Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu Người ký: Nguyễn Thanh Bế
Ngày ban hành: 11/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 14/2007/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC, MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ; PHẠM VI ÁP DỤNG; TỶ LỆ TRÍCH, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM TIỀN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 06 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh nội dung và mức thu phí xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII kỳ họp thứ 10 về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục, mức thu phí, lệ phí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảm tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu;
Xét Tờ trình số 348/TTr-STC ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục điều chỉnh, bổ sung và mức thu phí, lệ phí; tỷ lệ trích, nộp; phạm vi áp dụng; quản lý, sử dụng và chế độ miễn, giảm tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (theo các phụ lục số 01, số 02 và số 03 đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 

 

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bế

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC VÀ MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ

ĐƠN VỊ TÍNH

MỨC THU

A

DANH MỤC QUY ĐỊNH MỚI

 

 

I

DANH MỤC PHÍ

 

 

1

Phí thẩm định kết quả đấu thầu (trong mua sắm tài sản, hàng hóa)

%/giá trị 1 gói thầu

0.05

-

Giá trị gói thầu từ trên 1 tỷ đến 5 tỷ đồng.

Đồng

500.000 đồng + 0,04% của phần giá trị gói thầu vượt trên 1 tỷ đồng

-

Giá trị gói thầu từ trên 5 tỷ đến 10 tỷ đồng.

Đồng

2.100.000 đồng + 0,03% của phần giá trị gói thầu vượt trên 5 tỷ đồng

-

Giá trị gói thầu từ trên 10 tỷ đến 15 tỷ đồng.

Đồng

3.600.000 đồng + 0,02% của phần giá trị gói thầu vượt trên 10 tỷ đồng

-

Giá trị gói thầu từ trên 15 tỷ đồng trở lên.

Đồng

4.600.000 đồng  +  0,01% của phần giá trị gói thầu vượt trên 15 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 30 triệu đồng)

2

Phí sử dụng cảng cá

 

 

2.1

Đối với tàu thuyền đánh cá:

 

 

-

Có công suất từ 6 đến 12 CV.

Đồng/lần vào, ra cảng

5.000

-

Có công suất từ 13 đến 30 CV.

Đồng/lần vào, ra cảng

10.000

-

Có công suất từ 31 đến 90 CV.

Đồng/lần vào, ra cảng

20.000

-

Có công suất từ 91 đến 200 CV.

Đồng/lần vào, ra cảng

30.000

-

Có công suất lớn hơn 200 CV.

Đồng/lần vào, ra cảng

50.000

2.2

Đối với tàu thuyền vận tải:

 

 

-

Có trọng tải dưới 5 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

10.000

-

Có trọng tải từ 5 đến 10 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

20.000

-

Có trọng tải trên 10 đến 100 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

50.000

-

Có trọng tải trên 100 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

80.000

2.3

Đối với phương tiện vận tải:

 

 

-

Xe máy, xích lô, ba gác chở hàng.

Đồng/lần vào, ra cảng

1.000

-

Phương tiện có trọng tải dưới 1 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

5.000

-

Phương tiện có trọng tải từ 1 đến 2,5 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

10.000

-

Phương tiện có trọng tải trên 2,5 đến 5 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

15.000

-

Phương tiện có trọng tải trên 5 đến 10 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

20.000

-

Phương tiện có trọng tải trên 10 tấn.

Đồng/lần vào, ra cảng

25.000

2.4

Đối với hàng hóa qua cảng:

 

 

-

Hàng thủy, hải sản, động vật sống.

Đồng/tấn

10.000

-

Hàng hóa là Container.

Đồng/Container

35.000

-

Các loại hàng hóa khác.

Đồng/tấn

4.000

3

Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

 

 

 

Sử dụng lề đường (tạm dừng, đỗ xe ôtô ở những lề đường được phép đỗ theo quy hoạch sử dụng đất, giao thông đường bộ, đô thị).

