Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

Số hiệu: 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Y tế, Bộ Lao động thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Lê Quý Vương, Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 09/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện) và ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

2. Cá nhân thuộc diện cần phải xác định tình trạng nghiện được quy định tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chương II

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC VÀ QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY

Điều 3. Thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy

Người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy là bác sỹ hoặc y sỹ, có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có chứng chỉ hoặc chứng nhận tập huấn về chẩn đoán và điều trị cắt cơn nghiện ma túy do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh- Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức hoặc các viện, bệnh viện, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện thực hiện tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận được Bộ Y tế giao, đang làm việc tại các cơ sở y tế sau:

1. Các cơ sở y tế quân y, y tế quân dân y.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ngành công an.

3. Phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Phòng y tế của các cơ sở có chức năng tiếp nhận, quản lý người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Trạm y tế xã, phường, thị trấn; phòng khám đa khoa khu vực; bệnh viện cấp huyện trở lên và bệnh viện thuộc các Bộ, ngành khác.

Điều 4. Thủ tục đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy

1. Văn bản đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy của Công an xã, phường, thị trấn hoặc công an cấp huyện, cấp tỉnh.

2. Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy hoặc các tài liệu phản ánh hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; tài liệu chứng minh đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính về nghiện ma túy (nếu có); tài liệu chứng minh đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy từ 2 lần trở lên (nếu có).

Điều 5. Quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy

Người có thẩm quyền quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy trình sau:

1. Tiếp nhận người cần xác định tình trạng nghiện ma túy và tài liệu quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này.

2. Tiến hành ngay việc xác định tình trạng nghiện ma túy

a) Tiêu chuẩn xác định nghiện ma túy nhóm Opiats

Người được xác định là nghiện ma túy nhóm Opiats thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Xét nghiệm dương tính với ma túy nhóm Opiats và đã bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính về nghiện ma túy;

- Xét nghiệm dương tính với ma túy nhóm Opiats và đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng ma túy từ 2 lần trở lên;

- Kết quả áp dụng nghiệm pháp Naloxone dương tính (+);

- Xét nghiệm dương tính với ma túy nhóm Opiats và có ít nhất 3 trong 12 triệu chứng của trạng thái cai (theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này).

b) Tiêu chuẩn xác định nghiện ma túy chất dạng Amphetamine

Người được xác định là nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine khi có ít nhất 3 trong 6 triệu chứng sau trong 12 tháng vừa qua:

- Có sự thèm muốn mãnh liệt hoặc cảm giác bắt buộc phải sử dụng chất dạng Amphetamine;

- Khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi sử dụng chất dạng Amphetamine như bắt đầu, chấm dứt hoặc mức độ sử dụng;

- Có trạng thái cai khi ngừng hoặc giảm sử dụng chất dạng Amphetamine;

- Có hiện tượng tăng dung nạp với chất dạng Amphetamine;

- Ngày càng trở nên thờ ơ với các thú vui hoặc sở thích khác;

- Tiếp tục sử dụng chất dạng Amphetamine mặc dù biết rõ về các hậu quả có hại.

Quá trình theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats được ghi chép vào phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats (các chất dạng thuốc phiện) quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

Quá trình theo dõi để xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine được ghi chép vào phiếu theo dõi về xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS) quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này.

3. Ghi kết quả xác định tình trạng nghiện vào Phiếu trả lời kết quả về xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; đồng thời, ghi kết quả vào sổ khám bệnh của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy (lưu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định về lưu hồ sơ bệnh án ngoại trú).

4. Cung cấp kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này cho cơ quan Công an đã đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy.

Điều 6. Chuyển tuyến để xác định tình trạng nghiện ma túy

Trường hợp khó xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người cần xác định nghiện ma túy thì thực hiện chuyển tuyến như sau:

1. Đối với người cần xác định tình trạng nghiện ma túy dạng các chất dạng thuốc phiện thì chuyển lên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh do Sở Y tế quản lý hoặc trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội được thành lập theo Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội XIII. Việc chuyển tuyến đến cơ sở nào trong tỉnh/thành phố để xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người cần xác định nghiện ma túy giao Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội rà soát các điều kiện thực tế của địa phương để lập kế hoạch và mạng lưới chuyển tuyến nhằm thuận lợi nhất về giao thông, địa bàn và các yếu tố bảo đảm (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và trình độ chuyên môn, điều kiện an ninh trật tự) của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy;

