Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 961/QD-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 961/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2009 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 – 2011;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 – 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2009.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KTTH (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 – 2011 nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 – 2011 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008; phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của khu vực dịch vụ; đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ và thực hiện các cam kết gia nhập WTO trong lĩnh vực dịch vụ; góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 – 2010 và làm tiền đề cho phát triển giai đoạn tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 – 2011 cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ:

- Xây dựng chính sách chung phát triển các ngành dịch vụ phù hợp với các cam kết của Tổ chức thương mại thế giới WTO;

- Hoàn thiện chính sách về đầu tư – kinh doanh;

- Rà soát các nội dung cam kết WTO đối với dịch vụ để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp;

- Hoàn thiện hệ thống chính sách về thuế nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hoạt động có hiệu quả; tăng kim ngạch xuất khẩu, giảm nhập siêu dịch vụ.

2. Huy động và phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ nói riêng:

- Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển nhanh, bền vững các ngành dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ then chốt;

- Phát triển thị trường tài chính, tiền tệ theo hướng hiện đại; tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến trong phát triển thị trường tài chính, tiền tệ;

- Đổi mới công cụ chính sách tài chính tiền tệ và nâng cao năng lực điều hành chính sách tài chính tiền tệ; đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ;

- Thực hiện xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng có chất lượng cao.

3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ:

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển thị trường lao động, nguồn nhân lực; các chính sách về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo có hiệu quả;

- Tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu nhằm tăng dần tỷ trọng lao động được đào tạo nghề và hướng tới thị trường có yêu cầu lao động kỹ năng cao.

4. Phát triển kinh tế nói chung và dịch vụ nói riêng gắn với bảo vệ các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững.

- Khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động xây dựng và quản lý đô thị;

- Tôn tạo, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung công việc được phân công trong Phụ lục kèm theo, Thứ trưởng các Bộ, ngành có trách nhiệm trực tiếp đôn đốc chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động để đảm bảo chất lượng và tiến bộ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ để bố trí vào chương trình làm việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung liên quan.

2. Chậm nhất ngày 15 tháng 12 hàng năm, các Bộ, ngành báo cáo tiến độ thực hiện công việc được giao về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, kiểm tra và tổng hợp việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu thấy cần thiết phải bổ sung, điều chỉnh Chương trình, các Bộ, ngành chủ động đề nghị và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

PHỤ LỤC

NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011
(Ban hành kèm theo Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 – 2011 tại Quyết định số 961/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Loại văn bản

Cấp quyết định

Văn bản chỉ đạo

Thời gian hoàn thành

I

Chính sách chung

 

 

 

 

 

1

Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam đến năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chiến lược

TTCP

 

2010

2

Xây dựng và thực hiện các biện pháp phòng vệ chính đáng đối với các ngành/phân ngành dịch vụ phù hợp với các quy định của WTO

Các Bộ, ngành quản lý ngành dịch vụ triển khai thực hiện đối với lĩnh vực phụ trách

Quyết định

TTCP, Bộ trưởng

 

2009

3

Rà soát các nội dung cam kết gia nhập WTO đối với các dịch vụ thuộc lĩnh vực phụ trách và các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các quy định WTO

Các Bộ, ngành quản lý ngành dịch vụ

Quyết định

TTCP, Bộ trưởng

NQ số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007

2009

4

Chính sách và biện pháp cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đề án

TTCP, Bộ trưởng

 

2009

II

Tài chính – Hải quan – Chứng khoán

 

 

 

 

 

1

Luật Kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

 

2009, 2011

2

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm

Bộ Tài chính

Dự thảo Luật

Chính phủ

 

2010

3

Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung

Bộ Tài chính

Dự thảo Luật

Chính phủ

 

2011

4

Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kiểm toán độc lập

Bộ Tài chính

Nghị định

Chính phủ

 

2011

5

Đề án thành lập tổ chức bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Công Thương phối hợp

Đề án

Chính phủ

 

2009

6

Đề án xã hội hóa một số loại hình dịch vụ công cộng và tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công

Bộ Tài chính

Đề án

TTCP

Công văn số 246/TB-VPCP ngày 08/9/2008

2009

7

Đề án thành lập tổ chức kiểm toán Quỹ tín dụng nhân dân

Ngân hàng Nhà nước

Đề án

Thống đốc NHNN

 

