Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 77/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 16 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ KHOẢN LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐND TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và Lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí, Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về Phí, Lệ phí; Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của liên bộ: Tài chính - Tư pháp hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực; Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18 tháng 5 năm 2011 của liên bộ: Tài chính - Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên; Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh quy định một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 406/BC-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý sử dụng một số khoản lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, như sau:

I. Quy định đối tượng, mức thu, tỷ lệ trích

1. Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

1.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính và các giao dịch, tài sản khác theo quy định của pháp luật tại các cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm.

1.2. Mức thu lệ phí (Có Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo).

1.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 85% tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 15% nộp ngân sách nhà nước.

2. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực

2.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của pháp luật.

2.2. Mức thu lệ phí

- Cấp giấy phép hoạt động điện lực (tư vấn quy hoạch, thiết kế, giám sát và các hình thức tư vấn khác đối với dự án, công trình điện; quản lý và vận hành nhà máy điện; phân phối và kinh doanh điện): 700.000 đồng/ 1 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép: 350.000 đồng/ 1 giấy phép

2.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 50% nộp ngân sách nhà nước.

3. Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

3.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép).

3.2. Mức thu lệ phí

- Cấp giấy phép: 200.000 đồng/1 giấy phép.

- Cấp đổi, cấp lại (do mất, hỏng hoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong Giấy phép): 50.000 đồng/ lần cấp.

3.3. Tỷ lệ trích

100% nộp ngân sách Nhà nước.

4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Không thu lệ phí đăng ký cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước.

4.2. Mức thu (Có phụ lục chi tiết số 02 kèm theo).

4.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 85% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 15% nộp ngân sách nhà nước.

5. Lệ phí đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân

5.1. Lệ phí đăng ký cư trú

a) Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Người đăng ký, quản lý cư trú với cơ quan đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

- Không thu lệ phí đăng ký cư trú đối với các trường hợp: bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia đình thuộc diện xóa đói, giảm nghèo; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

b) Đối tượng được miễn nộp lệ phí

Miễn lệ phí khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn.

c) Mức thu lệ phí (có Phụ lục chi tiết số 03 kèm theo).

d) Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 50% nộp ngân sách nhà nước.

5.2. Lệ phí chứng minh nhân dân

a) Đối tượng, phạm vi áp dụng

- Người được cơ quan công an cấp đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân.

- Không thu lệ phí chứng minh nhân dân đối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh; công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

b) Đối tượng được miễn nộp lệ phí

- Miễn lệ phí cấp chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp thực hiện cấp chứng minh nhân dân bằng công nghệ mới thực hiện theo Thông tư số 155/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng minh thư nhân dân mới.

c) Mức thu lệ phí (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân) có Phụ lục chi tiết số 03 kèm theo.

d) Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước.

6. Lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

6.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động người nước ngoài phải nộp lệ phí khi làm thủ tục để được cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động và cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức mình hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

6.2. Mức thu lệ phí

- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/01 giấy phép.

- Cấp lại; gia hạn giấy phép lao động: 450.000 đồng/01 giấy phép.

6.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước.

7. Lệ phí địa chính

7.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

7.2. Đối tượng được miễn nộp lệ phí

- Miễn nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10 tháng 12 năm 2009) mà có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận.

- Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố; thị trấn trực thuộc huyện được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

7.3. Mức thu lệ phí (có Phụ lục chi tiết số 04 kèm theo).

7.4. Tỷ lệ trích

a) Đối với Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 70% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 30% nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai và trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 50% nộp ngân sách nhà nước.

8. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

8.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xin cấp giấy phép xây dựng và gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

8.2. Mức thu

- Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): 75.000 đồng/ 1 giấy phép.

- Cấp phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/01 giấy phép.

8.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 50% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 50% nộp ngân sách nhà nước.

9. Lệ phí cấp biển số nhà

9.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Chủ sở hữu nhà hoặc người đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà. Trường hợp không xác định được chủ sở hữu thì người đang sử dụng có trách nhiệm nộp lệ phí cấp biển số nhà.

9.2. Mức thu lệ phí

- Cấp mới: 45.000 đồng/01 biển số nhà.

- Cấp lại: 30.000 đồng/01 biển số nhà.

9.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 10% nộp ngân sách nhà nước.

10. Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất

10.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định của pháp luật.

10.2. Mức thu lệ phí

- Cấp giấy phép: 150.000 đồng/ 1 giấy phép.

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 75.000 đồng/01 giấy phép.

10.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 30% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước.

11. Lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

11.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác sử dụng nước mặt theo quy định của pháp luật.

11.2. Mức thu lệ phí

- Cấp giấy phép: 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 75.000 đồng/01 giấy phép.

11.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 30% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước.

12. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

12.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

12.2. Mức thu lệ phí

- Cấp giấy phép: 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 75.000 đồng/01 giấy phép.

12.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 30% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước.

13. Lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi

13.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

13.2. Mức thu lệ phí

- Cấp giấy phép: 150.000 đồng/01 giấy phép.

- Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: 75.000 đồng/01 giấy phép.

