Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 06/2006/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý cạnh tranh

Số hiệu: 06/2006/ND-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 4 năm 1999;
Căn cứ Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ngày 20 tháng 8 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Quản lý cạnh tranh là tổ chức trực thuộc Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện trong thương mại quốc tế liên quan đến bán phá giá, trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ.

Cục Quản lý cạnh tranh có tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: Vietnam Competition Administration Department, viết tắt là VCAD.

2. Cục Quản lý cạnh tranh có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, được sử dụng con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật. Kinh phí hoạt động của Cục Quản lý cạnh tranh do ngân sách nhà nước cấp.

Trụ sở chính của Cục Quản lý cạnh tranh đặt tại thành phố Hà Nội và được mở các Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố khác.

Việc mở Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố khác do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục Quản lý cạnh tranh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Thương mại các văn bản quy phạm pháp luật về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành.

2. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được phê duyệt về các lĩnh vực thuộc chức năng của cơ quan quản lý cạnh tranh.

3. Phát hiện và kiến nghị cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền về những văn bản đã ban hành có nội dung không phù hợp với quy định của pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

4. Về cạnh tranh:

a) Thụ lý, tổ chức điều tra các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh để Hội đồng cạnh tranh xử lý theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức điều tra xử lý đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh khác theo quy định của pháp luật.

c) Thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ theo các quy định của pháp luật để trình Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định hoặc trình Thủ trướng Chính phủ quyết định.

d) Kiểm soát quá trình tập trung kinh tế.

đ) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, các doanh nghiệp độc quyền, về quy tắc cạnh tranh trong hiệp hội, về các trường hợp miễn trừ.

5. Về xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về chống bán phá giá, chống trợ cấp và áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

b) Thụ lý, tổ chức điều tra việc nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt nam để đề xuất áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ theo quy định của pháp luật.

c) Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp tạm thời và quyết định áp dụng các biện pháp tự vệ tạm thời theo quy định của pháp luật.

d) Báo cáo kết quả điều tra lên Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Thương mại ra quyết định áp dụng hoặc không áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện, rà soát việc chấp hành các quyết định áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

6. Phối hợp với các doanh nghiệp, Hiệp hội ngành hàng trong việc đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ của nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

8. Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng và thực thi pháp luật cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

9. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; được sử dụng tư vấn trong và ngoài nước trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của công việc theo quy định của pháp luật.

10. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

11. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách có liên quan đến các lĩnh vực cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

12. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, áp dụng các biện pháp tự vệ và bảo vệ người tiêu dùng.

13. Quản lý tổ chức, đội ngũ công chức, viên chức, tài sản, tài chính được giao theo các quy định và sự phân cấp của nhà nước.

14. Tổ chức, xây dựng cơ sở dữ liệu, quản lý và cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Thương mại giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Bộ máy giúp việc Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh:

- Ban Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh.

- Ban Giám sát và quản lý cạnh tranh.

- Ban Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

- Ban Bảo vệ người tiêu dùng.

- Ban Xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ.

- Ban Hợp tác quốc tế.

- Văn phòng.

2. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh:

- Trung tâm thông tin.

- Trung tâm đào tạo điều tra viên.

3. Các đơn vị khác trực thuộc Cục Quản lý cạnh tranh, bao gồm:

- Văn phòng đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh tại Đà Nẵng.

- Văn phòng đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cụ thể của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Các Văn phòng đại diện của Cục Quản lý cạnh tranh có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Cục

Cục Quản lý cạnh tranh có Cục trưởng và một số Phó Cục trưởng. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương mại về toàn bộ hoạt động của Cục Quản lý cạnh tranh.

Các Phó Cục trưởng, lãnh đạo Văn phòng đại diện của Cục do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Cục Quản lý cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Thương mại quyết định trong tổng số biên chế của Bộ Thương mại.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Thương mại, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.

