Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 101/2010/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu

Số hiệu: 101/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 101/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2010

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2009/NĐ-CP NGÀY 14/01/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; cơ quan quản lý nhà nước các lĩnh vực liên quan đến ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và thực hiện dưới hình thức dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường.

Điều 2. Danh mục hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật liệu thuộc Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư này được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

2. Căn cứ Danh mục hàng hoá ban hành kèm theo Thông tư này, đối tượng được miễn thuế nhập khẩu quy định tại Điều 1 Thông tư này thực hiện hồ sơ hải quan, thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn tại Điều 11; khoản 2, khoản 3, khoản 5 và khoản 6 Điều 101; Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Đối tượng được miễn thuế theo quy định tại Thông tư này phải thực hiện việc báo cáo, kiểm tra, quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hoá miễn thuế thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này với cơ quan hải quan thực hiện thủ tục miễn thuế theo hướng dẫn tại Điều 103 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

4. Việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ.

5. Trường hợp hàng hoá nêu tại Thông tư này do tổ chức, cá nhân nhập khẩu uỷ thác hoặc trúng thầu nhập khẩu hàng hoá để cung cấp cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này thì cũng được miễn thuế nhập khẩu.

6. Trường hợp đã được miễn thuế theo quy định tại Thông tư này nhưng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế thì người nộp thuế có trách nhiệm kê khai và nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- UBND, Sở Tài chính, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST(XNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

DANH MỤC

HÀNG HOÁ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 14 NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2009/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính)

TT

Mô tả hàng hoá

Mã số hàng hoá

1

Các loại bể chứa, két, bình chứa và các thùng chứa tương tự dùng để chứa mọi loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), bằng sắt hoặc thép, có dung tích trên 300 lít, đã hoặc chưa được lót hoặc tạo lớp cách nhiệt, nhưng chưa được lắp ráp với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

Trừ bồn chứa đến 4.000 m3, đường kính đến 57,5 m; bồn chịu áp lực và bồn chứa khí nén đến 1.000 m3, áp suất làm việc đến 100 at với tích số PV < 4.000

7309.00.00.00

2

Các loại bể chứa nước, két, bình chứa và các loại tương tự dùng để chứa các loại vật liệu (trừ ga nén hoặc ga lỏng), có dung tích trên 300 lít, bằng nhôm, đã hoặc chưa lót hoặc cách nhiệt nhưng chưa lắp ghép với thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt.

7611.00.00.00

3

Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí từ qui trình sản xuất nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc.

 

- Máy sản xuất chất khí hoặc khí dạng lỏng, có hoặc không kèm theo bộ lọc; máy sản xuất khí acetylen và các loại máy sản xuất chất khí từ qui trình sản xuất nước tương tự, có hoặc không kèm theo bộ lọc

8405.10.00.00

- Bộ phận

8405.90.00.00

4

Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén và quạt không khí hay chất khí khác; nắp chụp điều hòa gió hoặc cửa thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.

 

- Bơm chân không

8414.10.10.00

8414.10.20.00

- Máy nén sử dụng trong thiết bị lạnh

8414.30.10.00

8414.30.90.00

- Máy nén khí lắp trên khung có bánh xe di chuyển

Trừ loại có công suất đến 32 at, 18 m3/h

8414.40.00.00

 - Quạt:

8414.59.10.10

8414.59.90.10

- Loại khác

8414.80.11.00

8414.80.12.00

8414.80.19.00

8414.80.30.00

8414.80.41.00

8414.80.42.90

8414.80.49.20

8414.80.49.90

8414.80.51.00

8414.80.59.00

8414.80.91.10

8414.80.91.90

8414.80.99.00

- Bộ phận

8414.90.11.00

8414.90.12.90

8414.90.19.00

8414.90.91.10

8414.90.91.90

8414.90.99.10

8414.90.99.90

5

Máy, thiết bị dùng cho công xưởng hoặc cho phòng thí nghiệm, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò nấu luyện, lò nung sấy và các thiết bị khác) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, thanh trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, cô đặc hoặc làm mát, trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; bình đun nước nóng ngay hoặc bình chứa nước nóng, không dùng điện

 

- Máy, thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc bình đun chứa nước nóng, không dùng điện

