Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 89/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 08/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 89/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC THU PHÍ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 88/2004/QĐ-BTC NGÀY 19/11/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6//2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 6669/BGTVT-TC ngày 25/10/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm qui định tại Quyết định số 88/2004/QĐ-BTC ngày 19/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí hàng hải như sau:

1.Điểm 1-II, Mục B, Phần II sửa đổi, bổ sung như sau:

Tàu thủy vào, rời cảng biển, cảng chuyên dùng phục vụ dầu khí, quá cảnh đi Campuchia phải nộp phí bảo đảm hàng hải như sau:

Loại tàu

Khu vực I và III

Khu vực II

A. Tàu thuỷ (trừ tàu Lash)
- Lượt vào:
- Lượt rời:

0,135 USD/GT

0,135 USD/GT

0,078 USD/GT

0,078 USD/GT

B. Tàu Lash

 

 

- Tàu mẹ

 

 

Lượt vào

0,050 USD/GT

0,034 USD/GT

Lượt rời

0,050 USD/GT

0,034 USD/GT

- Sà lan con

(chỉ thu khi rời tàu mẹ để đi trên luồng)

Lượt vào

0,073 USD/GT

0,034 USD/GT

Lượt rời

0,073 USD/GT

0,034 USD/GT

Từ ngày 01/01/2006 đến 31/12/2006 mức thu phí bảo đảm hàng hải bằng 90% mức thu quy định tại Biểu này.

Từ ngày 01/01/2007 trở đi, mức thu phí bảo đảm hàng hải bằng 75% mức thu qui định tại Biểu này.

2. Tiết 1.2, điểm 1-III, Phần III, sửa đổi, bổ sung như sau: Mức thu phí hoa tiêu khu vực Bình Trị - Hòn Chông: 40 đồng/GT-HL, mức thu tối thiểu: 500.000đồng/tàu/lượt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí hàng hải; Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí hàng hải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Toà án NDTC, Viện KSNDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Cảng vụ hàng hải, các cảng biển;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam;
- Các Vụ, Tổng cục, cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- L­ưu: VT, TCDN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
 -------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 89/2005/QD-BTC

Hanoi, December 8, 2005

 

DECISION

AMENDING AND SUPPLEMENTING MARITIME SAFETY MAINTENANCE CHARGE RATES SPECIFIED IN THE FINANCE MINISTER'S DECISION No. 88/2004/QD-BTC OF NOVEMBER 19, 2004, PROMULGATING MARITIME CHARGE AND FEE RATES

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to the Vietnam Maritime Code;
Pursuant to August 28, 2001 Ordinance No. 38/2001/PL-UBTVQH10 on Charges and Fees;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Government's Decree No. 57/2002/ND-CP of June 3, 2002, detailing the implementation of the Ordinance on Charges and Fees;
At the proposal of the Ministry of Transport in Official Letter No. 6669/BGTVT-TC of October 25, 2005,

DECIDES:

Article 1.- To amend and supplement a number of points in the Finance Minister's Decision No. 88/2004/QD-BTC of November 19, 2004, promulgating maritime charge and fee rates, as follows:

1. Point 1-II, Section B, Part II is amended and supplemented as follows:

For ships entering or leaving seaports or specialized oil and gas ports for transit to Cambodia, maritime safety maintenance charges shall be paid as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Regions I and III

Region II

A. Ships (other than LASH ships)

 

 

- Entering:

USD 0.135/GT

USD 0.078/GT

- Leaving:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.USD 0.078/GT

B. LASH ships

 

 

- Parent ships

 

 

Entering

USD 0.050/GT

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Leaving

USD 0.050/GT

USD 0.034/GT

- Attached barges

(Charges shall be collected only when barges detach from parent ships and go along channels)

Entering

USD 0.073/GT

USD 0.034/GT

Leaving

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.USD 0.034/GT

From January 1, 2006 to December 31, 2006, maritime safety maintenance charge rates shall be equal to 90% of the rates set in this Table.

From January 1, 2007, maritime safety maintenance charge rates shall be equal to 75% of the rates set in this Table.

2. Item 1.2, Point 1-III of Part III is amended and supplemented as follows: The pilotage rate applicable to Binh Tri-Hon Chong region is VND 40/GT-HL, the minimum rate is VND 500,000/ship/entry or leaving.

Article 2.- This Decision takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO." Maritime charge and fee-payers and -collecting agencies and organizations, and concerned units shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER

Truong Chi Trung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/2005/QĐ-BTC ngày 08/12/2005 sửa đổi mức thu phí bảo đảm hàng hải qui định tại Quyết định 88/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.799

DMCA.com Protection Status
IP: 34.231.21.105