Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Quảng Nam

Số hiệu: 31/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 20/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2017/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/ 6/2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 7, Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 hướng dẫn về Thuế Tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 591/TTr-STC ngày 20/10/2017 và Báo cáo số 2813/BC-STC ngày 30/11/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gồm:

1. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

3. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm của rừng tự nhiên.

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm)

4. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với hải sản tự nhiên.

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm)

5. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên.

(Chi tiết theo Phụ lục 5 đính kèm)

6. Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với yến sào thiên nhiên.

(Chi tiết theo Phụ lục 6 đính kèm)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Điều 2 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuê tài nguyên (trừ các nhóm, loại tài nguyên: nước thiên nhiên dùng sản xuất thủy điện; dầu thô, khí thiên nhiên, khí than).

2. Tổ chức, cá nhân nhận thầu thi công công trình trong quá trình thi công có phát sinh sản lượng tài nguyên mà được phép quản lý khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao bán đối với tài nguyên thiên nhiên cấm khai thác hoặc khai thác trái phép bị bắt giữ, tịch thu thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan

1. Sở Tài chính:

a) Báo cáo Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Quảng Nam cho Bộ Tài chính (thay UBND tỉnh), đảm bảo đúng thời gian quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan căn cứ vào khung giá tính thuế tài nguyên quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và nội dung hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính để tham mưu UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên theo quy định để áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Cục Thuế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân có chức năng hoạt động kinh doanh liên quan đến tài nguyên trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc đăng ký, kê khai, nộp thuế tài nguyên theo quy định. Đồng thời, theo dõi biến động của giá tính thuế tài nguyên hoặc phát sinh loại tài nguyên mới để tổng hợp gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung.

3. Cơ quan Hải quan phối hợp cung cấp Tờ khai hải quan xuất khẩu đối với loại tài nguyên xuất khẩu.

4. Các Sở: Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban QL Khu Kinh tế mở Chu Lai, các đơn vị liên quan:

a) Rà soát Danh mục Tên nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên liên quan đến ngành quản lý và hiện có trên địa bàn tỉnh để đề xuất xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên.

b) Chủ trì xác định sản phẩm là sản phẩm công nghiệp, chi phí chế biến của các sản phẩm công nghiệp sử dụng tài nguyên khai thác thuộc ngành quản lý.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Rà soát Danh mục Tên nhóm, loại tài nguyên, sản phẩm tài nguyên hiện có trên địa bàn để đề xuất xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và thay thế Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC 1

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/ Sản phẩm tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế Tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

 

 

 

 

Khoáng sản kim loại

 

 

 

 

I1

 

 

 

Sắt

 

 

 

 

 

I101

 

 

Sắt kim loại

Tấn

10.000.000

 

 

 

I102

 

 

Quặng Manhetit (có từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10201

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe<30%

Tấn

350.000

 

 

 

 

I10202

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 30%≤Fe<40%

Tấn

450.000

 

 

 

 

I10203

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 40%≤Fe<50%

Tấn

600.000

 

 

 

 

I10204

 

Quặng Manhetit có hàm lượng 50%≤Fe<60%

Tấn

1.000.000

 

 

 

 

I10205

 

Quặng Manhetit có hàm lượng Fe≥60%

Tấn

1.200.000

 

 

 

I103

 

 

Quặng Limonit (không từ tính)

 

 

 

 

 

 

I10301

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe≤30%

Tấn

210.000

 

 

 

 

I10302

 

Quặng limonit có hàm lượng 30%<Fe≤40%

Tấn

280.000

 

 

 

 

I10303

 

Quặng limonit có hàm lượng 40%<Fe≤50%

Tấn

340.000

 

 

 

 

I10304

 

Quặng limonit có hàm lượng 50%<Fe≤60%

Tấn

420.000

 

 

 

 

I10305

 

Quặng limonit có hàm lượng Fe>60%

Tấn

600.000

 

 

 

I104

 

 

Quặng sắt Deluvi

Tấn

180.000

 

 

I3

 

 

 

Titan

 

0

 

 

 

I301

 

 

Quặng titan gốc (ilmenit)

 

0

 

 

 

 

I30101

 

Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2≤10%

Tấn

150.000

 

 

 

 

I30102

 

Quặng gốc titan có hàm lượng 10%<TiO2≤15%

Tấn

210.000

 

 