Trừ loại sử dụng dây chuyền sản xuất dược phẩm cho gia súc, năng suất 40 – 100 kg/h, nhiệt độ sấy 70 – 80ºC

8419.19.90.00

8419.39.11.00

8419.39.19.00

8419.39.20.00

- Thiết bị chưng cất hoặc tinh cất

8419.40.10.00

8419.40.20.00

- Bộ phận trao đổi nhiệt

8419.50.10.00

8419.50.20.00

8419.50.30.00

8419.50.40.00

8419.50.90.00

- Máy hóa lỏng không khí hay các loại chất khí khác

8419.60.10.00

8419.60.20.00

- Máy và thiết bị khác

8419.89.13.00

8419.89.19.00

8419.89.20.00

- Bộ phận

8419.90.12.00

8419.90.19.00

8419.90.20.00

6

Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.

 

- Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm

8421.19.90.00

- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng

8421.21.19.00

8421.21.29.10

8421.21.29.90

8421.22.10.00

8421.22.20.10

8421.22.20.90

8421.23.11.00

8421.23.19.00

8421.23.91.00

8421.23.99.00

8421.29.10.00

8421.29.30.00

8421.29.40.00

8421.29.50.00

8421.29.90.00

- Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí

8421.31.10.00

8421.31.90.00

- Bộ phận

8421.91.20.00

8421.91.90.00

7

Máy ủi đất lưỡi thẳng, máy ủi đất lưỡi nghiêng, máy san đất, máy cạp đất, máy xúc ủi đất cơ khí, máy đào đất, máy chở đất có gàu tự xúc, máy đầm và lu lăn đường, loại tự hành.

 

- Máy đầm và xe lăn đường

Trừ xe lu tĩnh bánh lốp, bánh thép có trọng tải đến 12 tấn; xe lu rung bánh thép có trọng tải khi rung đến 10 tấn

8429.40.10.10

8429.40.10.90

8429.40.30.00

8

Máy công cụ (kể cả máy ép) dùng để gia công kim loại bằng cách rèn, gò hoặc dập khuôn; máy công cụ (kể cả máy ép) để gia công kim loại bằng cách uốn, gấp, kéo thẳng, dát phẳng, cắt xén, đột dập, hoặc cắt rãnh hình chữ V; máy ép để gia công kim loại hoặc các bua kim loại chưa được chi tiết ở trên.

 

- Máy ép thủy lực

8462.91.00.00

9

Máy công cụ (kể cả máy đóng đinh, đóng ghim, dán hoặc lắp ráp bằng cách khác) dùng để gia công gỗ, lie, xương, cao su cứng, plastic cứng hay các vật liệu cứng tương tự.

 

- Máy xẻ, lạng hay máy bóc tách

8465.96.10.00

8465.96.20.00

- Máy tiện

8465.99.30.00

8465.99.40.00

- Máy để đẽo bavia bề mặt của tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in trong quá trình sản xuất; để khắc vạch lên tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in hoặc tấm đế của tấm mạch in hay tấm mạch dây in; máy ép lớp mỏng để sản xuất tấm mạch in hay tấm mạch dây in

8465.99.50.00

- Loại khác

8465.99.60.00

8465.99.90.00

10

Bộ phận và phụ tùng chỉ dùng hay chủ yếu dùng với các loại máy thuộc các nhóm mã số hàng hoá từ 84.56 đến 84.65, kể cả gá kẹp sản phẩm hay giá kẹp dụng cụ, đầu cắt ren tự mở, đầu chia độ và những bộ phận liên kết đặc biệt khác dùng cho các máy công cụ, giá kẹp dụng cụ dùng cho mọi loại dụng cụ để làm việc bằng tay.

 

- Dùng cho máy thuộc nhóm 84.62 hoặc 84.63

8466.94.00.00

11

Máy dùng để phân loại, sàng lọc, phân tách, rửa, nghiền, xay, trộn hay nhào đất, đá, quặng hoặc các khoáng vật khác, dạng rắn (kể cả dạng bột hoặc dạng bột nhão); máy dùng để đóng khối, tạo hình hoặc tạo khuôn các nhiên liệu khoáng rắn, bột gốm nhão, xi măng chưa đóng cứng, thạch cao hoặc các sản phẩm khoáng khác ở dạng bột hoặc bột nhão; máy để tạo khuôn đúc bằng cát.