 


Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC,
Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG 
Phan Văn Khải

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No : 06/2006/ND-CP

Ha Noi, January 9, 2006

 

DECREE

ON FUNCTIONS, DUTIES, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF VIETNAM COMPETETION ADMINISTRATION DEPARTMENT

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated 25 December 2001;
Pursuant to the Law on Competition dated December 3, 2001;
Pursuant to the Ordinance on Protection of Rights of Customers dated April 27, 1999;
Pursuant to the Ordinance on Self Defense in Importing foreign goods into Viet Nam dated May 25, 2002;
Pursuant to the Ordinance on Combat against Dumping of Goods Imported into Viet Nam dated April 29, 2004;
Pursuant to the Ordinance on Combat against Subsidy for Goods Imported into Viet Nam dated August 20, 2004;
Pursuant to the Decree No 29/2004/NĐ-CP dated January 16, 2004 by the Government on functions, duties, powers and organizational structure of the Ministry of Trade;
Upon the request of the Minister of Trade,

DECREE :

Article 1. Position and functions

1. The Vietnam Competition Administration Department shall be an organization affiliated to the Ministry of Trade, have a function of assisting the Minister of Trade to exercise the state management over the competition, combat against dumping, combat against subsidy, application of self defense measures towards goods imported into Viet Nam; protecting rights of customers; coordinating with enterprises, goods industry associations to deal with lawsuits in international trading, which are related to the breaking of prices, the subsidy and the application of self defense measures.

The Vietnam Competition Administration Department has the transaction name in English as Vietnam Competition Administration Department, which is abbreviated as VCAD.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Vietnam Competition Administration Department shall have its headquarter  located in Ha Noi City and representative offices in provinces, other cities.

The establishment of its representative offices shall be decided by the Minister of Trade.

Article 2. Duties, powers

The Vietnam Competition Administration Department shall exercise duties, powers according to the legislation on competition, combat against dumping, combat against subsidy, protection of customers’ rights and the following duties, powers:

1. To elaborate and submit to the Minister of Trade legal documents on competition, combat against dumping, combat against subsidy, application of self defense measures towards goods imported into Viet Nam, protection of customers’ rights; to organize the implementation of the legal documents after they are issued.

2. To instruct to examine, evaluate and synthesize the implementation of legal documents, approved planning, plans, programmes, projects of the work areas falling under the function of the competition administration agency.

3. To investigate and request the concerned agency(ies) to handle, within their competence, the legal documents of which the contents do not conform with the legislation on competition, combat against dumping, combat against subsidy, application of self defense measures towards goods imported into Viet Nam, protection of customers’ rights

4. With regard to competition:

a. To handle, to organize the investigation of competition cases related to limitted competition acts for the Competition Council to handle as stipulated by law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. To evaluate files of requests for being entitled to an exception according to the legislation and submit them to the Minister of Trade or to the Prime Minister for decision.

d. To supervise the process of economic centralization.

đ.To build up, to manage a system of information about dominant enterprises in the market, mono-power enterprises, competition principles applied to associations, exception cases.

5. With regard to handling cases (vu viec) of combat against dumping, combat against subsidy and application of self defense towards goods imported into Viet Nam.

a. To take the main responsibility for and coordinate with the concerned agencies to organize the implementation of the legal provisions on combat against dumping, combat against subsidy and application of self defense towards goods imported into Viet Nam.

b. To receive, to organize the investigation of the importing of foreign goods into Viet nam and propose measures of combat against dumping, combat against subsidy and self defense as stipulated by law.

c. To make request to the Minister of Trade to give decision on application of tax on combat against dumping, combat against temporary subsidy and application of self defense measures as stipulate by law.

d. To report  the results of the investigation to the Council for Handling Cases, to make a report to the Minister of Trade for decision on application or non application of measures for combat against dumping, combat against temporary subsidy and self defense towards goods imported into Viet Nam.

đ) To take the main responsibility for and coordinate with the concerned agencies to guide and review the implementation of the decisions on application of measures for combat against dumping, combat against subsidy and self defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. To handle complaints, denouncements falling under competentce and violations of the legislation on protection of customers’rights.

