làm chủ tịch, Lãnh đạo Tổng cục Năng lượng làm phó chủ tịch; các thành viên từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, các Bộ ngành có liên quan, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và một số chuyên gia phản biện độc lập (nếu cần).

Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phép thuê tư vấn thẩm định để giúp Hội đồng thẩm định Đề án quy hoạch. Chi phí thuê tư vấn thẩm định, chuyên gia phản biện độc lập được lấy từ nguồn kinh phí thẩm định quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Thời gian thẩm định không quá chín mươi (90) ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

4. Trong quá trình thẩm định Đề án quy hoạch, Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm thực hiện lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ ngành có liên quan để tổng hợp và chuẩn bị báo cáo thẩm định.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch chịu trách nhiệm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua trước khi Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch.

5. Sau khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành và địa phương có liên quan về Đề án quy hoạch và căn cứ ý kiến của Hội đồng thẩm định, chuyên gia phản biện độc lập, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm yêu cầu tư vấn sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án.

6. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi Đề án quy hoạch đã được bổ sung, hoàn chỉnh, Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm dự thảo Tờ trình thông qua các thành viên Hội đồng thẩm định và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

7. Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm:

a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quy hoạch của Bộ Công Thương;

b) Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch;

c) 05 bộ Đề án quy hoạch hoàn chỉnh;

d) 15 bản báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch;

đ) Văn bản của các Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất về vị trí quy hoạch địa điểm các nhà máy điện và các trạm biến áp 500kV dự kiến phát triển trên địa bàn tỉnh;

e) Các văn bản góp ý của các Bộ, ngành có liên quan.

Mục 2: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH

Điều 9. Nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

1. Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV gồm những nội dung chính sau:

a) Hiện trạng phát triển điện lực tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn trước;

b) Hiện trạng và dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn quy hoạch;

c) Thông số đầu vào cho lập quy hoạch và các tiêu chí cho giai đoạn quy hoạch;

d) Dự báo nhu cầu điện theo quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong giai đoạn quy hoạch;

đ) Quy hoạch phát triển các nguồn điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh;

e) Liên kết lưới điện với các tỉnh lân cận;

g) Cân bằng cung-cầu điện của tỉnh từng năm trong giai đoạn quy hoạch;

h) Chương trình phát triển lưới điện 110kV;

i) Tổng khối lượng đường dây và trạm biến áp trung áp cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch;

k) Quy hoạch cấp điện cho vùng sâu vùng xa và hải đảo không nối lưới;

l) Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực tỉnh;

m) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện;

n) Tổng hợp khối lượng đầu tư và dự kiến nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn quy hoạch;

o) Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội phương án phát triển điện lực tỉnh;

p) Cơ chế thực hiện quy hoạch, bao gồm: cơ chế tổ chức thực hiện, cơ chế tài chính;

q) Các kết luận và kiến nghị.

(Nội dung chi tiết của Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này).

2. Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV gồm những nội dung chính sau:

a) Hiện trạng lưới điện trung áp thuộc ranh giới cấp điện của trạm 110kV được quy hoạch;

b) Tính toán nhu cầu công suất và điện năng, cân bằng công suất các năm trong giai đoạn quy hoạch của vùng trạm 110kV quy hoạch;

c) Sơ đồ chi tiết lưới điện trung áp và các trạm biến áp phân phối sau các trạm 110kV;

d) Danh mục các đường dây trung áp và trạm biến áp phân phối cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch;

đ) Tổng khối lượng lưới điện trung áp và ước tính tổng khối lượng lưới điện hạ áp cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch;

e) Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình điện;

g) Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho từng cấp trung và hạ áp;

h) Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển lưới điện trung và hạ áp;

i) Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội phương án phát triển điện lực;

k) Cơ chế thực hiện quy hoạch;

l) Các kết luận và kiến nghị.

(Nội dung chi tiết của Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

Điều 10. Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

1. Chậm nhất mười hai (12) tháng trước khi kết thúc chu kỳ quy hoạch giai đoạn trước, Sở Công Thương tổ chức lập và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh cho giai đoạn tiếp theo.

2. Trên cơ sở đề cương dự toán được duyệt, các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký vốn ngân sách nhà nước cho lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

3. Chi phí cho lập, thẩm định và công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được xác định theo định mức và đơn giá do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quy định.

Điều 11. Trình tự, thủ tục lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

1. Đối với Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV:

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn được duyệt cho lập Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV, Sở Công Thương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Đơn vị tư vấn tiến hành lập Hợp phần Quy hoạch phát triển điện lực hệ thống điện 110kV theo đề cương quy hoạch được duyệt và thời hạn được giao. Nội dung Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV được quy định tại Khoản 1 Điều 9 của Thông tư này;

c) Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Điện lực tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo nội dung Hợp phần quy hoạch trước khi trình Sở Công Thương;

d) Đơn vị tư vấn có trách nhiệm lấy văn bản thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự kiến địa điểm quy hoạch các công trình nguồn điện cấp cho tỉnh bao gồm: các nguồn điện vừa và nhỏ, các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh và các trạm 110kV dự kiến phát triển trong giai đoạn quy hoạch;

đ) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của đơn vị tư vấn đề nghị thống nhất địa điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh phải có văn bản trả lời. Sau thời hạn trên, trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có văn bản trả lời, coi như Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với dự kiến địa điểm quy hoạch các công trình nguồn điện cấp cho tỉnh dự kiến phát triển trong giai đoạn quy hoạch theo đề xuất của đơn vị tư vấn.

e) Sau khi đơn vị tư vấn trình dự thảo nội dung Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV hoàn chỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm tổ chức thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban ngành có liên quan;

g) Sau khi nhận được văn bản góp ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện và các Sở, ban ngành liên quan, Sở Công Thương chỉ đạo đơn vị tư vấn lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV:

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn được duyệt cho lập Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV, Sở Công Thương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Đơn vị tư vấn tiến hành lập Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ thế sau các trạm 110kV theo đề cương quy hoạch dược duyệt và thời hạn được giao. Nội dung Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV được quy định tại Khoản 2 Điều 9 của Thông tư này;

c) Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến Công ty Điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đối với dự thảo cuối cùng nội dung Hợp phần quy hoạch để hoàn chỉnh nội dung quy hoạch trước khi gửi Sở Công Thương thẩm định.

Điều 12. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

1. Đối với Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

a) Sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nội dung Hợp phần quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

b) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Năng lượng phải có văn bản yêu cầu bổ sung đối với hồ sơ quy hoạch chưa đầy đủ, hợp lệ;

c) Hồ sơ trình thẩm định phê duyệt bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- 05 bộ Báo cáo Hợp phần quy hoạch hoàn chỉnh;

- 10 bộ Báo cáo Hợp phần quy hoạch tóm tắt;

- Văn bản thông qua nội dung Hợp phần quy hoạch của Hội đồng nhân dân (hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân) tỉnh;

- Văn bản góp ý của Công ty điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân các quận/huyện và các Sở, ban ngành có liên quan;

- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất về dự kiến địa điểm quy hoạch các công trình nguồn điện cấp cho tỉnh dự kiến phát triển trong giai đoạn quy hoạch;

d) Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng quyết định việc thành lập Tổ thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. Tổ thẩm định Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh do Lãnh đạo Tổng cục Năng lượng làm tổ trưởng, thành viên từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, Tổng công ty Điện lực miền và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;

đ) Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV. Tổng cục Năng lượng được phép thuê tư vấn để lập báo cáo thẩm định hồ sơ quy hoạch. Chi phí thuê tư vấn thẩm định, chuyên gia phản biện độc lập được lấy từ nguồn kinh phí thẩm định quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e) Trong quá trình thẩm định hồ sơ quy hoạch, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Tổng công ty điện lực miền và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia đối với Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh;

g) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị góp ý của Tổng cục Năng lượng và hồ sơ quy hoạch, Tổng công ty điện lực miền và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm góp ý bằng văn bản cho gửi Tổng cục Năng lượng. Văn bản góp ý gồm các nội dung chính sau:

- Đánh giá hiện trạng phát triển điện lực của địa phương, kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn trước;

- Đánh giá kết quả dự báo phụ tải giai đoạn quy hoạch; các đề xuất;

- Đánh giá kết quả lựa chọn phương án phát triển điện lực cho giai đoạn quy hoạch, các đề xuất;

- Tính khả thi của Hợp phần quy hoạch;

- Các kiến nghị về danh mục các công trình điện, tiến độ đầu tư, cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch;

h) Trên cơ sở ý kiến thẩm định của tư vấn thẩm định, ý kiến của Tổ thẩm định, chuyên gia phản biện độc lập và ý kiến góp ý của Tổng công ty Điện lực miền, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Trường hợp nội dung Hợp phần quy hoạch không đáp ứng chất lượng quy định, Tổng cục Năng lượng phải có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để bổ sung hoàn chỉnh nội dung Hợp phần quy hoạch.

Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Năng lượng, Sở Công Thương yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo Hợp phần quy hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gửi Tổng cục Năng lượng;

i) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi báo cáo Hợp phần quy hoạch đã được hoàn chỉnh, Tổng cục Năng lượng hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV;

a) Trong quá trình thẩm định hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của các Sở, ban ngành có liên quan và gửi văn bản lấy ý kiến của Tổng cục Năng lượng về sự phù hợp quy hoạch trước khi hoàn thiện Đề án quy hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Sở Công Thương được phép thuê tư vấn để lập báo cáo thẩm định hồ sơ quy hoạch. Chi phí thuê tư vấn thẩm định được lấy từ nguồn kinh phí thẩm định quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Sở Công Thương và hồ sơ Hợp phần Quy hoạch phát triển chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV hoàn chỉnh, Tổng cục Năng lượng phải có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp quy hoạch gửi Sở Công Thương để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo Hợp phần quy hoạch, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chương 3.

NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Mục 1: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

Điều 13. Thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực điện quốc gia

1. Trên cơ sở văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của chủ đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện truyền tải, Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Trong quá trình thẩm định, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điên lực miền, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.

Điều 14. Nội dung Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm

Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm bao gồm những nội dung chính sau:

1. Hiện trạng hệ thống điện quốc gia và đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia trong 5 năm vừa qua.

2. Cập nhật dự báo phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn quy hoạch.

3. Cập nhật dự báo nhu cầu điện theo tỉnh, vùng miền và tổng hợp toàn quốc cho từng giai đoạn quy hoạch.

4. Cập nhật các thông số đầu vào cho lập quy hoạch, đánh giá nguồn năng lượng sơ cấp và giá nhiên liệu cho sản xuất điện.

5. Cập nhật và bổ sung chương trình phát triển nguồn điện.

6. Cập nhật và bổ sung chương trình phát triển lưới điện truyền tải từ cấp điện áp 220kV trở lên.

7. Tổng hợp khối lượng đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư cho các năm còn lại của giai đoạn quy hoạch.

8. Đánh giá hiệu quả kinh tế chương trình phát triển điện lực quốc gia.

9. Cập nhật và bổ sung các cơ chế thực hiện quy hoạch.

10. Các kết luận và kiến nghị.

Điều 15. Nội dung Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ

Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ bao gồm những nội dung chính sau:

1. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

2. Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

3. Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện của khu vực khi xuất hiện dự án.

4. Các giải pháp đồng bộ về nguồn, lưới điện khu vực cần điều chỉnh để đảm bảo cung cấp điện.

5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án bổ sung, điều chỉnh.

6. Kết luận và kiến nghị.

Điều 16. Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm

1. Chậm nhất mười hai (12) tháng trước khi kết thúc năm (05) năm đầu tiên của chu kỳ quy hoạch, Tổng cục Năng lượng tổ chức lập và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt đề cương, dự toán cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cho các năm còn lại.

2. Trên cơ sở đề cương dự toán được duyệt, Vụ Kế hoạch phối hợp với Vụ Tài chính đăng ký vốn ngân sách nhà nước cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

3. Chi phí cho lập, thẩm định và công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm được xác định theo định mức và đơn giá do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quy định.

Điều 17. Trình tự, thủ tục lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm

1. Trên cơ sở kế hoạch vốn được duyệt cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Tổng cục Năng lượng tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch trình Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đơn vị tư vấn tiến hành lập Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo đề cương quy hoạch được duyệt và thời hạn được giao. Nội dung chi tiết Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm được quy định tại Điều 14 của Thông tư này.

3. Trong quá trình lập Đề án điều chỉnh quy hoạch, đơn vị tư vấn có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí quy hoạch địa điểm các nhà máy điện và các trạm biến áp 500kV dự kiến phát triển trên địa bàn tỉnh. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của đơn vị tư vấn đề nghị có ý kiến thống nhất về vị trí quy hoạch địa điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh phải có văn bản trả lời. Sau thời hạn trên, trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có văn bản trả lời, coi như Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với vị trí quy hoạch địa điểm các nhà máy điện và các trạm biến áp 500kV dự kiến phát triển trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn quy hoạch theo đề xuất của đơn vị tư vấn.

4. Sau khi hoàn thành dự thảo Đề án điều chỉnh quy hoạch, đơn vị tư vấn có trách nhiệm gửi dự thảo Đề án điều chỉnh quy hoạch cho các Tập đoàn, Tổng công ty (EVN, PVN, VINACOMIN, PCs, NPT) để có ý kiến chính thức và hoàn thiện đề án trước khi trình Tổng cục Năng lượng thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 18. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia không theo chu kỳ

1. Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Tổng cục Năng lượng phải có văn bản yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chưa đầy đủ, hợp lệ.

3. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gồm:

a) Văn bản về sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Chủ đầu tư;

b) 05 bộ Đề án điều chỉnh quy hoạch;

c) Văn bản thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí quy hoạch địa điểm công trình điện đề xuất bổ sung, điều chỉnh;

d) Các văn bản chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm kỹ thuật của Chủ đầu tư và các văn bản khác (nếu cần thiết).

4. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng tiến hành thẩm định Đề án điều chỉnh quy hoạch.

5. Trong quá trình thẩm định, Tổng cục Năng lượng lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành (nếu cần thiết) và các Tập đoàn và Tổng công ty có liên quan. Sau thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể khi nhận được văn bản đề nghị góp ý của Tổng cục Năng lượng, các Bộ, ngành và đơn vị phải có văn bản trả lời. Sau thời hạn trên, trường hợp các Bộ, ngành và đơn vị không có văn bản trả lời, coi như thống nhất với đề xuất điều chỉnh quy hoạch của Chủ đầu tư dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

6. Sau khi nhận được ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành và các Tập đoàn (PVN, EVN, VINACOMIN) và Tổng công ty có liên quan về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án.

7. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ khi Đề án quy hoạch đã được bổ sung, hoàn chỉnh, Tổng cục Năng lượng chịu trách nhiệm dự thảo tờ trình và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 19. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm

Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo chu kỳ 5 năm được áp dụng như quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Mục 2: NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH

Điều 20. Thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực điện tỉnh

1. Đối với bổ sung điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV: Trên cơ sở văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch của chủ đầu tư dự án nguồn điện vừa và nhỏ và lưới điện 110kV hoặc kiến nghị của các khách hàng điện lớn, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt. Trong quá trình thẩm định, Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng công ty Điện lực miền và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia.

2. Đối với bổ sung điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV: Chủ đầu tư các dự án lưới điện trung áp kiến nghị điều chỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến góp ý của Công ty Điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan trước khi gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 21. Nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm

1. Điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV theo chu kỳ 5 năm gồm những nội dung chính sau:

a) Hiện trạng hệ thống điện tỉnh và đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV trong 5 năm vừa qua;

b) Cập nhật dự báo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn quy hoạch;

c) Cập nhật dự báo nhu cầu điện theo quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trong giai đoạn quy hoạch;

d) Cân bằng cung cầu điện tỉnh từng năm trong giai đoạn quy hoạch;

đ) Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 110kV, bao gồm đề xuất, lựa chọn kết cấu lưới điện cho các năm còn lại của giai đoạn quy hoạch;

e) Tổng khối lượng đường dây, trạm biến áp phân phối cần đầu tư xây dựng cho các năm còn lại của giai đoạn quy hoạch;

g) Tổng hợp khối lượng đầu tư và nhu cầu vốn đầu tư cho các năm còn lại của giai đoạn quy hoạch;

h) Đánh giá hiệu quả kinh tế phương án phát triển điện lực tỉnh được kiến nghị;

i) Các kết luận và kiến nghị.

2. Điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV theo chu kỳ 5 năm bao gồm những nội dung chính sau:

a) Thiết kế sơ đồ lưới điện trung áp chi tiết sau các trạm 110kV cho các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

b) Cập nhật danh mục các đường dây, trạm biến áp trung và hạ áp cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch;

c) Tổng khối lượng lưới điện hạ áp cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch;

d) Tổng vốn đầu tư cho từng cấp trung và hạ áp.

Điều 22. Nội dung điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ

1. Điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch hệ thống điện 110kV không theo chu kỳ gồm những nội dung chính sau:

a) Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

b) Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

c) Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện tỉnh khi xuất hiện dự án;

d) Các giải pháp đồng bộ về nguồn, lưới điện khu vực cần điều chỉnh để đảm bảo cung cấp điện;

đ) Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án bổ sung, điều chỉnh;

e) Kết luận và kiến nghị.

2. Điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV không theo chu kỳ bao gồm những nội dung chính sau:

a) Cơ sở pháp lý và sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

b) Quy mô, tiến độ và các thông số chính của dự án cần điều chỉnh, bổ sung quy hoạch;

c) Đánh giá ảnh hưởng của việc điều chỉnh, bổ sung dự án đối với lưới điện sau trạm 100kV khi xuất hiện dự án;

d) Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án bổ sung, điều chỉnh;

đ) Kết luận và kiến nghị.

Điều 23. Trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm

1. Đối với điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm: Chậm nhất mười hai (12) tháng trước khi kết thúc năm (05) năm đầu tiên của chu kỳ quy hoạch, Sở Công Thương tổ chức lập và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

2. Trên cơ sở đề cương dự toán được duyệt, các đơn vị chức năng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng ký vốn ngân sách nhà nước cho điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

3. Chi phí cho lập, thẩm định và công bố điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm được xác định theo định mức và đơn giá do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương quy định.

Điều 24. Trình tự, thủ tục lập điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm

1. Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV:

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn được duyệt cho điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tỉnh, Sở Công Thương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Đơn vị tư vấn tiến hành lập điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV theo đề cương được duyệt và thời hạn được giao. Nội dung điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV theo chu kỳ 5 năm được quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Thông tư này;

c) Trong quá trình lập điều chỉnh Hợp phần quy hoạch, đơn vị tư vấn có trách nhiệm lấy ý kiến Công ty điện lực tỉnh để hoàn chỉnh hồ sơ trước khi gửi Sở Công Thương;

d) Đơn vị tư vấn có trách nhiệm lấy văn bản thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự kiến địa điểm quy hoạch các công trình nguồn điện cấp cho tỉnh bao gồm: các nguồn điện vừa và nhỏ, các nguồn trạm biến áp 220kV cấp điện cho tỉnh và các trạm 110kV dự kiến phát triển trong giai đoạn quy hoạch;

đ) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của đơn vị tư vấn đề nghị thống nhất địa điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh phải có văn bản trả lời. Sau thời hạn trên, trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh không có văn bản trả lời, coi như Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với dự kiến địa điểm quy hoạch các công trình nguồn điện cấp cho tỉnh dự kiến phát triển trong giai đoạn quy hoạch theo đề xuất của đơn vị tư vấn;

e) Sau khi đơn vị tư vấn trình dự thảo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch hoàn chỉnh, Sở Công Thương tổ chức thực hiện các bước trung gian sau:

- Lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân các quận/huyện và các Sở, ban ngành có liên quan để hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

2. Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV:

a) Trên cơ sở kế hoạch vốn được duyệt cho điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV, Sở Công Thương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Đơn vị tư vấn tiến hành lập điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ thế sau các trạm 110kV theo đề cương quy hoạch được duyệt và thời hạn được giao. Nội dung điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV được quy định tại Khoản 2 Điều 21 của Thông tư này;

c) Trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị tư vấn lập điều chỉnh Hợp phần quy hoạch có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan đối với dự thảo cuối cùng nội dung điều chỉnh Hợp phần quy hoạch để hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi Sở Công Thương thẩm định.

Điều 25. Trình tự, thủ tục điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ

1. Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV:

a) Chủ đầu tư các dự án hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo nội dung được quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Thông tư này;

b) Trong quá trình lập điều chỉnh Hợp phần quy hoạch, Chủ đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến của Công ty điện lực tỉnh để hoàn chỉnh nội dung điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi gửi Sở Công Thương xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Tổng cục Năng lượng thẩm định, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

c) Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ. Tổng cục Năng lượng phải có văn bản yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ quy hoạch chưa đầy đủ, hợp lệ;

d) Hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Hợp phần quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- 05 bộ Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch;

- Văn bản góp ý của Công ty điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân các quận/huyện và các Sở, ban ngành có liên quan.

e) Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Năng lượng tiến hành thẩm định hồ sơ điều chỉnh Hợp phần quy hoạch trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

g) Trong quá trình thẩm định, Tổng cục Năng lượng lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng công ty điện lực miền và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (nếu cần thiết).

2. Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV:

a) Chủ đầu tư các dự án có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh trong Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Thông tư này và gửi Sở Công Thương thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch gồm:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch của Chủ đầu tư;

- 05 bộ Báo cáo điều chỉnh Hợp phần quy hoạch.

- Trong quá trình thẩm định, Sở Công Thương lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty Điện lực tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan (nếu cần thiết).

Điều 26. Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh theo chu kỳ 5 năm

1. Đối với Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV: Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV theo chu kỳ 5 năm được áp dụng như quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Thông tư này.

2. Đối với Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV: Trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV theo chu kỳ 5 năm được áp dụng như quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này.

Chương 4.

QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Điều 27. Quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực các cấp

1. Tổng cục Năng lượng có trách nhiệm:

a) Công bố Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, bao gồm cả quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt;

b) Có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia của các dự án điện;

c) Tổ chức theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia;

d) Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, sự tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét để báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

đ) Đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện các dự án điện theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được duyệt.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

a) Công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao gồm cả quy hoạch điều chỉnh đã được phê duyệt;

b) Chỉ đạo Sở Công Thương có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh của các dự án điện;

c) Chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh tại địa phương;

d) Định kỳ hàng năm tổng kết, đánh giá kết quả, sự tác động và ảnh hưởng của việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh tại địa phương để báo cáo Bộ Công Thương;

đ) Chỉ đạo thực hiện dự án điện theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được duyệt.

3. Chủ đầu tư các dự án điện lực có trách nhiệm:

a) Báo cáo với cơ quan quản lý quy hoạch và đề nghị có ý kiến bằng văn bản về sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực trước khi triển khai dự án;

b) Thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng Quy hoạch phát triển điện lực đã được duyệt;

c) Định kỳ hàng năm báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực về tình hình triển khai thực hiện dự án.

4. Kinh phí phục vụ công tác quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực hàng năm quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 1 và Điểm c, d Khoản 2 Điều này được bố trí từ ngân sách nhà nước và thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương.

Điều 28. Công bố quy hoạch phát triển điện lực

1. Sau khi Đề án Quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cơ quan tổ chức lập quy hoạch chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện đề án kèm theo file mềm gửi Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Quy hoạch phát triển điện lực các cấp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được công bố công khai.

3. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm công bố Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm công bố Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

Điều 29. Chế độ báo cáo

1. Sở Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư các dự án nguồn điện lớn và lưới điện truyền tải có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương về tình hình thực hiện các Quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt trước ngày 20 tháng 12 hàng năm.

2. Công ty Điện lực tỉnh, chủ đầu tư các dự án nguồn điện vừa và nhỏ, chủ đầu tư các dự án điện khác có trách nhiệm báo cáo Sở Công thương tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trước ngày 10 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương 5.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Các loại quy hoạch phát triển điện lực khác

Quy hoạch phát triển hệ thống điện từ 110kV trở lên của các vùng kinh tế có tính chất đặc thù được khuyến khích áp dụng:

1. Quy định về nội dung Đề án Quy hoạch phát triển điện lực tại Điều 5 của Thông tư này;

2. Quy định về trình tự, thủ tục lập và phê duyệt đề cương, dự toán cho lập Quy hoạch phát triển điện lực tại Điều 6 của Thông tư này;

3. Quy định về trình tự, thủ tục lập Quy hoạch phát triển điện lực tại Điều 7 của Thông tư này;

4. Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực tại Điều 8 của Thông tư này trước khi trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Điều 31. Tuân thủ quy hoạch phát triển điện lực và xử lý vi phạm

1. Các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực liên quan có trách nhiệm tuân thủ Quy hoạch phát triển điện lực được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tổ chức, cá nhân nào có hành vi vi phạm các quy định của Thông tư này, thực hiện không đúng theo các quy hoạch phát triển điện lực các cấp đã được phê duyệt tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Tổ chức thực hiện

Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 33. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và thay thế Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Viện Kiểm soát nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- SCT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Công báo;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, PC, TCNL (c).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang

 

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. THUYẾT MINH CHUNG

Phần 1.

HIỆN TRẠNG ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN TRƯỚC

Chương 1.

HIỆN TRẠNG ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

1.1. Hiện trạng tiêu thụ điện và các nguồn cung cấp điện

a) Hiện trạng tiêu thụ điện giai đoạn trước

- Thống kê và đánh giá tình hình tiêu thụ điện giai đoạn trước theo:

+ Các loại hộ tiêu thụ điện;

+ Các Công ty điện lực;

+ Theo các miền và toàn quốc.

- Phân tích đồ thị phụ tải điển hình ngày, tuần, quý, năm của các miền và toàn quốc;

- Đánh giá tác động của các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ảnh hưởng đến nhu cầu điện.

1.2. Hiện trạng các nguồn cung cấp điện

- Thống kê tình hình sản xuất điện theo từng loại hình phát điện, theo dạng nhiên liệu và theo chủ sở hữu (GENCOs, IPP, BOT...);

- Tình hình vận hành của các nguồn điện (tình trạng thiết bị, suất tiêu hao nhiên liệu, tình hình sự cố, ảnh hưởng tác động tới môi trường…), tỷ lệ điện tự dùng của các nhà máy điện;

- Đánh giá trình độ công nghệ sử dụng trong các nhà máy điện hiện nay;

- Đánh giá tình hình vận hành của các nguồn điện tham gia thị trường điện.

1.3. Hiện trạng lưới truyền tải và phân phối điện

a) Phân tích, đánh giá về mặt cấu trúc, khả năng khai thác vận hành hệ thống lưới truyền tải, phân phối điện;

b) Hiện trạng điện áp và hệ số công suất (Cosj) tại các nút của lưới điện truyền tải;

c) Đánh giá các vấn đề kỹ thuật đối với công tác vận hành hệ thống điện (dòng điện ngắn mạch, ổn định tĩnh, ổn định động, độ tin cậy, an toàn cung cấp điện và chất lượng điện năng…);

d) Phân tích, đánh giá tình hình truyền tải và trao đổi điện năng giữa các miền, tình trạng sự cố lưới truyền tải điện;

đ) Đánh giá tổn thất kỹ thuật và tổn thất phi kỹ thuật tại các khâu truyền tải và phân phối điện;

e) Phân tích đánh giá về tình hình liên kết lưới điện với các nước trong khu vực.

Chương 2.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC GIAI ĐOẠN TRƯỚC

2.1. So sánh và đánh giá nhu cầu điện thực tế so với nhu cầu điện theo dự báo.

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình phát triển nguồn điện.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình phát triển lưới điện.

2.4. Tổng hợp, đánh giá tình hình huy động vốn đầu tư cho xây dựng các công trình điện.

2.5. Đánh giá chung về việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, những ưu nhược điểm chính, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm.

Phần 2.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Chương 3.

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

3.1. Các đặc điểm chung của Việt Nam:

a) Đặc điểm địa lý, khí hậu, thủy văn;

b) Tổng quan về kinh tế - xã hội;

- Hiện trạng phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn quy hoạch trước:

+ Ngân sách quốc gia, tỷ giá hối đoái và tỷ lệ lạm phát giai đoạn quy hoạch trước;

+ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo các ngành kinh tế, theo các tỉnh và tốc độ tăng trưởng;

+ GDP bình quân cho một người dân;

+ Cơ cấu GDP.

- Kịch bản phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn quy hoạch:

+ Các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phân theo các ngành và các khu vực giai đoạn quy hoạch;

+ Tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, năng lượng của các nước trong khu vực và triển vọng hợp tác kinh tế, năng lượng giữa nước ta và các nước.

3.2. Phân tích tổng quan hệ thống năng lượng Việt Nam;

a) Tương quan năng lượng - kinh tế giai đoạn quy hoạch trước;

b) Tổng quan về cung - cầu năng lượng trong giai đoạn quy hoạch;

c) Cân bằng năng lượng giai đoạn quy hoạch và định hướng phát triển năng lượng, nhiên liệu cho giai đoạn mười năm tiếp theo:

- Dự báo nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong quy hoạch dài hạn;

- Cân bằng năng lượng cho giai đoạn quy hoạch, có xét đến việc trao đổi năng lượng với các nước trong khu vực.

Phần 3.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

Chương 4.

TIÊU CHÍ VÀ THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO LẬP QUY HOẠCH

4.1. Tiêu chí cho lập Quy hoạch:

a) Các tiêu chí dự báo phụ tải;

b) Các tiêu chí xây dựng chương trình phát triển nguồn điện (các nguồn điện lớn, vừa, nhỏ và các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo...);

c) Các tiêu chí xây dựng chương trình phát triển lưới điện (lưới điện truyền tải, phân phối);

d) Các tiêu chí kinh tế - tài chính.

4.2. Thông số, chỉ tiêu đầu vào cho tính toán:

a) Các thông số, chỉ tiêu phục vụ tính toán dự báo phụ tải;

b) Các thông số, chỉ tiêu phục vụ tính toán chương trình phát triển nguồn điện (các nguồn điện lớn, vừa, nhỏ và các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo...);

c) Các thông số, chỉ tiêu phục vụ tính toán chương trình phát triển lưới điện (lưới điện truyền tải, phân phối);

d) Các thông số, chỉ tiêu phục vụ tính toán phân tích kinh tế - tài chính.

Chương 5.

DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN

5.1. Giới thiệu các mô hình, phương pháp dự báo nhu cầu điện.

5.2. Lựa chọn mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu điện phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

5.3. Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện cho giai đoạn quy hoạch:

a) Dự báo nhu cầu về công suất và điện năng theo:

- Các Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam;

- Các vùng, miền và toàn quốc.

b) Dự báo nhu cầu về công suất và điện năng toàn quốc cho các năm mốc của giai đoạn quy hoạch;

c) Dự báo chế độ tiêu thụ điện của các miền và toàn quốc cho giai đoạn quy hoạch (biểu đồ phụ tải ngày điển hình theo các mùa, biểu đồ phụ tải năm, công suất trung bình và công suất cực đại tháng).

5.4. Các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

a) Đánh giá tình hình thực hiện các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

b) Mục tiêu của chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

c) Dự báo hiệu quả của chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5.5. Tổng hợp phụ tải:

a) Tổng hợp phụ tải tại các điểm nút của lưới điện truyền tải từ 220kV trở lên cho các mốc thời gian lập quy hoạch;

b) Tổng hợp phụ tải từng miền, toàn hệ thống cho các mốc thời gian lập quy hoạch.