 

- Máy phân loại, sàng lọc, phân tách hoặc rửa

Trừ máy tách cát có công suất 25 m3/h – 50 m3/h

8474.10.10.00

8474.10.20.00

- Máy nghiền hoặc xay

Trừ trạm nghiền, sàng đá có công suất đến 50 tấn/h; máy nghiền bi công suất đến 6 tấn/h số vòng quay n=29,2 vòng/phút, đến 8 tấn/h với n=23,9 vòng/phút, đến 14 tấn/h với n=21,4 vòng/phút (nguyên liệu vào 0 – 0,25 mm, sản phẩm ra 0 – 074 mm); máy nghiền bột cacbonat canxi công suất đến 2,5 tấn/h, độ mịn d50 đến 2 µm, d97 đến 10 µm; máy nghiền hàm 400x600 công suất đến 10 m3/h; máy nghiền xa luân đến d = 2800 mm, công suất đến 40 kW

8474.20.11.00

8474.20.19.00

8474.20.21.00

8474.20.29.00

12

Thiết bị và phụ kiện cơ khí có chức năng riêng biệt.

 

- Máy và thiết bị cơ khí khác

Trừ máy tự động cuốn dây quạt trần có tốc độ cuốn đến 2.000 vòng/phút, động cơ 2x0,5HP, 3 pha, 220/380V, số rãnh cuốn 12 – 20, vi điều khiển; ghi quay xi măng lò đứng

8479.81.10.00

8479.81.20.00

8479.82.10.00

8479.82.20.00

8479.89.20.00

8479.89.30.00

8479.89.40.00

8479.90.20.00

8479.90.30.00

8479.90.40.00

13

Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt.

 

- Van giảm áp

8481.10.11.00

8481.10.19.00

8481.10.20.00

8481.10.90.00

- Van dùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén

8481.20.10.00

8481.20.90.10

8481.20.90.90

- Van kiểm tra (van một chiều)

8481.30.10.00

8481.30.20.00

8481.30.90.00

- Van an toàn hay van xả

8481.40.10.00

8481.40.90.00

- Thiết bị khác

8481.80.11.00

8481.80.12.00

8481.80.13.00

8481.80.14.00

8481.80.21.00

8481.80.12.00

8481.80.30.00

8481.80.41.00

8481.80.49.00

8481.80.51.00

8481.80.59.00

8481.80.61.00

8481.80.62.00

8481.80.63.00

8481.80.64.00

8481.80.65.00

8481.80.66.00

8481.80.67.00

8481.80.71.00

8481.80.72.00

8481.80.73.00

8481.80.74.00

8481.80.75.00

8481.80.76.00

8481.80.81.00

8481.80.82.00

8481.80.83.00

8481.80.84.00

8481.80.85.10

8481.80.85.90

8481.80.86.00

8481.80.91.10

8481.80.91.90

8481.80.99.10

8481.80.99.90

8481.90.10.00

8481.90.21.00

8481.90.23.00

8481.90.29.00

8481.90.30.00

8481.90.40.00

8481.90.90.00

14

Động cơ điện và máy phát điện (trừ tổ máy phát điện).

 

- Máy phát điện xoay chiều (máy dao điện)

8501.62.10.00

8501.62.90.00

8501.63.00.00

8501.64.00.00

15

Tổ máy phát điện và máy biến đổi điện quay.

 

- Tổ máy phát điện khác

8502.31.10.00

8502.31.90.00

8502.39.10.00

8502.39.20.00

8502.39.31.00

8502.39.39.00

- Máy biến đổi điện quay

8502.40.00.00

16

Lò luyện và lò sấy điện dùng trong công nghiệp, hoặc trong phòng thí nghiệm (kể cả các loại hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi); các thiết bị khác dùng trong công nghiệp hoặc trong phòng thí nghiệm để xử lý nhiệt vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi.