2009

8

Luật Các tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

NQ số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008

2009

9

Đề án phát triển thị trường tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước

Quyết định

Thống đốc NHNN

 

2009

10

Đề án đổi mới các công cụ chính sách tiền tệ và nâng cao năng lực điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước 

Ngân hàng Nhà nước

Quyết định

Thống đốc NHNN

NQ số 23/2008/QH12 ngày 06/11/2008, NQ số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008

2009

11

Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

 

2009

12

Luật Bảo hiểm tiền gửi

Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

 

2009

13

Luật Ngân hàng Nhà nước 

Ngân hàng Nhà nước

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

NQ số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008

2009

14

Đề án phát triển Ngân hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương hiện đại

Ngân hàng Nhà nước

Báo cáo Bộ Chính trị, TTCP

TTCP, Thống đốc NHNN

 

2009

15

Đề án nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý mới tại Ngân hàng Nhà nước (gồm 02 Đề án: (i) Đề án Cơ chế tiền lương phù hợp với đặc thù hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; (ii) Đề án Cơ chế tuyển dụng sử dụng cán bộ)

Ngân hàng Nhà nước

Quyết định

Thống đốc NHNN

QĐ số 94/QĐ-NHNN ngày 16/01/2009

2010

16

Đề án khảo sát, đánh giá thực trạng, phân loại và quy hoạch tổng thể mạng lưới chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 

Ngân hàng Nhà nước

Quyết định

Thống đốc NHNN

 

2010

17

Nghị định thay thế Nghị định số 91/1999/NĐ-CP ngày 04/9/1999 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

Nghị định

Chính phủ

Công văn số 66/VPCP-TH ngày 20/01/2009, CV số 865/VPCP-TCCV ngày 12/02/2009, NQ số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, NQ số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, QĐ số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 kèm QĐ số 342/QĐ-NHNN ngày 19/02/2009

2009

18

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

Nghị định

Chính phủ

Quyết định số 1507/QĐ-NHNN ngày 25/06/2007

2009

19

Đề án đổi mới hoạt động giám sát từ xa và cập nhật thông tin báo cáo

Ngân hàng Nhà nước

 Đề án

Thống đốc NHNN

CV số 40/CV-VP ngày 31/3/2004

2009

20

Đề án thành lập ngân hàng hợp tác xã

Ngân hàng Nhà nước

 Đề án

Thống đốc NHNN

NQ số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, NQ số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, NQ số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008, QĐ số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 kèm QĐ số 342/QĐ-NHNN ngày 19/02/2009

2009, 2010

21

Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước

 Đề án

Thống đốc NHNN

 

2010

22

Đề án tuyên truyền và phát triển hoạt động tài chính quy mô nhỏ, nâng cao vai trò của hoạt động tài chính quy mô nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo

Ngân hàng Nhà nước

 Đề án

Thống đốc NHNN

 

2009

23

Nghị định thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương mại

Ngân hàng Nhà nước

Nghị định

Chính phủ

 

2009

24

Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước

Nghị định

Chính phủ

 

2009

III

Dịch vụ về pháp lý, trọng tài, hòa giải thương mại …

 

 

 

 

 

1

Soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trọng tài

Bộ Tư pháp

Nghị định

Chính phủ

 

2010

2

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực của đội ngũ trọng tài viên và các Trung tâm trọng tài

Bộ Tư pháp

Đề án

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

2010

3

Xây dựng Đề án về mô hình tổ chức hòa giải thương mại ở Việt Nam

Bộ Tư pháp

Đề án

TTCP

 

2010

4

Đề án quy hoạch nghề công chứng đến năm 2020

Bộ Tư pháp

Đề án

TTCP

 

2009

5

Xây dựng Nghị định của Chính phủ về đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP

Bộ Tư pháp

Nghị định

Chính phủ

 

2009

6

Đề án quy hoạch đội ngũ giám định tư pháp

Bộ Tư pháp

Đề án

TTCP

 

2010

7

Đề án phát triển luật sư hội nhập

Bộ Tư pháp

Đề án

TTCP

 

2009

8

Chiến lược phát triển luật sư đến năm 2020

Bộ Tư pháp

Chiến lược

TTCP

 

2010

9

Sửa đổi Luật Luật sư

Bộ Tư pháp

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

 

2011

10

Xây dựng Luật Bán đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp

Dự thảo Luật để trình Quốc hội

Chính phủ

 