5.6. Thống kê nhu cầu tiêu thụ điện một số nước trên thế giới và khu vực.

5.7. Kết luận và kiến nghị về các phương án phụ tải điện.

Chương 6.

NĂNG LƯỢNG SƠ CẤP CHO PHÁT ĐIỆN

6.1. Hiện trạng sử dụng năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện:

a) Hiện trạng sử dụng khai thác thủy điện;

b) Hiện trạng sử dụng than cho sản xuất điện;

c) Hiện trạng sử dụng khí và dầu cho sản xuất điện;

đ) Hiện trạng sử dụng uranium cho sản xuất điện;

đ) Hiện trạng sử dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo cho sản xuất điện;

6.2. Tiềm năng các nguồn năng lượng sơ cấp trong nước, khả năng nhập khẩu năng lượng cho sản xuất điện và trao đổi điện với các nước lân cận:

6.2.1. Tiềm năng thủy điện:

a) Tiềm năng thủy điện ở Việt Nam và khả năng khai thác;

b) Khả năng và tính khả thi nhập khẩu thủy điện giai đoạn quy hoạch.

6.2.2. Tiềm năng than cho phát điện giai đoạn quy hoạch:

a) Khả năng khai thác than theo giai đoạn;

b) Lượng than trong nước có thể cung cấp cho phát điện;

c) Đánh giá khả năng nhập khẩu than.

6.2.3. Tiềm năng khí cho phát điện giai đoạn quy hoạch:

a) Khả năng khai thác khí đốt theo giai đoạn;

b) Lượng khí đốt có thể cung cấp cho sản xuất điện;

c) Đánh giá khả năng hình thành hệ thống đường ống dẫn khí trong khu vực và khả năng nhập khẩu khí của Việt Nam cho sản xuất điện.

6.2.4. Đánh giá về dầu giai đoạn quy hoạch:

a) Trữ lượng dầu và khả năng khai thác dầu thô theo giai đoạn;

b) Đánh giá tiềm năng về dầu có thể cung cấp cho sản xuất điện.

6.2.5. Đánh giá trữ lượng Uranium ở Việt Nam và khả năng cung cấp cho sản xuất điện giai đoạn quy hoạch.

6.2.6. Đánh giá tiềm năng địa nhiệt và triển vọng phát triển các nhà máy điện địa nhiệt giai đoạn quy hoạch.

6.3. Dự báo giá các loại nhiên liệu cho sản xuất điện giai đoạn quy hoạch:

a) Các phương pháp và cơ sở dự báo giá các loại nhiên liệu;

b) Giá than nội địa và than nhập;

c) Giá khí đốt;

d) Giá dầu thô và các sản phẩm dầu FO, DO;

đ) Giá Uranium.

Chương 7.

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO PHÁT ĐIỆN

7.1. Tiềm năng các nguồn năng lượng tái tạo trên toàn quốc.

7.2. Khả năng khai thác kinh tế - kỹ thuật các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ phát điện.

7.3. Các vấn đề liên quan tới việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện.

7.4. Định hướng phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Chương 8.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN

8.1. Phương pháp luận phát triển nguồn điện:

a) Giới thiệu các phần mềm tính toán được sử dụng phổ biến trên thế giới để xác định chương trình phát triển nguồn điện;

b) So sánh tính năng của các phần mềm, lựa chọn phần mềm sử dụng vào tính toán chương trình phát triển nguồn điện.

8.2. Các điều kiện tính toán chương trình phát triển nguồn:

a) Xếp hạng các công trình thủy điện theo chi phí đầu tư;

b) Các phương án cấp khí cho điện;

c) Các phương án cấp than cho điện;

d) Khả năng nhập khẩu điện.

8.3. Phương án phát triển nguồn điện:

a) Dựa vào các điều kiện tính toán, sử dụng phần mềm được chọn, đề xuất một số Phương án phát triển nguồn điện tương ứng với các kịch bản phụ tải;

b) Phân tích, đánh giá kết quả tính toán về các mặt kinh tế - kỹ thuật của các phương án phát triển nguồn điện đề xuất;

c) Kiến nghị phương án phát triển nguồn tối ưu tương ứng với các kịch bản phụ tải đã chọn.

8.4. Cân bằng công suất - điện năng tương ứng với các kịch bản phụ tải:

a) Điện năng sản xuất của nhà máy điện và của các loại hình nhà máy điện;

b) Điện năng trao đổi giữa các miền;

c) Điện năng trao đổi giữa Việt Nam và các nước trong khu vực;

d) Đánh giá cơ cấu nguồn cho các mốc thời gian 5 năm, 10 năm trong giai đoạn xây dựng quy hoạch (tỷ trọng thủy điện, nhiệt điện chạy khí, nhiệt điện chạy than, nhiệt điện chạy dầu, điện nguyên tử...).

8.5. Nhu cầu nhiên liệu sơ cấp cho sản xuất điện:

a) Nhu cầu về than (sản lượng than trong nước và than nhập khẩu);

b) Nhu cầu về khí (sản lượng khí trong nước và khí nhập khẩu dự kiến sử dụng phân theo loại hình đầu tư…);

c) Nhu cầu các loại dầu;

d) Nhu cầu nhiên liệu hạt nhân.

8.6. Danh mục kiến nghị các công trình nguồn điện dự kiến phát triển theo từng giai đoạn.

Chương 9.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN

9.1. Các tiêu chuẩn sử dụng khi xây dựng chương trình phát triển lưới điện truyền tải.

9.2. Phương pháp luận xây dựng chương trình phát triển lưới điện truyền tải.

9.3. Giới thiệu các phần mềm phục vụ phân tích hệ thống điện.

9.4. Xác định phương án phát triển lưới điện tương ứng với các kịch bản phát triển nguồn điện đã chọn.

9.5. Tính toán phân bố công suất ở chế độ xác lập vào mùa khô và mùa nước của phương án kết cấu lưới tương ứng với các phương án phát triển nguồn đã chọn.

9.6. Phân tích các vấn đề kỹ thuật vận hành lưới điện (Ổn định động; ổn định tĩnh, độ tin cậy của hệ thống điện tương ứng với các phương án kết cấu lưới).

9.7. Tính toán dòng điện ngắn mạch tại một số nút chính trong hệ thống.

9.8. Phân tích và tính toán các vấn đề liên quan tới việc tích hợp các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào hệ thống lưới điện (các vấn đề liên quan tới ổn định, nhấp nháy điện áp, sóng hài, khả năng tích hợp lớn nhất của nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện).

9.9. Tính toán tổng công suất vô công cần bù cho lưới truyền tải điện vào các năm mốc của giai đoạn quy hoạch.

9.10. Xác định khối lượng lưới điện truyền tải, cần xây dựng vào các năm mốc của giai đoạn quy hoạch.

9.11. Danh mục các công trình xây dựng trong giai đoạn quy hoạch.

9.12. Một số kết luận và kiến nghị về chương trình phát triển lưới điện truyền tải.

9.13. Định hướng phát triển lưới điện phân phối (110kV và trung hạ áp).

Chương 10.

LIÊN KẾT LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC

10.1. Đánh giá khả năng xuất, nhập khẩu điện năng của các nước trong khu vực.

10.2. Khả năng liên kết giữa hệ thống điện Việt Nam với hệ thống điện các nước trong khu vực.

10.3. Phân tích hệ thống điện Việt Nam trong mối liên kết với hệ thống điện các nước trong khu vực.

10.4. Tính toán giá điện nhập khẩu hợp lý từ các nước trong khu vực qua các giai đoạn,

Chương 11.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN

11.1. Đặc điểm các vùng nông thôn Việt Nam.

11.2. Hiện trạng cung cấp điện cho nông thôn Việt Nam.

11.3. Đánh giá việc thực hiện chương trình Điện khí hóa nông thôn giai đoạn quy hoạch trước.

11.4. Chương trình Điện khí hóa nông thôn Việt Nam giai đoạn quy hoạch.

11.5. Các giải pháp cung ứng điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, mà lưới điện quốc gia không thể kéo đến hoặc không kinh tế.

11.6. Vốn đầu tư và cơ chế chính sách khi thực hiện Điện khí hóa nông thôn.

Chương 12.

ĐIỀU ĐỘ VÀ THÔNG TIN HỆ THỐNG ĐIỆN VIỆT NAM

12.1. Điều độ hệ thống điện Việt Nam.

12.2. Hệ thống thông tin viễn thông điện lực Việt Nam.

Chương 13.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

13.1. Vốn đầu tư cho các công trình nguồn điện.

13.2. Vốn đầu tư cho phát triển lưới điện.

13.3. Vốn đầu tư cho các hạng mục công trình khác phục vụ cho phát triển điện lực.

13.4. Tổng hợp vốn đầu tư phát triển điện lực quốc gia.

13.5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho phát triển điện lực quốc gia.

Chương 14.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

14.1. Hệ thống giá điện

a) Xác định chi phí biên dài hạn cho phát triển điện lực;

b) Phân tích giá điện của các nước trong khu vực;

c) Các nguyên tắc cơ bản khi định giá điện trong điều kiện phát triển thị trường trong giai đoạn quy hoạch;

d) Phân tích bảng giá điện hiện hành của ngành điện Việt Nam;

đ) Kiến nghị các định hướng cho công tác xây dựng bảng giá điện trong giai đoạn quy hoạch.

14.2. Đánh giá kinh tế phương án phát triển điện lực trong giai đoạn quy hoạch

a) Đánh giá kinh tế phương án tổng thể phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn quy hoạch theo chi phí biên dài hạn;

b) Xác định giá truyền tải lưới điện quốc gia.

14.3. Các kết luận và kiến nghị về cơ chế chính sách, đảm bảo thực hiện chương trình phát triển điện lực giai đoạn quy hoạch.

Chương 15.

CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA

15.1. Các vấn đề môi trường của chương trình phát triển nguồn điện

a) Các vấn đề môi trường của các nguồn điện:

- Thủy điện;

- Nhiệt điện (chạy dầu, chạy than, chạy khí, diezel, điện nguyên tử ...);

- Các nguồn năng lượng điện khác.

b) Kiến nghị các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường.

15.2. Các vấn đề môi trường của chương trình phát triển lưới điện và kiến nghị các giải pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.

Chương 16.

TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

16.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình trạm biến áp.

16.2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình đường dây truyền tải.

16.3. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình nguồn điện.

Chương 17.

CƠ CHẾ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

17.1. Đánh giá các cơ chế thực hiện quy hoạch điện hiện nay.

17.2. Cơ chế quản lý của ngành điện Việt Nam.

17.3. Đề xuất các cơ chế tổ chức thực hiện quy hoạch điện (cơ chế tài chính, cơ chế giá điện, cơ cấu ngành…).

Phần 4.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

B. CÁC PHỤ LỤC

I. Tài liệu về dự báo nhu cầu phụ tải:

1.1. Các số liệu điều tra và thống kê phục vụ cho dự báo phụ tải.

1.2. Diễn biến về cơ cấu tiêu thụ điện của toàn quốc và các miền giai đoạn quy hoạch trước.

a) Tiêu thụ điện theo các mùa và các thành phần (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ...);

b) Số hộ tiêu thụ và lượng điện tiêu thụ trong thành phần ánh sáng sinh hoạt theo bậc thang của bảng giá điện hiện hành.

1.3. Công suất cực đại của một số trạm 220kV và 500kV.

1.4. Biểu đồ tiêu thụ điện theo mùa và ngày điển hình toàn quốc.

1.5. Số liệu tổng hợp về các khu công nghiệp tập trung.

1.6. Biểu đồ phụ tải điện của các Tổng công ty, các miền trong các năm quá khứ.

1.7. Số liệu phát triển của các ngành kinh tế quốc dân theo các vùng.

1.8. Các kết quả dự báo nhu cầu theo các mô hình khác nhau.

1.9. Kết quả chi tiết dự báo chế độ tiêu thụ.

II. Các tài liệu cơ sở của các công trình nguồn điện dự kiến phát triển.

2.1. Các nhà máy nhiệt điện.

a) Đặc điểm công nghệ của các nhà máy nhiệt điện;

b) Định hướng các địa điểm dự kiến phát triển nhà máy nhiệt điện.

2.2. Các nhà máy thủy điện.

a) Các thông số chính của các nhà máy thủy điện dự kiến phát triển;

b) Các số liệu về thủy văn, thủy năng của các công trình.

III. Kết quả tính toán các phương án phát triển nguồn điện

3.1. Số liệu đầu vào của các nhà máy nhiệt điện, thủy điện trong các mô hình quy hoạch nguồn;

3.2. Kết quả tính toán các phương án phát triển nguồn.

IV. Kết quả tính toán các phương án phát triển lưới truyền tải điện.

4.1. Các thông số phục vụ tính toán chế độ xác lập, phân tích ổn định hệ thống...

4.2. Kết quả tính toán các phương án phát triển lưới điện.

4.3. Danh mục các công trình đường dây và trạm biến áp dự kiến phát triển qua các giai đoạn.

V. Các thông số và kết quả tính toán phân tích kinh tế

5.1. Các thông số đầu vào phục vụ phân tích kinh tế;

5.2. Bảng tính toán vốn đầu tư cho phát triển nguồn và lưới điện.

VI. Kết quả cân bằng năng lượng

Cân bằng năng lượng Việt Nam trong giai đoạn quy hoạch.

C. CÁC BẢN VẼ

1. Bản đồ địa lý hệ thống điện 500-220kV toàn quốc giai đoạn quy hoạch.

2. Sơ đồ tính toán lưới điện 500-220kV toàn quốc giai đoạn quy hoạch.

3. Các sơ đồ tính toán chế độ bình thường, sự cố của lưới điện giai đoạn quy hoạch.

 

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TĨNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A. PHẦN THUYẾT MINH

Lời mở đầu: Giới thiệu tổng quát và các căn cứ pháp lý liên quan lập quy hoạch.

Chương 1.

HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN TRƯỚC

1.1. Hiện trạng phát triển điện lực tỉnh:

a) Hiện trạng theo số liệu thống kê:

- Các nguồn cung cấp điện:

+ Thống kê công suất đặt, công suất mang tải của các trạm nguồn từ lưới điện quốc gia;

+ Xác định khả năng nhận điện từ lưới điện quốc gia;

+ Thống kê các nguồn điện độc lập đang vận hành (thủy điện nhỏ, các nguồn năng lượng tái tạo ...);

+ Phân tích, tổng hợp các nguồn điện độc lập có khả năng khai thác tại địa phương.

- Lưới điện;

+ Thống kê lưới điện hiện trạng theo các cấp điện áp và chủ sở hữu, bao gồm tiết diện, chiều dài đối với đường đây, số trạm, số máy, dung lượng đối với trạm biến áp;

+ Thống kê tình hình vận hành lưới điện, bao gồm thông số kỹ thuật và mang tải các đường dây và trạm biến áp theo các cấp điện áp;

+ Thống kê tình hình sự cố lưới điện 5 năm gần đây;

+ Diễn biến tiêu thụ điện năng qua các năm theo các thành phần phụ tải và giá bán điện bình quân;

+ Thống kê và phân tích tình hình tổn thất điện năng trong 5 năm gần đây.

b) Đánh giá hiện trạng theo kết quả tính toán:

- Tính toán phân bố công suất và tổn thất kỹ thuật cho lưới điện trung áp cho một số chế độ điển hình như: Chế độ công suất Max, công suất Min theo mùa, lập bảng tổng hợp các kết quả tính toán;

- Đánh giá thực trạng lưới điện, khả năng mang tải thực tế và khả năng khai thác của các đường dây, máy biến áp. Phân tích tình hình quản lý vận hành, tổng hợp các ưu khuyết điểm của hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối.

1.2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn trước:

a) Tổng hợp nhu cầu điện, tốc độ tăng trưởng, khối lượng lưới điện và vốn đầu tư thực hiện giai đoạn trước, so sánh với quy hoạch;

b) Đánh giá việc thực hiện chương trình phát triển nguồn, lưới điện.