2. Đối với người cần xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp dạng Amphetamine hoặc cả 2 loại ma túy thì chuyển đến khoa tâm thần của bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc bệnh viện tâm thần tỉnh. Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đầu tư, nâng cấp các yếu tố bảo đảm (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và trình độ chuyên môn, điều kiện an ninh trật tự) của cơ sở xác định tình trạng nghiện ma túy để đáp ứng số lượng người cần xác định tình trạng nghiện ma túy của địa phương;

3. Thủ tục đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy trong trường hợp chuyển tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này kèm theo Giấy chuyển tuyến của cơ sở y tế của người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này. Mẫu Giấy chuyển tuyến áp dụng theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

4. Quy trình để xác định tình trạng nghiện ma túy trong trường hợp chuyển tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy

Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy phải riêng biệt, bảo đảm an ninh trật tự và các điều kiện tối thiểu cho việc sinh hoạt của người cần được xác định tình trạng nghiện ma túy.

Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Công an trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch này.

2. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch này.

3. Phân công đơn vị theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Thông tư

a) Cục Quản lý Khám, chữa bệnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tổ chức triển khai, thực hiện Thông tư liên tịch này;

- Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tập huấn về chuẩn đoán và điều trị nghiện ma túy cho các đối tượng là cán bộ quản lý và người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Y tế tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tập huấn về chuẩn đoán và điều trị nghiện ma túy cho người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch này trên địa bàn (trừ các đối tượng đã được Bộ Y tế tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch này.

b) Thanh tra Bộ Y tế

- Phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trong việc hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư liên tịch này;

- Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Y tế trong công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ của ngành y tế trong việc thực hiện Thông tư liên tịch này;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trực tiếp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện việc triển khai, tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch này.

Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Chỉ đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội: Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đôn đốc các các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Thông tư liên tịch liên tịch này; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Công an tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư liên tịch liên tịch này.

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Thông tư liên tịch này.

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Công an

1. Chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Thông tư liên tịch; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Công an nhân dân thực hiện Thông tư liên tịch này.

2. Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch và bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, địa điểm tiến hành việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn liên quan chọn địa điểm có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 để làm nơi xác định tình trạng nghiện ma túy.

2. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xác lập mạng lưới chuyển tuyến để xác định tình trạng nghiện ma túy trong địa bàn theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này.

3. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan phối hợp với Sở Y tế trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch này.

4. Bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch tại địa phương từ nguồn ngân sách của địa phương và ngân sách huy động từ các nguồn khác theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản pháp luật hiện hành.

5. Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2015.

2. Bãi bỏ Chương III Thông tư số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của liên bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/09/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội), Bộ Công an (Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Lê Quý Vương

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Long

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng(để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, Bộ Công an (để b/c);
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các cơ quan, đon vị trực thuộc Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT các Bộ: BYT, BLĐTBXH, BCA;
- Lưu: VT (BYT, BLĐTBXH, BCA).

 

PHỤ LỤC SỐ 1

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy)

BỘ…………………

Sở………………….

Tên cơ sở:

……………………...

PHIẾU THEO DÕI
về xác định tình trạng nghiện ma túy nhóm Opiats( các chất dạng thuốc phiện)

 

Họ tên:............................................................................................................................

Địa chỉ.............................................................................................................................

Do Công an......................................................................................................................

... giờ... ngày... tháng ... năm ... tiếp nhận theo dõi.

Số TT

Các triệu chứng của trạng thái cai

Ngày thứ nhất

Ngày thứ 2

Ngày thứ 3

1

Cảm giác thèm chất ma túy

 

 

 

2

Ngạt mũi hoặc hắt hơi

 

 

 

3

Chảy nước mắt

 

 

 

4

Đau cơ hoặc chuột rút

 

 

 

5

Co cứng bụng

 

 

 

6

Buồn nôn hoặc nôn

 

 

 

7

Tiêu chảy

 

 

 

8

Giãn đồng tử

 

 

 

9

Nổi da gà hoặc ớn lạnh

 

 

 

10

Nhịp tim nhanh hoặc tăng huyết áp

 

 

 

11

Ngáp

 

 

 

12

Ngủ không yên

 

 

 

Ghi chú:

1. Trạng thái cai dương tính (+) khi có 3 trong 12 triệu chứng của trạng thái cai.

2. Thời gian theo dõi để xác định trạng thái cai nhóm Opiats tối đa là 03 ngày

3. Ghi chép chi tiết của y sỹ/ bác sĩ (nếu cần thiết):............................................................

.......................................................................................................................................

 

 

Y sĩ /Bác sĩ
xác định tình trạng nghiện ma túy

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 2

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy)

BỘ…………………

Sở………………….