13.3. Tỷ lệ trích

Cơ quan thu lệ phí được trích để lại 30% trên tổng số tiền lệ phí thu được, số tiền lệ phí còn lại 70% nộp ngân sách nhà nước.

14. Lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

14.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Thực hiện theo quy định tại Mục I, Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của liên bộ: Tài chính - Tư pháp.

14.2. Mức thu lệ phí (có Phụ lục chi tiết số 05 kèm theo).

14.3. Tỷ lệ trích

100% nộp ngân sách Nhà nước.

15. Lệ phí trước bạ (đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi)

15.1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có tài sản là ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Sơn La phải nộp lệ phí trước bạ lần đầu khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định).

15.2. Mức thu lệ phí

Quy định mức (tỷ lệ) thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Sơn La bằng 10% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh ban hành).

15.3. Tỷ lệ trích

100% nộp ngân sách Nhà nước.

II. Quản lý và sử dụng số tiền lệ phí để lại

Số tiền lệ phí để lại cho cơ quan, đơn vị thu được quản lý và sử dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 12 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, từ ngày HĐND tỉnh thông qua và thay thế các quy định về Lệ phí tại Nghị quyết số 129/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2006 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 151/2007/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 205/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 4 năm 2008; Nghị quyết số 250/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008; Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011; Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013; Nghị quyết số 59/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2014./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng QH; VPCP; VP Chủ tịch Nước;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Bộ KH và ĐT, Bộ Tư pháp;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VPTU, VP Đoàn ĐBQH và HĐND; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, KTNS 260b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

PHỤ LỤC SỐ 01

MỨC THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
(Kèm theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/Hồ sơ

65.000

2

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm

Đồng/Hồ sơ

55.000

3

Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký

Đồng/Hồ sơ

45.000

4

Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đồng/Hồ sơ

15.000

PHỤ LỤC SỐ 02

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
(Kèm theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với từng loại đối tượng

a

Hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đồng/Lần cấp

150.000

b

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công, cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin do UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đồng/Lần cấp

300.000

c

Chứng nhận đăng ký; thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Đồng/Lần cấp (Chứng nhận hoặc thay đổi)

30.000

d

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

Đồng/Bản

3.000

2

Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh (không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước)

Đồng/Lần cung cấp

15.000

PHỤ LỤC SỐ 03

LỆ PHÍ HỘ TỊCH, ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CHỨNG MINH NHÂN DÂN
(Kèm theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Lệ phí đăng ký cư trú

1.1

Đối với các phường nội thành của thành phố trực thuộc tỉnh

a

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/Lần đăng ký

15.000

b

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/Lần cấp

20.000

- Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Đồng/Lần cấp

10.000

c

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Đồng/Lần cấp

8.000

1.2

Đối với các khu vực khác

a

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/Lần đăng ký

7.500

b

Cấp mới, cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Đồng/Lần cấp

10.000

- Riêng cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước đổi thay địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà

Đồng/Lần cấp

5.000

c

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính lại địa chỉ do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, đường phố, số nhà; xóa tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú)

Đồng/Lần cấp

4.000

2

Lệ phí Chứng minh nhân dân (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp chứng minh nhân dân)

2.1

Đối với các phường nội thành của thành phố trực thuộc tỉnh

- Cấp lại; đổi

Đồng/Lần cấp

9.000

2.2

Đối với việc cấp lại; cấp đổi Chứng minh nhân dân tại các xã, thị trấn miền núi, biên giới và các khu vực khác.

Đồng/Lần cấp

4.500

PHỤ LỤC SỐ 04

MỨC THU LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH
(Kèm theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố

a

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/Giấy

a.1

Cấp mới

Đồng/Giấy

90.000

a.2

Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Đồng/Giấy

40.000

a.3

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

- Cấp mới

Đồng/Giấy

25.000

- Cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Đồng/Giấy

20.000

b

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/Lần cấp

28.000

c

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/Lần cấp

15.000

2

Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn: 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố

3

Mức thu áp dụng đối với tổ chức (bao gồm các tổ chức ở cả thành phố, thị trấn và nông thôn)

a

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Đồng/Giấy

400.000

a.1

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)

Đồng/Giấy

100.000

a.2

Trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại Giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào Giấy chứng nhận

Đồng/Giấy

40,000

b

Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai

Đồng/Lần cấp

30,000

c

Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính

Đồng/Lần cấp

30,000

4

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố; thị trấn trực thuộc huyện được cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn, không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận, áp dụng mức thu theo quy định tại Điểm 1, 2 của Phụ lục này.

PHỤ LỤC SỐ 05

MỨC THU LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC
(Kèm theo Nghị quyết số 77/2014/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

Đồng/Bản

3.000

2

Chứng thực bản sao từ bản chính

Đồng/Trang

1.,500

a

Từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu

Đồng/Trang

1.000

b

Thu theo bản chứng thực

Đồng/Bản

80.000

3

Chứng thực chữ ký

Đồng/Trường hợp

8.000

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND ngày 16/07/2014 quy định lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.267

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!