 

 

I30103

 

Quặng gốc titan có hàm lượng 15%<TiO2≤20%

Tấn

300.000

 

 

 

 

I30104

 

Quặng gốc titan có hàm lượng TiO2>20%

Tấn

550.000

 

 

 

I302

 

 

Quặng titan sa khoáng

 

0

 

 

 

 

I30201

 

Quặng Titan sa khoáng chưa qua tuyển tách

Tấn

1.300.000

 

 

 

 

I30202

 

Titan sa khoáng đã qua tuyển tách (tinh quặng Titan)

 

 

 

 

 

 

 

I3020201

Ilmenit

Tấn

2.600.000

 

 

 

 

 

I3020202

Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2<65%

Tấn

7.000.000

 

 

 

 

 

I3020203

Quặng Zircon có hàm lượng ZrO2≥65%

Tấn

18.000.000

 

 

 

 

 

I3020204

Rutil

Tấn

11.000.000

 

 

 

 

 

I3020205

Monazite

Tấn

35.000.000

 

 

 

 

 

I3020206

Manhectic

Tấn

850.000

 

 

 

 

 

I3020207

Xi titan

Tấn

15.000.000

 

 

 

 

 

I3020208

Các sản phẩm còn lại

Tấn

4.000.000

 

 

I4

 

 

 

Vàng

 

0

 

 

 

I401

 

 

Quặng vàng gốc

 

0

 

 

 

 

I40101

 

Quặng vàng có hàm lượng Vàng<2 gram/tấn

Tấn

1.300.000

 

 

 

 

I40102

 

Quặng vàng có hàm lượng 2≤Vàng<3 gram/tấn

Tấn

1.900.000

 

 

 

 

I40103

 

Quặng vàng có hàm lượng 3≤Vàng<4 gram/tấn

Tấn

2.500.000

 

 

 

 

I40104

 

Quặng vàng có hàm lượng 4≤Vàng<5 gram/tấn

Tấn

3.200.000

 

 

 

 

I40105

 

Quặng vàng có hàm lượng 5≤Vàng<6 gram/tấn

Tấn

3.800.000

 

 

 

 

I40106

 

Quặng vàng có hàm lượng 6≤Vàng<7 gram/tẩn

Tấn

4.500.000

 

 

 

 

I40107

 

Quặng vàng có hàm lượng 7≤Vàng<8 gram/tấn

Tấn

5.100.000

 

 

 

 

I40108

 

Quặng vàng có hàm lượng Vàng≥8 gram/tấn

Tấn

6.200.000

 

 

 

I402

 

 

Vàng kim loại (vàng cốm); Vàng sa khoáng

Kg

1.000.000.000

 

 

 

I403

 

 

Tinh quặng vàng

 

 

 

 

 

 

I40301

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng 82<Au≤240 gram/tấn

Tấn

220.000.000

 

 

 

 

I40302

 

Tinh quặng vàng có hàm lượng Au>240 gram/tấn

Tấn

250.000.000

 

 

I6

 

 

 

Bạch kim, bạc, thiếc

 

0

 

 

 

I601

 

 

Bạch kim

 

0

 

 

 

I602

 

 

Bạc kim loại

Kg

19.200.000

 

 

 

I603

 

 

Thiếc

 

0

 

 

 

 

I60301

 

Quặng thiếc gốc

 

0

 

 

 

 

 

I60301

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,2%<SnO2≤0,4%

Tấn

1.280.000

 

 

 

 

 

I60302

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,4%<SnO2<0,6%

Tấn

1.790.000

 

 

 

 

 

I60303

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,6%<SnO2≤0,8%

Tấn

2.300.000

 

 

 

 

 

I60304

Quặng thiếc gốc có hàm lượng 0,8%<SnO2≤1%

Tấn

2.800.000

 

 

 

 

 

I60305

Quặng thiếc gốc có hàm lượng SnO2>1%

Tấn

3.370.000

 

 

 

 

I60302

 

Tinh quặng thiếc có hàm lượng SnO2≥70% (sa khoáng, quặng gốc)

Tấn

204.000.000

 

 

 

 

I60303

 

Thiếc kim loại

Tấn

320.000.000

 

 

I8

 

 

 

Chì, kẽm

 

0

 

 

 

I801

 

 

Chì, kẽm kim loại

Tấn

45.000.000

 

 

 