Trừ máy sấy tầng sới tạo hạt có năng suất 40 – 100 kg/h, thể tích nồi sấy 400 l, công suất nhiệt 45 kW, nhiệt độ sấy 70 – 80 ºC (dùng trong y tế)

 

- Lò luyện và lò sấy dùng điện trở

8514.10.00.00

- Lò luyện và lò sấy hoạt động bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi:

8514.20.20.00

8514.20.90.00

- Lò luyện và lò sấy khác:

8514.30.20.00

8514.30.90.00

- Thiết bị khác để xử lý nhiệt các vật liệu bằng cảm ứng điện hoặc tổn hao điện môi

8514.40.00.00

- Bộ phận:

8514.90.20.00

8514.90.90.00

17

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun và chứa nước nóng, đun nước nóng kiểu nhúng; dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất; các loại điện trở đốt nóng bằng điện.

 

- Dụng cụ điện làm nóng không gian và làm nóng đất

8516.29.00.00

18

Xe có động cơ dùng để vận tải hàng hoá

 

- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng sức nén (diesel hoặc bán diesel):

8704.21.22.00

8704.21.29.20

8704.22.22.00

8704.22.29.20

8704.22.42.00

8704.22.49.20

8704.23.22.00

8704.23.29.20

8704.23.42.10

8704.23.42.90

8704.23.49.10

8704.23.49.20

- Loại khác, có động cơ đốt trong kiểu piston đốt cháy bằng tia lửa điện:

8704.31.22.00

8704.31.29.20

8704.32.22.00

8704.32.29.20

8704.32.42.00

8704.32.49.20

8704.32.62.00

8704.32.69.20

8704.32.82.10

8704.32.82.90

8704.32.89.10

8704.32.89.20

19

Xe chuyên dùng có động cơ, trừ các loại được thiết kế chủ yếu dùng để chở người hay hàng hoá (ví dụ, xe quét đường, xe phun tưới)

8705.90.50.00

20

Thiết bị và dụng cụ dùng để quan trắc (kể cả quan trắc ảnh), dùng cho thủy văn học, hải dương học, thủy học, khí tượng học hoặc địa lý học, trừ la bàn; máy đo xa.

 

- Máy đo mức

9015.30.00.00

- Thiết bị và dụng cụ quan trắc ảnh

9015.40.00.00

- Thiết bị và dụng cụ khác:

9015.80.10.00

9015.80.90.00

- Bộ phận và phụ tùng

9015.90.00.00

21

Dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra lưu lượng, mức, áp suất hoặc biến số của chất lỏng hay chất khí (ví dụ, máy đo lưu lượng, dụng cụ đo mức, áp kế hoặc nhiệt kế).

 

- Để đo hoặc kiểm tra lưu lượng hoặc mức của chất lỏng

9026.10.10.00

9026.10.20.00

9026.10.30.00

9026.10.90.00

- Để đo hoặc kiểm tra áp suất:

9026.20.10.00

9026.20.20.00

9026.20.30.00

9026.20.40.00

- Thiết bị hoặc dụng cụ khác:

9026.80.10.00

9026.80.20.00

- Bộ phận và phụ tùng:

9026.90.10.00

9026.90.20.00

22

Dụng cụ và thiết bị phân tích lý hoặc hóa học (ví dụ, máy đo phân cực, đo khúc xạ, đo quang phổ, máy phân tích khí hoặc khói); dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra độ nhớt, độ xốp, độ giãn nở, sức căng bề mặt hoặc các loại tương tự; dụng cụ và thiết bị đo hoặc kiểm tra nhiệt lượng, âm lượng hoặc ánh sáng (kể cả máy đo độ phơi sáng); thiết bị vi phẫu.

 

- Máy phân tích khí hoặc khói

9027.10.10.00

9027.10.20.00

- Máy sắc ký và điện di

9027.20.10.00

9027.20.20.00

- Máy trắc phổ, ảnh phổ và quang phổ ký dùng các tia phóng xạ quang học (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại):

9027.30.10.00

9027.30.20.00

- Dụng cụ và thiết bị dùng bức xạ quang khác (tia cực tím, tia có thể nhìn thấy được, tia hồng ngoại)

9027.50.10.00

9027.50.20.00

- Dụng cụ và thiết bị khác

9027.80.10.00

9027.80.20.00

9027.80.30.00

9027.80.40.00

- Thiết bị vi phẫu; các bộ phận và phụ tùng

9027.90.10.00

9027.90.91.00

9027.90.99.00

23

Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết bị kiểm tra kích cỡ sử dụng cho các thiết bị trên.