2011

IV

Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

1

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn môi trường trong lĩnh vực giao thông vận tải

Bộ GTVT

Quyết định

Bộ trưởng

 

2009

2

Xây dựng Chiến lược tổng thể phát triển dịch vụ vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Bộ GTVT

Quyết định

TTCP

 

2009

3

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới

Bộ GTVT

Quyết định

Bộ trưởng

 

2011, 2012

4

Đề án quy hoạch tuyến cao tốc ven biển

Bộ GTVT

Đề án

TTCP

 

2009

5

Đề án xây dựng tuyến vận tải hành khách cao tốc ven biển

Bộ GTVT

Đề án

TTCP

 

2009

6

Quy hoạch phát triển cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Bộ GTVT

Đề án

TTCP

 

2009

7

Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc

Bộ GTVT

Đề án

TTCP

 

2009

8

Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải biển đến năm 2020

Bộ GTVT

Đề án

TTCP

 

2009

V

Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

1

Đề án Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề án

TTCP

 

2009

2

Chương trình “phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và hỗ trợ các tổ chức khoa học công nghệ công lập chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm”

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chương trình

TTCP

 

2009

3

Đề án “Thiết lập hệ thống các dịch vụ công về sở hữu công nghiệp”

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề án

Bộ trưởng

 

2011

4

Đề án “Xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất và chất lượng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2020”

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề án

TTCP

 

2009

5

Đề án “Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia” và “Quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao quốc gia”

Bộ Khoa học và Công nghệ

Đề án

TTCP

 

2010

VI

Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

1

Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm điện tử, viễn thông Việt Nam

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đề án

TTCP

 

2009

2

Xây dựng Danh mục các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đã sản xuất trong nước

Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định

Bộ trưởng

 

2009, 2010

3

Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông đến năm 2020

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đề án

TTCP

 

2009

VII

Lao động – việc làm – phát triển nguồn nhân lực

 

 

 

 

 

1

Đề án phát triển thị trường lao động ở Việt Nam đến năm 2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề án

TTCP

NQ số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006

2009

2

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chiến lược

TTCP

 

2009

3

Đề án “Đổi mới và phát triển dạy nghề giai đoạn 2008 – 2020”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định

TTCP

 

2009

4

Chiến lược 10 năm (2011 - 2020) và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) về việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiến lược

TTCP

 

2010

5

Chiến lược 10 năm (2011 - 2020) và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) về dạy nghề

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiến lược

TTCP

 

2010

6

Chiến lược 10 năm (2011 - 2020) và kế hoạch 5 năm (2011 - 2015) về giảm nghèo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiến lược

TTCP

 

2010

7

Chiến lược xuất khẩu lao động đến năm 2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chiến lược

TTCP

NQ số 25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006

2009

8

Đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2009 - 2015”

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề án

TTCP

QĐ số 12/2009/QĐ-TTg ngày 19/01/2009

2009

9

Đề án đào tạo nghề đối với bộ đội xuất ngũ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề án

TTCP

Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 23/02/2009, NQ số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008

2009

10

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề án

TTCP

Thông báo số 56/TB-VPCP ngày 20/02/2009

2009

VII

Phân phối

 

 

 

 

 

1

Đề án giám sát hệ thống phân phối, chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng

Bộ Công Thương

Đề án

TTCP

NQ số 22/2008/NQ-CP ngày 23/9/2008

2009

2

Quy hoạch phát triển một số hàng hóa thiết yếu đối với sản xuất và đời sống xã hội, trước mắt tập trung vào các mặt hàng xăng dầu, thép xây dựng, phân bón, lương thực, xi măng và thuốc chữa bệnh theo hướng gắn với Quy hoạch hệ thống sản xuất với Quy hoạch hệ thống phân phối

Bộ Công Thương chủ trì, các Bộ, ngành liên quan phối hợp

Đề án

TTCP

Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 20/04/2009

2009

IX

Xây dựng – đô thị - bất động sản – môi trường

 

 

 

 

 

1

Cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định, Quyết định

TTCP

 

2009

2

Quy hoạch tổng thể về thu gom, xử lý chất thải rắn

Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề án quy hoạch

TTCP

 

2009

3

Luật Thuế nhà, đất

Bộ Tài chính

Đề án

TTCP

 

2009

4

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựng đến năm 2020

Bộ Xây dựng

Chiến lược

TTCP

 