I802

 

 

Tinh quặng chì, kẽm

 

0

 

 

 

 

I80201

 

Tinh quặng chì

 

0

 

 

 

 

 

I8020101

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb<50%

Tấn

16.500.000

 

 

 

 

 

I8020102

Tinh quặng chì có hàm lượng Pb≥50%

Tấn

23.570.000

 

 

 

 

I80202

 

Tinh quặng kẽm

 

0

 

 

 

 

 

I8020201

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn<50%

Tấn

5.000.000

 

 

 

 

 

I8020202

Tinh quặng kẽm có hàm lượng Zn≥50%

Tấn

7.000.000

 

 

 

I803

 

 

Quặng chì, kẽm

 

0

 

 

 

 

I80301

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn<5%

Tấn

800.000

 

 

 

 

I80302

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 5%<Pb+Zn<10%

Tấn

1.330.000

 

 

 

 

I80303

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng 10%<Pb+Zn<15%

Tấn

1.870.000

 

 

 

 

I80304

 

Quặng chì + kẽm hàm lượng Pb+Zn>15%

Tấn

2.240.000

 

 

I10

 

 

 

Đồng

 

0

 

 

 

I1001

 

 

Quặng đồng

 

0

 

 

 

 

I100101

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu<0,5%

Tấn

690.000

 

 

 

 

I100102

 

Quặng đồng có hàm lượng 0,5%≤Cu <1%

Tấn

1.370.000

 

 

 

 

I100103

 

Quặng đồng có hàm lượng 1%≤Cu<2%

Tấn

2.290.000

 

 

 

 

I100104

 

Quặng đồng có hàm lượng 2%≤Cu<3%

Tấn

3.210.000

 

 

 

 

I100105

 

Quặng đồng có hàm lượng 3%≤Cu<4%

Tấn

4.120.000

 

 

 

 

I100106

 

Quặng đồng có hàm lượng 4%≤Cu<5%

Tấn

5.500.000

 

 

 

 

I100107

 

Quặng đồng có hàm lượng Cu≥5%

Tấn

6.600.000

 

 

 

I1002

 

 

Tinh quặng đồng có hàm lượng 18%≤Cu<20%

Tấn

19.800.000

 

 

PHỤ LỤC 2

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

II1

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

m3

60.000

 

 

II2

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

 

II201

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

 

II20101

 

Sạn trắng

m3

400.000

 

 

 

 

II20102

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

m3

170.000

 

 

 

II202

 

 

Đá xây dựng

 

 

 

 

 

 

II20201

 

Đá khối để xẻ (trừ đá hoa trắng, granit và dolomit)

 

 

 

 

 

 

 

II2020101

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt dưới 0,1 m2

m3

1.000.000

 

 

 

 

 

II2020102

Đá khối đế xẻ có diện tích bề rnặt từ 0,1m2 đến dưới 0,3m2

m3

2.000.000

 

 

 

 

 

II2020103

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,3 đến dưới 0,6 m2

m3

6.000.000

 

 

 

 

 

II2020104

Đá khối để xẻ có diện tích bề mặt từ 0,6 đến dưới 01 m2

m3

8.000.000

 

 

 

 

 

II2020105

Đá khối để xẻ có diện tích bề mật từ 01 m2 trở lên

m3

10.000.000

 

 

 

 

II20202

 

Đá mỹ nghệ (bao gồm tất cả các loại đá làm mỹ nghệ)

 

 

 

 

 

 

 

II2020201

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối dưới 0,4 m3

m3

1.000.000

 

 

 

 

 

II2020202

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối đến từ 0,4 m3 đến dưới 1 m3

m3

2.000.000

 

 

 

 

 

II2020203

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối từ 1 m3 đến dưới 3 m3

m3

3.000.000

 

 

 

 

 

II2020204

Đá mỹ nghệ có độ nguyên khối trên 3m3

m3

4.000.000

 

 

 

 

II20203

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

 

II2020301

Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

m3

100.000

 

 

 

 

 

II2020302

Đá hộc ( theo quy cách) và đá base

m3

110.000

 

 

 

 

 

II2020303

Đá cấp phối

m3

180.000

 

 

 

 

 

II2020304

Đá dăm các loại

m3

220.000

 

 

 

 

 

II2020305

Đá lô ca

m3

150.000

 

 

 

 

 