 

- Thiết bị đo đơn vị khí

9028.10.10.00

9028.10.90.00

- Máy đo chất lỏng

9028.20.10.00

9028.20.90.00

- Máy đo điện

Trừ máy đo kiểm điện tổng hợp đo dòng điện < 50 W, đo điện áp, công suất tiêu thụ; công tơ điện 1 pha, 3 pha có U đến 380 V, I đến 100 A

9028.30.10.00

9028.30.90.00

- Bộ phận và phụ tùng

Trừ hộp bảo vệ công tơ điện bằng composit

9028.90.10.00

9028.90.90.00

24

Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra; máy chiếu profile.

 

- Máy để cân chỉnh các bộ phận cơ khí

9031.10.10.00

9031.10.20.00

- Bàn kiểm tra

9031.20.10.00

9031.20.20.00

- Các thiết bị và dụng cụ quang học khác

9031.41.10.00

9031.49.10.00

9031.49.20.00

9031.49.30.00

9031.49.90.00

- Dụng cụ, thiết bị và máy khác

9031.80.11.00

9031.80.19.00

9031.80.92.00

9031.80.99.00

- Bộ phận và phụ tùng:

9031.90.11.00

9031.90.12.00

9031.90.13.00

9031.90.19.00

9031.90.20.00

25

Dụng cụ và thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động.

 

- Bộ ổn nhiệt

9032.10.10.00

9032.10.20.00

- Bộ điều chỉnh áp lực

9032.20.10.00

9032.20.20.00

- Dụng cụ và thiết bị khác:

9032.81.00.00

9032.89.10.00

9032.89.20.00

9032.89.31.00

9032.89.39.00

9032.89.90.00

- Bộ phận và phụ tùng

9032.90.10.00

9032.90.20.00

9032.90.30.00

9032.90.90.00

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 101/2010/TT-BTC

Hanoi, July 14, 2010

 

CIRCULAR

GUIDING THE EXEMPTION FROM IMPORT DUTY UNDER THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 04/2009/ND-CP OF JANUARY 14,2009, ON INCENTIVES AND SUPPORTS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION ACTIVITIES

Pursuant to June 14, 2005 Law No. 45/2005/ QH11 on Import Duty and Export Duty;
Pursuant to the Government's Decree No. 149/2005/ND-CP of December 8, 2005, detailing the implementation of the Law on Import Duty and Export Duty;
Pursuant to the Government's Decree No. 04/ 2009/ND-CP of January 14, 2009, on incentives and supports for environmental protection activities;
Pursuant to the Government's Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry' of Finance;
The Ministry of Finance guides the exemption from import duty on machinery, equipment, vehicles, tools and materials under Clause 1, Article 14 of the Government's Decree No. 04/ 2009/ND-CP of January 14, 2009, as follows:

Article 1. Subjects of application

1. State management agencies in charge of natural resources and environment and domains eligible for incentives and supports for environmental protection activities.

2. Organizations and individuals that carry out environmental protection activities, including collecting, storing, transporting, recycling or disposing of wastes; conducting environmental observation and analysis; and producing clean and renewable energies, under investment projects on environmental protection.

Article 2. List of import duty-free goods

To promulgate together with this Circular a list of import duty-free goods under Clause 1, Article 14 of the Government's Decree No. 04/ 2009/ND-CP of January 14, 2009.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Machinery, equipment, vehicles, tools and materials on the list promulgated together with this Circular may be imported for direct use in collecting, storing, transporting, recycling or disposing of wastes; conducting environmental observation and analysis; or producing clean and renewable energies.

2. Based on the list of goods promulgated together with this Circular, import duty-exempt entities defined in Article 1 of this Circular shall make customs dossiers and carry out duty exemption procedures under Article 11; Clauses 2, 3, 5 and 6, Article 101; and Article 102 of the Finance Ministry's Circular No. 79/2009/TT-BTC of April 20, 2009, guiding customs procedures; customs inspection and supervision; export duty and import duty and tax administration for exports and imports.

