Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 184/2009/TT-BTC chế độ thu, nộp quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, độc quyền thăm dò

Số hiệu: 184/2009/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 184/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, LỆ PHÍ ĐỘC QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 và Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 21/01/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp lệ phí

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản phải nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản phải nộp lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích độc quyền thăm dò khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thì không phải nộp lệ phí độc quyền thăm dò đối với thời gian còn lại từ ngày giấy phép thăm dò chấm dứt hiệu lực.

Điều 2. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

a) Đối với hoạt động khảo sát: 2.000.000 đồng/1 giấy phép.

b) Đối với hoạt động thăm dò:

- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;

- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.

c) Đối với hoạt động chế biến khoáng sản: mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép.

d) Đối với hoạt động khai thác: mức thu được quy định tại biểu đính kèm Thông tư này.

đ) Khai thác tận thu: mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép.

Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên.

2. Mức thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 07/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 như sau:

a) Mức thu:

Số TT

Năm

Mức thu (đồng/ha/năm)

1

Năm thứ 1

50.000

2

Năm thứ 2

80.000

3

Năm thứ 3 và thứ 4 trở đi

100.000

b) Số tiền lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản phải nộp đối với mỗi giấy phép tính theo diện tích và thời gian ghi trên giấy phép (kể cả thời gian gia hạn của giấy phép). Để đơn giản khi tính thu, mức thu lệ phí đối với giấy phép được tính như sau:

- Giấy phép có thời hạn đến 12 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất. Trường hợp gia hạn thì khi cấp giấy phép gia hạn, mức thu được tính như sau:

+ Thời gian gia hạn đến 6 tháng thì tính mức thu bằng 1/2 mức thu của năm thứ hai;

+ Thời hạn gia hạn đến 12 tháng thì tính mức thu bằng mức thu của năm thứ hai.

- Giấy phép có thời hạn trên 12 tháng, mức thu được tính như sau:

Giấy phép có thời hạn đến 18 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất cộng với 1/2 mức thu của năm thứ 2;

Giấy phép có thời hạn đến 24 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ nhất cộng mức thu của năm thứ hai;

Trường hợp gia hạn (giấy phép có thời hạn trên 24 tháng) thì khi cấp giấy phép gia hạn, mức thu sẽ được tính như sau:

Gia hạn thêm từ 2 đến 12 tháng: tính bằng mức thu của năm thứ 3;

Gia hạn thêm trên 12 đến 18 tháng; tính bằng mức thu của năm thứ 3 cộng với 1/2 mức thu của năm thứ 3;

Gia hạn thêm trên 18 tháng: tính bằng mức thu của năm thứ 3 và năm thứ 4.

3. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.

Điều 3. Tổ chức thu, nộp lệ phí

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản có trách nhiệm tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

2. Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm thực hiện đăng ký, kê khai, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

3. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, loại, khoản, mục và tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Trường hợp ủy quyền thu thì tổ chức được ủy quyền thu lệ phí được để lại 5% số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí và nộp 95% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và Thông tư số 18/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

BIỂU MỨC THU

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
(ban hành kèm theo Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 09 năm 2009 của Bộ Tài chính)

STT

Nhóm hoạt động khai thác khoáng sản

Mức thu
(đồng/giấy phép)

1

Hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối

1.1

Có sản lượng khai thác dưới 5.000m3

1.000.000

1.2

Có sản lượng khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3

10.000.000

1.3

Có sản lượng khai thác trên 10.000 m3

15.000.000

2

Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

2.1

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và sản lượng khai thác dưới 100.000 m3/năm

15.000.000

2.2

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn trừ khoáng sản đã quy định ở mục 1 và 2.1

20.000.000

3

Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; trừ hoạt động quy định tại điểm 1 và 2 của biểu mức thu này

30.000.000

4

Hoạt động khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng

40.000.000

5

Hoạt động khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 4, 7, 8 của biểu mức thu này.

5.1

Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

40.000.000

5.2

Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

50.000.000

6

Hoạt động khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 4, 7 của biểu mức thu này

60.000.000

7

Hoạt động khai thác khoáng sản quý hiếm

80.000.000

8

Hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

100.000.000

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 184/2009/TT-BTC

Hanoi, September 15, 2009

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE COLLECTION, REMITTANCE, MANAGEMENT AND USE OF THE FEE FOR ISSUANCE OF MINING LICENSES AND THE FEE FOR EXCLUSIVE EXPLORATION OF MINERALS

THE MINISTRY OF FINANCE

Pursuant to the Government s Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the Ordinance on Charges and Fees; and Decree No. 24/2006/ND-CP of March 6, 2006, amending and supplementing a' number of articles of Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002;
Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 160/2005/ND-CP of December 27, 2005, detailing the Law on Minerals and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Minerals; and Decree No. 07/2009/ND-CP of January 21, 2009. amending and supplementing a number of articles of Decree No. 160/2005/ND-CP of December 27, 2005;
The Ministry of Finance guides the collection, remittance, management and use of the fee for the grant of mining licenses and the fee for exclusive mineral exploration as follows:

Article 1. Fee payers

1. When being issued by competent agencies mining licenses under the Law on Minerals and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Minerals, Vietnamese organizations and individuals and foreigners shall pay the fee for mining licenses under this Circular.

