Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 12/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Bốn
Ngày ban hành: 17/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2013/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 17 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ;

Theo đề nghị của liên Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính tại Tờ trình số 106/TTr-NN&PTNT-TC ngày 16 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định thu thủy lợi phí, tiền sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Điều 5 của Quy định vị trí cống đầu kênh của Tổ chức hợp tác dùng nước và mức trần phí dịch vụ thủy nông nội đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Đắk Nông hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

QUY ĐỊNH

MỨC THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về nguyên tắc, mức thu thủy lợi phí, tiền nước từ vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi và mức trần phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

b) Các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho phép quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

c) Các tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

d) Các cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước

1. Quy định dựa trên Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ.

2. Quy định dựa trên điều kiện địa hình, dân trí, đặc điểm công trình thủy lợi trên địa bàn, biện pháp tưới, tiêu, cấp nước của các công trình thủy lợi, điều kiện quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

3. Đảm bảo khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trong việc tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất dân sinh, kinh tế - xã hội và môi trường.

Chương 2.

MỨC THU THỦY LỢI PHÍ VÀ TIỀN NƯỚC

Điều 3. Mức thu thủy lợi phí và tiền nước

1. Biểu mức thu thủy lợi phí đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nước trồng lúa.

a) Trường hợp tưới, tiêu chủ động.

Đơn vị tính: Đồng/ha/vụ

STT

Biện pháp công trình

Mức thu

1

Tưới tiêu bằng động lực

1.629.000

2

Tưới tiêu bằng trọng lực

1.140.000

3

Tưới tiêu bằng trọng lực kết hợp hỗ trợ động lực

1.385.000

b) Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì thu bằng 60% mức phí tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quy định này.

c) Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì thu bằng 40% mức phí tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quy định này.

d) Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới tiêu bằng động lực thì thu bằng 50% mức phí tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quy định này.

đ) Trường hợp phải tạo nguồn bậc 2 trở lên đối với các công trình xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí được tính tăng thêm 20% mức phí so với mức phí tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quy định này.

e) Trường hợp phải tách riêng tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức thu thủy lợi phí cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức thu quy định tại Biểu trên.

2. Đối với diện tích trồng mạ, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng 40% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa.

3. Biểu mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực.

STT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị

Thu theo các biện pháp công trình

Trạm bơm

Hồ, đập, kênh, cống

1

Cấp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Đồng/m³

1.800

900

2

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

Đồng/m³

1.320

900

3

Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

 

 

 

-

Tính theo m³

Đồng/m³

1.020

840

-

Tính theo định mức m³/diện tích từng khu vực

 

 

 

+

Huyện Cư Jút

 

 

 

 

Tưới, tiêu chủ động

Đồng/ha

3.935.160

3.240.720

 

Tưới, tiêu tạo nguồn

Đồng/ha

1.967.580

1.296.288

+

Huyện Krông Nô

 

 

 

 

Tưới, tiêu chủ động

Đồng/ha

3.281.340

2.702.280

 

Tưới, tiêu tạo nguồn

Đồng/ha

1.640.670

1.080.912

+

Huyện Đắk Mil và phía Bắc huyện Đắk Song (các xã: Đắk Hòa, Đắk Mol, Nam Bình, Thuận Hạnh)

 

 

 

 

Tưới, tiêu chủ động

Đồng/ha

3.858.660

3.177.720

 

Tưới, tiêu tạo nguồn

Đồng/ha

1.929.330

1.271.088

+

Các khu vực còn lại

 

 

 

 

Tưới, tiêu chủ động

Đồng/ha

3.329.280

2.741.760

 

Tưới, tiêu tạo nguồn

Đồng/ha

1.664.640

1.096.704

4

Cấp nước để nuôi trồng thủy sản

Đồng/m³

840

600

Đồng/m² mặt thoáng/năm

250

 

5

- Nuôi trồng thủy sản tại công trình hồ chứa thủy lợi

% giá trị sản lượng

05%

 

- Nuôi cá bè

06%

 

6

Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi: Thuyền, sà lan; các loại bè

Đồng/tấn/lượt

7.200

 

Đồng/m²/lượt

1.800

 

7

Sử dụng nước từ công trình thủy lợi để phát điện

% giá trị sản lượng điện thương phẩm

08%

 

8

Sử dụng nước công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng)

Tổng giá trị doanh thu

10%

 

- Trường hợp lấy nước theo khối lượng thì mức tiền nước được tính từ vị trí nhận nước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước.

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m³) thì thu theo diện tích (ha), mức thu bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cho một năm.

4. Mức thu thủy lợi phí quy định tại các Khoản 1, 2 Điều này được tính ở vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến công trình đầu mối của công trình thủy lợi.

Điều 4. Mức trần phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước đến mặt ruộng

Tổ hợp tác dùng nước thỏa thuận với tổ chức, cá nhân sử dụng nước về mức phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng), mức phí này không vượt quá 30% mức phí quy định tại các Khoản 1, 2 Điều 3 Quy định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Các tổ chức và mức được cấp bù do miễn thu thủy lợi phí

1. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân được cấp có thẩm quyền giao quản lý, khai thác công trình thủy lợi (sau đây gọi tắt là các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi) được ngân sách nhà nước cấp bù số tiền do thực hiện miễn thu thủy lợi phí quy định tại các Khoản 1, 2 và các Điểm 3, 4 Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

2. Mức cấp bù được quy định cụ thể như sau

a) Các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi được cấp bù số tiền do thực hiện miễn thủy lợi phí tính theo mức thu quy định tại các Khoản 1, 2 và các Điểm 3, 4 Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

b) Mức cấp bù thủy lợi phí được thực hiện theo nguyên tắc một diện tích, một biện pháp tưới tiêu và một mức thu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và các Điểm 3, 4 Khoản 3 Điều 3 Quy định này.

Điều 6. Điều khoản thi hành

1. Biểu mức thu thủy lợi phí tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 3 Quy định này áp dụng kể từ ngày có hiệu lực của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003.

2. Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003; Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2013/QĐ-UBND quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.589
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236