Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No. 53/2010/TT-BNNPTNT of September 10, 2010, on amendment and supplement of a number of articles of Decision No.86/2005/QD-BNN Dated 26/12/2005 and the Circular No.06/2010/TT - BNNPTNT Dated 02/02/2010

Số hiệu: 53/2010/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 10/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 53/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 86/2005/QĐ-BNN NGÀY 26/12/2005 VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2010/TT - BNNPTNT NGÀY 02/02/2010

Căn cứ Nghị định 01/2008/CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH được Ủy Ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ- CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y

1. Sửa đổi khoản 23 Điều 3 như sau:

“23. Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật nhập khẩu không dùng làm thực phẩm (Mẫu 23)".

2. Bổ sung khoản 23a Điều 3 như sau:

"23a. Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm (Mẫu 23a)".

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

1. Sửa đổi khoản 7 Điều 4 như sau:

“7. Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu không dùng làm thực phẩm (Mẫu 7)".

2. Bổ sung khoản 7a Điều 4 như sau:

"7a. Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm (Mẫu 7a)".

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư Pháp;
- UBND các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng-Bộ NN&PTNT;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương;
- Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ; Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an;
- Sở NN& PTNT các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Các CQTY vùng, CCKDĐV vùng thuộc Cục Thú y;
- Chi cục Thú y các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam;
- Lưu VT, TY.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independent - Freedom – Happiness
---------

No.: 53/2010/TT-BNNPTNT

Hanoi, September 10, 2010

 

CIRCULAR

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF A NUMBER OF ARTICLES OF DECISION NO.86/2005/QD-BNN DATED 26/12/2005 AND THE CIRCULAR NO.06/2010/TT - BNNPTNT DATED 02/02/2010  

Pursuant to the Decree No.01/2008/CP dated 03/01/2008 of the Government on functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Agriculture and Rural Development, Decree No.75/2009/ND -CP dated 10/9/2009 of the Government on amendment of Article 3 of Decree No.01/2008/ND-CP dated 03/01/2008 of the Government;

Pursuant to the Ordinance on Hygiene and Food Safety No.12/2003/PL-UBTVQH passed by the National Assembly Standing Committee dated July 26, 2003;

Pursuant to the Ordinance on Veterinary Medicine No.18/2004/PL-UBTVQH passed by the National Assembly Standing Committee dated April 29, 2004;
Pursuant to Decree No.163/2004/ND-CP September  07, 2004 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Ordinance on Hygiene and Food Safety;

Pursuant to Decree No.33/2005/ND-CP of March 15, 2005 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Ordinance on Veterinary Medicine; and Decree No.119/2008/ND- CP dated 28/11/2008 of the Government amending and supplementing some Articles of Decree No.33/2005/ND-CP of March 15, 2005 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Ordinance on Veterinary Medicine;

Ministry of Agriculture and Rural Development amends and supplements some Articles of Decision No.86/2005/QD-BNN dated 26/12/2005 and Circular No.06/2010/TT-BNNPTNT on 02/02/2010 as follows:

Article 1. To amend and supplement the Decision No.86/2005/QD-BNN on 26/12/2005 of the Ministry of Agriculture and Rural Development promulgating regulations on application form for quarantine of animals, animal products; inspection of veterinary hygiene.

1. To amend Clause 23, Article 3 as follows:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 53/2010/TT-BNNPTNT of September 10, 2010, on amendment and supplement of a number of articles of Decision No.86/2005/QD-BNN Dated 26/12/2005 and the Circular No.06/2010/TT - BNNPTNT Dated 02/02/2010

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190