Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Số hiệu: 12/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 23/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (tại Tờ trình số 253/TTr-STC ngày 23/01/2017); ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 05/BC-STP ngày 10/01/2017).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước); như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng:

Những người buôn bán sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

Các tổ chức, đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

2. Mức thu giá dịch vụ:

STT

Phí chợ

ĐVT

Mức thu

 

 

I

Giá dịch vụ chợ hạng 1

 

 

 

1

Đối với các hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên

 

 

 

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

 

 

 

 

Vị trí 1

đồng/m2/tháng

20.000

 

 

Vị trí 2

đồng/m2/tháng

17.000

 

 

Vị trí 3

đồng/m2/tháng

15.000

 

 

Vị trí 4

đồng/m2/tháng

13.000

 

2

Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

đồng/người/ngày

3.000

 

 

II

Giá dịch vụ chợ hạng 2

 

 

 

1

Đối với các hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên

 

 

 

 

1.1

Vị trí 1

 

 

 

 

Chi phí đầu tư xây dựng chợ

đồng/m2/tháng

12.000

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

12.000

 

1.2.

Vị trí 2

 

 

 

 

Chi phí đầu tư xây dựng chợ

đồng/m2/tháng

10.000

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

10.000

 

1.3.

Vị trí 3

 

 

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

10.000

 

1.4.

Vị trí 4

 

 

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

7.000

 

2

Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

đồng/người/ngày

1.000

 

 

II

Giá dịch vụ chợ hạng 3

 

 

 

1

Đối với các hộ đặt cửa hàng, cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên

 

 

 

 

1.1

Vị trí 1

 

 

 

 

Chi phí đầu tư xây dựng chợ

đồng/m2/tháng

5.000

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

5.000

 

1.2.

Vị trí 2

 

 

 

 

Chi phí đầu tư xây dựng chợ

đồng/m2/tháng

4.000

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

4.000

 

1.3.

Vị trí 3

 

 

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

4.000

 

1.4.

Vị trí 4

 

 

 

 

Giá dịch vụ quản lý chợ

đồng/m2/tháng

3.000

 

2

Đối với người buôn bán không cố định, không thường xuyên

đồng/người/ngày

1.000

 

 

3. Quản lý và sử dụng giá dịch vụ thu được:

- Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được xác định là doanh thu của đơn vị thu giá dịch vụ. Đơn vị thu giá dịch vụ có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, đơn vị thu giá dịch vụ phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền  giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ thu được với kết quả hoạt động.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày  05/4/2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105