Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 31/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Võ Lâm Phi
Ngày ban hành: 05/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 31/2010/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH HÒN CHỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Căn cứ Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV – kỳ họp thứ 14;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 7/5/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm quản lý di tích và danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh, TT. UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các ban thuộc HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị, thành phố;
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa;
- Trung tâm Công báo tỉnh (2 bản);
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA THÁP BÀ PONAGAR VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH HÒN CHỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng (gọi tắt là phí tham quan) là khoản thu nhằm bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí về bảo quản, tu bổ, phục hồi, quản lý đối với khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Điều 2. Phí tham quan là khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước không phải chịu thuế.

Điều 3. Đối tượng thu phí

Khách du lịch đến tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng, trừ các trường hợp quy định tại Điều 4 Quy định này.

Điều 4. Đối tượng miễn thu phí tham quan:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi;

2. Các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, Bộ, ngành, trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến thăm, làm việc tại Khánh Hòa và có nhu cầu tham quan;

3. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và ở tại huyện đảo Trường Sa;

4. Các đoàn học sinh trong tỉnh do các trường tổ chức tham quan và tìm hiểu về di tích;

5. Người dân thường xuyên đến Tháp Bà Ponagar cúng lễ theo nhu cầu tín ngưỡng;

6. Các trường hợp không thu phí tham quan: Các ngày Lễ hội Tháp Bà Ponagar (3 ngày: từ ngày 21/3 đến hết ngày 23/3 Âm lịch) và Tết Nguyên Đán (3 ngày: từ ngày cuối cùng của tháng 12 âm lịch năm trước đến hết ngày 2 tháng 1 âm lịch năm sau) tại khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar.

Đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này, khi đến tham quan phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị.

Chương 2.

MỨC THU VÀ TỔ CHỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THAM QUAN

Điều 5. Hình thức thu phí:

Phí tham quan được thu bằng biên lai thu phí do Cục thuế tỉnh Khánh Hòa phát hành dưới hình thức vé tham quan.

Điều 6. Mức thu phí tham quan:

1. Phí tham quan được áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan.

2. Mức thu phí tham quan cụ thể như sau:

- Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar: 15.000 đồng/lần/người.

- Danh lam thắng cảnh Hòn Chồng:                     10.000 đồng/lần/người.

Điều 7. Tổ chức thu, nộp phí tham quan:

1. Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa là đơn vị tổ chức thu phí tham quan đối với khách đến tham quan.

2. Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm:

a) Niêm yết công khai tại nơi thu phí: Đối tượng thu phí, các trường hợp không thu phí tham quan để mọi người biết và thực hiện; khi thu tiền phải cấp vé tham quan theo quy định cho khách tham quan.

b) Định kỳ phải nộp đầy đủ, kịp thời phí tham quan đã thu được vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa tại Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa để quản lý theo quy định.

c) Thanh quyết toán biên lai thu phí theo quy định hiện hành.

Điều 8. Quản lý và sử dụng phí tham quan

1. Phí tham quan được để lại cho Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa 100% dùng để chi cho bộ máy quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và hoạt động nghiệp vụ thường xuyên tại đơn vị. Trong đó, hàng năm trích và sử dụng tối thiểu 26% phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp bà Ponagar để sử dụng cho để mua sắm, bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích.

2. Phí tham quan là nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, được tính trong dự toán hàng năm. Mức chi cho các nội dung trên do Thủ trưởng đơn vị quyết định theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Hàng năm, đơn vị phải lập dự toán, quyết toán thu, chi gửi cơ quan thuế, cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính cung cấp. Sau khi quyết toán đúng chế độ quy định, số tiền thu phí tham quan còn thừa được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trung tâm Quản lý di tích và Danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức, thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan theo các quy định hiện hành, định kỳ hàng năm báo cáo tình hình hoạt động thu phí tham quan cho cơ quan thuế, cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính cùng cấp.

Điều 10. Trách nhiệm của các ngành

1. Cục thuế Khánh Hòa có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp, kiểm tra và quyết toán biên lai thu phí theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị thu phí thực hiện việc thu phí tham quan đúng quy định; kiểm tra số thu, xét duyệt quyết toán chi từ nguồn thu phí theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn đơn vị thu phí thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng phí tham quan; thẩm tra quyết toán chi từ nguồn thu phí theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168