2010

5

Đề án phát triển thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng

Đề án

Bộ Chính trị

 

2009

6

Đề án phát triển nhà ở công vụ

Bộ Xây dựng

Đề án

TTCP

 

2009

7

Báo cáo tổng thể về các chính sách nhà ở cho các đối tượng xã hội có nhu cầu cần giải quyết

Bộ Xây dựng

Báo cáo

Bộ Chính trị

 

2009

8

Đề án quy hoạch khu dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai

Bộ Xây dựng

Đề án

TTCP

 

2009

9

Đề án Chiến lược phát triển đô thị đến năm 2025 thực hiện điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2025

Bộ Xây dựng

Đề án

Bộ Chính trị

 

2009

10

Đề án nghiên cứu phát triển các đô thị ven biển Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Xây dựng

Đề án

TTCP

 

2009

11

Đề án tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng

Đề án

TTCP

 

2009

12

Đề án xây dựng cơ chế mẫu, thí điểm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bộ Xây dựng

Đề án

TTCP

 

2009

13

Đề án thay thế vật liệu nung bằng vật liệu không nung

Bộ Xây dựng

Đề án

TTCP

 

2010

14

Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2020

Bộ Xây dựng

Chiến lược

TTCP

 

2010

15

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng

Nghị định

Chính phủ

 

2009

16

Nghị định của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng

Nghị định

Chính phủ

 

2009

17

Chiến lược phát triển công nghệ môi trường quốc gia đến năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chiến lược

TTCP

 

2011

18

Đề án bảo đảm các quyền về đất đai và bất động sản được vận động theo cơ chế thị trường, trở thành một nguồn vốn trong sản xuất, kinh doanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề án

TTCP

NQ số 22/2008/NQ-CP ngày 24/9/2008

2010

19

Đề án phát triển dịch vụ môi trường phù hợp với các quy định của WTO làm cơ sở thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề án

TTCP

Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg ngày 22/6/2007

2009

20

Đề án thực hiện xã hội hóa dịch vụ nước, phát triển ngành kinh tế nước nhiều thành phần phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề án

TTCP

 

2011

21

Đề án áp dụng phương thức chi trả cho các dịch vụ môi trường trong bảo vệ môi trường lưu vực sông, áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ, sông Đáy và sông Đồng Nai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề án

Bộ trưởng

 

2010

22

Đề án tăng cường hoạt động phục vị khí tượng thủy văn theo hướng thương mại hóa

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đề án

Bộ trưởng

 

2011, 2012

X

Văn hóa – xã hội – thể thao – du lịch

 

 

 

 

 

1

Dự thảo Nghị định về huy động nguồn lực ngoài nhà nước để đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội (văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo và thể dục, thể thao)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nghị định

Chính phủ

 

2009, 2010

2

Xây dựng cơ chế, chính sách tôn tạo, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo hướng mở rộng xã hội hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án

TTCP

 

2009, 2010

3

Các quy hoạch tổng thể và chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho trẻ em

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án quy hoạch

TTCP

 

2009, 2010

4

Đề án tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến; bảo tồn, gìn giữ và phát huy các di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án

TTCP

 

2009, 2010

5

Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích hệ thống dịch vụ tư vấn và chăm sóc người cao tuổi

Bộ Y tế

Quyết định

TTCP, Bộ trưởng

 

2009

6

Xây dựng kế hoạch truyền thông về lĩnh vực gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định

TTCP, Bộ trưởng

 

2009, 2011

 

THE PRIME MINISTER
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom Happiness
----------

No. 961/QD-TTg

Hanoi, July 3, 2009

 

DECISION

PROMULGATING THE GOVERNMENT'S PROGRAM OF ACTION FOR SERVICE DEVELOPMENT DURING 2009-2011

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Government's Resolution No. 03/2008/NQ-CP of January 11, 2008, promulgating the action program of the Government of the 2007-2011 tenure;
At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the Government's program of action for service development during 2009-2011.

Article 2. This Decision takes effect on September 1, 2009.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and chairmen of provincial-level People's Committees shall implement this Decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

Hoang Trung Hai

 

GOVERNMENT'S PROGRAM OF ACTION FOR SERVICE DEVELOPMENT DURING
2009-2011

(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 961/QD-TTg of July 3, 2009)

I. OBJECTIVES

The Government's program of action for service development during 2009-2011 aims to specify the Government's program of action in the 2007-2011 tenure, issued together with Resolution No. 03/2008/NQ-CP of January 11. 2008; develop and improve the competitiveness of the service sector; accelerate international economic integration and realize WTO accession commitments in the service sector; contribute to the successful implementation of socio-economic development tasks during 2006-2010 and serve as a premise for development in subsequent periods.