Tên cơ sở:

……………………...

PHIẾU THEO DÕI
về xác định tình trạng nghiện ma túy tổng hợp chất dạng Amphetamine (ATS)

 

Họ tên:............................................................................................................................

Địa chỉ.............................................................................................................................

Do Công an......................................................................................................................

... giờ... ngày... tháng ... năm ... tiếp nhận theo dõi

STT

Các triệu chứng của trạng thái cai

Ngày 1

Ngày 2

Ngày 3

Ngày 4

Ngày 5

A

Bằng chứng về việc mới giảm/dừng sử dụng ATS ở người đã sử dụng ATS

 

B

Rối loạn khí sắc: buồn hoặc mất khoái cảm hoặc cảm xúc không ổn định

 

 

 

 

 

C

1.

Cảm giác thèm muốn sử dụng ATS

 

 

 

 

 

2.

Rối loạn giấc ngủ: Mất ngủ hoặc ngủ nhiều hoặc ngủ lịm

 

 

 

 

 

3.

Có các giấc mơ khó chịu hoặc kỳ quặc

 

 

 

 

 

4.

Rối loạn về ăn uống: tăng khẩu vị, ăn nhiều

 

 

 

 

 

5.

Mệt mỏi thể chất, tâm thần

 

 

 

 

 

6.

Chậm chạp tâm thần vận động hoặc kích động tâm thần vận động

 

 

 

 

 

D

1.

Các triệu chứng trầm cảm khác: buồn chán, tự ti, bi quan; ý tưởng, hành vi tự sát

 

 

 

 

 

2.

Các triệu chứng loạn thần (vốn có trong tiền sử): hoang tưởng, ảo giác

 

 

 

 

 

3.

Mê sảng (rối loạn định hướng)

 

 

 

 

 

4.

Co giật

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Chẩn đoán trạng thái cai ATS (+) khi đáp ứng tiêu chuẩn ở mục A, B và ít nhất 2 triệu chứng trong số các triệu chứng ở mục C; các triệu chứng có thể gặp: D;

2. Các biểu hiện trên không do các bệnh cơ thể hoặc bệnh tâm thân hoặc chất tác động tâm thần khác gây ra;

3. Thời gian theo dõi để xác định trạng thái cai ATS tối đa là 05 ngày.

 

 

Y sĩ /Bác sĩ
xác định tình trạng nghiện ma túy

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

 

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 09 tháng 7 năm 2015 Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy)

BỘ…………………

Sở………………….

Tên cơ sở:

……………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……… (1), ngày …… tháng …… năm 201…

 

PHIẾU TRẢ LỜI KẾT QUẢ

Về việc xác định tình trạng nghiện ma túy

Kính gửi: Công an(2)..........................................................................................................

Căn cứ hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy đối với ông (bà)(3)………….của cơ quan công an    

Tôi(4).............................................................................................................................

Xác định ông(bà)(3)………………………………..Năm sinh..........................................

Địa chỉ thường trú........................................................................................................

Số Chứng minh nhân dân (nếu có)..............................................................................

Có nghiện ma túy □ tên loại ma túy sử dụng................................................................

.......................................................................................................................................

Không nghiện ma túy □

 

 

Y sĩ /Bác sĩ
xác định tình trạng nghiện ma túy

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

________________

1 Địa danh

2 Tên xã, phường, thị trấn

3 Họ và tên người được xác định tình trạng nghiện ma túy

4 Họ, tên, chức danh và tên đơn vị của người xác định tình trạng nghiện

MINISTRY OF HEALTH - LABOR - WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS AND PUBLIC SECURITY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No.17/2015/TTLT-BYT-BLDTBXH-BCA

Hanoi, July 09, 2015

 

JOINT CIRCULAR

ON REGULATIONS ON POWER, PROCEDURE AND PROCESS RELATED TO DRUG DEPENDENCE DIAGNOSIS

Pursuant to the Law on penalties for administrative violations 2012;

Pursuant to Decree No.63/2012/ND-CP dated August 31, 2012 of the Government on functions, missions, rights and organizational structure of the Ministry of Health;

Pursuant to Decree No.106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 of the Government on functions, missions, rights and organizational structure of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs;

Pursuant to Decree No.106/2014/ND-CP dated November 17, 2014 of the Government on functions, missions, rights and organizational structure of the Ministry of Public Security;

Pursuant to Decree No.94/2010/ND-CP dated September 09, 2010 of the Government on home-based drug withdrawal and community-based drug withdrawal;

Pursuant to Decree No.111/2013/ND-CP dated September 30, 2013 of the Government on compulsory educational measures in community;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Minister of Health, Labor-War Invalids and Social Affairs, Public Security promulgates a Joint Circular on regulations on power, procedure and process related to drug dependence diagnosis.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope

This Joint Circular provides for power, procedure and process related to diagnosis of dependence on Opioids (opium-type substances) and Amphetamine-type stimulants (hereinafter referred to as ATS).