1.3. Một số nhận xét, đánh giá:

a) Nhận xét về hiện trạng của lưới điện địa phương, đánh giá, phân loại các trạm biến áp, các đường dây theo các cấp điện áp về khả năng huy động, các yêu cầu cải tạo và phát triển;

b) Phân loại phụ tải theo các ngành kinh tế, cơ cấu tiêu thụ điện năng theo từng ngành, chú ý các phụ tải công nghiệp lớn, phụ tải phục vụ thủy lợi, phụ tải cho các khu vực còn nhiều khó khăn;

c) Đánh giá hiện trạng và cơ chế quản lý lưới điện hạ áp, tổn thất và giá bán điện tại các khu vực khác nhau của địa phương;

d) Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch giai đoạn trước, những ưu nhược điểm chính, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm;

đ) Khả năng liên kết lưới điện khu vực theo các cấp điện áp.

Chương 2.

HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

2.1. Đặc điểm tự nhiên

2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội;

a) Những kết quả đạt được

Tổng hợp, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 10 năm gần đây.

b) Hiện trạng phát triển các ngành:

- Nông lâm - thủy sản;

- Công nghiệp - xây dựng;

- Thương mại - du lịch.

2.3. Dự báo phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn quy hoạch:

Dựa trên Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch không gian đô thị, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch công nghiệp của địa phương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổng hợp các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính của địa phương, trong đó cần nhấn mạnh các mặt sau:

a) Quan điểm phát triển.

b) Các chỉ tiêu chủ yếu theo các giai đoạn.

c) Phương hướng phát triển kinh tế các ngành:

- Phương hướng phát triển ngành nông - lâm - thủy sản;

- Phương hướng phát triển công nghiệp - xây dựng;

- Phương hướng phát triển dịch vụ - thương mại.

d) Định hướng phát triển không gian.

đ) Dự báo phát triển dân số.

e) Sự liên quan giữa phát triển kinh tế - xã hội và phát triển điện lực.

Chương 3.

THÔNG SỐ ĐẦU VÀO CHO LẬP QUY HOẠCH VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHO GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH

3.1. Thông số đầu vào cho lập quy hoạch:

a) Các thông số kinh tế

b) Các thông số kỹ thuật.

3.2. Các tiêu chí cho giai đoạn quy hoạch:

a) Các tiêu chí chung.

b) Các tiêu chí về nguồn điện.

c) Các tiêu chí về lưới điện.

Căn cứ vào yêu cầu về độ an toàn cung cấp điện trong các quy định hiện hành, đề xuất các quan điểm và lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế sơ đồ phát triển điện lực phù hợp theo từng cấp điện áp.

Chương 4.

DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN

4.1. Phương pháp luận và cơ sở dự báo nhu cầu điện:

a) Giới thiệu các mô hình, phương pháp dự báo nhu cầu điện.

b) Lựa chọn mô hình và phương pháp dự báo nhu cầu điện phù hợp với hoàn cảnh của địa phương.

4.2. Phân vùng phụ tải điện:

Phân vùng phụ tải phải phù hợp với đặc điểm tự nhiên, phân vùng phát triển kinh tế hiện tại và dự kiến quy hoạch trong tương lai, khả năng cấp điện của các trung tâm nguồn trạm 220, 110kV hiện tại và phương thức vận hành lưới điện cũng như dự kiến xây dựng các nguồn trạm mới trong giai đoạn quy hoạch.

4.3. Tính toán nhu cầu điện:

Xác định 2 phương án tăng trưởng phụ tải (Phương án cao, phương án cơ sở) theo các vùng phụ tải. Đối với từng vùng phụ tải xác định các thông số cơ bản sau đây:

a) Công suất tiêu thụ theo từng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo từng năm cho giai đoạn mười (10) năm đầu và các mốc năm (5) năm cho giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn quy hoạch;

b) Nhu cầu điện năng theo theo từng quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo từng năm cho giai đoạn mười (10) năm đầu và các mốc năm (5) năm cho giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn quy hoạch;

c) Tổng nhu cầu về công suất và điện năng theo từng năm cho giai đoạn mười (10) năm đầu và các mốc năm (5) năm cho giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn quy hoạch.

4.4. Nhận xét về kết quả tính toán nhu cầu điện:

Nhận xét về khả năng đáp ứng phụ tải của các nguồn điện địa phương, các nguồn từ hệ thống điện quốc gia theo các năm quy hoạch và các kiến nghị dưới góc độ chuyên môn, kinh tế - kỹ thuật.

Chương 5.

SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

5.1. Quy hoạch phát triển các nguồn phát điện trên địa bàn tỉnh và các nguồn cấp điện cho tỉnh từ hệ thống truyền tải điện quốc gia:

a) Quy hoạch phát triển các nguồn phát điện trên địa bàn tỉnh:

- Tổng quan quy hoạch các nguồn phát điện lớn trên địa bàn tỉnh;

- Quy hoạch các nguồn phát điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh;

- Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

b) Các nguồn cấp điện cho tỉnh từ hệ thống truyền tải điện quốc gia.

5.2. Đánh giá liên kết lưới điện với các tỉnh lân cận.

5.3. Cân bằng cung cầu điện hệ thống điện:

Cân đối nguồn và phụ tải từng vùng của tỉnh, trao đổi với các tỉnh lân cận theo từng năm cho giai đoạn mười (10) năm đầu và các mốc năm (5) năm cho giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn quy hoạch.

5.4. Phương án phát triển lưới điện:

a) Thiết kế sơ đồ phát triển lưới điện 220kV và 110kV:

- Đề xuất một số phương án phát triển điện lực;

- So sánh các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của các phương án:

+ Tổn thất công suất, điện áp, điện năng trong hệ thống lưới điện, phân bố công suất trên đường dây .v.v;

+ Các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính, xã hội.

- Lựa chọn phương án: dựa vào các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, chính sách xã hội, lựa chọn phương án phát triển lưới điện;

- Tính toán kiểm tra về mặt kỹ thuật cho phương án chọn:

+ Tính toán chế độ bình thường, chế độ sự cố đối với phương án chọn;

+ Khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải theo phương án cao;

+ Trường hợp không đảm bảo về mặt kỹ thuật phải lựa chọn lại phương án phát triển lưới điện (thông số kỹ thuật các trạm biến áp, đường dây, phương án kết nối ...) để đảm bảo về mặt kỹ thuật, thuận lợi trong quản lý vận hành và phát triển trong giai đoạn quy hoạch sau.

- Tổng hợp khối lượng đường dây và trạm biến áp 220kV, 110kV cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch theo phương án chọn.

b) Định hướng phát triển lưới điện trung áp:

Định hướng phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV. Từ đó dự kiến tổng khối lượng đường dây trung áp và trạm biến áp trung áp cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch.

Chương 6.

QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN CHO VÙNG SÂU VÙNG XA VÀ HẢI ĐẢO KHÔNG NỐI LƯỚI

6.1. Hiện trạng các nguồn cấp điện cho vùng sâu vùng xa và hải đảo không nối lưới.

6.2. Tiềm năng thủy điện nhỏ và các dạng năng lượng tái tạo khác.

6.3. Các công trình dự kiến cấp điện cho vùng sâu vùng xa và hải đảo không nối lưới.

6.4. Kiến nghị.

Chương 7.

CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

7.1. Các vấn đề về môi trường của chương trình phát triển nguồn, lưới điện.

7.2. Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực tỉnh.

Chương 8.

TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

8.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình trạm biến áp, địa điểm bố trí trạm.

8.2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình đường dây, hướng tuyến bố trí đường dây.

Chương 9.

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ VÀ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ

9.1. Khối lượng đầu tư xây dựng mới và cải tạo.

9.2. Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư.

Chương 9.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

10.1. Điều kiện phân tích:

a) Các quan điểm, phương pháp luận tính toán;

b) Các điều kiện, giả thiết về số liệu đưa vào tính toán.

10.2. Phân tích kinh tế:

a) Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cho phương án được chọn;

b) Phân tích độ nhậy.

10.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế chương trình phát triển điện lực tỉnh.

Chương 11.

CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

11.1. Cơ chế tổ chức thực hiện.

11.2. Cơ chế tài chính.

Chương 12.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

12.1. Tóm tắt nội dung Hợp phần quy hoạch:

a) Tóm tắt các nội dung chính của Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

b) Tóm tắt các ưu khuyết điểm của hệ thống điện, các tồn tại trong công tác quản lý, vận hành trong những năm trước, những ưu điểm mà khả năng Hợp phần quy hoạch sẽ mang lại.

12.2. Kết luận và kiến nghị.

B. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh mục phụ tải công nghiệp và xây dựng.

Phụ lục 2: Danh mục phụ tải nông nghiệp, lâm nghiệp, hải sản.

Phụ lục 3: Danh mục phụ tải dịch vụ, thương mại.

Phụ lục 4: Danh mục phụ tải quản lý tiêu dùng và dân cư.

Phụ lục 5: Danh mục phụ tải các hoạt động khác.

Phụ lục 6: Kết quả dự báo phụ tải bằng phương pháp gián tiếp.

Phụ lục 7: Danh mục các nguồn điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Phụ lục 8: Kết quả tính toán chế độ lưới điện cao áp các giai đoạn (bao gồm cả các trường hợp chế độ biên và sự cố bất lợi nhất).

Phụ lục 9: Khối lượng xây dựng lưới điện cao áp theo từng giai đoạn.

Phụ lục 10: Khối lượng xây dựng, cải tạo trạm biến áp trung áp sau các trạm biến áp 110kV.

Phụ lục 11: Khối lượng xây dựng, cải tạo đường dây trung áp sau các trạm biến áp 110kV.

Phụ lục 12: Tổng hợp khối lượng xây dựng và vốn đầu tư.

Phụ lục 13: Bảng tính phân tích kinh tế.

C. PHẦN BẢN VẼ

1. Bản đồ địa lý lưới điện 220-110kV toàn tỉnh (thành phố) giai đoạn quy hoạch.

2. Sơ đồ nguyên lý lưới điện 220-110kV toàn tỉnh (thành phố) giai đoạn quy hoạch.

3. Sơ đồ nguyên lý các xuất tuyến trung áp liên kết sau các trạm 110kV toàn tỉnh (thành phố) giai đoạn quy hoạch.

 

PHỤ LỤC III

NỘI DUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH HỢP PHẦN QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUNG VÀ HẠ ÁP SAU CÁC TRẠM 110KV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

A - PHẦN THUYẾT MINH CHUNG

Lời mở đầu: Giới thiệu tổng quát và các căn cứ pháp lý liên quan đến lập quy hoạch.

Chương 1.

HIỆN TRẠNG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP

1.1. Nguồn điện cấp điện cho khu vực.

1.2. Lưới điện:

a) Thống kê lưới điện hiện trạng theo các cấp điện áp và chủ sở hữu bao gồm tiết diện, chiều dài đối với đường dây, số trạm, số máy, dung lượng đối với trạm biến áp;

b) Thống kê tình hình vận hành lưới điện, bao gồm thông số kỹ thuật và mang tải các đường dây và trạm biến áp theo các cấp điện áp;

c) Thống kê tình hình sự cố lưới điện 5 năm gần đây;

d) Diễn biến tiêu thụ điện năng qua các năm theo các thành phần phụ tải.

1.3. Tình hình cung cấp và tiêu thụ điện:

a) Đánh giá tình hình cung cấp điện;

b) Đánh giá tình hình sử dụng điện.

1.4. Đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn trước;

a) Tổng hợp nhu cầu điện, tốc độ tăng trưởng, khối lượng lưới điện và vốn đầu tư thực hiện giai đoạn trước, so sánh với quy hoạch;

b) Đánh giá việc thực hiện của quy hoạch trước.

1.5. Nhận xét và đánh giá chung:

a) Nhận xét về hiện trạng nguồn và lưới điện;

b) Ưu, nhược điểm chính việc thực hiện quy hoạch giai đoạn trước;

c) Khả năng liên kết lưới điện khu vực.

Chương 2.

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. Đặc điểm tự nhiên:

a) Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên;

b) Địa hình, khí hậu, thủy văn.

2.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội:

a) Đặc điểm xã hội;

b) Hiện trạng kinh tế;

c) Tình hình phát triển các ngành nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ.

2.3. Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội;

a) Dự báo tình hình phát triển dân số, các khu đô thị mới, tình hình đô thị hóa nông thôn, các khu vực kinh tế;

b) Phát triển nông - lâm - thủy sản, các hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp;

c) Phát triển công nghiệp - xây dựng;

d) Các vấn đề khác liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và phát triển điện lực.

Chương 3.

DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN VÀ PHÂN VÙNG PHỤ TẢI

3.1. Số liệu dự báo theo Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

3.2. Cập nhật dự báo nhu cầu điện:

a) Các yếu tố phát sinh;

b) Tính toán, cập nhật dự báo nhu cầu điện.

3.3. Phân vùng phụ tải và tính toán cơ cấu tiêu thụ điện.

Chương 4.

THIẾT KẾ SƠ ĐỒ CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN

4.1. Tính toán nhu cầu công suất và điện năng, cân bằng công suất theo từng năm cho giai đoạn mười (10) năm đầu và các mốc năm (5) năm cho giai đoạn tiếp theo trong giai đoạn quy hoạch của vùng trạm 110kV quy hoạch.

4.2. Thiết kế sơ đồ lưới điện trung áp chi tiết sau các trạm biến áp 110kV:

a) Những nguyên tắc cơ bản khi thiết kế sơ đồ cung cấp điện;

b) Thiết kế sơ đồ lưới điện trung áp chi tiết sau các trạm biến áp 110kV;

c) Danh mục các đường dây trung áp và trạm biến áp phân phối cần đầu tư xây dựng trong giai đoạn quy hoạch.

Chương 5.

CƠ CHẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

5.1. Các vấn đề về môi trường của chương trình phát triển lưới điện.

5.2. Cơ chế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong phát triển điện lực.

Chương 6.

TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

6.1. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình trạm biến áp, địa điểm bố trí trạm.

6.2. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất cho các công trình đường dây, hướng tuyến bố trí đường dây.

Chương 7.

KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VỐN ĐẦU TƯ

7.1. Khối lượng đầu tư xây dựng và tiến độ xây dựng.

7.2. Tổng vốn đầu tư và các nguồn vốn cho từng cấp điện áp trung và hạ áp.

Chương 8.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI

8.1. Điều kiện phân tích.

8.2. Phân tích kinh tế:

a) Phân tích hiệu quả kinh tế vốn đầu tư cho phương án được chọn;

b) Phân tích độ nhậy.

Chương 9.

CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

9.1. Cơ chế tổ chức thực hiện.

9.2. Cơ chế tài chính.

Chương 10.

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

10.1. Tóm tắt nội dung Hợp phần quy hoạch:

a) Tóm tắt các nội dung chính của Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV;

b) Tóm tắt các ưu khuyết điểm của hệ thống lưới điện phân phối, các tồn tại trong công tác quản lý, vận hành trong những năm trước, những ưu điểm mà khả năng Hợp phần quy hoạch sẽ mang lại.

10.2. Kết luận và kiến nghị:

a) Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV;

b) Kết luận;

c) Kiến nghị.

B. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh mục phụ tải công nghiệp và xây dựng.

Phụ lục 2: Danh mục phụ tải nông nghiệp, lâm nghiệp, hải sản.

Phụ lục 3: Danh mục phụ tải dịch vụ, thương mại.

Phụ lục 4: Nhu cầu điện quản lý tiêu dùng và dân cư.

Phụ lục 5: Nhu cầu điện cho các hoạt động khác.

Phụ lục 6: Danh mục trạm biến áp trung áp.

Phụ lục 7: Kết quả tính toán chế độ lưới điện trung áp các giai đoạn.

Phụ lục 8: Khối lượng xây dựng, cải tạo đường dây trung áp.

Phụ lục 9: Khối lượng xây dựng, cải tạo trạm biến áp trung áp.