II. MAJOR TASKS

The following tasks should be performed under the Government's program of action for service development during 2009-2011:

1. Continuing formulating and perfecting mechanisms and policies to accelerate the development of the service sector:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To perfect investment and business policies;

- To scrutinize WTO commitments on services in order to amend, supplement or annul legal documents which are no longer suitable;

- To perfect the system of tax policies in order to create favorable conditions for service enterprises to operate in an effective manner; increase export turnover and reduce trade deficit in services.

2. Mobilizing and promoting domestic and overseas resources for the development of the economy in general and the service sector in particular:

- To mobilize and effectively use capital sources for quick and sustainable development of the service sector, especially key services;

- To develop modern financial and monetary markets; intensify the application of scientific advances to developing the financial and monetary markets;

- To renew financial and monetary instruments and policies and raise the capacity of regulating financial and monetary policies; to ensure financial and monetary security;

- To socialize some high-quality public services.

3. Raising the quality of human resources in the service sector:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- To enhance vocational training for guest workers in order to gradually increase the ratio of trained laborers and enter labor markets with strict requirements on skilled labor.

4. Developing the economy in general and the service sector in particular in association with protecting natural resources and the environment

- To promote investment in environmental protection; to increase the management of construction and urban administration activities;

- To restore, preserve and develop historical and cultural relics, scenic places and beauty spots for socio-economic development.

III. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

1. Based on tasks assigned in the Appendix to this Decision, ministers and heads of branches shall directly urge and instruct the implementation of this program of action so as to ensure its quality and schedule; and coordinate with the Government Office in incorporating related contents into the working agenda of the Government or the Prime Minister.

2. Ministries and branches shall send annual reports on the performance of their assigned tasks no later than December 15 every year to the Ministry of Planning and Investment for sum-up and reporting to the Prime Minister.

3. The Ministry of Planning and Investment shall monitor, examine and sum up the implementation of this program of action.

4. In the course of implementation, if seeing that this program needs to be supplemented or adjusted, ministries and branches shall proactively propose supplementations and adjustments to the Ministry of Planning and Investment for sum-up and reporting to the Prime Minister for consideration and decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER

Hoang Trung Hai

 

APPENDIX

SPECIFIC CONTENTS ON THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S PROGRAM OF ACTION FOR SERVICE DEVELOPMENT DURING 2009-2011
(To the Government's program of action for service development during 2009-2011 under the Prime Minister's Decision No. 961/QD-TTg of July 3, 2009)

No.

Contents

Agency in charge

Type of document

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Directing document

Deadline

I

General policies

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Strategy on development of Vietnam's service sector up to 2020

Ministry of Planning and Investment

Strategy

Prime Minister

 

2010

2

Formulating and applying safeguard measures in the service sector/sub-sector in conformity with WTO regulations

Ministries and branches performing line management of service sectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister and ministers

 

2009

3

Reviewing WTO accession commitments on the service sector and legal documents incompliant with WTO regulations

Ministries and branches performing line management of service sectors

Decision

Prime Minister and ministers

Resolution No. 16/2007/ND-CP of February 27, 2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Policies and measures to improve the investment-business environment

Ministry of Planning and Investment

Scheme

Prime Minister and ministers

 

2009

II

Finance - Customs - Banking -Securities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Law on Independent Audit

Ministry of Finance

Draft law for submission to the National Assembly

Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009, 2011

2

Law Amending and Supplementing the Law on Insurance Business

Ministry of Finance

Draft law

Government

 

2010

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Finance

Draft law

Government

 

2011

4

Decree guiding the implementation of the Law on Independent Audit

Ministry of Finance

Decree

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2011

5

Scheme on establishment of export credit insurance organizations

Ministry of Finance in collaboration with the Ministry of Industry and Trade

Scheme

Government

 

2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on socialization of some public services and continued renewal of operation mechanisms of public non-business units

Ministry of Finance

Scheme

Prime Minister

Official Letter No. 246/TB-VPCPof September 8, 2008

2009

7

Scheme on establishment of the People's Credit Fund Audit Organization

State Bank of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Governor of the State Bank of Vietnam