Article 1. Regulated entities

1. Agencies, organizations and individuals concerning drug dependence diagnosis

2. Individuals meeting criteria for drug dependence to be diagnosed as prescribed in Decree No.94/2010/ND-CP dated September 09, 2010 of the Government on home-based drug withdrawal and community-based drug withdrawal, Decree No.111/2013/ND-CP dated September 30, 2013 of the Government on compulsory educational measures in the community and Decree No.221/2013/ND-CP dated December 30, 2013 of the Government on mandatory attendance at rehabilitation centers.

Chapter II

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Power to diagnose drug dependence

Drug dependence diagnostician is a physician who holds a physician’s certificate of medical examination as prescribed in the Law of Medical examination and treatment, certificate of completion of training in diagnosis and treatment of drug withdrawal which is run by Medical Services Administration affiliated to the Ministry of Health, Department of Health of provinces and centrally-affiliated cities or organizations, institutes, hospitals, training facilities eligible to run training and issue certificates, as assigned by the Ministry of Health, and has worked for one of the following medical facilities:

1. Military and people’s military medical facilities.

2. Medical examination and treatment facilities affiliated to public security department.

3. Medical clinics of compulsory drug detention and rehabilitation centers.

4. The medical clinic of facilities functioning as a place of receiving and supervising drug addicts that have no fixed residence places during the making of dossier sent to People’s Court to consider whether to keep them in compulsory drug detention and rehabilitation centers.

5. Medical aid stations of commune; regional general clinics; hospitals of districts or superior hospitals and hospital affiliated with other ministries and departments.

Article 4. Proposed procedure for the diagnosis of drug dependence

1. A document requiring drug dependence diagnosis of Public Security of commune or district and province.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Diagnostic process

Drug dependence diagnostician prescribed in Article 3 of this Joint Circular shall diagnose drug dependence following the process below:

1. Receive people to be diagnosed with drug dependence and documents regulated in Article 4 of this Joint Circular.

2. Immediately give the drug dependence diagnosis

a) Opioid dependence diagnosis criteria

Opioid dependence is diagnosed if a person:

- tested positive for Opioid drug and faced a drug-related administrative action;

- tested positive for Opioid drug and faced an administrative penalty for using drug more than once;

- tested positive for Naloxone;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) ATS dependence diagnosis criteria

ATS dependence is diagnosed if three or more of the 6 following symptoms have been experienced or exhibited during the previous 12 months:

- A strong desire or sense of compulsion to take stimulants;

- Difficulties in controlling stimulant-taking behavior in terms of its onset, termination or levels of use;

- A physiological withdrawal state when stimulant use has ceased or has been reduced;

- Evidence of tolerance such that increased doses of stimulants

- Progressive neglect of alternative pleasures or interests because of stimulant use;

- Persisting with stimulant use despite clear evidence of overtly harmful consequences

The following-up process intended for Opioid dependence diagnosis is recorded in the following-up note of Opioid (opium-type substances) dependence diagnosis prescribed in Appendix 1 of this Joint Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Have results of the diagnosis recorded in the result note of drug dependence diagnosis prescribed in Appendix 3 issued together with this Joint Circular and in medical report book of facilities where drug dependence is diagnosed for the purpose of storing the result of drug dependence diagnosis in accordance with regulations on retention of medical history of out-patients

4. Provide the result according to Appendix 3 issued together with this Joint Circular for public security agencies requiring the diagnosis of drug dependence.

Article 6. Referral for diagnosing drug dependence

In case drug dependence is hard to be diagnosed, the referral between medical facilities is required as follows;

1. For people to be diagnosed with Opioid dependence, they are required to be referred to medical facilities of districts or provinces managed by Department of Health or centers, facilities for social vice-related people founded in accordance with Resolution No.77/2014/QH13 dated November 10, 2014 of National Assembly thirteen session The Department of Health shall cooperate with Department of Labor-War Invalids and Social Affairs in deciding which facilities in province/city refer people to be diagnosed with drug dependence to and check actual conditions in local authority for the purpose of preparing a referral plan and network which most facilitates transportation and location and assure that the medical establishment could satisfy facility requirements such as infrastructure, equipments, human resources, professional qualifications and security-order assurance.