Đồng/xe/lần tạm dừng

5.000 (không quá 100.000 đồng/xe/ tháng)

4

Phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp

Đồng/lần thẩm định

3.000.000

5

Phí thẩm định để án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

5.1

Thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất:

 

 

-

Đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án

200.000

-

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3 đến dưới 500 m3/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

550.000

-

Đề án , báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 500m3 đến dưới 1.000 m3/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

1.300.000

-

Đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m³ đến dưới 3.000 m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

2.500.000

5.2

Thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt:

 

 

-

Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1m³/giây; hoặc để phát điện với công suất dưới 50 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

300.000

-

Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

900.000

-

Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200 kw đến dưới 1.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

2.200.000

-

Đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 kw đến dưới 2.000 kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

4.200.000

5.3

Thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi:

 

 

-

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

300.000

-

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m³ đến dưới 500m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

900.000

-

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m³ đến dưới 2.000m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

2.200.000

-

Đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m³ đến dưới 5.000 m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 đề án, báo cáo

4.200.000

 

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung sẽ áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

 

 

6

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

 

 

-

Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng dưới 200 m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 báo cáo

200.000

-

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng từ 200m3 đến dưới 500 m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 báo cáo

700.000

-

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500m³ đến dưới 1.000m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 báo cáo

1.700.000

-

Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m³ đến dưới 3.000m³/ngày đêm.

Đồng/ 1 báo cáo

3.000.000

 

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung sẽ áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên.

 

 

7

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

Đồng/ hồ sơ

700.000

 

Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung sẽ áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên

 

 

8

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

 

 

8.1

Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

Đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

2.000.000

8.2

Bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

Đồng/1 lần bình tuyển, công nhận

5.000.000

9

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 

 

9.1

Dự án nhóm A

Đồng/báo cáo

5.000.000

9.2

Dự án nhóm B

Đồng/báo cáo

3.000.000

9.3

Dự án nhóm C

Đồng/báo cáo

2.000.000

9.4

Trường hợp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung thì mức thu phí bằng 50% mức thu áp dụng đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức tương ứng với từng nhóm dự án.

 

 

10

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

 

 

10.1

Cung cấp thông tin cơ bản (Danh mục giao dịch bảo đảm, tài sản cho thuê tài chính, sao đơn yêu cầu đăng ký)

Đồng/trường hợp

10.000

10.2

Cung cấp thông tin chi tiết (Văn bản tổng hợp thông tin về các giao dịch bảo đảm)

Đồng/trường hợp

30.000

II

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

1

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

 

 

1.1

Lệ phí hộ tịch

 

 

a

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn:

 

 

-

Khai sinh.

Đồng/1 lần cấp

5.000

-

Kết hôn.

Đồng/1 lần cấp

20.000

-

Khai tử.

Đồng/1 lần cấp

5.000

-

Nuôi con nuôi.

Đồng/1 lần cấp

20.000

-

Nhận cha, mẹ, con.

Đồng/1 lần cấp

10.000

-

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch.

Đồng/1 lần cấp

10.000

-

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

Đồng/1 bản sao

2.000

-

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch.

Đồng/1 lần cấp

3.000

-

Các việc đăng ký hộ tịch khác.

Đồng/1 lần cấp

5.000

b

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã:

 

 

-

Cấp lại bản chính giấy khai sinh.

Đồng/1 lần cấp

10.000

-

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

Đồng/1 bản sao

3.000

-

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch.

Đồng/1 lần cấp

25.000

c

Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh:

 

 

-

Khai sinh.

Đồng/1 lần cấp

50.000

-

Kết hôn.

Đồng/1 lần cấp

1.000.000

-

Khai tử.

Đồng/1 lần cấp

50.000

-

Nuôi con nuôi.

Đồng/1 lần cấp

2.000.000

-

Nhận con ngoài giá thú.

Đồng/1 lần cấp

1.000.000

-

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ bản gốc.

Đồng/1 bản sao

5.000

-

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch.

Đồng/1 lần cấp

10.000

-

Các việc đăng ký hộ tịch khác.

Đồng/1 lần cấp

50.000

1.2

Lệ phí hộ khẩu

 

 

-

Đăng ký chuyển đến cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu gia đình hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

Đồng/ lần đăng ký

5.000

-

Cấp mới, cấp lại đổi sổ hộ khẩu gia đình.

Đồng/ lần đăng ký

7.500

-

Trường hợp cấp đổi sổ hộ khẩu gia đình theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Đồng/lần cấp

4.000

-

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể.

Đồng/ lần đăng ký

5.000

-

Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể do Nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Đồng/lần cấp

2.500

-

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy đăng ký tạm trú có thời hạn cho hộ gia đình.

Đồng/lần cấp

5.000

-

Gia hạn tạm trú có thời hạn.

Đồng/lần cấp

1.500

-

Cấp mới, cấp lại, đổi giấy tạm trú có thời hạn cho một nhân khẩu.