 

2009

8

Law on Credit Institutions

State Bank of Vietnam

Draft law for submission to the National Assembly

Government

Resolution No. 27/2008/QH12 of November 15, 2008

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Scheme on development of the monetary market

State Bank of Vietnam

Decision

Governor of the State Bank of Vietnam

 

2009

10

Scheme on renewing financial and monetary instruments and policies and improving the State Bank's capacity of administering monetary policy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

Governor of the State Bank of Vietnam

Resolution No. 23/2008/QH12 of November 6, 2008,and Resolution No. 30/2008/NQ-CP of December 11,2008

2009

11

Law on Safety Supervision of Banking Activities

State Bank of Vietnam

Draft law for submission to the National Assembly

Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009

12

Law on Deposit Insurance

State Bank of Vietnam

Draft law for submission to the National Assembly

Government

 

2009

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

State Bank of Vietnam

Draft law for submission to the National Assembly

Government

Resolution No. 27/2008/QH12 of November 15, 2008

2009

14

Scheme on developing the State Bank into a modern central bank

State Bank of Vietnam

Report to the Party's Political Bureau or the Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2009

15

Scheme on studying and applying a new management model in the State Bank (consisting of two schemes: (i) scheme on a salary mechanism suitable to the operation of the State Bank; and (ii) scheme on recruitment and use of employees)

State Bank of Vietnam

Decision

Governor of the State Bank of Vietnam

Decision No. 94/QD-NHNN of January 16, 2009

2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on survey and evaluation and classification of and general planning on the network of the State Bank's branches

State Bank of Vietnam

Decision

Governor of the State Bank of Vietnam

 

2010

17

Decree replacing Decree No. 91/1999/ND-CP of September 4, 1999. on organization and operation of the State Bank's Inspectorate

State Bank of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Government

Official Letter No. 66/VPCP-TH of January 20, 2009, Official Letter No. 865/VPCP-TCCV of February 12, 2009,

Resolution No. 01/NQ-CP of October 9, 2009,

Resolution No. 30/2008/NQ-CP of December 11,2008, Decision No. 167/2008/QD-TTg of December 12, 2008 and Decision No. 342/QD-NHNN of February 19, 2009

2009

18

Decree amending and supplementing Decree No. 202/2004/ND-CP of December 10, 2004, on sanctioning of administrative violations in the monetary and banking domain

State Bank of Vietnam

Decree

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision No. 1507/QD-NHNN of June 25, 2007

2009

19

Scheme on renewing off-site supervision and information updating

State Bank of Vietnam

Scheme

Governor of the State Bank of Vietnam

Official Letter No. 40/CV-VP of March 31, 2004

2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on establishment of cooperative banks

State Bank of Vietnam

Scheme

Governor of the State Bank of Vietnam

Resolution No. 01/NQ-CP of January 9, 2009,

Resolution No. 30/2008/NQ-CP of December 11, 2008, Resolution No. 30a/2008/NQ-CP of

December 27, 2008, Decision No.

167/2008/QD-TTg of December 12, 2008, and Decision No. 342/QD-NHNN of February 19, 2009

2009, 2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on developing and raising the effectiveness in the management of operation of non-bank credit institutions

State Bank of Vietnam

Scheme

Governor of the State Bank of Vietnam

 

2010

22

Scheme on propagating, developing and improving small-scale financial activities in hunger eradication and poverty alleviation

State Bank of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Governor of the State Bank of Vietnam

 

2010

23

Decree replacing Decree No. 49/2000/ND-CP on organization and operation of commercial banks

State Bank of Vietnam

Decree

Decree

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

Decree amending and supplementing Decree No. 22/2006/ND-CP on organization and operation of foreign banks' branches, joint-venture banks, wholly foreign-owned banks and representative offices of foreign credit institutions in Vietnam

State Bank of Vietnam

Decree

Government

 

2009

III

Legal services, arbitration, commercial conciliation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Drafting a decree guiding the Arbitration Law

Ministry of Justice

Decree

Government

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2010

2

Formulating a scheme on improving capabilities of arbitrators and arbitration centers

Ministry of Justice

Scheme

Minister of Justice

 

2010

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Justice

Scheme

Prime Minister

 

