Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 43/2006/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 43/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CHÍNH SÁCH THUẾ THEO TỶ LỆ NỘI ĐỊA HOÁ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, PHỤ TÙNG THUỘC NGÀNH CƠ KHÍ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và thực hiện cam kết tại Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa kỳ đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 10 phê chuẩn tại Nghị quyết số 48/2001/QH10 ngày 28/11/2001;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1162/TTg-KTTH ngày 26/7/2006 về việc bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử quy định tại các Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/1998, số 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ ngày 25/12/2000 của liên Bộ Tài chính, Công nghiệp, Tổng cục Hải quan, Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC ngày 25/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2006. Các lô hàng linh kiện, phụ tùng nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp ngành cơ khí - điện  - điện tử có Tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/10/2006 sẽ áp dụng chính sách thuế nhập khẩu theo qui định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Toà án NDTC;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
  thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;   
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CST

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 43/2006/QD-BTC

Hanoi, August 29, 2006

 

DECISION

ABOLISHING THE LOCALIZATION RATE-BASED TAX POLICY FOR MECHANICAL, ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS AND SPARE PARTS

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Law No. 45/2005/QH11 of June 14, 2005, on Import Tax and Export Tax and in furtherance of commitments in the Vietnam-US Bilateral Trade Agreement, which was approved by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 10th session under Resolution No. 48/2001/QH10 of November 28, 2001;
Pursuant to the Government's Decree No. 86/2002/ND-CP of November 5, 2002, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
Pursuant to the Government's Decree No. 77/2003/ND-CP of July 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;
Pursuant to the Prime Minister's directing opinions in Official Letter No. 1162/TTg-KTTH of July 26, 2006, on abolition of the localization rate-based tax policy;
At the proposal of the director of the Tax Policy Department,

DECIDES:

Article 1.- To abolish the localization rate-based tax policy for mechanical, electrical and electronic products and spare parts prescribed in Joint Circulars No. 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ of December 25, 1998, and No. 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ of December 25, 2000, of the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and the General Department of Customs, Decision No. 1944/1998/QD-BTC of December 25, 1998, of the Minister of Finance, and other relevant guiding documents.

Article 2.- This Decision shall take effect as from October 1, 2006. Lots of imported mechanical, electrical and electronic components and spare parts for production and assembly with their customs declarations registered with customs offices as from October 1, 2006, shall be subject to the import tax policy according to current regulations.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 43/2006/QĐ-BTC ngày 29/08/2006 bãi bỏ chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí - điện - điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.619

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!