Đồng/lần cấp

2.500

-

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu).

Đồng/lần cấp

2.500

-

Đối với các phường nội thành của thành phố (thuộc tỉnh) áp dụng mức thu bằng 2 lần mức thu theo quy định nêu trên.

 

 

1.3

Lệ phí chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân):

 

 

-

Cấp mới.

Đồng/lần cấp

2.500

-

Cấp lại, đổi.

Đồng/lần cấp

3.000

-

Đối với các phường nội thành của thành phố (thuộc tỉnh) áp dụng mức thu bằng 2 lần mức thu theo quy định nêu trên.

 

 

 

Trường hợp thực hiện cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới theo Quy định tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của TTCP về việc phê duyệt dự án sản xuất, cấp và quản lý chứng minh nhân dân thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính và Bộ Công an.

 

 

2

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

 

 

-

Cấp mới giấy phép lao động.

Đồng/1 giấy phép

400.000

-

Cấp lại giấy phép lao động.

Đồng/1 giấy phép

300.000

-

Gia hạn giấy phép lao động.

Đồng/1 giấy phép

200.000

3

Lệ phí địa chính

 

 

3.1

Đối với hộ gia đình, cá nhân các phường nội thành thuộc thị xã, thành phố (thuộc tỉnh)

 

 

-

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 giấy

25.000

-

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Đồng/1 lần

15.000

-

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Đồng/1 lần

10.000

-

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.

Đồng/1 lần

20.000

3.2

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực còn lại trong tỉnh áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên

 

 

3.3

Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước

 

 

-

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 giấy

100.000

-

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Đồng/1 lần

20.000

-

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Đồng/1 lần

20.000

-

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.

Đồng/1 lần

20.000

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng:

 

 

-

Đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép).

Đồng/1 giấy phép

50.000

-

Đối với các công trình khác.

Đồng/1 giấy phép

100.000

-

Trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng.

Đồng/1 lần

10.000

5

Lệ phí cấp biển số nhà:

 

 

-

Cấp mới.

Đồng/1 biển số nhà

30.000

-

Cấp lại.

Đồng/1 biển số nhà

20.000

6

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

 

 

6.1

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

-

Hộ kinh doanh cá thể.

Đồng/1 lần cấp

30.000

-

Hợp tác xã, cơ sở giáo dục - đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh.

Đồng/1 lần cấp

100.000

-

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước.

Đồng/1 lần cấp

200.000

-

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Đồng/1 lần (chứng nhận hoặc thay đổi)

20.000

-

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh.

Đồng/1 bản

2.000

6.2

Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (không thu lệ phí này cho các cơ quan quản lý Nhà nước)

Đồng/1 lần cung cấp

10.000

7

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

 

 

 

Tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện; quản lý và vận hành nhà máy điện; phân phối và kinh doanh điện

Đồng/1 giấy phép

700.000

8

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dựng nước dưới đất

Đồng/1 giấy phép

100.000

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

9

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

Đồng/1 giấy phép

100.000

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

10

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đồng/1 giấy phép

100.000

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

11

Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

Đồng/1 giấy phép

100.000

 

Trường hợp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép, áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu cấp giấy lần đầu

 

 

12

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

 

-

Đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đồng/trường hợp

60.000

-

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm.

Đồng/trường hợp

50.000

-

Đăng ký gia hạn giao dịch bảo đảm.

Đồng/trường hợp

40.000

-

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký.

Đồng/trường hợp

40.000

-

Yêu cầu sửa chữa sai sót trong đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đồng/trường hợp

10.000

13

Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

 

 

a

Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước

 

 

-

Cấp mới.

Đồng/giấy chứng nhận

500.000

-

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi.

Đồng/giấy chứng nhận

50.000

b

Đối với cá nhân

 

 

-

Cấp mới.

Đồng/giấy chứng nhận

100.000

-

Cấp lại, cấp đổi, xác nhận thay đổi.

Đồng/giấy chứng nhận

50.000

B

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG  (Nghị quyết số 12/2003/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VI, kỳ họp thứ 09 "về việc ban hành Danh mục và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu")

 

 

1

Phí đấu giá

 

 

1.1

Đối với việc bán đấu giá tài sản theo Quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ.