2010

4

Scheme on public notarization planning up to 2020

Ministry of Justice

Scheme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2009

5

Drafting a decree on asset auction to replace Decree No. 05/2005/ND-CP

Ministry of Justice

Decree

Government

 

2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on planning judicial survey staffs

Ministry of Justice

Scheme

Prime Minister

 

2010

7

Scheme on developing a contingent of lawyers for integration purposes

Ministry of Justice

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

 

2009

8

Strategy for developing a contingent of lawyers up to 2020

Ministry of Justice

Strategy

Prime Minister

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Amending the Law on Lawyers

Ministry of Justice

Draft law for submission to the National Assembly

Government

 

2011

10

Elaborating the Law on Asset Auction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Draft law for submission to the National Assembly

Government

 

2011

IV

Transport

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Perfecting the system of environmental standards in the transport domain

Ministry of Transport

Decision

Minister of Transport

 

2009

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Transport

Decision

Prime Minister

 

2009

3

Formulating and implementing a plan on training cadres and public employees to meet requirements in the new period

Ministry of Transport

Decision

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2011, 2012

4

Scheme on planning coastal expressways

Ministry of Transport

Scheme

Prime Minister

 

2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on developing a passenger transport route along the coast

Ministry of Transport

Scheme

Prime Minister

 

2009

6

Planning on the development of Tan Son Nhat airport

Ministry of Transport

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

 

2009

7

Planning on the development of an expressway network

Ministry of Transport

Scheme

Prime Minister

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Overall planning on development of sea transport up to 2020

Ministry of Transport

Scheme

Prime Minister

 

2009

V

Science and technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Scheme on the National Technology Renewal Fund

Ministry of Science and Technology

Scheme

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009

2

Program on the development of scientific and technological enterprises and support for the shift of public scientific and technological organizations to operate under the mechanism of autonomy and accountability

Ministry of Science and Technology

Program

Prime Minister

 

2009

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Science and Technology

Scheme

Minister of Science and Technology

 

2011

4

Scheme on formulating and implementing the national program on improving productivity and quality of Vietnamese enterprises up to 2020

Ministry of Science and Technology

Scheme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2009

5

Scheme on the national technology renewal fund and the national hi-tech venture fund

Ministry of Science and Technology

Scheme

Prime Minister

 

2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information and Communications

 

 

 

 

 

1

Scheme on raising competitiveness and accelerating the export of Vietnam's electronic and telecommunications products

Ministry of Information and Communications

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

 

2009

2

Elaborating a list of domestically available information technology products and services

Ministry of Information and Communications

Decision

Minister of Information and Communications

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Planning on the development of information technology and communications up to 2020

Ministry of Information and Communications

Scheme

Prime Minister

 

2009

VII

Labor-employment-human resource development

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

1

Scheme on development of a labor market in Vietnam up to 2020

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Scheme

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009

2

Strategy on human resource development up to 2020

Ministry of Planning and Investment

Strategy

Prime Minister

 

2009

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Decision

Prime Minister

 

2009

4

Ten-year (2011-2020) strategy and five-year (2011-2015) plan on employment

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Strategy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2010

5

Ten-year (2011-2020) strategy and five-year (2011-2015) plan on vocational training

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Strategy

Prime Minister

 

2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ten-year (2011-2020) strategy and five-year (2011-2015) plan on poverty alleviation

Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs

Strategy

Prime Minister

 

2010

7

Strategy on labor export up to 2020

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

Resolution No. 25/2006/ND-CP of October 9, 2006

2009

8

Scheme on supporting poor districts to accelerate labor export, contributing to fast and sustainable poverty alleviation during 2009-2015

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Scheme

Prime Minister

Decision No. 12/2009/QD-TTg of January 19, 2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Scheme on vocational training for demobilized armymen

Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs

Scheme

Prime Minister

Notice No. 58/TB-VPCP of February 23, 2009, and Resolution No. 30/2008/NQ-CP of December 11, 2008

2009

10

Scheme on vocational training for rural laborers up to 2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme

Prime Minister

Notice No. 56/TB-VPCP of February 20, 2009

2009

VIII

Distribution

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1

Scheme on supervision of the distribution system to fight counterfeit goods and protect consumers

Ministry of Industry and Trade

Scheme

Prime Minister

Resolution No. 22/2008/ND-CP of September 23. 2008

2009

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Industry and Trade in coordination with relevant ministries and branches

