Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 4317/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 4317/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 17/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4317/KH-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Luật Giám định tư pháp ngày 20/6/2012; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp và Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng, công tác phòng, chống tội phạm, tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp trên địa bàn; đảo đảm tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ và khả thi, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của Đề án 258 trước đây, tận dụng tối đa kết quả và nguồn lực hiện có.

2. Yêu cầu

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho các tổ chức giám định tư pháp công lập của tỉnh đảm bảo thực hiện chính xác, đầy đủ, kịp thời mọi yêu cầu của hoạt động tố tụng đối với giám định tư pháp.

- Nghiên cứu, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền có cơ chế phù hợp để tổ chức thực hiện giám định theo yêu cầu hoạt động tố tụng trong các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập chuyên trách (tài chính, ngân hàng, tiền tệ, xây dựng, văn hóa, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ...)

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; xác định rõ các nội dung cần thực hiện, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng sở, ngành, đơn vị có liên quan trong việc tham mưu tổ chức thực hiện Đề án; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện vai trò, nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Hoàn thiện thể chế giám định tư pháp

Tiếp tục rà soát các văn bản có liên quan đến hoạt động giám định tư pháp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp, thng nhất.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

2. Củng cố và kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế của các tổ chức giám định tư pháp công lập, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Rà soát, đánh giá năng lực (quy mô, cơ cấu tổ chức, nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định, trụ sở), khả năng đáp ứng yêu cầu giám định của các tổ chức giám định tư pháp công lập.

- Cơ quan thực hiện: Công an tỉnh, Sở Y tế.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Củng c, phát triển và nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ người giám định tư pháp

a) Tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển đội ngũ người giám định tư pháp đảm bảo đủ về số lượng, đáp ứng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Đào tạo nguồn giám định viên tư pháp; cử người giám định tư pháp tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý để nâng cao trình độ phục vụ công tác.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đầu tư cơ s vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giám định tư pháp

Từng bước đề xuất, kiến nghị trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cn thiết phục vụ hoạt động giám định tư pháp, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ngành tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động giám định tư pháp

a) Tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan về hoạt động giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý nhà nước và nội dung khác có liên quan về giám định tư pháp ở các sở, ngành tỉnh.

+ Các sở, ngành tỉnh kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành quản lý lĩnh vực giám định tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành, Đề án 250 và các Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thtướng Chính phủ và các Quy chế phối hợp trong hoạt động giám định tư pháp đến các cp, các ngành có liên quan và người.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; các sở, ngành tỉnh; Báo Đng khởi; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thực hiện Đề án được bảo đảm thực hiện bằng ngân sách nhà nước, xã hội hóa, phát triển sự nghiệp và các nguồn hợp pháp khác.

- Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này các sở, ngành tỉnh dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp).

2. Sở Tài chính

Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định.

3. Sở Tư pháp

- Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám định tư pháp; chủ trì phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công theo Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo dõi, chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu qu hoạt động giám định tư pháp” tỉnh

Căn cứ theo nội dung Kế hoạch này, chỉ đạo các Thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu, tổ chức thực hiện; đảm bảo đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ đã đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Sở Tư pháp, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục BTTP - Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Cục Công tác Phía Nam - BTP (báo cáo);
- CT, các PCT.
UBND tỉnh (chỉ đạo);
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh (theo dõi);
- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh;
- Các sở, ngành t
nh;
- Phòng: NC, TH, TTTTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 4317/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.183.113