 

 

a

Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá

 

 

 

Trường hợp bán được tài sản bán đấu giá thì mức thu phí được tính trên giá trị tài sản bán được, như sau:

 

 

-

Tài sản bán được có giá trị từ 1.000.000 đồng trở xuống.

Đồng

50.000

-

Tài sản bán được có giá trị từ trên 1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

%/giá trị tài sản bán được

5

-

Tài sản bán được có giá trị từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng.

Đồng

5.000.000 đồng + 1,5% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 100.000.000 đồng.

-

Tài sản bán được có giá trị trên 1.000.000.000 đồng.

Đồng

18.500.000 đồng + 0,2% của phần giá trị tài sản bán được vượt quá 1.000.000.000 đồng.

b

Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá

 

 

 

Mức thu phí đấu giá đối với người tham gia đấu giá được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, như sau:

 

 

-

Giá khởi điểm từ 20.000.000 đồng trở xuống.

Đồng/hồ sơ

20,000

-

Giá khởi điểm từ trên 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đồng/hồ sơ

50,000

-

Giá khởi điểm từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Đồng/hồ sơ

100,000

-

Giá khởi điểm từ trên 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Đồng/hồ sơ

200,000

-

Giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

Đồng/hồ sơ

500,000

1.2

Đối với việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo Quy định tại Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

a

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

-

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ 200.000.000 đồng trở xuống.

Đồng/hồ sơ

100.000

-

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Đồng/hồ sơ

200.000

-

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất trên 500.000.000 đồng.

Đồng/hồ sơ

500.000

b

Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác, quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

-

Diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống.

Đồng/hồ sơ

1.000.000

-

Diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 2 ha.

Đồng/hồ sơ

3.000.000

-

Diện tích đất từ trên 2 ha đến 5 ha.

Đồng/hồ sơ

4.000.000

-

Diện tích đất từ trên 5 ha.

Đồng/hồ sơ

5.000.000

2

Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô (đối với xe đạp, xe máy giữ nguyên mức thu theo Nghị quyết số 12/2003/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VI, kỳ họp thứ 09)

 

 

2.1

Trường hợp giữ xe vào ban ngày

 

 

a

Vận tải hành khách

 

 

-

Từ 04 - 07 ghế.

Đồng/chiếc/lượt

3.000

-

Từ 08 - 12 ghế.

Đồng/chiếc/lượt

6.000

-

Từ trên 12 ghế trở lên.

Đồng/chiếc/lượt

10.000

b

Vận tải hàng hóa

 

 

-

Đến dưới 05 tấn.

Đồng/chiếc/lượt

3.000

-

Từ 05 - 10 tấn.

Đồng/chiếc/lượt

6.000

-

Từ 11 tấn trở lên.

Đồng/chiếc/lượt

10.000

2.2

Trường hợp giữ xe vào ban đêm (sau  22h trở đi): Mức thu phí bằng 02 lần mức thu phí giữ xe ban ngày đối với từng loại phương tiện tương ứng.

 

 

2.3

Trường hợp trông giữ xe cả ngày và đêm: Mức thu phí được tính bằng mức thu phí giữ xe ban ngày cộng với mức thu phí giữ xe ban đêm tương ứng với từng loại phương tiện.

 

 

3

Phí xây dựng

 

 

 

- Đối với nhà ở riêng lẻ do các hộ gia đình xây dựng

 

 

a

Đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở khu vực đô thị (phường, thị trấn)

 

 

-

Nhà cấp I.

Đồng/m2

15.000

-

Nhà cấp II.

Đồng/m2

10.000

-

Nhà cấp III.

Đồng/m2

7.500

-

Nhà cấp IV.

Đồng/m2

5.000

b

Đối với nhà ở riêng lẻ được xây dựng ở khu vực còn lại

 

 

 

Bằng 80% mức thu phí đối với khu vực đô thị theo cấp nhà tương ứng.

 

 

4

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất:

 

 

 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

 

a

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực thị xã, thành phố thuộc tỉnh

 

 

-

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 giấy

40.000

-

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Đồng/1 lần/giấy

30.000

-

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ điạ chính.

Đồng/1 lần/1 văn bản

20.000

-

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 lần/giấy

30.000

-

Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.

Đồng/1 giấy

30.000

b

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc các khu vực còn lại trong tỉnh áp dụng mức thu bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu theo quy định nêu trên

 

 

c

Đối với các tổ chức, cơ quan Nhà nước, cá nhân nước ngoài đầu tư tại Việt Nam

 

 

-

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 giấy

300.000

-

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Đồng/1 lần/giấy

50.000

-

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Đồng/1 lần/1 văn bản

30.000

-

Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng/1 lần/giấy

200.000

-

Xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất.