II2020306

Đá chẻ, đá bazan dạng cột

m3

400.000

 

 

II3

 

 

 

Đá nung vôi và sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

II301

 

 

Đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

200.000

 

 

 

II302

 

 

Đá sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

II30201

 

Đá vôi sản xuất xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

150.000

 

 

 

 

II30202

 

Đá sét sản xuất Xi măng (khoáng sản khai thác)

m3

90.000

 

 

 

 

II30203

 

Đá làm phụ gia sản xuất xi măng

 

 

 

 

 

 

 

II3020301

Đá puzolan (khoáng sản khai thác)

m3

120.000

 

 

 

 

 

II3020302

Đá cát kết silic (khoáng sản khai thác)

m3

60.000

 

 

 

 

 

II3020303

Đá cát kết đen (khoáng sản khai thác)

m3

60.000

 

 

 

 

 

II3020304

Quặng laterit sốt (khoáng sản khai thác)

tấn

110.000

 

 

II4

 

 

 

Cát

 

 

 

 

 

II501

 

 

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

m3

80.000

 

 

 

II502

 

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

 

 

 

II50201

 

Cát xây dựng các loại ( Cát được khai thác từ các bãi sông suối, có tạp chất trên địa bàn tỉnh )

m3

115.000

 

 

 

II503

 

 

Cát vàng sản xuất công nghiệp (khoáng sản khai thác)

m3

150.000

 

 

II5

 

 

 

Cát làm thủy tinh (cát trắng)

m3

350.000

 

 

II6

 

 

 

Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói, đồ gốm thông thường)

m3

170.000

 

 

II7

 

 

 

Đá Granite

 

 

 

 

 

II701

 

 

Đá Granite màu ruby

m3

8.000.000

 

 

 

II702

 

 

Đá Granite màu đỏ

m3

6.000.000

 

 

 

II703

 

 

Đá Granite màu tím, trắng

m3

2500000

 

 

 

II704

 

 

Đá Graniíe màu khác

m3

4000000

 

 

 

II705

 

 

Đá gabro và diorit

m3

5.000.000

 

 

 

II706

 

 

Đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi)

m3

1.000.000

 

 

II8

 

 

 

Sét chịu lửa

 

 

 

 

 

II801

 

 

Sét chịu lửa màu trắng, xám, xám trắng

tấn

380.000

 

 

 

II802

 

 

Sét chịu lửa các màu còn lợi

tấn

180.000

 

 

II9

 

 

 

Dolomit, quartzite

 

 

 

 

 

II901

 

 

Dolomit

 

 

 

 

 

 

II90101

 

Đá Dolomit sau nổ mìn (khoáng sản khai thác)

m3

120.000

 

 

 

 

II90102

 

Đá Dolomit có kich thước ≥0,4 m3 sau khai thác (không phân loại màu sắc, chất lượng)

m3

450.000

 

 

 

 

II90103

 

Đá khối Dolomit dùng để xẻ

 

 

 

 

 

 

 

II9010301

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt dưới 0,3m2

m3

4.000.000

 

 

 

 

 

II9010302

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,3 m2 đến dưới 0,6 m2

m3

8.000.000

 

 

 

 

 

II9010303

Đà khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tích bề mặt từ 0,6 m2 đến dưới 1 m2

m3

10.000.000

 

 

 

 

 

II9010304

Đá khối dùng để xẻ tính theo sản phẩm có diện tich bề mặt từ 1 m2 trở lên

m3

12.000.000

 

 

 

 

II90104

 

Đá Dolomit sử dụng làm nguyên liệu sản xuất công nghiệp

m3

200.000

 

 

 

II902

 

 

Quarzit

 

 

 

 

 

 

II90201

 

Quặng Quarzit thường

tấn

160.000

 

 

 

 

II90202

 

Quăng Quarzit (thạch anh tinh thể)

tấn

300.000

 

 

 

 

II90203

 

Đá Quarzit (sử dụng áp điện)

tấn

1.800.000

 

 

 

II903

 

 

Pyrophylit

 

 

 

 

 

 

II90301

 

Pyrophylit (khoáng sản khai thác)

tấn

130.000

 

 

 

 

II90302

 

Pyrophilit có hàm lượng 25%<AL203≤30%

tấn

210.000

 

 

 

 

II90303

 

Pyrophilit có hàm lượng 30%<AL203≤33%

tấn

470.000

 