2. When obtaining licenses for mineral exploration issued by competent state agencies, Vietnamese organizations and individuals and foreigners shall pay the fee for exclusive mineral exploration under this Circular.

3. A fee payer that returns the exploration license or returns part of the area under exclusive mineral exploration under the license issued by a competent state agency is not required to pay the fee for exclusive mineral exploration for the remaining period, counting from the date the exploration license expires.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The fee rate for a mining license is specified as follows:

a/ VND 2,000.000/license, for survey activities.

b/ For exploration activities:

- VND 4,000,000/license, for a to be-explored area smaller than 100 ha;

- VND 10,000,000/license, for a to be-explored area of between 100 ha and 50,000 ha;

- VND 15,000,000/license. for a to be-explored area larger than 50,000 ha.

c/ VND 10,000,000/license. for mineral processing activities.

d/ For exploitation activities, fee rates are specified in the Table attached to this Circular.

e/ VND 5,000,000/license, for salvage exploitation activities.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Fee rates for exclusive mineral exploration under Decree No. 07/2009/ND-CP amending and supplementing a number of articles of Decree No. 160/2005/ND-CP of December 27, 2005, are as follows:

a/ Fee rates:

No.

Year

Fee rate (VND/ha/year)

1

First year

50,000

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80,000

3

Third and fourth years and afterwards

100,000

The payable fee amount for exclusive mineral exploration per license shall be calculated based on the area and duration indicated in the license (including the extended duration). To ensure simplicity, the fee rate for a license is calculated as follows:

- For a license with a validity duration of up to 12 months, the fee rate shall be calculated based on the fee rate applicable in the first year. Upon the issuance of an extended license, the fee rate is equal to:

+ Half (1/2) of the fee rate applicable in the second year, for an extended duration of up to 6 months;

+ The fee rate applicable in the second year, for an extended duration of up to 12 months.

- For a license with a validity duration longer than 12 months, the fee rate shall be calculated as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

For a license with a validity duration of up to 24 months, it is the fee rate applicable in the first year plus the fee rate applicable in the second year.

Upon the issuance of an extended license with a validity duration of over 24 months, the fee rate is equal to:

The fee rate applicable in the third year, for an extended duration of between 2 and 12 months:

One and a half the fee rate applicable in the third year, for an extended duration of between over 12 and 18 months;

The fee rate applicable in the third year plus that applicable in the fourth year, for an extended duration of over 18 months.

3. The fee for mining licenses and the fee for exclusive mineral exploration shall be paid in Vietnam dong. Foreign organizations or individuals that wish to pay fees in foreign currencies shall pay them at the average inter-bank foreign exchange rate announced by the State Bank of Vietnam at the time of payment.

Article 3. Fee collection and remittance

1. Agencies competent to issue mining licenses shall collect the fee for mining licenses and the fee for exclusive mineral exploration.

2. Fee-collecting agencies shall register, declare and remit fees into the state budget under the Finance Ministry's Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24,2002, guiding the law on charges and fees; Circular No. 45/2006/TT-BTC of May 25, 2006. amending and supplementing Circular No. 63/2002/TT-BTC of July 24. 2002: and Circular No. 60/2007AT-BTC of June 14, 2007, guiding a number of articles of the Tax Administration Law and guiding the Governments Decree No. 85/2007/ND-CP of May 25, 2007, which details a number of articles of the Tax Administration Law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 4. Effect

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing. This Circular replaces the Finance Ministry's Circular No. 20/2005/TT-BTC of March 16. 2005, guiding the collection, remittance, management and use of the fee for issuance of mining licenses: and Circular No. 18/2003/TT-BTC of January 10, 2003, guiding the collection, remittance, management and use of the fee for exclusive exploration of minerals.

2. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Do Hoang Anh Tuan

 

TABLE

OF FEE RATES FOR ISSUANCE OF MINING LICENSES
(Attached to the Finance Ministry's Circular No. 184/2009/TT-BTC of September 15. 2009)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Groups of mining activities

Fee rate
(VND million/license)

1

Exploitation of sand and gravel on the bed of streams:

 

1.1

Of an exploited output of under 5,000 m3

1

1.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

1.3

Of an exploited output of over 10,000 m3

15

2

Exploitation of minerals for use as ordinary construction materials, without using industrial explosive materials:

 

2.1

Exploitation of minerals for use as ordinary construction materials on an area of under 10 ha and of an exploited output of under 100,000 m3/year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2

Exploitation of minerals for use as ordinary construction, and peat, except minerals listed at Points 1 and 2.1

20

3

Exploitation of minerals for use as cement materials or ordinary construction materials, without using industrial explosive materials, except those mentioned at Points 1 and 2 of this Table

30

4

Exploitation of minerals for use as cement materials or ordinary construction materials, using industrial explosive materials; ashlar facing stones and mineral water

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Exploitation of surface minerals, except minerals listed at Points 1,2, 3, 4, 7 and 8 of this Table:

 

5.1

Without using industrial explosive materials

40

5.2

Using industrial explosive materials

50

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

7

Exploitation of precious and rare minerals

80

8

Exploitation and special and hazardous minerals

100

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 184/2009/TT-BTC ngày 15/09/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.672

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!