Đồng/1 giấy

50.000

Ghi chú:

Riêng các loại phí như Phí sử dụng đường bộ, Phí qua cầu tạm thời chưa ban hành do hiện nay địa phương chưa có tuyến đường, cầu đường bộ đủ điều kiện thu phí theo quy định.

Tại mục 10, điểm I và mục 12 điểm II phần A: Nội dung và mức thu theo Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT/BTC-BTP "Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm".

Tại mục 1, phần B: Điều chỉnh, bổ sung nội dung và mức thu để phù hợp với Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá”.

Tại mục 13, điểm II phần A: Nội dung và mức thu theo Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở".

 

PHỤ LỤC SỐ 02

TỶ LỆ (%) TRÍCH, NỘP NGÂN SÁCH TIỀN THU PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

TT

DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ

TỶ LỆ (%) TRÍCH NỘP

 

 

NỘP NGÂN SÁCH

TRÍCH ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ

A

DANH MỤC QUY ĐỊNH MỚI

 

 

I

DANH MỤC PHÍ

 

 

1

Phí thẩm định kết quả đấu thầu (Trong mua sắm tài sản, hàng hóa)

20

80

2

Phí sử dụng cảng cá

 

100

3

Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước

 

 

a

Do đơn vị sự nghiệp, chuyên doanh quản lý thu

 

100

b

Do xã, phường, thị trấn quản lý thu

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

4

Phí thẩm định cấp phép vật liệu nổ công nghiệp

50

50

5

Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước đưới đất; khai thác sử sụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi

 

 

a

Do đơn vị chuyên doanh quản lý thu

 

100

b

Do đơn vị HCSN quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý)

100

 

6

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất

 

 

a

Do đơn vị chuyên doanh quản lý thu

 

100

b

Do đơn vị HCSN quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý)

100

 

7

Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

 

 

a

Do đơn vị chuyên doanh quản lý thu

 

100

b

Do đơn vị HCSN quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý)

100

 

8

Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây lâm nghiệp, rừng giống

50

50

9

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

50

50

10

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

50

50

II

DANH MỤC LỆ PHÍ

 

 

1

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân (sau khi trừ chi phí tổ chức, quản lý thu)

100

 

2

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sau khi trừ chi phí tổ chức quản lý thu)

100

 

3

Lệ phí địa chính

80

20

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

80

20

5

Lệ phí cấp biển số nhà

50

50

6

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

80

20

7

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

80

20

8

Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất

80

20

9

Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

80

20

10

Lệ phí cấp giấy phép, xả nước thải vào nguồn nước

80

20

11

Lệ phí cấp giấy phép, xả nước thải vào công trình thủy lợi

80

20

12

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

50

50

13

Lệ phí cấp giấy, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

20

80

B

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

 

 

1

Phí đấu giá (sau khi trừ chi phí quản lý thu)

 

100

2

Phí trông giữ xe đạp

 

 

a

Do đơn vị sự nghiệp, chuyên doanh quản lý thu

 

100

b

Do đơn vị ra quyết định tạm giữ phương tiện quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý)

100

 

c

Do xã, phường, thị trấn quản lý thu

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

3

Phí xây dựng

80

20

4

Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

20

80

C

DANH MỤC PHÍ ĐÃ BAN HÀNH

 

 

1

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

 

 

-

Phí đo đạc.

 

100

-

Phí khai thác tài nguyên đất.

35

65

2

Phí chợ (hoa chi chợ)

 

 

a

Trường hợp có tổ chức ban quản lý chợ (sau khi trừ chi phí trích để lại Ban quản lý chợ)

100

 

b

Trường hợp khoán thu

100

 

3

Phí qua phà

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

4

Phí qua đò (đò ngang)

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý)

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

5

Phí dự thi, dự tuyển

 

100

6

Phí thư viện

 

100

7

Phí đấu thầu

 

100

8

Phí tham quan danh lam thắng cảnh

 

 

a

Do đơn vị sự nghiệp quản lý thu

 

100

b

Do xã, phường, thị trấn quản lý thu

 

 

-

 Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

7

Phí tham quan di tích lịch sử

 

 

a

Do đơn vị sự nghiệp quản lý thu

 

100

b

Do xã, phường, thị trấn quản lý thu

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

8

Phí tham quan công trình văn hóa

 

 

a

Do đơn vị sự nghiệp quản lý thu

 

100

b

Do xã, phường, thị trấn quản lý thu

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu.