 

 

 

II90304

 

Pyrophilit có hàm lượng AL203>33%

tấn

560.000

 

 

II10

 

 

 

Cao lanh (Kaolin/đất sét trắng/đất sét trầm tích; Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ)

 

 

 

 

 

II1001

 

 

Cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây)

tấn

300.000

 

 

 

II1002

 

 

Cao lanh dưới rây

tấn

800.000

 

 

 

II1103

 

 

Quặng Felspat làm nguyên liệu gốm sứ (khoáng sản khai thác)

tấn

350.000

 

 

II11

 

 

 

Mica, thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

II1101

 

 

Mica

tấn

1.600.000

 

 

 

II1102

 

 

Thạch anh kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

II110201

 

Thạch anh kỹ thuật

tấn

300.000

 

 

 

 

II110202

 

Thạch anh bột

tấn

1.500.000

 

 

 

 

II110203

 

Thạch anh hạt

tấn

1.800.000

 

 

II12

 

 

 

Pirite, phosphorite

tấn

 

 

 

 

II1201

 

 

Quặng Pirite

 

 

 

 

 

II1202

 

 

Quặng phosphorit

 

 

 

 

 

 

II120201

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5<20%

tấn

500.000

 

 

 

 

II120202

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng 20%≤P2O5<30%

tấn

600.000

 

 

 

 

II120203

 

Quặng Phosphorite có hàm lượng P2O5≥30%

tấn

800.000

 

 

II13

 

 

 

Than antraxit hầm lò

 

 

 

 

 

II1301

 

 

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1.560.000

 

 

 

II1302

 

 

Than cục

 

 

 

 

 

 

II130201

 

Than cục 1a, 1b,1c

tấn

3.970.000

 

 

 

 

II130202

 

Than cục 2a, 2b

tấn

4.200.000

 

 

 

 

II130203

 

Than cục 3a, 3b

tấn

4.100.000

 

 

 

 

II130204

 

Than cục 4a, 4b

tấn

4.860.000

 

 

 

 

II130205

 

Than cục 5a, 5b

tấn

4.350.000

 

 

 

 

II130206

 

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

3.290.000

 

 

 

 

II130207

 

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1.900.000

 

 

 

 

II130208

 

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

1.100.000

 

 

 

II1303

 

 

Than cám

 

 

 

 

 

 

II130301

 

Than cám 1

tấn

3.120.000

 

 

 

 

II130302

 

Than cám 2

tấn

3.250.000

 

 

 

 

II130303

 

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

3.150.000

 

 

 

 

II130304

 

Than cám 4a, 4b

tấn

2.400.000

 

 

 

 

II130305

 

Than cám 5a, 5b

tấn

1.900.000

 

 

 

 

II130306

 

Than cám 6a, 6b

tấn

1.500.000

 

 

 

 

II130307

 

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

1.100.000

 

 

 

II1304

 

 

Than bùn

 

 

 

 

 

 

II130401

 

Than bùn tuyển 1a, 1b

tấn

960.000

 

 

 

 

II130402

 

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

880.000

 

 

 

 

II130403

 

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

740.000

 

 

 

 

II130404

 

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

660.000

 

 

II14

 

 

 

Than antraxit lộ thiên

 

 

 

 

 

II1401

 

 

Than sạch trong than khai thác (cám 0-15, cục -15)

tấn

1.400.000

 

 

 

II1402

 

 

Than cục

 

 

 

 

 

 

II140201

 

Than cục 1a, 1b, 1c

tấn

2.800.000

 

 

 

 

II140202

 

Than cục 2a, 2b

tấn

3.300.000

 

 

 

 

II140203

 

Than cục 3a, 3b

tấn

3.600.000

 

 

 

 

II140204

 

Than cục 4a, 4b

tấn

3.500.000

 

 

 

 

II140205

 

Than cục 5a, 5b

tấn

3.100.000

 

 

 

 

II140206

 

Than cục don 6a, 6b, 6c

tấn

2.800.000

 

 

 

 

II140207

 

Than cục don 7a, 7b, 7c

tấn

1.400.000

 

 

 

 

II140208

 

Than cục don 8a, 8b, 8c

tấn

900.000

 

 

 

II1403

 

 

Than cám

 

 

 

 

 

 

II140301

 

Than cám 1

tấn

2.700.000

 

 