Phụ lục 10: Khối lượng xây dựng, cải tạo đường dây hạ áp.

Phụ lục 11: Bảng tính phân tích kinh tế.

C. PHẦN BẢN VẼ

1. Bản đồ địa lý lưới điện trung áp:

Thể hiện vị trí, tên các trạm nguồn, trạm biến áp trung áp, các tuyến dây trung áp sau các trạm 110kV.

2. Sơ đồ nguyên lý lưới điện trung áp sau các trạm 110kV:

Thể hiện tên, công suất trạm nguồn, các trạm biến áp trung áp, tiết diện, chiều dài các tuyến dây trung áp.

3. Bản đồ chi tiết lưới điện hạ áp sau các trạm biến áp trung áp:

Thể hiện vị trí, tên các trạm biến áp trung áp, các tuyến đường dây trục hạ áp sau các trạm biến áp trung áp (Tỷ lệ từ 1:2000 đến 1:10000).

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 43/2013/TT-BCT

Hanoi, December 31, 2013

 

CIRCULAR

REGULATIONS ON CONTENT, SEQUENCE, PROCEDURES FOR FORMULATION, ASSESSMENT, APPROVAL AND ADJUSTMENT TO ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Pursuant to the Law on Electricity dated No. 28/2004/QH11 dated December 03, 2004; Law on amendments to the Law on Electricity No. 24/2012/QH13 dated November 20, 2012;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2012/NĐ-CP dated November 12, 2012 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of The Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to the Government’s Decree No. 137/2013/NĐ-CP dated October 21, 2013; detailing the implementation of a number of articles of the Law on Electricity and the Law on amendments to the Law on Electricity;

At the request of Director General of the General Department of Energy;

The Minister of Industry and Trade promulgates the Circular defining content, sequence and procedures for formulation, assessment, approval and adjustment to the electricity development planning.

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Governing scope

This Circular regulates:

1. Content, sequence and procedures for formulation, assessment and approval for national electricity development planning and electricity development planning of central-affiliated cities and provinces;

2. Content, sequence and procedures for formulation, assessment, approval and adjustment for national electricity development planning and electricity development planning at levels of central-affiliated cities and provinces;

3. Responsibilities for management and monitoring of electricity development planning at all levels;

Article 2. Regulated entities

This Circular applies to:

1. Competent state agencies that are responsible for organizing formulation, assessment, approval and management of the implementation of electricity development planning at all levels;

2. Consultants that formulate electricity development planning at all levels;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Electricity generating units, transmission network operators and electricity distribution units;

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, some terms are construed as follows:

1. Electricity development planning means electricity planning including the following levels:

a) National electricity development planning;

b) Electricity development planning at levels of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provincial electricity development planning) include two components: 110kv system development planning and detailed development planning for medium, low-voltage grids after 110kv stations;

2. Cycle of planning means the cycle of time that a planning is renewed.

3. Planning stage means the period of time between two planning cycles within established planning project.

4. Planning consultant means a professional consultant that is granted the license to operate in electricity development planning consultancy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Medium and small electricity source means a power plant with capacity from 50MW and under;

Article 4. General principles in electricity development planning

1. Agencies that is responsible for formulating electricity development planning at all levels;

a) The Ministry of Industry and Trade shall be responsible for formulating national electricity development planning;

b) People’s committees of provinces shall be responsible for formulating provincial electricity development planning;

2. Cycle of formulation and planning stage

a) Electricity development planning is formulated in a cycle of ten years once for ten-year planning stage and a vision to the next ten years;

b) Electricity development planning is updated and adjusted once in a cycle of five years or before the deadline to meet requirements for changes of socio-economic development.

3. Scope of national electricity development planning project including planning for large electricity sources and +220kv electricity transmission network (from 220KV and over) for the planning stage, and the determination of the lists of large electricity source projects and +220kv transmission network shall be implemented in planning stage.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Component of the 110kv electricity system development planning comprises planning for 220kv substations to feed electricity to provinces, 110kv grid planning, medium and small electricity sources, total quantity of medium-voltage lines/ total amount (KVA) of distribution substations;

5. Electricity development planning must be established for approval in the final year of the planning stage. Planning shall be updated, adjusted every five years and formulated for approval in the fifth year of the previous planning stage.

6. Electricity development planning must guarantee to meet demand for electricity during planning stage.

7. National electricity development planning must determine objectives, orientation, solutions, policies, lists of large electricity source projects and +220kV electricity transmission system to be developed in planning stage.

8. Electricity development planning must have objectives, orientation, solutions, policies, and lists of medium and small electricity source projects, +220kV substations feeding electricity to provinces, 110kv electricity system and electricity distribution network in the administrative division in planning stage.

9. Transmission network in provincial electricity development planning must conform to national electricity development planning.

10. The volume of medium and low-voltage grid in the component of the detailed planning for medium and low-voltage grid development behind 110kv stations must conform to component of 110kv electrical system development planning.

11. Any planning consultant that has license to operate in the field of electricity development planning at a particular level shall be permitted to preside over the formulation of electricity development planning at such level.

12. Any state agency that has competence to approve electricity development planning at a particular level shall be responsible for making decision on adjustments and supplements to the planning at such level.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The Ministry of Industry and Trade shall be responsible for approving component of 110kv electrical system development planning;

b) The Minister of Industry and Trade shall authorize president of the province's People’s committee to give approval, make adjustments and supplements to the component of the detailed planning for medium and low voltage grid development behind 110kv stations.

14. National and provincial electricity development planning must be formulated on the basis of socio-economic development planning, in conformity with primary energy source planning for power generation including new sources, renewable sources, electricity planning and other relevant planning.

15. Only electrical projects within the list of projects under newly approved planning are permitted to get connected to the national electricity system.

16. Investment in any electricity generation and grid development project under planning not yet supplemented or adjusted shall not be facilitated.

Chapter 2.

CONTENT, SEQUENCE AND PROCEDURES FOR FORMULATION, ASSESSMENT AND APPROVAL FOR ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Section 1: CONTENT, SEQUENCE AND PROCEDURES FOR FORMULATION, ASSESSMENT AND APPROVAL FOR NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Article 5. Content of national electricity development planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Current conditions of the national electricity system and assessment of performance of national electricity development planning of previous stage;

2. Current conditions and forecasts about socio-economic development in planning stage;

3. Input parameters for planning and criteria for the planning stage;

4. Forecasts about demand for electricity by province, region and across the country in planning stage;

5. Assessment of primary energy sources, exploitability, potential importation and exportation of energy; assessment of exchange of electricity between regions; forecasts about fuel price for electricity production;

6. Large electricity source development program;

7. +220kv electricity transmission system development program

8. Program for connection of grid with countries in the region;

9. Orientation and criteria for development of distribution grid (110kv, medium- and low-voltage);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11. Orientation for development of new energy sources and renewable energy sources;

12. Model of electricity sector management organization;

13. Compilation of investment volume and expected demand for investment capital for the planning stage;

14. Assessment of socio-economic outcomes of national electricity development program;

15. Policies on environmental protection and sustainable development of national electricity development;

16. Total demand for land use for electrical works;

17. Planning implementation mechanism includes mechanism for organization, implementation, finance and electricity price;

18. Conclusions and proposals

(Detailed content of the national electricity development planning project prescribed in Appendix I enclosed herewith)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Twelve months at the latest before the previous cycle of planning ends, the General Department of Energy shall organize formulation and submission of the cost estimates for next planning to the Minister of Industry and Trade for approval.

2. Based on approved outline and cost estimates, the Department of Planning shall preside over and cooperate with the Department of Finance in registering state budget capital for the formulation of national electricity development planning.

3. Expenses for the formulation, assessment and announcement of national electricity development planning are determined by limit and unit price promulgated by the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade.

Article 7: Sequence and procedures for formulation of national electricity development planning

1. Based on capital plan approved for the formulation of national electricity development planning, the General Department of Energy shall organize selection of planning consultant and make submission to the Minister of Industry and Trade for approval

2. The planning consultant shall carry out formulation of national electricity development planning according to approved planning outline and time limit for delivery; Detailed content of national electricity development planning project is prescribed in Article 5 hereof.

3. During the formulation of planning, the planning consultant shall be responsible for collecting suggestions from People’s committees of provinces on positions of power plants and 500kv substations expected to develop in the administrative division of provinces during the planning stage. Within 30 working days since receipt of written request for suggestions from the consultant on planning positions, the province’s People’s committee must issue a written response.  If the province’s People’s committee has not issued a written response after this time, it is deemed the province's People’s committee has agreed on planned positions of power plants, 500kv substations expected to develop in the administrative division of provinces during the planning stage as proposed by the consultant.

4. After the draft planning project is completed, the planning consultant shall be responsible for submitting the draft to Vietnam Electricity (EVN), Vietnam National Oil and Gas Group (PVN), Vietnam National Coal – Mineral Industry Holding Corporation Limited (VINACOMIN), regional Power Corporations (PCs) and National Power Transmission Corporation (NPT) for comments and completion before it is sent to the General Department of Energy for assessment, reports to the Minister of Industry and Trade for review and submission to the Prime Minister for approval.

Article 8: Sequence, procedures for assessment and approval for national electricity development planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Upon receipt of adequate documentation, the General Department of Energy shall make submission to the Minister of Industry and Trade for decision on the establishment of an Assessment Council for national electricity development planning.

The Assessment Council for national electricity development planning is comprised of undersecretary of the Ministry of Industry and Trade as president, head of the General Department of Energy as vice- president; relevant units from the Ministry of Industry and Trade, relevant ministries, economic groups such as EVN, PVN, VINACOMIN, National Power Transmission Corporation and some independent reviewers (if necessary) as members.

The Assessment Council for national electricity development planning is permitted to hire a consultant to conduct appraisal of the planning project. Budget for employment of consultants, independent reviewers is taken from the planning assessment budget approved by competent authorities.

3. Time for assessment shall not exceed 90 working days since the establishment of the Assessment Council for national electricity development planning.

4. During the assessment of the planning project, the General Department of Energy shall be responsible for organizing collection of suggestions from relevant ministries, departments for compilation in preparation for reports.

The planning consultant shall be responsible for formulating and making submission of the strategic environment assessment report to the Ministry of Natural Resources and Environment for approval before the Ministry of Industry and Trade submits the planning project to the Prime Minister for approval.

5. After receipt of official comments in writing from the ministries, regulatory bodies and local governments relating to the planning project, and in reliance on suggestions from the Assessment Council, independent reviewers, the General Department of Energy shall be responsible for asking the consultant to make amendments, supplements to complete the project.

6. Within 15 working days since the planning project is completed, the General Department of Energy shall be responsible for drafting the statement through members of the Assessment Council and compiling reports to the Minister of Industry and Trade for submission to the Prime Minister for approval.

7. Documentation to be submitted to the Prime Minister for approval includes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Draft decision on approval for the planning;

c) Five sets of completed planning projects;

d) 15 summary reports of the planning project;

dd) Written agreement issued by the province's People's committee on planned positions of power plants and 500kv substations expected to develop in the administrative division of provinces.

e) Written contribution of suggestions from relevant ministries and departments;

Section 2: CONTENT, SEQUENCE AND PROCEDURES FOR FORMULATION, ASSESSMENT AND APPROVAL FOR PROVINCIAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Article 9. Content of provincial electricity development planning

1. Component of 110kv electricity system development planning includes some information as follows:

a) Current conditions of provincial electricity development and assessment of performance of provincial electricity development planning in the previous stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Input parameters for planning and criteria for the planning stage;

d) Forecasts about demand for electricity by provincial-affiliated district, commune, and city in planning stage;

dd) Development planning for medium and small electricity sources in the administrative division of provinces, 220kv substations feeding electricity to provinces;

e) Connection of electrical grid to nearby provinces;

g) Supply-demand balance of provinces on an annual basis in planning stage;

h) 110kv grid development program;

i) Total volume of lines and medium-voltage substations in need of construction in planning stage;

k) Electricity supply planning for remote areas and islands without connection to grid;

l) Policies on environmental protection and sustainable development of provincial electricity development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

n) Compilation of investment volume and expected demand for investment capital for the planning stage;

o) Assessment of socio-economic outcomes of provincial electricity development plan;

p) Planning implementation mechanism includes mechanism for organization, implementation and finance;

q) Conclusions and proposals

(Detailed content of component of 110kV electricity system development planning is prescribed in Appendix II enclosed herewith).

2. Component of the detailed development planning for medium and low-voltage grids behind 110kv stations includes some information as follows:

a) Current conditions of medium-voltage grid within coverage of electricity supply by 110kv stations under planning;

b) Calculation of demand for capacity and electrical energy, balance of capacity of 110kv stations through the years in planning stage;

c) Detailed chart of medium-voltage grid and distribution substations behind 110kv stations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Total volume of medium-voltage grid and estimated volume of low-voltage grid in need of construction in planning stage;

c) Total demand for land use for electrical works;

g) Total demand for investment capital for each medium-and low-voltage level;

h) Policies on environmental protection and sustainable development of medium- and low-voltage grid development;

i) Assessment of socio-economic outcomes of electricity development plan;

k) Planning implementation mechanism;

l) Conclusions and proposals

(Detailed content of component of the detailed development planning for medium-and low-voltage grids behind 110kv stations is prescribed in Appendix III enclosed herewith).

Article 10: Sequence, procedures for formulation and approval for outline and cost estimates for provincial electricity development planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on approved outline and cost estimates, functional units affiliated to the province’s People’s committee shall be responsible for registering state budget capital for the formulation of provincial electricity development planning.

3. Expenses for the formulation, assessment and announcement of provincial electricity development planning are determined by limit and unit price promulgated by the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade.

Article 11: Sequence and procedures for formulation of provincial electricity development planning

1. Component of 110kv electricity system development planning:

a) Based on capital plan approved for the formulation of component of 110kv electricity system development planning, the Service of Industry and Trade shall organize selection of a consultant for the formulation of the planning and make submission to president of the People’s committee for approval;

b) The consultant shall carry out the formulation of component of 110kv electricity system development planning according to approved planning outline and time limit for delivery. Content of component of 110kV electricity system development planning is prescribed in Clause 1, Article 9 hereof;

c) During the formulation of planning, the planning consultant shall be responsible for collecting written suggestions from the province’s Electricity Companies for completion of draft content of the planning component before making submission to the Service of Industry and Trade;

d) Consultancy unit shall be responsible for collecting written agreement from the province’s People’s Committee and planning positions of electrical works feeding electricity to provinces including medium and small electricity sources, 220kv substations feeding electricity to provinces and 110kv substations expected to develop in planning stage;

dd) Within 15 working days since receipt of written request for agreement on positions, the province’s People’s committee must issue a written response.  If the province’s People’s committee has not issued a written response after this time, it is deemed that the province's People’s committee has agreed on planned positions of power plants expected to develop in planning stage as proposed by the consultant.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) After receipt of suggestions from the district’s People’s committee, relevant departments, governmental agencies, the Service of Industry and Trade shall direct the consultant to formulate the planning, receive and explain such suggestions, complete documentation and make the report to the province’s People’s committee for submission to People’s Council or Standing Committee of People’s Council for approval before it is sent to the General Department of Energy for assessment and submission to the Minister of Industry and Trade for approval.

2. For component of detailed development planning for medium and low voltage grid behind 110kv stations:

a) Based on capital plan approved for the formulation of component of the 110kV electricity system development planning, the Service of Industry and Trade shall organize selection of a consultant for the formulation of the planning and submission to president of the People’s committee for approval;

b) The consultant shall carry out the formulation of component of the detailed development planning for medium and low voltage grids according to approved outline and time limit of delivery. Detailed content of component of the detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kv stations is prescribed in Clause 2, Article 9 hereof;

c) During the formulation of planning, the planning consultant shall be responsible for collecting written suggestions from the province’s Electricity Companies, People’s committees of relevant districts on the last draft content of component of the planning before making submission to the Service of Industry and Trade for assessment.