3. Duty-exempt entities defined in this Circular shall inspect and finalize the import and use of duty-free goods on the list promulgated together with this Circular and report such to customs offices that carry out duty exemption procedures under Article 103 of the Finance Ministry's Circular No. 79/2009/TT-BTC of April 20, 2009.

4. Import duty exemption under this Circular is applicable to cases of expansion of projects or replacement or renewal of technologies.

5. Goods specified in this Circular which are imported by organizations or individuals that are entrusted to import goods or bid winners for import and supply of goods to entities defined in Article 1 of this Circular are also free from import duty.

6. For goods already exempt from duty under this Circular which are later used for purposes other than those eligible for duty exemption, duty payers shall declare and fully pay duty and fine (if any) under the law on import duty and export duty.

Article 4. Effect

1. This Circular takes effect 45 days from the date of its signing.

2. Any problems arising in the course of implementation should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and additional guidance.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

LIST

OF IMPORT DUTY-FREE GOODS UNDER CLAUSE 1, ARTICLE 14 OF DECREE No. 04/2009/ND-CP
(Promulgated together with the Finance Ministry's Circular No. 101/2010/TT-BTC of July 14, 2010)

No.

Description

Code

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other than tanks of up to 4,000 m3 and of a diameter of up to 57.5 m; pressure tanks and compressed gas tanks of up to 1,000 m3 and of a working pressure of up to 100 at with product P. V. < 4,000

7309.00.00.00

2

Aluminum reservoirs, tanks, vats and similar containers, for any material (other than compressed or liquefied gas), of a capacity exceeding 300 liters, whether or not lined or heat-insulated, but not fitted with mechanical or thermal equipment

7611.00.00.00

3

Gas or liquefied gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8405.10.00.00

 

- Parts

8405.90.00.00

4

Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters

 

 

- Vacuum pumps

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Air compressors used in cooling equipment

8414.30.10.00 8414.30.90.00

 

- Air compressors installed on frames with moving wheels Other than those of a capacity of up to 32 at, 18 m3/h

8414.40.00.00

 

- Fans:

8414.59.10.10 8414.59.90.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other

8414.80.11.00 8414.80.12.00 8414.80.19.00 8414.80.30.00 8414.80.41.00 8414.80.42.90 8414.80.49.20 8414.80.49.90 8414.80.51.00 8414.80.59.00 8414.80.91.10 8414.80.91.90 8414.80.99.00

 

- Parts

8414.90.11.00 8414.90.12.90 8414.90.19.00 8414.90.91.10 8414.90.91.90 8414.90.99.10 8414.90.99.90

5

Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilizing, pasteurizing, steaming, drying, evaporating, vaporizing, condensing or cooling, other than machinery or equipment of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other than those using a livestock pharmaceutical production chain, of a productivity of 40-100 kg/h, and drying temperature of 70-80°C

8419.19.90.00 8419.39.11.00 8419.39.19.00 8419.39.20.00

 

- Distilling or rectifying equipment

8419.40.10.00 8419.40.20.00

 

- Heat exchange units

8419.50.10.00 8419.50.20.00 8419.50.30.00 8419.50.40.00 8419.50.90.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8419.60.10.00 8419.60.20.00

 

- Other machinery and equipment

8419.89.13.00 8419.89.19.00 8419.89.20.00

 

- Parts

8419.90.12.00 8419.90.19.00 8419.90.20.00

6

Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Centrifuges, including centrifugal dryers

8421.19.90.00

 

- Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids

8421.21,19.00 8421.21.29.10 8421.21.29.90 8421.22.10.00 8421.22.20.10 8421.22.20.90 8421.23.11.00 8421.23.19.00 8421.23.91.00 8421.23.99.00 8421.29.10.00 8421.29.30.00 8421.29.40.00 8421.29.50.00 8421.29.90.00

 

- Filtering or purifying machinery and apparatus, for gases

8421.31.10.00 8421.31.90.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Parts

8421.91.20,00 8421.91.90.00

7

Self-propelled bulldozers, angle dozers, graders, levelers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers

 

 

- Tamping machines and road rollers

Other than rubber- or steel-wheel static rollers of a tonnage of up to 12 tons; and steel-wheel vibrating rollers of a vibratory tonnage of up to 10 tons