 

 

II140302

 

Than cám 2

tấn

2.800.000

 

 

 

 

II140303

 

Than cám 3a, 3b, 3c

tấn

2.300.000

 

 

 

 

II140304

 

Than cám 4a, 4b

tấn

1.800.000

 

 

 

 

II140305

 

Than cám 5a, 5b

tấn

1.400.000

 

 

 

 

II140306

 

Than cám 6a, 6b

tấn

1.100.000

 

 

 

 

II140307

 

Than cám 7a, 7b, 7c

tấn

850.000

 

 

 

II1404

 

 

Than bùn

 

 

 

 

 

 

II140401

 

Than bùn tuyển 1a, lb

tấn

850.000

 

 

 

 

II140402

 

Than bùn tuyển 2a, 2b

tấn

800.000

 

 

 

 

II140403

 

Than bùn tuyển 3a, 3b, 3c

tấn

600000

 

 

 

 

II140404

 

Than bùn tuyển 4a, 4b, 4c

tấn

500.000

 

 

II15

 

 

 

Than Nâu,Than Mỡ

 

 

 

 

 

II1501

 

 

Than Nâu

tấn

500.000

 

 

 

II1502

 

 

Than Mỡ

tấn

2.500.000

 

 

II16

 

 

 

Than bùn

tấn

350.000

 

 

PHỤ LỤC 3

BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CỦA RỪNG TỰ NHIÊN
(Kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

ĐVT: đồng

Mã nhóm, loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính TTN

Ghi chú

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Cấp 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III

 

 

 

 

Sản phẩm của rừng tự nhiên

 

 

 

 

III1

 

 

 

Gỗ nhóm I

 

 

 

 

 

III101

 

 

Cẩm lai, lát

 

 

 

 

 

 

III10101

 

D<25cm

m3

10.500.000

 

 

 

 

III10102

 

25cm≤D<50cm

m3

21.300.000

 

 

 

 

III10103

 

D≥50 cm

m3

31.200.000

 

 

 

III102

 

 

Cẩm liên (cà gần)

m3

5.110.000

 

 

 

III103

 

 

Dáng hương (Giáng hương)

m3

20.000.000

 

 

 

III104

 

 

Du sam

m3

18.000.000

 

 

 

III105

 

 

Gõ đỏ (Cà te/Hồ bì)

 

-

 

 

 

 

III10501

 

D<25cm

m3

5.200.000

 

 

 

 

III10502

 

25cm≤D<50cm

m3

19.600.000

 

 

 

 

III10503

 

D≥50 cm

m3

28.200.000

 

 

 

III106

 

 

Gụ ( Gõ )

 

-

 

 

 

 

III10601

 

D<25cm

m3

4.800.000

 

 

 

 

III10602

 

25cm≤D<50cm

m3

10.200.000

 

 

 

 

III10603

 

D≥50 cm

m3

13.300.000

 

 

 

III107

 

 

Gụ mật, Gụ lau (Gõ mật, Gõ lau)

 

-

 

 

 

 

III10701

 

D<25cm

m3

3.300.000

 

 

 

 

III10702

 

25cm≤D<50cm

m3

6.500.000

 

 

 

 

III10703

 

D≥50 cm

m3

11.500.000

 

 

 

III108

 

 

Hoàng đàn

m3

35.000.000

 

 

 

III109

 

 

Huê mộc, Sưa (Trắc thối/Huỳnh đàn đỏ)

m3

3.000.000.000

 

 

 

III110

 

 

Huỳnh đường

m3

7.000.000

 

 

 

III111

 

 

Hương

 

-

 

 

 

 

III11101

 

D<25cm

m3

5.600.000

 

 

 

 

III11102

 

25cm≤D<50cm

m3

13.900.000

 

 

 

 

III11103

 

D≥50 cm

m3

21.400.000

 

 

 

III112

 

 

Hương tía

m3

14.000.000

 

 

 

III114

 

 

Mun

m3

15.000.000

 

 

 

II1115

 

 

Muằng đen

m3

4.620.000

 

 

 

III116

 

 

Pơ mu

 

-

 

 

 

 

III11601

 

D<25cm

m3

6.552.000

 

 

 

 

III11602

 

25cm≤D<50cm

m3

13.000.000

 

 

 

 

III11603

 

D≥50 cm

m3

18.000.000

 

 

 