Article 12: Sequence, procedures for assessment and approval for provincial electricity development planning

1. For component of 110kV electricity system development planning;

g) After content of the planning component is approved by People’s Council or Standing Committee of People’s Council, the province’s People’s Committee shall complete documentation for submission to the General Department of Energy for assessment and submission to the Minister of Industry and Trade for approval.

b) Within five working days since receipt of the documentation, the General Department of Energy shall issue a written request for supplements if the planning documentation is found inadequate and ineligible.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The province’s People’s committee’s statement for approval for the planning;

- Five sets of completed planning component report;

- Ten sets of summary planning component report;

- Written approval for content of the planning component issued by the province’s People’s Council (or Standing Committee of People’s Committee);

- Written suggestions from the province’s Electricity companies, the district’s People’s committees, and relevant departments, regulatory bodies;

- Written agreement issued by the province’s People’s Committee on planned positions of electrical works that feed electricity to provinces expected to develop in planning stage;

d) Director General of the General Department of Energy shall decide the formulation of the Assessment Team for 110kv electrical system development planning. The Assessment Team is comprised of leader of the General Department of Energy as head, and relevant units affiliated to the Ministry of Industry and Trade, regional Power Corporations and National Power Transmission Corporation as members;

dd) Within 45 working days since receipt of adequate and eligible documentation, the General Department of Energy shall be responsible for carrying out assessment and making submission of the component of 110kv electricity system development planning to the Minister of Industry and Trade for approval. The General Department of Energy is permitted to employ a consultant to formulate the planning documentation for assessment. Budget for employment of consultants, independent reviewers is taken from the planning assessment budget approved by competent authorities;

e) During the assessment of the planning documentation, the General Department of Energy shall be responsible for collecting suggestions from regional Power Corporations and National Power Transmission Corporation on the province’s 110kv electrical system development planning;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessment of current conditions of local electricity development, performance of electricity development planning in the previous stage;

- Assessment of load forecasting in planning stage; proposals;

- Result of selection of plans for electricity development in planning stage, proposals;

- Feasibility of the planning component;

- Proposals for lists of electrical works, investment progress and policies on the implementation of the planning;

h) Based on assessment opinions from consultants, the Assessment Team, independent reviewers, and comments contributed by regional Power Corporations, National Power Transmission Corporation and the General Department of Energy shall be responsible for compilation and submission to the Minister of Industry and Trade for approval. In case content of the planning component fails to meet the prescribed quality, the General Department of Energy shall issue a written notice to the province’s People’s committee for supplements;

Based on opinions from the General Department of Energy, the Service of Industry and Trade shall ask the consultant to complete and submit the planning component report to the province’s People’s committee for review and dispatch to the General Department of Energy;

i) Within 15 working days since the planning component report is completed, the General Department of Energy shall complete and submit the documentation to the Minister of Industry and Trade for approval.

2. For component of detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kV stations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The Service of Industry and Trade is permitted to employ a consultant to formulate the planning documentation for approval. Budget for employment of the consultant is taken from planning assessment budget approved by competent authorities;

c) Within 15 working days since receipt of written request from the Service of Industry and Trade and documentation of component of the detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kv stations, the General Department of Energy must issue written opinions to the Service of Industry and Trade on conformity of the planning for supplements and submission to the province’s People’s committee for approval.

Chapter 3.

CONTENT, SEQUENCE AND PROCEDURES FOR ASSESSMENT, APPROVAL AND ADJUSTMENT TO ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Section 1: CONTENT, SEQUENCE AND PROCEDURES FOR ASSESSMENT AND APPROVAL FOR NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Article 13. Authority to adjust national electricity development planning

1. Based on the written request for adjustments and supplements made by the investor in electricity source projects, transmission network, the General Department of Energy shall be responsible for conducting assessment and making the report to the Minister of Industry and Trade for consideration and submission to the Prime Minister for approval.

2. During the assessment, the General Department of Energy shall be responsible for collecting suggestions from Vietnam Electricity, regional Power Corporations and National Power Transmission Corporation and relevant ministries, departments and regulatory bodies.

Article 14. Content of adjusted national electricity development planning project in a five-year cycle

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Assessment of current conditions of the national electricity system and performance of national electricity development planning in the past five years;

2. Updated forecasts about socio-economic development in planning stage;

3. Updated forecasts about demand for electricity by province, region and across the country in every planning stage;

4. Updates on input parameters for the formulation of the planning, assessment of primary energy sources and fuel price for electricity production

5. Updates and supplements to electricity source development program;

6. Updates and supplements to +220kv transmission network development program;

7. Compilation of investment volume and demand for investment capital for the remaining years of the planning stage;

8. Assessment of socio-economic outcomes of national electricity development program;

9. Updates and supplements to planning implementation mechanism;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Content of adjusted national electricity development planning project not according to cycle

The adjusted national electricity development planning project in a five-year cycle includes the following main issues:

1. Legal foundations and necessity of adjustments and supplements to the planning;

2. Scale, progress and main parameters of the project in need of adjustments and supplements to the planning;

3. Assessment of effects of adjustments and supplements to the project on electrical grids;

4. Comprehensive solutions to electricity sources, grids in the area in need of adjustments to ensure supply of electricity;

5. Assessment of socio-economic outcomes of supplemented, adjusted project;

6. Conclusions and proposals;

Article 16: Sequence and procedures for formulation and approval for outline and cost estimates for adjusted national electricity development planning according to five-year cycle

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Based on approved outline and cost estimates, the Department of Planning shall preside over and cooperate with the Department of Finance in registering state budget capital for the adjustment to national electricity development planning.

3. Expenses for the formulation, assessment and announcement of the adjustment to national electricity development planning according to the five-year cycle are determined by limit and unit price promulgated by the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade.

Article 17: Sequence and procedures for formulation of adjusted national electricity development planning according to five-year cycle

1. Based on capital plan approved for the adjustment to national electricity development planning, the General Department of Energy shall organize selection of consultant for the formulation and adjustment to the planning and make submission to the Minister of Industry and Trade for approval.

2. The consultant shall carry out formulation and adjustment to national electricity development planning project according to approved planning outline and time limit of delivery; Detailed content of adjusted national electricity development planning project according to five-year cycle is prescribed in Article 14 hereof.

3. During the formulation and adjustment to the planning project, the consultant shall be responsible for collecting suggestions from the province’s People’s committee on planned positions of power plants and 500kv substations expected to develop in the administrative division of provinces. Within 30 working days since receipt of written request for suggestions from the consultant on planned positions, the province’s People’s committee must issue a written response.  If the province’s People’s committee has not issued a written response after this time, it is deemed the province's People’s committee has agreed on planned positions of power plants, 500kv substations expected to develop in the administrative division of provinces as proposed by the consultant.

4. After the draft adjusted planning project, the consultant shall be responsible for dispatching the draft to economic groups, EVN, PVN, VINACOMIN, PCs, NPT for official instructions and completion before it is submitted to the General Department of Energy for assessment and making report to the Minister of Industry and Trade for consideration and submission to the Prime Minister for approval.

Article 18: Sequence and procedures for adjustment to national electricity development planning not according to cycle

1. Any investor that needs to make supplements and adjustments to national electricity development planning must formulate, adjust and submit the planning documentation to the General Department of Energy for assessment and reporting to the Minister of Industry and Trade and the Prime Minister for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Planning adjustment documentation includes:

a) Documents about necessity of adjustments and supplements to the planning issued by the investors;

c) Five sets of adjusted planning projects;

c) Written agreement issued by the province’s People’s committee on positions of electrical works, proposals for supplements, amendments;

d) Written records proving financial capacity, technical experience of the investors and other documents (if necessary);

4. Within 90 working days since receipt of eligible documentation, the General Department of Energy shall carry out assessment of the adjusted planning project.

5. During the assessment, the General Department of Energy shall be responsible for organizing collection of suggestions from relevant ministries, departments (if necessary) and relevant economic groups and corporations. After 15 working days since receipt of written request for suggestions from the General Department of Energy, the ministries, departments and units must issue a written response.  After this time, if the ministries, departments and units have no response, they deem agreed on the investor’s proposals for adjustments to the planning.   

6. After receipt of official opinions from the ministries, regulatory bodies, PVN, ENV, VINACOMIN and corporations relating to adjusted planning project, the General Department of Energy shall be responsible for issuing a written request to the investors for amendments, supplements and completion of the project.

7. Within 15 working days since the planning project is completed, the General Department of Energy shall be responsible for drafting the statement and making the report to the Minister of Industry and Trade for consideration and submission to the Prime Minister for decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sequence and procedures for assessment and approval for national electricity development planning according to five-year cycle are prescribed in Article 8 hereof.

Section 2: CONTENT, SEQUENCE AND PROCEDURES FOR ASSESSMENT AND APPROVAL FOR PROVINCIAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Article 20. Authority to adjust provincial electricity development planning

1. For adjustment to component of 110kv electrical system development planning: Based on the written requests for supplements and adjustments to the planning by investor in medium and small electricity source projects, and 110kv grid projects, or proposals by major clients, the province’s People’s committee shall review and make the report to the General Department of Energy for assessment and submission to the Minister of Industry and Trade for approval. During the assessment, the General Department of Energy shall be responsible for collecting suggestions from regional Power Corporations and National Power Transmission Corporation.

2. For adjustment to component of the detailed development planning for medium and low grids behind 110kv: Investor in medium-voltage projects that have proposals for adjustments shall be responsible for collecting suggestions from provincial electricity companies, People’s committees of relevant districts before making submission to the Service of Industry and Trade for assessment and submission to the province’s People’s committee for approval.

Article 21. Content of adjusted national electricity development planning project in a five-year cycle

1. Adjustment to component of 110kv electricity system development planning according to five-year cycle includes some information as follows:

a) Assessment of current conditions of the province’s electrical system and performance of 110kv electrical system development planning in the past five years;

b) Updated forecasts about the province’s socio-economic development in planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) The province’s supply-demand balance on an annual basis in planning stage;

dd) Design scheme of 110kv grid development includes proposals, selection of grid structure for the remaining years of the planning stage;

e) Total volume of lines, distribution substations in need of construction for the remaining years of the planning stage;

g) Compilation of investment volume and demand for investment capital for the remaining years of the planning stage;

h) Assessment of socio-economic outcomes of proposed provincial electricity development plan;

i) Conclusions and proposals

2. Adjustment to the detailed development planning for medium and low-voltage grids behind 110kv stations according to five-year cycle includes some information as follows:

a) Design scheme of medium-voltage grid behind 110kv stations to provincial-affiliated districts, communes and cities;

b) Updated lists of lines, medium- and low-voltage substations in need of construction in planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Total investment capital for each medium-and low-voltage level;

Article 22. Content of adjusted provincial electricity development planning project not according to cycle

1. Adjustment to component of 110kV electricity system development planning not according to cycle includes some information as follows:

a) Legal foundations and necessity for adjustments and supplements to the planning;

b) Scale, progress and main parameters of the project in need of adjustments and supplements to the planning;

c) Assessment of effects of adjustments and supplements to the project on the province’s electrical grids;

d) Comprehensive solutions to electricity sources, grids in the area in need of adjustments to ensure supply of electricity;

dd) Assessment of socio-economic outcomes of supplemented, adjusted project;

e) Conclusions and proposals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Legal foundations and necessity for adjustments and supplements to the planning;

b) Scale, progress and main parameters of the project in need of adjustments and supplements to the planning;

c) Assessment of effects of adjustments and supplements to the project on electrical grids behind 100kv stations;

dd) Assessment of socio-economic outcomes of supplemented, adjusted project;

dd) Conclusions and proposals

Article 23: Sequence and procedures for formulation and approval for outline and cost estimates for adjustment to national electricity development planning according to five-year cycle

1. For adjustment to provincial electricity development planning according to five-year cycle: a maximum of twelve months before the first five years of the planning cycle end, the Service of Industry and Trade shall formulate and submit the outline and cost estimates for adjustment to provincial electricity development planning to the province’s People’s committee for approval.

2. Based on approved outline and cost estimates, functional units affiliated to the province’s People’s committee shall be responsible for registering state budget capital for the adjustment to provincial electricity development planning.

3. Expenses for the formulation, assessment and announcement of the adjustment to provincial electricity development planning according to five-year cycle are determined by limit and unit price promulgated by the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Adjustment to component of 110kV electricity system development planning:

a) Based on capital plan approved for the adjustment to component of 110kV electricity system development planning, the Service of Industry and Trade shall organize selection of a consultant for the formulation and adjustment to the planning component and make submission to president of the People’s committee for approval;

b) The consultant shall carry out the formulation and adjustment to component of 110kV electricity system development planning according to approved planning outline and time limit for delivery. Adjustment to component of 110kV electricity system development planning according to five-year cycle is prescribed in Clause 1, Article 21 hereof;

c) During the formulation and adjustment to component of the planning, the consultant shall be responsible for collecting written suggestions from the province’s Electricity Companies for completion of the documentation before making submission to the Service of Industry and Trade;

d) Consultancy unit shall be responsible for collecting written agreement from the province’s People’s Committee on planned positions of electrical works feeding electricity to provinces including medium and small electricity sources, 220kV substations feeding electricity to provinces and 110kV substations expected to develop in planning stage;

dd) Within 30 working days since receipt of written request for agreement on positions, the province’s People’s committee must issue a written response.  If the province’s People’s committee has not issued a written response after this time, it is deemed that the province's People’s committee has agreed on planned positions of electricity source works feeding to provinces expected to develop in planning stage as proposed by the consultant.

e) After the consultant makes the submission of the draft adjustment to completed planning component, the Service of Industry and Trade shall conduct some intermediate steps as follows:

- Collect written suggestions from People’s committees of districts, relevant departments and regulatory bodies for completion of the report before submission is made to the province’s People’s committee;

- g) Direct the consultant to formulate the planning, receive and explain such suggestions, complete documentation and make the report to the province’s People’s committee for submission to People’s Council or Standing Committee of People’s Council for approval before it is sent to the General Department of Energy for assessment and submission to the Minister of Industry and Trade for approval.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Based on capital plan approved for the adjustment to component of the detailed development planning for medium and low-voltage grids behind 110kV, the Service of Industry and Trade shall organize selection of a consultant for the formulation and adjustment to the planning component and submission to the province’s People’s committee for approval;

b) The consultant shall carry out the formulation and adjustment to component of the detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kv stations according to approved outline and time limit of delivery. Adjustment to component of the detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kV stations is prescribed in Clause 2, Article 21 hereof;

c) During the formulation of the planning, the consultant that conducts formulation and adjustment to the planning component shall be responsible for collecting written suggestions from the province’s Electricity Companies, People’s committees of relevant districts on the last draft adjustment to component of the planning for completion of the documentation before making the submission to the Service of Industry and Trade for assessment.

Article 25: Sequence and procedures for adjustment to provincial electricity development planning not according to cycle

1. Adjustment to component of 110kV electricity system development planning:

a) Investors or the province's People's committee that need to make supplements and adjustments to component of 110kV electricity system development planning must formulate planning adjustment documentation as prescribed in Clause 1, Article 22 hereof;

b) During the formulation and adjustment to component of the planning, the investor shall be responsible for collecting written suggestions from the province’s Electricity Companies for completion of the adjustment to the component before making submission to the Service of Industry and Trade for consideration and making the report to the province’s People’s committee for issuing a written notice to the General Department of Energy for assessment and making the report to the Minister of Industry and Trade for approval;

c) Within five working days since receipt of the documentation, the General Department of Energy shall issue a written request for supplements if the planning documentation is found inadequate and ineligible.

d) Documentation of planning component adjustment:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Five sets of the planning component adjustment report;

- Written suggestions from the province’s Electricity companies, the district’s People’s committees, and relevant departments, regulatory bodies;

e) Within 45 working days since receipt of adequate and eligible documentation, the General Department of Energy shall be responsible for carrying out assessment of the documentation of planning component adjustment prior to submission to the Minister of Industry and Trade for approval.

g) During the assessment, the General Department of Energy shall be responsible for collecting suggestions from regional Power Corporations and National Power Transmission Corporation (if necessary);

2. For adjustment to component of detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kV stations:

a) Investors that need to make supplements and adjustments to component of the detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kv stations should document adjustment to the planning as prescribed in Clause 2, Article 22 hereof and make submission to the Service of Industry and Trade for assessment, submission to the province’s People’s committee for approval.

b) Planning adjustment documentation includes:

- The investor’s written request for adjustments, supplements to the planning;

- Five sets of the planning component adjustment report;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 26: Sequence and procedures for assessment and approval for adjustment to provincial electricity development planning according to five-year cycle

1. Component of 110kV electricity system development planning: Sequence and procedures for assessment and approval for adjustment to the component according to five-year cycle are prescribed in Clause 1, Article 12 hereof.