100

 

9

Phí an ninh trật tự

 

100

10

Phí phòng chống thiên tai

 

100

11

Phí vệ sinh

 

 

a

Do đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp quản lý thu

 

100

b

Do xã, phường, thị trấn quản lý thu

 

 

-

Trường hợp tổ chức quản lý thu (sau khi trừ chi phí quản lý).

100

 

-

Trường hợp khoán thu

100

 

 

PHỤ LỤC SỐ 03

VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG; CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN THU PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vị áp dụng:

Bao gồm các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được Nhà nước ủy quyền, tổ chức khác và cá nhân cung cấp dịch vụ, thực hiện công việc mà pháp luật quy định được thu phí, lệ phí;

Tổ chức, cá nhân quy định nêu trên chỉ được thu các loại phí, lệ phí đã ban hành có trong danh mục chi tiết theo phụ lục số 01;

2. Chứng từ thu phí, lệ phí:

Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo đúng quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ. Cụ thể như sau:

a. Đối với phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước: Tổ chức, cá nhân khi thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế;

Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nhu cầu sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí khác với mẫu chứng từ quy định chung thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định.

b. Đối với phí, lệ phí không thuộc ngân sách Nhà nước (Gồm các loại phí và lệ phí đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm): Tổ chức, cá nhân khi thu phí, lệ phí phải lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng;

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo quy định;

c. Trường hợp sử dụng chứng từ đặc thù như tem, vé,… in sẵn mức thu phí, lệ phí, phải thực hiện chế độ quản lý, sử dụng riêng cho phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ đặc thù đó.

d. Mọi trường hợp không được cấp chứng từ hoặc cấp chứng từ không đúng quy định thì đối tượng nộp phí, lệ phí có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí cấp chứng từ thu theo đúng quy định hoặc khiếu nại, tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

II. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ:

Phí, lệ phí cấp nào trực tiếp quản lý thu thì nộp vào ngân sách cấp đó.

Tỷ lệ trích để lại chi phí quản lý trước khi nộp ngân sách của các loại phí, lệ phí được quy định cụ thể như sau:

- Đối với các đơn vị thu phí, lệ phí thuộc cấp tỉnh: Do đơn vị dự toán cấp I thống nhất ý kiến với cơ quan tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

- Đối với các đơn vị thu phí, lệ phí thuộc cấp huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn: Do Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định tỷ lệ trích chi phí quản lý trên cơ sở ý kiến đề xuất của cơ quan tài chính.

1. Đối với các tổ chức, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, cơ chế tự chủ tài chính (Bao gồm các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước và thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập):

Khoản thu phí, lệ phí được xem là nguồn thu của đơn vị và số tiền thu phí, lệ phí trích để lại sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật (Nếu có), đơn vị được quản lý, sử dụng đảm bảo phù hợp với loại hình và cơ chế tài chính đang áp dụng.

2. Đối với các tổ chức, đơn vị khác:

Số tiền thu phí, lệ phí được trích để lại đơn vị trực tiếp thu theo tỷ lệ quy định để sử dụng cho các nội dung sau:

- Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí, lệ phí: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (Trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định);

- Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện công việc thu phí, lệ phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí... theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

- Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục vụ trực tiếp cho thực hiện công việc thu phí, lệ phí; khấu hao tài sản cố định để thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí, lệ phí;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công việc thu phí, lệ phí;

- Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công việc thu phí, lệ phí trong đơn vị theo quy định.

III. CHẾ ĐỘ MIỄN, GIẢM TIỀN THU PHÍ, LỆ PHÍ NHƯ SAU:

1. Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi đối với đối tượng là đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa theo quy định của cấp thẩm quyền và miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo theo tiêu chí;

2. Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần;

* Hàng năm, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập dự toán thu, chi gửi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí để kiểm soát chi theo quy định hiện hành; hàng năm phải quyết toán thu, chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí, lệ phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 14/2007/QĐ-UBND ngày 11/10/2007 bổ sung danh mục, mức thu phí, lệ phí; phạm vi áp dụng; tỷ lệ trích, nộp, quản lý, sử dụng và chế độ miễn giảm tiền thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!