8429.40.10.10 8429.40.10.90 8429.40.30.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Machine-tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine-tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above

 

 

- Hydraulic presses

8462.91.00.00

9

Machine-tools (including machines for nailing, stapling, gluing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8465.96.10.00 8465.96.20.00

 

- Lathes

8465.99.30.00 8465.99.40.00

 

- Machines for deburring the surfaces of printed circuit boards/printed wiring boards during manufacturing; for scoring printed circuit boards/printed wiring boards or printed circuit board/printed wiring board substrates; laminating presses for manufacturing printed circuit boards/printed wiring boards

8465.99.50.00

 

- Other

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 84.56 thru 84.65, including work or tool holders, self-opening die-heads, dividing heads and other special attachments for machine-tools; tool holders for any type of tool for working in the hand

 

 

- For machines of heading 84.62 or 84.63

8466.94.00.00

11

Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or molding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry molds of sand

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Sorting, screening, separating or washing machines

Other than sand-separating machines with a capacity of 25 m3/h-50m3/h

8474.10.10.00 8474.10.20.00

 

- Crushing or grinding machines

Other than stone-crushing or -screening stations with a capacity of up to 50 tons/h; ball mills of a capacity of up to 6 tons/h with revolving number n = 29.2 revolutions/minute, of up to 8 tons/h with n = 23.9 revolutions/minute, or of up to 14 tons/h with n = 21.4 revolutions/minute (input materials of 0-0.25 mm, output products of 0-0.74 mm); calcium carbonate powder-crushing machines of a capacity of 2.5 tons/h, of a fineness d50 of up to 2 mm or d97 of up to 10 mm; jaw crushers 400x600 of a capacity of up to 10 m3/h; and Raymond mills of a diameter of up to 2,800 mm and a capacity of up to 40 kW

7474.20.11.00 7474.20.19.00 7474.20.21.00 7474.20.29.00

12

Machines and mechanical appliances, having individual functions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Machines and other mechanical equipment

Other than automatic wire coil-winders for ceiling fans of a winding speed of up to 2,000 revolutions/minute, engine 2 x 0.5 HP, 3 phases, 220/380V, number of winding slots of 12-20, micro-operation; cement shaft-kiln switches

8479.81.10.00

8479.81.20.00 8479.82.10.00 8479.82.20.00 8479.89.20.00 8479.89.30.00 8479.89.40.00 8479.90.20.00 8479.90.30.00 8479.90.40.00

13

Taps, cocks, valves and similar appliances for pipelines, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8481.10.11.00 8481.10.19.00 8481.10.20.00 8481.10.90.00

 

- Valves for oleo-hydraulic or pneumatic transmissions

8481.20.10.00 8481.20.90.10 8481.20.90.90

 

- Check (unidirection) valves

8481.30.10.00 8481.30.20.00 8481.30.90.00

 

- Safety or relief valves

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Other appliances

8481.80.11.00 8481.80.12.00 8481.80.13.00 8481.80.14.00 8481.80.21.00 8481.80.12.00 8481.80.30.00 8481.80.41.00 8481.80.49.00 8481.80.51.00 8481.80.59.00 8481.80.61.00 8481.80.62.00 8481.80.63.00 8481.80.64.00 8481.80.65.00 8481.80.66.00 8481.80.67.00 8481.80.71.00 8481.80.72.00 8481.80.73.00 8481.80.74.00 8481.80.75.00 8481.80.76.00 8481.80.81.00 8481.80.82.00 8481.80.83.00 8481.80.84.00 8481.80.85.10 8481.80.85.90 8481.80.86.00 8481.80.91.10 8481.80.91.90 8481.80.99.10 8481.80,99.90 8481.90.10.00 8481.90.21.00 8481.90.23.00 8481.90.29.00

 

 

8481.90.30.00 8481.90.40.00 8481.90.90.00

14

Electric motors and generators (excluding generating sets)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Alternating current generators (alternators)

8501.62.10.00 8501.62.90.00 8501.63.00.00 8501.64.00.00

15

Electric generating sets and rotary converters

 

 

- Other electric generating sets

8502.31.10.00 8502.31-90.00 8502.39.10.00 8502.39.20.00 8502.39.31.00 8502.39.39.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8502.40.00.00