2. Component of the detailed development planning for medium and low voltage grids behind 110kV stations: Sequence and procedures for assessment and approval of adjustment to the component according to five-year cycle are prescribed in Clause 2, Article 12 hereof;

Chapter 4.

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Article 27. Management and implementation of electricity development planning at all levels

1. The General Department of Energy shall be responsible for:

a) Making announcement of national electricity development planning including approved adjusted planning;

b) Issuing written opinions on conformity of national electricity development planning with respect to electrical projects;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) On an annual basis, conducting general assessment of performance as well as impacts of the implementation of national electricity development planning to make the report to the Minister of Industry and Trade for consideration and submission to the Prime Minister;

dd) Playing a key role in helping the Minister of Industry and Trade direct the implementation of electrical projects according to the approved national electricity development planning;

2. People’s committees of central-affiliated cities and provinces shall be responsible for:

a) Making announcement of electricity development planning of central-affiliated cities and provinces including the approved adjusted planning;

b) Directing the Service of Industry and Trade to issue written suggestions on conformity of provincial electricity development planning with respect to electrical projects;

c) Directing the Service of Industry and Trade to conduct monitoring, inspection of the implementation of provincial electricity development planning in the locality;

d) On an annual basis, conducting general assessment of results and impacts of the implementation of provincial electricity development planning in the locality to make the report to the Minister of Industry and Trade;

dd) Directing the implementation of electrical projects under approved provincial electricity development planning;

3. Investor in electrical projects shall be responsible for:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Carrying out investment and construction of electrical works in accordance with approved electricity development planning;

c) On an annual basis, reporting the implementation of the project to relevant state agencies;

4. Budget for management and implementation of electricity development planning as prescribed in Point c, Point d, Clause 1 and Point c, d, Clause 2 of this Article is taken from state budget and conforms to the regulations of the Ministry of Finance and The Ministry of Industry and Trade.

Article 28. Announcement of electricity development planning

1. After electricity development planning project is approved by competent authorities, the agency charged with the formulation of planning shall direct the consultant to complete the project accompanied by an electronic file and sent to the General Department of Energy - The Ministry of Industry and Trade and the province’s People’s committee.

2. Electricity development planning at all levels is approved and announced in public by competent agencies.

3. The Ministry of Industry and Trade shall be responsible for making announcement of national electricity development planning;

4. People’s committees of central-affiliated cities and provinces shall be responsible for making public announcement of provincial electricity development planning;

Article 29. Reporting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Provincial Electricity Companies, investors in medium and small electricity sources and transmission grids shall be responsible for compiling and reporting to the Ministry of Industry and Trade the implementation of electricity development planning approved before December 20 annually.

Chapter 5.

IMPLEMENTATION

Article 30. Other types of electricity development planning

+110kv electricity development planning in special purpose economic zones is encouraged;

1. Content of electricity development planning project is prescribed in Article 5 hereof.

2. Sequence and procedures for formulation and approval for outline and cost estimates for the formulation of electricity development planning are prescribed in Article 6 hereof;

3. Sequence and procedures for the formulation of electricity development planning are prescribed in Article 7 hereof;

4. Sequence and procedures for the assessment of electricity development planning before it is submitted to the Minister of Industry and Trade for approval are prescribed in Article 8 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Relevant organizations, individuals shall be responsible for complying with electricity development planning approved by competent authorities;

2. In case any organization or individual violates provisions set out hereof, wrongly executes approved electricity development planning at all levels, depending on nature and severity of the violations, such organization or individual shall be dealt with for administrative violations, face criminal prosecution or make compensations according to the law provisions.

Article 32. Implementation

The General Department of Energy, heads of ministerial-affiliated units and other relevant organizations, individuals shall be responsible for executing this Circular within duties and authority.

Article 33. Effect

This Circular takes effect since February 15, 2014 and replaces the Minister of Industry’s Decision No. 42/2005/QĐ-BCN dated December 30, 2005 regulating content, sequence and procedures for formulation and assessment of electricity development planning./.

 

 

PP THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Le Duong Quang

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

APPENDIX I

CONTENT OF NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

 (Enclosed with the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 43/2013/TT-BCT dated December 31, 2013)

A. GENERAL EXPLANATION

Part 1.

CURRENT CONDITIONS OF NATIONAL ELECTRICITY AND RESULTS OF PERFORMANCE OF PREVIOUS ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING

Chapter 1.

CURRENT CONDITIONS OF NATIONAL ELECTRICITY

1.1. Current conditions of electricity consumption and electricity supply sources

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Statistical reports and assessment of the previous stage’ electricity consumption:

+ By type of electricity consumption households;

+ By electricity company;

+ By region and across the country

- Analysis of daily, weekly, quarterly and yearly load profile by region and across the country;

- Assessment of effects of cost-effective energy use program on demand for electricity;

1.2. Current conditions of electricity supply sources;

- Statistical reports on electricity production by form of electricity generation, form of fuel and by owner (GENCOs, IPP, BOT...);

- Operation of electricity sources (conditions of equipment, fuel consumption rate, incidents, effects on the environment...), proportion of electricity used by power plants;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Assessment of operation of electricity sources participating in the market;

1.3. Current conditions of transmission and distribution grids;

a) Analysis, assessment of structure, capacity for exploitation and operation of transmission and distribution grids;

b) Current conditions of voltage rating and capacity coefficient (Cosj) at nodes of transmission network

c) Technical assessment of operation of electricity system (short-circuit current, static, dynamic steady state, reliability, electricity supply safety and electrical energy quality...);

d) Analysis and assessment of transmission and exchange of electrical energy between regions, problems to transmission network;

dd) Assessment of technical and non-technical losses at stages of transmission and distribution of electricity;

e) Analysis and assessment of interconnection with countries in the region;

Chapter 2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1. Conduct assessment and comparisons between actual demands against predicted demand for electricity;

2.2. Assess the implementation of electricity source development program;

2.3. Assess the implementation of electrical grid development program;

2.4. Conduct compilation and assessment of investment capital mobilization for the construction of electrical works;

2.5. Conduct general assessment of the implementation of previous planning, main advantages and disadvantages, causes and experiences learnt;

Part 2.

SOCIO—ECONOMIC SITUATIONS

Chapter 3.

OVERVIEW OF SOCIO—ECONOMIC SITUATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Geographic, climatic and hydrological characteristics:

b) Overview of socio-economic situations;

- Vietnam’s economic development from the previous planning stage;

+ National budget, foreign exchange rates and inflation rate;

+ Gross Domestic Product (GDP) of individual economic sectors by province and growth rate;

+ Average GDP per capita;

+ GDP structure

- Scenario of socio-economic development in planning stage:

+ Scenarios of socio-economic development by economic sector, region in planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2. Overall analysis of Vietnam's energy system;

a) Correlation between energy and economy in the previous planning stage;

b) Overview of demand and supply in energy in the previous planning stage;

c) Balance of energy in planning stage, and orientation for development of energy and fuel for the next ten years;

- Forecasts about demand for energy in long-term planning;

- Balance of energy in planning stage taking into account exchange of energy with regional countries;

Part 3.

NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING PROGRAM IN PLANNING STAGE

Chapter 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1. Criteria for planning:

a) Load forecasting;

b) Construction of electricity source development program (large, medium, small electricity sources, new and renewable energy sources...);

c) Electrical grid development program construction (transmission and distribution network);

d) Economic – financial criteria

4.2. Criteria and input parameters for calculation:

a) Parameters, criteria for calculating load forecasting;

b) Parameters, criteria for calculating electricity source development program (large, medium, small electricity sources, new and renewable energy sources...);

c) Parameters, criteria calculating electrical grid development program (transmission and distribution network);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 5.

FORECASTS ABOUT DEMAND FOR ELECTRICITY

5.1. Introduction about models and method of forecasting demand for electricity

5.2. Selection of models and method of forecasting demand for electricity in conformity with Vietnam's circumstance;

5.3. Forecasts about demand for electricity for planning stage:

a) Forecasts about demand for capacity and electrical energy:

- By Power Corporations in the North, the Middle and the South;

- By region and nation-wide;

b) Forecasts about demand for capacity and electricity across the country for milestone years of the planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Cost-effective energy use programs:

a) Assessment of the implementation of cost-effective energy use programs:

b) Objectives of cost-effective energy use programs;

c) Forecasts about efficiency of cost-effective energy use programs;

5.5. Compilation of loads:

a) Compilation of loads at the nodes of +220kv transmission network for the milestones of planning;

b) Compilation of loads by region, across the system for the milestones of planning;

5.6. Statistical reports on demand for electricity in a number of countries in the world and in the region

5.7. Conclusions and proposals for electrical loading plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PRIMARY ENERGY FOR ELECTRICITY GENERATION

6.1. Current conditions of use of primary energy for electricity production:

a) Current conditions of use and exploitation of hydro-power;

b) Current conditions of use of coal for electricity production;

c) Current conditions of use of gas and oil for electricity production;

dd) Current conditions of use of uranium for electricity production;

dd) Current conditions of use of new and renewable energy for electricity production:

6.2. Potential sources of primary energy in the country, prospective importation of energy for electricity production and exchange of electricity with neighboring countries;

6.2.1. Potential sources of hydro-power:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Feasibility of importation of hydro-power in planning stage.

6.2.2. Potential sources of coal for electricity production:

a) Exploitation of coal by stage;

b) Possible amount of domestic coal supplied to electricity generation;

c) Assessment of possibilities of coal importation;

6.2.3. Potential sources of gas for electricity production in planning stage:

a) Exploitation of gas by stage;

b) Possible amount of domestic coal supplied to electricity generation;

c) Assessment of possibilities of forming a gas pipeline in the region and importation of gas for electricity production in Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Oil reserves and possibilities of exploitation of crude oil by stage;

b) Assessment of potential sources of oil supplied to electricity generation;

6.2.5. Assessment of Uranium reserves in Vietnam and potential sources for electricity production in planning stage;

6.2.6. Assessment of potential geothermal heat and prospective development of geothermal power plants in planning stage:

6.3. Forecasts about types of fuel for electricity production in planning stage:

a) Methods and foundations for forecasts about fuel price;

b) Price of domestic and imported coal;

c) Price of gas;

d) Price of crude oil and oil products FO, DO;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 7.

RENEWABLE ENERGY FOR ELECTRICITY GENERATION

7.1. Potential sources of renewable energy across the country;

7.2. Possibilities of technical – economic exploitation of renewable energy sources for electricity generation;

7.2. Matters concerning incorporation of renewable energy sources into electricity system;

7.4. Orientation for development of renewable energy sources;

Chapter 8.

ELECTRICITY SOURCE DEVELOPMENT PROGRAM;

8.1. Electricity source development methodology:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Compare features of softwares and select software for the computation of electricity source development program;

8.2 Conditions for computation of electricity source development program:

a) Rank hydro-power works by investment capital;

b) Plans for supply of gas to electricity production;

c) Plans for supply of coal to electricity production;

d) Possibilities of electricity importation;

8.3. Plans for electricity source development:

a) Based on conditions of computation and use of selected software, propose a number of plans for development of electricity sources in proportion to load scenario;

b) Analyze and assess economic – technical efficiency of proposed electricity source development plans

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.4. Balance of capacity – electrical energy in proportion to load scenario;

a) Electrical energy produced by power plants and forms of power plants;

b) Electrical energy exchanged among regions;

c) Electrical energy exchanged between Vietnam and regional countries;

d) Assessment of source structures for five-year, ten-year milestones in planning stage (density of hydro-power, gas-fired thermal power, coal-fired thermal power, oil-fired thermal power and nuclear power...)

8.5. Demand for primary fuel for electricity production:

a) Demand for coal (production of domestic and imported coal);

b) Demand for gas (production of domestic and imported gas expected to be used and allocated by form of investment...);

c) Demand for types of oil;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.6. Proposed lists of electricity source works expected to develop by stage;

Chapter 9.

ELECTRICAL GRID DEVELOPMENT PROGRAM

9.1. Standards for the formulation of transmission network development program;

9.2. Methodology of formulation of transmission network development program;

9.3. Introduce softwares for electricity system analysis;

9.4. Determine plans for electrical grid development in proportion to selected scenario of electricity source development;

9.5. Calculate distribution of capacity at steady state in dry and wet seasons of grid structure methods in proportion to selected source development plans;

9.6. Conduct technical analysis of electrical grid operation (dynamic, static steady state, reliability of electricity system in proportion to grid structure plans).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.8. Conduct analysis and calculation of issues relating to integration of new energy sources, renewable energy into the grid system;

9.9. Calculate total idle capacity to make compensation for transmission network in milestone years of the planning stage;

9.10. Determine volume of transmission network in need of construction in milestone years of the planning stage;

9.11. Lists of construction works in planning stage;

9.12. Some conclusions and proposals about transmission network development program;

9.13. Orientation for development of distribution network (110kv, medium and low-voltage);

Chapter 10.

INTERCONNECTION WITH ELECTRICAL GRIDS IN THE REGION

10.1. Assess possibilities of importation and exportation of electrical energy from regional countries;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10.3. Conduct analysis of Vietnam’s electrical system interconnected with electrical systems of the countries in the region;

10.4. Conduct appropriate calculation of price of imported electricity from the countries in the region;

Chapter 11.

ORIENTATION FOR RURAL ELECTRICITY DEVELOPMENT

11.1. Characteristics of rural areas in Vietnam;

11.2. Current conditions of supply of electricity to rural areas in Vietnam;

11.3. Assess the implementation of rural electrification program in the previous planning stage;

11.4. Rural electrification program in planning stage;

11.5. Solutions for supply of electricity to remote areas inaccessible to the national grid;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 12.

MODERATION AND INFORMATION ABOUT VIETNAM’S ELECTRICAL SYSTEM

12.1. Moderation of Vietnam’s electrical system;

12.2. Vietnam’s electricity telecommunication information system

Chapter 13.

NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT INVESTMENT PROGRAM

13.1. Investment capital for electricity source works;

13.2. Investment capital for electrical grid development;

13.3. Investment capital for other work items serving electricity development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13.5. Structure of investment capital source for national electricity development;

Chapter 14.

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PROGRAM

14.1. Electricity price system

a) Determine long-term marginal cost for electricity development;

b) Conduct analysis of electricity price of the countries in the region;

c) Basic principles for the determination of electricity price in the conditions of market development in planning stage;

d) Conduct analysis of existing electricity price table of Vietnam’s electricity sector;

dd) Propose orientations for the formulation of electricity price table in planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Conduct economic assessment of master plan for national electricity development according to long-term marginal cost;

b) Determine price of national grid transmission;

14.3. Conclusions and proposals on policies ensuring the implementation of electricity development program;

Chapter 15.

MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN NATIONAL ELECTRICITY DEVELOPMENT

15.1. Environmental issues of electricity source development program;

a) Environmental issues of electricity sources;

- Hydro-power;

- Thermal power (oil, coal, gas, diesel-fired, nuclear power...);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Proposals for solutions to negative impacts on the environment;

15.2. Environmental issues of electrical grid development program and proposals for solutions to minimize negative impacts on the environment;

Chapter 16.