2. For people to be diagnosed with ATS dependence or both ATS and Opioid dependence, they are required to be referred to Psychiatry division of provincial general hospitals or psychiatric hospitals. The Department of Health shall take responsibility to discuss with People’s Committee of centrally-affiliated provinces and cities to invest in and improve infrastructure, equipments, human resources, professional qualifications and security and order conditions of the medical facility for drug dependence diagnosis in pursuit of satisfying the requirement for quantity of people to be diagnosed with drug dependence of local authority.

3. In case of referral between facilities, proposed procedure for drug dependence diagnosis shall comply with regulations in Article 4 of this Joint Circular associated to the referral form of medical facility of the person holding the power to diagnose drug dependence as prescribed in Article 3 of this Joint Circular. Referral form shall comply with the template provided in Appendix 1 issued together with Circular No.14/2014/TT-BYT dated April 14, 2014 of the Minister of Health on regulations on referral between medical facilities.

4. In case of referral between medical facilities, diagnostic process shall be carried out complying with regulations in Article 5 of this Joint Circular.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Place for drug dependence diagnosis

Place for drug dependence diagnosis must be separate, provided that order and security assurance as well as satisfy minimum conditions for living activities of people to be diagnosed with drug dependence.

Article 8. Responsibilities of the Ministry of Health

1. Preside over and cooperate with the Ministry of Labor-War Invalids and Social Affairs and Public Security in achieving, supervising, preliminarily and officially reviewing the implementation of provisions in this Joint Circular.

2. Instruct the Department of Health to cooperate with the Department of Labor-War Invalids and Social Affairs, Public Security of centrally-affiliated provinces and cities to implement this Joint Circular.

3. Assign entities to follow-up and provide guidelines for the implementation of the Circular

a) Medical Services Administration:

- Instruct the Departments of Health, hospitals affiliated with the Ministry of Health to implement this Joint Circular;

- Organize training and issue certificate of completion of training in drug dependence diagnosis and treatment to managers and people holding power to diagnose drug dependence;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Preside over and cooperate with relevant agencies to supervise the implementation of this Joint Circular.

b) Health Ministry Inspectorate

- Cooperate with the Medical Services Administration in providing guidelines for, achieving, monitoring the implementation of this Joint Circular;

- Provide the Department of Health with guidelines for medical function-based supervision and inspection of the implementation of this Joint Circular;

- Preside over and cooperate with relevant agencies to directly inspect and supervise the implementation of this Joint Circular.

Article 9. Responsibilities of the Ministry of Labor-War Invalids and Social Affairs

1. Instruct the Department for Social Vices Prevention to achieve, supervise the implementation and urge agencies, entities affiliated with the Ministry of Labor-War Invalids and Social Affairs to implement this Joint Circular; cooperate with entities affiliated with the Ministry of Health and Public Security to provide guidelines for and supervise the implementation of this Joint Circular.

2. Instruct the Department of Labor-War Invalids and Social Affairs, agencies and entities affiliated with the Department of Labor-War Invalids and Social Affairs to implement this Joint Circular.

Article 10. Responsibilities of the Ministry of Public Security

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Instruct the Public Security of centrally-affiliated provinces and cities to implement the Joint Circular and provide order and security assurance of the facility or place where the drug dependence is diagnosed.

Article 11. Responsibilities of People’s Committee of centrally-affiliated provinces and cities

1. Instruct People’s Committees, relevant professional agencies to choose a place eligible for requirements prescribed in Article 7 for the purpose of diagnosing drug dependence.

2. Instruct the Department of Health to cooperate with the Department of Labor-War Invalids and Social Affairs in developing a referral network for local drug dependence diagnosis as prescribed in Article 6 of this Joint Circular.

3. Instruct the Department of Labor-War Invalids and Social Affairs, Public Security of centrally-affiliated provinces and cities and relevant agencies to cooperate with the Department of Health in organizing the implementation of this Joint Circular.

4. Provide funding for implementation of the Joint Circular in local authority which is allocated from local budget and other sources in accordance with regulations of the Law on budget and legal documents in force.

5. Examine, monitor, preliminarily and officially review the implementation of this Joint Circular.

Article 12. Effect

1. This Joint Circular comes into force from August 23, 2015.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. MINISTER OF PUBLIC SECURITY
DEPUTY MINISTER
Le Quy Vuong

PP. MINISTER OF LABOR-WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
DEPUTY MINISTERNguyen Trong Dam

PP. MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER

Nguyen Thanh Long

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/07/2015 Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56.551

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!