16

Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those

Functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss

Other than particle-creating fluidizing dryers of a productivity of 40-100 kg/h, with a volume of a drying caldron of 400 liters, heating capacity of 45 kW, drying temperature of 70-80°C (for medical use)

 

 

- Resistance-heated furnaces and ovens

8514.10.00.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Furnaces and ovens functioning by induction or dielectric loss

8514.20.20.00 8514.20.90.00

 

- Other furnaces and ovens

8514.30.20.00 8514.30.90.00

 

- Other equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss

8514.40.00.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8514.90.20.00 8514.90.90.00

17

Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus and soil heating apparatus; electric heating resistors

 

 

- Electric space heating apparatus and soil heating apparatus

8516.29.00.00

18

Motor vehicles for the transport of goods

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Other, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel)

8704.21.22.00 8704.21.29.20 8704.22.22.00 8704.22.29.20 8704.22.42.00 8704.22.49.20 8704.23.22.00 8704.23.29.20 8704.23.42.10 8704.23.42.90 8704.23.49.10 8704.23.49.20

 

- Other, with spark-ignition internal combustion piston engine

8704.31.22.00 8704.31.29.20 8704.32.22.00 8704.32.29.20 8704.32.42.00 8704.32.49.20 8704.32.62.00 8704.32.69.20 8704.32.82.10 8704.32.82.90 8704.32.89.10 8704.32.89.20

19

Special-purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, road sweeper lorries, spraying lorries)

8705.90.50.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Surveying (including photogrammelrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders

 

 

- Levels

9015.30.00.00

 

- Photogrammetrical surveying instruments and appliances

9015.40.00.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9015.80.10.00 9015.80.90.00

 

- Parts and accessories

9015.90.00.00

21

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters)

 

 

- For measuring or checking the flow or level of liquids

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- For measuring or checking pressure

9026.20.10.00 9026.20.20.00 9026.20.30.00 9026.20.40.00

 

- Other apparatus or instruments

9026.80.10.00 9026.80.20.00

 

- Parts and accessories

9026.90.10.00 9026.90.20.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes

 

 

- Gas or smoke analysis apparatus

9027.10.10.00 9027.10.20.00

 

- Chromatographs and electrophoresis instruments

9027.20.10.00 9027.20.20.00

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9027.30.10.00 9027.30.20.00

 

- Other instruments and apparatus using optical radiations (ultra violet, visible, infra-red)

9027.50.10.00 9027.50.20.00

 

- Other instruments and apparatus

9027.80.10.00 9027.80.20.00 9027.80.30.00 9027.80.40.00

 

- Microtomes; parts and accessories

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor

 

 

- Gas meters

9028.10.10.00 9028.10.90.00

 

- Liquid meters

9028.20.10.00 9028.20.90.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Electricity meters

Other than general electricity meters for metering electric currents < 50W, voltage or consumption capacity; 1- or 3-phase electric meters with U of up to 380 V and I of up to 100 A

9028.30.10.00 9028.30.90.00

 

- Parts and accessories

Other than composite boxes for electric meter protection

9028.90.10.00 9028.90.90.00

24

Measuring or checking instruments, appliances and machines; profile projectors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

- Machines for balancing mechanical parts

9031.10.10.00 9031.10.20.00

 

- Test benches

9031.20.10.00 9031.20.20.00

 

- Other optical instruments and appliances

9031.41.10.00 9031.49.10.00 9031.49.20.00 9031.49.30.00 9031.49.90.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Other instruments, appliances and machines

9031.80.11.00 9031.80.19.00 9031.80.92.00 9031.80.99.00

 

- Parts and accessories

9031.90.11.00 9031.90.12.00 9031.90.13.00 9031.90.19.00 9031.90.20.00

25

Automatic regulating or controlling instruments and apparatus

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9032.10.10.00 9032.10.20.00

 

- Manostats

9032.20.10.00 9032.20.20.00

 

- Other instruments and apparatus

9032.81.00.00 9032.89.10.00 9032.89.20.00 9032.89.31.00 9032.89.39.00 9032.89.90.00

 

- Parts and accessories

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 101/2010/TT-BTC ngày 14/07/2010 hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.864

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!