Scheme

Prime Minister

Notice No. 133/TB-VPCP of April 20, 2009

2009

IX

Construction-urban centers-real estate-environment

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

1

Mechanisms and policies to encourage investment in environmental protection

Ministry of Planning and Investment

Decree, Decision

Prime Minister

 

2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Overall planning on collection and treatment of solid wastes

Ministry of Construction and Ministry of Natural Resources and Environment

Planning scheme

Prime Minister

 

2009

3

Law on House and Land Tax

Ministry of Finance

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

 

2009

4

Strategy on development of human resources in the construction sector up to 2020

Ministry of Construction

Strategy

Prime Minister

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Scheme on development of the real estate market

Ministry of Construction

Scheme

Party's

Political

Bureau

 

2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme on development of public-duty houses

Ministry of Construction

Scheme

Prime Minister

 

2009

7

Overall report on housing policies for social beneficiaries

Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Party's

Political

Bureau

 

2009

8

Planning scheme on consolidated rural residential quarters in areas affected by natural disasters

Ministry of Construction

Scheme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2009

9

Scheme on development of urban centers up to 2025, according to adjusted overall orientations on the development of Vietnam's urban center system up to 2015, and a vision toward 2050

Ministry of Construction

Scheme

Party's

Political

Bureau

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009

10

Scheme on studying on the development of coastal urban centers in response to climate change

Ministry of Construction

Scheme

Prime Minister

 

2009

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Construction

Scheme

Prime Minister

 

2009

12

Scheme on formulating a model mechanism and encouraging various economic sectors to invest in urban technical infrastructure projects

Ministry of Construction

Scheme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2009

13

Scheme on replacing baked materials with non-baked materials

Ministry of Construction

Scheme

Prime Minister

 

2010

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Strategy on development of the construction industry up to 2020

Ministry of Construction

Strategy

Prime Minister

 

2010

15

Decree amending and supplementing a number of articles of Decree No. 99/2007/ND-CP on management of construction investment costs

Ministry of Construction

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Government

 

2009

16

Decree on contracts in construction activities

Ministry of Construction

Decree

Government

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

National strategy on development environmental technologies up to 2020

Ministry of Natural Resources and Environment

Strategy

Prime Minister

 

2011

18

Scheme on assurance of the mobilization of land- and real estate-related rights under the market mechanism as a capital source for production and business activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Scheme

Prime Minister

Resolution No. 22/2008/NQ-CP of September 24, 2008

2010

19

Scheme on development of environmental services in conformity with WTO commitments to serve attraction of foreign investment capital

Ministry of Natural Resources and Environment

Scheme

Prime Minister

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009

20

Scheme on socialization of water services and development of a multi-sectional water economy in conformity with the socialism-oriented market economy

Ministry of Natural Resources and Environment

Scheme

Prime Minister

 

2011

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Natural Resources and Environment

Scheme

Minister of Natural Resources and Environment

 

2010

22

Scheme on increasing meteorological and hydrological activities along the line of commercialization

Ministry of Natural Resources and Environment

Scheme

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2011. 2012

X

Culture-social affairs-sports-tourism

 

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Draft decree on mobilization of non-state sources for investment in the development of socio-cultural domains (culture, healthcare, education and training, sports and physical training)

Ministry of Planning and Investment

Decree

Government

 

2009. 2010

2

Formulating mechanisms and policies on further socializing the restoration, preservation and development of historical relics and beauty spots for economic and social development

Ministry of Culture. Sports and Tourism

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Prime Minister

 

2009, 2010

3

Overall planning and policies to support the development of cultural, recreation and entertainment establishments for children

Ministry of Culture. Sports and Tourism

Planning scheme

Prime Minister

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Scheme on restoration of historical-cultural, historical-revolutionary and war relics, preservation, maintenance and development of UNESCO-recognized natural and cultural heritages up to 2010, and a vision toward 2020

Ministry of Culture, Sports and Tourism

Scheme

Prime Minister,

 

2009, 2010

5

Formulating mechanisms and policies to encourage the development of the system of counseling and caring services for elderly people

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Decision

Prime Minister, Minister of Health

 

2009

6

Formulating a plan on communication on family-related issues

Ministry of Culture. Sports and Tourism

Decision

Prime Minister, Minister of Culture, Sports and Tourism

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2009, 2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 961/QD-TTg of July 3, 2009, promulgating the Government's Program of action for service development during 2009-2011

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.325

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.189.51
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!