DEMAND FOR LAND USE FOR ELECTRICAL WORKS

16.1. Compile demand for land use for substation works;

16.2. Compile demand for land use for transmission line works;

16.3. Compile demand for land use for electricity source works;

Chapter 17.

MECHANISM FOR THE IMPLEMENTATION OF PLANNING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17.2. Management mechanism of electricity sector in Vietnam;

17.3. Propose mechanism for the implementation of electricity planning (financial, price mechanism and sector structure...);

Part 4.

CONCLUSIONS AND PROPOSALS

B. APPENDICES

I. Documents about load forecasting:

1.1. Survey figures and statistical reports serving load forecasting;

1.2. Happenings of national and regional electricity consumption structures in the previous planning stage;

a) Electricity consumption by season and sectors (industry, agriculture and services...);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3. Maximum capacity of a number of 220kv and 500kv stations;

1.4. Chart of typical seasonal and daily electricity consumption across the country;

1.5. General figures about central industrial zones;

1.6. Load profile by corporations, regions in the past years;

1.7. Growth rate data of national economies by region;

1.8. Forecasts about demand by pattern;

1.9. Detailed forecasts about consumption mode;

II. Primary documents about electricity source works expected to develop

2.1. Thermal power plants;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Sites expected to develop thermal power plants;

2.2. Hydro power plants;

a) Main specifications of hydro-power plants expected to develop;

b) Figures about hydrology, hydropower of the works;

III. Calculations of electricity source development plans

3.1. Input data of thermal-power, hydro-power plants in electricity source planning models;

3.2. Calculations of electricity source development plans

IV. Calculations of transmission network development plans

4.1. Parameters serving the calculation of steady state, analysis of system stabilization...;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.3. Lists of transmission line works and substation works expected to develop through stages;

V. Parameters and calculations of economic analysis

5.1. Input parameters serving economic analysis;

5.2. Calculations of investment capital for electricity source and grid development;

VI. Results of balance of energy

Balance of energy in Vietnam in planning stage.

C. DRAWINGS

1. Geographical map of 500-220kv electrical system across the country in planning stage;

2. Calculation chart of 500-220kV grids across the country in planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

APPENDIX II

CONTENT OF PROVINCIAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING OF THE COMPONENT OF 110KV ELECTRICAL SYSTEM DEVELOPMENT PLANNING

 (Enclosed with the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 43/2013/TT-BCT dated December 31, 2013)

A. EXPLANATION

Introduction: General introduction and legal foundations related to planning;

Chapter 1.

CURRENT CONDITIONS OF PROVINCIAL ELECTRICITY DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF PERFORMANCE OF PROVINCIAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING IN PREVIOUS PLANNING STAGE

1.1. Current conditions of provincial electricity development:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Electricity supply sources:

+ Statistical reports on installed capacity, load carrying capacity of electricity source stations from the national grid;

+ Identification of possibilities of receiving electricity from the national grid;

+ Statistical reports on independent electricity sources in operation (small hydro-power plants, renewable energy sources...);

+ Conduct analysis and compilation of independent electricity sources most likely to be exploited in the locality;

- Electrical grids;

+ Statistical reports on existing grids by voltage level, owner including cross-section, length of lines, number of stations, machines, capacity of substations

+ Statistical reports on operation of electrical grids including technical specifications and carrying loads of lines and substations by voltage level;

+ Statistical reports on problems to electrical grids in five recent years;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Statistical reports and analysis of losses of electricity in five recent years;

b) Assessment of current conditions by result of calculation:

- Calculations of capacity distribution and technical losses to medium-voltage grid for a number of typical modes such as Max capacity mode, Min capacity mode by season, formulation of general table of calculations;

- Assessment of actual state of electrical grids, actual load carrying capacity and exploitability of lines, substations; Analysis of management, operation and compilation of advantages and disadvantages of the transmission and distribution networks;

1.2. Assessment of results of performance of electricity development planning in previous planning stage:

a) Compilation of demand for electricity, growth rate, amount of electricity and investment capital in previous stage in comparison with the planning;

b) Assessment of the implementation of electricity source and grid development program;

1.3. Comments:

a) Comments on current conditions of local electrical grids, analysis and classification of substations, lines by voltage level in terms of mobilization, requirements for renovation and development;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Assessment of current conditions and mechanism of low-voltage grid management, losses and electricity price in various local areas;

d) General assessment of the performance of previous planning, main advantages and disadvantages, causes and experiences learnt;

dd) Capacity for interconnection with other countries in the region by voltage level;

Chapter 2.

CURRENT CONDITIONS AND FORECASTS ABOUT SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF PROVINCES IN PLANNING STAGE

2.1. Natural characteristics

2.2. Current socio-economic situations;

a) Achievements

Compile and assess local socio-economic development in ten recent years;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Agriculture and forestry – aquaculture;

- Industry – construction;

- Commerce - tourism

2.3. Forecasts about socio-economic development in planning stage:

Based on master socio-economic development planning, urban space planning, construction planning and industrial planning approved by competent authorities, summarize targets of socio-economic development in the locality of which the following areas must be focused:

a) Viewpoints on development;

b) Main criteria through stages;

c) Economic development orientation by sector:

- Agriculture and forestry – Aquaculture;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Services and commerce;

d) Space development orientation;

dd) Forecasts about population development;

e) Relationship between socio-economic development and electricity development;

Chapter 3.

INPUT PARAMETERS FOR PLANNING AND CRITERIA FOR PLANNING STAGE

3.1. Input parameters for the planning:

a) Economic parameters;

b) Technical specifications;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) General criteria

b) Criteria about electricity sources;

c) Criteria about electrical grids;

Based on requirements for electricity supply safety under applicable regulations, propose viewpoints and choose standards for appropriate electricity development chart design by voltage level;

Chapter 4.

FORECASTS ABOUT DEMAND FOR ELECTRICITY

4.1. Methodology and foundations for demand forecasting:

a) Introduction about demand forecasting models and plans;

b) Choice of demand forecasting models and plans in accordance with local circumstances;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Load zoning must conform to natural characteristics, existing and planned economic development zoning, electricity supply capability of existing 220kv, 110kv stations, mode of grid operation as well as planned construction of new stations in planning stage;

4.3. Calculations of demand for electricity:

Determine two plans for load growth (high growth plan, basic growth plan) by load zone. For a load zone, the following basic parameters must be determined:

a) Annual consumption capacity by provincial-affiliated district, town, city for the first ten years and the next five-year milestones in planning stage;

b) Annual demand for electricity by provincial-affiliated district, town, city for the first ten years and the next five-year milestones in planning stage;

c) Annual total demand for capacity and electricity for the first ten years and the next five-year milestones in planning stage;

4.4. Comments on calculations of demand for electricity:

Comments on satisfaction of loads by local electricity sources, sources from national grids over years of planning and proposals in terms of expertise, economics and techniques.

Chapter 5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1. Development planning for electricity generating sources in the administrative division of provinces and electricity sources from national transmission network:

a) Development planning for electricity generating sources in the administrative division of provinces:

- General planning for major electricity sources in the administrative division of provinces:

- Planning for medium and small electricity sources in the administrative division of provinces:

- Assessment of potentiality and ability to use renewable energy;

b) Sources to feed electricity to provinces from national transmission network;

5.2. Assessment of interconnection with neighboring provinces

5.3. Demand-supply balance of electrical system:

Keep balance between sources and loads by provincial-affiliated zone, annual exchange of electricity with neighboring provinces for the first ten years and the next five-year milestones in planning stage;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Designing 220kv and 110kv grid development chart:

- Propose plans for electricity development;

- Compare economic-technical criteria of the plans:

+ Losses of capacity, voltage rating, electrical energy in the electrical grid system, distribution of capacity on the lines...;

+ Economic, financial and social criteria:

- Selection of plan: Based on economic-technical criteria, social policies, select the plan for electrical grid development;

- Conduct calculations and technical inspection of the selected plan:

+ Conduct calculations of the normal mode, incident mode of the selected plan;

+ Ability to meet load demand according to high growth plan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Compile quantity of lines and 220kv, 110kv substations in need of construction in planning stage under the selected plan;

b) Orientation for medium-voltage grid development:

Orientation for development of medium-voltage grids behind 110kv stations. Then, anticipate total quantity of medium-voltage lines and medium-voltage substations in need of construction in planning stage;

Chapter 6.

PLANNING FOR FEEDING ELECTRICITY TO REMOTE AND ISLAND AREAS INACCESSIBLE TO NATIONAL GRID

6.1. Current conditions of sources feeding electricity to remote and island areas inaccessible to national grid;

6.2. Potentiality of small hydro-power plants and other forms of renewable energy;

6.3. Construction works expected to feed electricity to remote and island areas inaccessible to national grid;

6.4. Proposals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ELECTRICITY DEVELOPMENT

7.1. Environmental issues of electricity source and electrical grid development program;

7.2. Mechanism for environmental protection and sustainable development in provincial electricity development;

Chapter 8.

DEMAND FOR LAND USE FOR ELECTRICAL WORKS

8.1. Compile demand for land use for substation works, construction sites of substations;

8.2. Compile demand for land use for transmission line works, arrangement of lines;

Chapter 9.

QUANTITY FOR INVESTMENT AND DEMAND FOR INVESTMENT CAPITAL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2. Compile demand for investment capital;

Chapter 10.

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF ELECTRICITY DEVELOPMENT PROGRAM

10.1. Conditions for analysis:

a) Viewpoints, methodology of calculation;

b) Conditions, assumptions about figures for calculation;

10.2. Economic analysis:

a) Conduct analysis of economic efficiency of investment capital for the selected plan;

b) Analysis of sensibility;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 11.

MECHANISM FOR MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION OF PLANNING

11.1. Mechanism for implementation

11.2. Financial mechanism

Chapter 12.

CONCLUSIONS AND PROPOSALS

12.1. Summary of planning component content:

a) Summary of main information of the component of 110kv electrical system development planning;

b) Summary of advantages and disadvantages of electricity system, shortcomings in the management and operation from previous years, advantages to be brought about by this component.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B. APPENDIX

Appendix 1: Lists of loads for industry and construction

Appendix 2: Lists of loads for agriculture, forestry, mariculture

Appendix 3: Lists of loads for services and commerce

Appendix 4: Lists of loads for consumption and residential management

Appendix 5: Lists of loads for other activities

Appendix 6: Load reports through indirect method

Appendix 7: Lists of medium and small electricity sources in the administrative division of provinces

Appendix 8: Calculations of high-voltage grid mode over stages

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 10: Volume of construction, renovation of medium-voltage substations behind 110kv substations

Appendix 11: Volume of construction, renovation of medium-voltage lines behind 110kV substations

Appendix 12: Compilation of construction volume and investment capital

Appendix 13. Economic analysis table

C. DRAWINGS

1. Geographical map of 220-110kV electrical grid throughout the province (city) in planning stage;

2. Key diagram of 220-110kV electrical grid throughout the province (city) in planning stage;

3. Key diagram of medium-voltage outgoing feeders after 110kv stations throughout the province (city) in planning stage;

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CONTENT OF PROVINCIAL ELECTRICITY DEVELOPMENT PLANNING OF THE COMPONENT OF DETAILED DEVELOPMENT PLANNING FOR MEDIUM AND LOW-VOLTAGE GRIDS BEHIND 110KV STATIONS

(Enclosed with the Minister of Industry and Trade’s Circular No. 43/2013/TT-BCT dated December 31, 2013)

A - GENERAL EXPLANATION

Introduction: General introduction and legal foundations related to planning;

Chapter 1.

CURRENT CONDITIONS OF MEDIUM-VOLTAGE GRID

1.1. Sources feeding electricity to the areas

1.2. Electrical grids:

a) Statistical reports on existing grids by voltage level, owner including cross-section, length of lines, number of stations, machines, capacity of transformer stations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Statistical reports on problems to electrical grids in recent five years;

d) Happenings of electrical energy consumption over the years by load components;

1.3. Supply and consumption of electricity:

a) Assess supply of electricity;

b) Assess consumption of electricity;

1.4. Assessment of previous planning’s performance;

a) Compile demand for electricity, growth rate, amount of electricity and investment capital in previous stage in comparison with the planning;

b) Assess performance of previous planning;

1.5. Comments:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Advantages and disadvantages of performance of previous planning;

c) Interconnection with electrical grids in the region

Chapter 2.

GENERAL CHARACTERISTICS AND ORIENTATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

2.1. Natural characteristics

a) Geographical positions, natural characteristics

b) Topography, climate and hydrology

2.2. Current socio-economic situations;

a) Social characteristics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Development of agriculture, forestry, aquaculture, industry, construction, commerce and services

2.3. Orientation of socio-economic development;

a) Forecasts about development of population, new urban areas, rural urbanization, and economic areas;

b) Development of agriculture, forestry, aquaculture, and irrigation system serving agriculture;

c) Industrial and constructional development;

d) Other issues related to socio-economic development and electricity development;

Chapter 3.

FORECASTS ABOUT DEMAND FOR ELECTRICITY AND LOAD ZONING

3.1. Forecast figures according to 110kv electrical system development planning

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Potential factors

b) Calculations and updates on forecasts about demand for electricity

3.3. Load zoning and calculation of electricity consumption structure

Chapter 4.

DESIGNING ELECTRICAL GRID RENOVATION AND DEVELOPMENT CHART

4.1. Calculate demand for capacity and electrical energy, balance of capacity by year for the first ten years and the next five-year milestones in 110kv station planning stage;

4.2. Design chart of medium-voltage grids behind 110kv substations:

a) Basic principles of designing electricity supply chart;

b) Design chart of medium-voltage grids behind 110kv substations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 5.

MECHANISM FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ELECTRICITY DEVELOPMENT

5.1. Environmental issues of electrical grid development program;

5.2. Mechanism for environmental protection and sustainable development in electricity development;

Chapter 6.

DEMAND FOR LAND USE FOR ELECTRICAL WORKS

6.1. Compile demand for land use for substation works, construction sites of substations;

6.2. Compile demand for land use for transmission line works, arrangement of lines;

Chapter 7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Volume of construction and construction progress;

7.2. Total investment capital and sources of capital for medium-voltage and low-voltage level;

Chapter 8.

ASSESSMENT OF SCIO-ECONOMIC EFFICIENCY

8.1. Conditions for analysis:

8.2. Economic analysis:

a) Conduct analysis of economic efficiency of investment capital for the selected plan;

b) Analysis of sensibility;

Chapter 9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.1. Mechanism for implementation

9.2. Financial mechanism

Chapter 10.

CONCLUSIONS AND PROPOSALS

10.1. Summary of planning component content:

a) Summary of main information of the component of detailed development planning for medium and low-voltage grids behind 110kv substations;

b) Summary of advantages and disadvantages of distribution grid, shortcomings in the management and operation from previous years, advantages to be brought about by this component.

10.2. Conclusions and proposals

a) Compilation of difficulties in the implementation of component of detailed development planning for medium and low-voltage grids behind 110kV stations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Proposals;

B. APPENDIX

Appendix 1: Lists of loads for industry and construction

Appendix 2: Lists of loads for agriculture, forestry and mariculture

Appendix 3: Lists of loads for services and commerce

Appendix 4: Demand for electricity for consumption and residential management

Appendix 5: Lists of loads for other activities

Appendix 6: Lists of medium-voltage substations

Appendix 7. Calculations of medium-voltage grid modes over stages

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Appendix 9: Volume of construction, renovation of medium-voltage substations

Appendix 10: Volume of construction, renovation of low-voltage lines

Appendix 11. Economic analysis table

C. DRAWINGS

1. Geographical map of medium-voltage grid

Represent positions, names of source stations, medium-voltage substations behind 110kv substations;

2. Key diagram of medium-voltage grids behind 110kV substations:

Represents names, capacity of source stations, medium-voltage substations, cross-section, and length of medium-voltage lines;

3. Detailed map of low-voltage grids behind medium-voltage substations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37.453
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74