III117

 

 

Sơn huyết

m3

7.000.000

 

 

 

III118

 

 

Trai

m3

7.700.000

 

 

 

III119

 

 

Trắc

 

-

 

 

 

 

III11901

 

D≤25cm

m3

7.300.000

 

 

 

 

III11902

 

25cm≤D<35cm

m3

12.400.000

 

 

 

 

III11903

 

35cm≤D<50cm

m3

21.600.000

 

 

 

 

III11904

 

50cm≤D<65cm

m3

51.730.000

 

 

 

 

III11905

 

D≥65cm

m3

128.600.000

 

 

 

III120

 

 

Các loại khác

 

-

 

 

 

 

III12001

 

D<25cm

m3

4.200.000

 

 

 

 

III12002

 

25cm≤D<35cm

m3

7.600.000

 

 

 

 

III12003

 

35cm≤D<50cm

m3

10.600.000

 

 

 

 

III12004

 

D≥50 cm

m3

16.300.000

 

 

III2

 

 

 

Gỗ nhóm II

 

-

 

 

 

III201

 

 

Cẩm xe

m3

6.400.000

 

 

 

III202

 

 

Đinh (đinh hương)

 

-

 

 

 

 

III20201

 

D<25cm

m3

7.600.000

 

 

 

 

III20202

 

25cm≤D<50cm

m3

11.400.000

 

 

 

 

I1I20203

 

D≥50 cm

m3

13.000.000

 

 

 

III203

 

 

Lim xanh

 

-

 

 

 

 

III20301

 

D<25cm

m3

6.700.000

 

 

 

 

III20302

 

25cm≤D<50cm

m3

10.800.000

 

 

 

 

III20303

 

D≥50 cm

m3

14.000.000

 

 

 

III204

 

 

Nghiến

 

-

 

 

 

 

III20401

 

D<25cm

m3

3.800.000

 

 

 

 

III20402

 

25cm≤D<50cm

m3

7.500.000

 

 

 

 

III20403

 

D≥50 cm

m3

10.200.000

 

 

 

III205

 

 

Kiền kiền

 

-

 

 

 

 

III20501

 

D<25cm

m3

4.200.000

 

 

 

 

III20502

 

25cm≤D<50cm

m3

7.500.000

 

 

 

 

III20503

 

D≥50 cm

m3

13.300.000

 

 

 

III206

 

 

Da đá

m3

4.550.000

 

 

 

III207

 

 

Sao xanh

m3

5.500.000

 

 

 

III208

 

 

Sến

m3

7.600.000

 

 

 

III209

 

 

Sến mật

m3

5.500.000

 

 

 

III210

 

 

Sến mủ

m3

3.700.000

 

 

 

III211

 

 

Táu mật

m3

7.800.000

 

 

 

III212

 

 

Trai ly

m3

11.500.000

 

 

 

III213

 

 

Xoay

 

-

 

 

 

 

III21301

 

D<25cm

m3

3.100.000

 

 

 

 

III21302

 

25cm≤D<50cm

m3

4.500.000

 

 

 

 

III21303

 

D≥50 cm

m3

6.500.000

 

 

 

III214

 

 

Các loại khác (trong đó có Sao đen)

 

-

 

 

 

 

III21401

 

D<25cm

m3

3.400.000

 

 

 

 

III21402

 

25cm≤D<50cm

m3

6.300.000

 

 

 

 

III21403

 

D≥50 cm

m3

10.500.000

 

 

III3

 

 

 

Gỗ nhóm III

 

-

 

 

 

III301

 

 

Bằng lăng

m3

3.800.000

 

 

 

III302

 

 

Cà chắc (cà chí)

 

-

 

 

 

 

III30201

 

D<25cm

m3

2.700.000

 

 

 

 

III30202

 

25cm≤D<50cm

m3

3.800.000

 

 

 

 

III30203

 

D≥50 cm

m3

4.200.000

 

 

 

III303

 

 

Cà ổi

m3

5.000.000

 

 

 

III304

 

 

Chò chỉ

 

-

 

 

 

 

III30401

 

D<25cm

m3

2.900.000

 

 

 

 

III30402

 

25cm≤D<50cm

m3

4.100.000

 

 

 

 

III30403

 

D≥50 cm

m3

9.000.000

 

 

 

III305

 

 

Chò chai

m3

5.000.000

 

 

 

