Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC phí năng lượng nguyên tử

Số hiệu: 116/2021/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 22/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm phí thẩm định cấp giấy phép xuất nhập khẩu chất phóng xạ

Ngày 22/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo đó, từ ngày 05/02/2022, mức phí thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ đối với các nguồn như sau:

- Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình: 3.500.000 đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị;

(Hiện hành là 7.000.000 đồng/1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị)

- Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình: 1.000.000 đồng/1 nguồn;

(Hiện hành là 2.000.000 đồng/1 nguồn)

- Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình: 500.000 đồng/1 nguồn;

(Hiện hành là 1.000.000 đồng/1 nguồn)

Thông tư 116/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/2/2022.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/2021/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 287/2016/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ), Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao nhiệm vụ cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động, chứng chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân là tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được và số tiền phí thu được (theo tỷ lệ quy định tại Điều 6 Thông tư này) vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP , Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước”.

4. Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Mục I Phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ban hành kèm theo Thông tư số 287/2016/TT-BTC như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm 7 như sau:

Số TT

Nội dung công việc thu phí

Đơn vị tính

Mức thu
(đồng)

7

Thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu chất phóng xạ

7.1

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình

1 nguồn hoặc 1 lô nguồn để sử dụng trong 1 thiết bị

3.500.000

7.2

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình

1 nguồn

1.000.000

7.3

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình

1 nguồn

500.000

b) Sửa đổi, bổ sung điểm 4 Mục “Ghi chú” như sau:

“4. Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm định lần đầu theo quy định tại Thông tư này”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2022.

2. Trường hợp các văn bản quỵ phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đàng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 116/2021/TT-BTC

Hanoi, December 22, 2021

 

CIRCULAR

on amendments to the Circular No. 287/2016/TT-BTC DATED nOVEMBER 15, 2016 OF THE MINISTER OF FINANCE providing for fees and charges in atomic energy sector, and collection, transfer, management and use thereof

Pursuant to the Law on Fees and Charges dated November 25, 2015;

Pursuant to the Law on Atomic Energy dated June 03, 2008;

Pursuant to the Law on Tax Administration dated June 13, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016 elaborating and providing guidance on implementation of certain Articles of the Law on Fees and Charges;

Pursuant to the Government’s Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020 elaborating certain Articles of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 142/2020/ND-CP dated December 09, 2020 on implementation of radiation-related affairs and provision of auxiliary services for atomic energy application;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

At the request of the Director General of Department of Tax Policy;

The Minister of Finance promulgates a Circular on amendments to Circular No. 287/2016/tt-btc dated November 15, 2016 providing for fees and charges in atomic energy sector and collection, transfer, management and use thereof.

Article 1. Amendments to Circular No. 287/2016/tt-btc dated November 15, 2016 of the Minister of Finance providing for fees and charges in atomic energy sector and collection, transfer, management and use thereof

1. Amendments to Article 3:

“The Vietnam Agency for Radiation and Nuclear Safety (affiliated to the Ministry of Science and Technology), Departments of Science and Technology of provinces or central-affiliated cities, agencies under the Ministry of Science and Technology and agencies under the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities whose assignments include issuance of licenses, operation registration, certificates in atomic energy sector and approval for plan of responding to a Radiation and Nuclear Emergency shall be responsible for collecting fees and charges in accordance with regulations herein”.

2. Amendments to Clause 2 of Article 5:

"2. The collectors must monthly declare and transfer collected fees and charges and make annual statements of fees and charges in accordance with regulations of the Law on Tax Administration and Decree No. 126/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government elaborating certain Articles of the Law on Tax Administration. The collectors shall wholly transfer collected fees and charges (according to the percentage set forth in Article 6 hereof) to state budget according to corresponding chapter, section and sub-section in the list of state budget entries."

3. Amendments to Clause 2 of Article 7:

“2. Other contents related to the collection, transfer, management and use of fees and charges, fee receipts and announcement of fee collection policies which are not provided for in this Circular shall be performed in conformity with regulations in the Law on Fees and Charges; the Government's Decree No. 120/2016/ND-CP, the Law on Tax Administration, Decree No. 126/2020/ND-CP, Decree No. 11/2020/ND-CP dated January 20, 2020 of the Government on administrative procedures for State Treasury Operations and Circular No. 303/2016/TT-BTC dated November 15, 2016 of the Minister of Finance providing for the printing, issuance, management and use of receipts of fees and charges under state budget".

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Amendments to Point 7:

No.

Description

Unit

Fee rate
(VND)

7

Fees for processing of applications for the license for import or export radioactive substances

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Radioactive source with above-average radiation hazard

1 source or 1 lot of sources for use in 1 device

3.500.000

7.2

Radioactive source with average radiation hazard

1 source

1.000.000

7.3

Radioactive source with below-average radiation hazard

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

500.000

b) Amendments to Point 4 of Section “Notes”:

“4. The fee for license renewal shall be equal to 75% of the fee for processing of an application for a license in the first time prescribed herein.”

Article 2. Implementation clauses

1. This Circular comes into force from February 05, 2022.

2. In case legislative documents referred to in this Circular are amended or replaced, the newer documents shall be applied.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be promptly reported to the Ministry of Finance for consideration./.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 116/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.545

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!