8. To carry out international co-operation activities in elaborating and implementing the legislation on competition, combat against dumping, combat against temporary subsidy, application of measures of self defense and protection of customers’ rights.

9. To request organizations, individual people to provide necessary information, documents for the implementation of the assigned duties; to be entitled to using local and foreign consultants in a necessary circumstance as stipulated by law.

10. To apply administrative prevention measures, administrative violation punishment forms and consequence resolving measures as stipulated by law.

11. To propagadize, to educate, to disseminate the legislation and the policies related to competition, combat against dumping, combat against subsidy, application of self protection towards goods imported into Viet Nam and protection of customers’ right.

12. To organize training, upgrading for improved professional qualification to the officials implementing management over competition, combat against dumping, combat against subsidy, application of self protection and protection of customers’ right.

13. To manage the organization, the contingent of public servants, public officials, property, finance assinged as stipulated and delegated by the State.

14. To organize, to develop a database, to manage and to provide information for state agencies, organizations, individual people having a demand for as stipulated by the legislation on competition.

15. To do other duties assigned by the Minister of Trade.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The assistant apparatus to the Head of the Vietnam Competition Administration Department:

- Committee of Limitted Competition Investigation

- Committee of Competition Supervision and Management

- Committee of Unhealthy Competition Investigation

- Committee of Customer Protection

- Committee of Handling of Combat Against Dumping, Combat Against Subsidy and Protection

- Committee of International Cooperation

- Office

2. Service delivery organizations affiliated to the Vietnam Competition Administration Department

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Center for Training of Investigators

3. Other units affiliated to the Vietnam Competition Administration Department, including:

- Representative Office in Da Nang.

- Representative Office in Ho Chi Minh City.

Functions, duties, powers and organizational structure of the units affiliated to the Vietnam Competition Administration Department shall be specified according to the decision by the Minister of Trade.

The representative offices of the Vietnam Competition Administration Department shall have their own seals and be entitled to opening an account in the State Treasury as stipulated by law.

Article 4. Leadership

The Vietnam Competition Administration Department shall have a director and a number of deputy directors. The Director of the Vietnam Competition Administration Department shall be appointed, deappointed at the proposal of the Minister of Trade and be accountable to the Minister of Trade for all the operation of the Vietnam Competition Administration Department.

The Deputy Directors, the Heads of the representative offices of the Department shall be appointed, deappointed by the Minister of Trade at the proposals of the Director of the Department and be accountable to the Director of the Department for their assigned work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The staff of the Vietnam Competition Administration Department shall be decided on among all the staff of the Ministry of Trade by the Minister of Trade

Article 6. Implementation effect

This Decree shall take effect 15 days after the date of its publishment on the Gazette. The previous provisions contrary to this Decree shall be annulled.

Artile 7. Implementation responsibility

The Minister of Trade, the minister, the heads of ministerial-level agencies, the heads of the Government-affiliated agencies, the chairmen of the People’s Committees of provinces, centrally-run cities and the Director of the Vietnam Competition Administration Department are responsible for implementing this Decree./.

 

 
Recipients:
- Central Party Secretariat;

- Prime Minister, Deputy Prime Ministers;
- Ministries, ministerial-level agencies, Government-affiliated agencies;
- People’s Councils, People’s Committees of provinces, centrally-run cities;
- Central PartyOffice and Party Committees;
- President Office;
- Ethics Council and Committees of National Assembly;
- National Assembly Office;
- Supreme People’s Court;
- Supreme People’s Procuracy;
- Central offices of associations;
- National. Public Administration Academy
- Government Office: BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC,
- Management Board of Programme 112;

- Spokeman of Prime Minister, attached departments, units, Gazette;
- Archives: Filing clerk, TCCB (5 copies)
 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decree No. 06/2006/ND-CP ngày 09/01/2006 of January 9, 2006, on functions, duties, powers and organizational structure of Vietnam Competetion Administration Department.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.690

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144