III306

 

 

Chua khét, trường chua

m3

5.400.000

 

 

 

III307

 

 

Dạ hương

m3

6.000.000

 

 

 

III308

 

 

Giỗi

 

-

 

 

 

 

III30801

 

D<25cm

m3

6.500.000

 

 

 

 

III30802

 

25cm≤D<50cm

m3

9.100.000

 

 

 

 

III30803

 

D≥50 cm

m3

13.000.000

 

 

 

III309

 

 

Dầu gió

m3

4.000.000

 

 

 

III310

 

 

Huỳnh

m3

5.000.000

 

 

 

III311

 

 

Re mit

m3

4.300.000

 

 

 

III312

 

 

Re hương

m3

4.500.000

 

 

 

III313

 

 

Săng lẻ

m3

6.000.000

 

 

 

III315

 

 

Sao cát

m3

3.500.000

 

 

 

III316

 

 

Trường mật

m3

5.000.000

 

 

 

III318

 

 

Vên vên

m3

4.000.000

 

 

 

III319

 

 

Các loại khác

 

-

 

 

 

 

III31901

 

D<25cm

m3

1.700.000

 

 

 

 

III31902

 

25cm≤D<35cm

m3

3.300.000

 

 

 

 

III31903

 

35cm≤D<50cm

m3

5.600.000

 

 

 

 

III31904

 

D≥50 cm

m3

7.700.000

 

 

III4

 

 

 

Gỗ nhóm IV

 

-

 

 

 

III401

 

 

Bô bô

 

-

 

 

 

 

III40101

 

Chiều dài <2m

m3

1.600.000

 

 

 

 

III40102

 

Chiều dài ≥2m

m3

2.800.000

 

 

 

III402

 

 

Chặc khế

m3

3.500.000

 

 

 

III403

 

 

Cóc đá

m3

2.100.000

 

 

 

III404

 

 

Dầu các loại

m3

3.000.000

 

 

 

III405

 

 

Re (De)

m3

6.000.000

 

 

 

III406

 

 

Gội tía

m3

6.000.000

 

 

 

III407

 

 

Mỡ

m3

1.100.000

 

 

 

III408

 

 

Sến bo bo

m3

3.000.000

 

 

 

III409

 

 

Lim sừng

m3

3.000.000

 

 

 

III410

 

 

Thông

m3

2.500.000

 

 

 

III411

 

 

Thông lông gà

m3

4.500.000

 

 

 

III412

 

 

Thông ba lá

m3

2.900.000

 

 

 

III413

 

 

Thông nàng

 

-

 

 

 

 

III41301

 

D<35cm

m3

1.800.000

 

 

 

 

III41302

 

D≥35cm

m3

3.500.000

 

 

 

III414

 

 

Vàng tâm

m3

6.000.000

 

 

 

III415

 

 

Các loại khác

 

-

 

 

 

 

III41501

 

D<25cm

m3

1.300.000

 

 

 

 

III41502

 

25cm≤D<35cm

m3

2.500.000

 

 

 

 

III4I503

 

35cm≤D<50cm

m3

3.900.000

 

 

 

 

III41504

 

D≥50 cm

m3

5.200.000

 

 

III5

 

 

 

Gỗ nhóm V, VI, VII, VIII

 

 

 

và các loại gỗ khác

 

 

 

 

III501

 

 

Gỗ nhóm V

 

 

 

 

 

 

III50101

 

Chò xanh

m3

5.000.000

 

 

 

 

III50102

 

Chò xót

m3

2.300.000

 

 

 

 

III50103

 

Dải ngựa

m3

3.400.000

 

 

 

 

III50104

 

Dầu

m3

4.500.000

 

 

 

 

III50105

 

Dầu đỏ

m3

3.400.000

 

 

 

 

III50106

 

Dầu đồng

m3

3.200.000

 

 

 

 

III50107

 

Dầu nước

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50108

 

Lim vang (lim xẹt)

m3

4.500.000

 

 

 

 

III50109

 

Muồng (Muồng cánh dán)

m3

1.900.000

 

 

 

 

III50110

 

Sa mộc

m3

4.500.000

 

 

 

 

III50111

 

Sau sau (Táu hậu)

m3

700.000

 

 

 

 

III50112

 

Thông hai lá

m3

3.000.000

 

 

 

 

III50113

 

Các loại khác

 

-