Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL sửa đổi 88/2008/TT-BVHTTDL 17/2010/TT-BVHTTDL 03/2013/TT-BVHTTDL

Số hiệu: 19/2014/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 08/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/TT-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 88/2008/TT-BVHTTDL , THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BVHTTDL , THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BVHTTDL

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc,chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL .

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về cơ sở lưu trú du lịch

1. Điểm d Khoản 1.1 Mục 1 Phần III được sửa đổi như sau:

“d) Bản sao có giá trị pháp lý:

- Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);

- Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với khách sạn, nhà nghỉ du lịch cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống).”.

2. Khoản 2.1 Mục 2 Phần III được sửa đổi như sau:

“2.1. Trong thời hạn ba tháng kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh, các cơ sở lưu trú du lịch phải gửi một bộ hồ sơ đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại để thẩm định, xếp hạng hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xếp hạng theo quy định.”.

3. Khoản 5.2 Mục 5 Phần VI được bổ sung như sau:

“5.2. Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn ghi trong quyết định cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, cơ sở kinh doanh phải gửi hồ sơ đăng ký đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định, xem xét và ra quyết định cấp lại biển hiệu. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, cấp lại biển hiệu thực hiện như thẩm định và cấp biển hiệu lần đầu.”.

Điều 2. Sửa đổi Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

1. Khoản 1 và Khoản 2 Điều 8 được sửa đổi như sau:

“1. Động cơ của mô tô nước phải có công suất (tính bằng sức ngựa) phù hợp với thiết kế kỹ thuật của phương tiện, khi hoạt động không gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến khu vực nghỉ dưỡng, viện nghiên cứu, trường học, khu dân cư.

2. Mô tô nước khi đưa vào hoạt động phải có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

1. Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“b) Bản sao có giá trị pháp lý Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu hoặc Quyết định cho phép người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

c) Bản sao có giá trị pháp lý Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh.”.

2. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

2. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tiếp nhận thông báo có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyền không đồng ý việc tổ chức trong trường hợp quốc tang, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, chính trị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần, đời sống, sinh hoạt, an toàn xã hội tại địa phương.”.

3. Điểm đ Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“đ) Mẫu 05: Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Mẫu 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 02 năm 2015.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, Ng (300).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mẫu 05

TÊN CƠ QUAN CẤP PHÉP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-…

…… , ngày … tháng … năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH/
CỤC TRƯỞNG CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN/
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ;

Theo Đơn đề nghị ngày … tháng … năm …. của ….. (Tên tổ chức đề nghị cấp phép);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn/Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch …/ Trưởng phòng…,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tổ chức, cá nhân) vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

- Thời gian: Từ ngày … đến ngày … tháng … năm …

- Địa điểm: ……………………………

Điều 2. …… (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép) thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Cục Nghệ thuật biểu diễn (hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Điều 3. Đơn vị tổ chức và tổ chức, cá nhân tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL , Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL , Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn/ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Trưởng phòng......, đơn vị tổ chức và các tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra (để phối hợp);
- Lưu: VT, P….(01), …

BỘ TRƯỞNG/CỤC TRƯỞNG/CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness
---------------

No: 19/2014/TT-BVHTTDL

Hanoi, December 08, 2014

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF CIRCULAR NO. 88/2008/TT-BVHTTDL, CIRCULAR NO. 17/2010/TT-BVHTTDL, CIRCULAR NO. 03/2013/TT-BVHTTDL

Pursuant to the Law on Promulgation of legislative documents dated June 3, 2008;

Pursuant to the Law on Inland Waterway Navigation dated June 15, 2004;

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2007 / ND-CP dated May 18, 2007 on issuance of copies of master registers, authentication of copies from originals and authentication of signatures;

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2014/NĐ-CP dated July 31, 2014 detailing the implementation of a number of articles of the Law on fire prevention and fighting and Law on amendments to the Law on fire prevention and fighting;

Pursuant to the Government’s Decree No. 76/2013/NĐ-CP dated July 16, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

At the request of the Director of Legal Department,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Amendments to the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 88/2008 / TT-BVHTTDL dated December 30, 2008 providing guidance on the implementation of the Government’s Decree No. 92/2007 / ND-CP dated June 1, 2007 detailing the implementation of a number of articles on tourist accommodation establishments of the Law on Tourism

1. Point d, Clause 1.1, Section 1, Part III is amended as follows:

“d) Valid copies of:

- The Certificate of business registration of tourist accommodation establishment, Establishment Decision of enterprises (if any);

- Manager’s professional diplomas and training certificates and the duration of working in the tourism sector;

- Certificate of eligibility for security and order;

- Documents of inspection, acceptance of fire prevention and fighting of police agencies for hotels, motels with height of 05 stories or more or volume of 5,000 m3 or more when they are built, renovated or changed their utility;

- Certificate of eligibility for food safety (for tourist accommodation establishments providing food and beverage services);

2. Clause 2.1, Section 2, Part III is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Clause 25.2, Section 5 of Part VI is amended as follows:

“5.2 At least three months before the expiration of the time limit stated in the decision on issuance of signboard of meeting tourist service standards, business establishments must submit the registration application to the Services of Culture, Sports and Tourism for appraisal and reissuance of signboard. The application and procedures for appraisal and reissuance of signboard shall comply with the provisions of appraisal and issuance of signboard”

Article 2. Amendments to the Minister of Culture, Sports and Tourism's Circular No. 17/2010/TT-BVHTTDL dated December 31, 2010 prescribing conditions of operation of sports facilities organizing ​​water motor activity on sea

Clause 1 and Clause 2, Article 8 is amended as follows:

"1. The engine of water motors must have a capacity (measured in supernatural force) suitable for engineering design of the vehicles, make no noise affecting the resort areas, research institutes, schools, residential areas during the operation.

2. Water motors being put into operation must have certificates of technical safety and environmental safety issued by the competent authorities. ".

Article 3. Amendment to the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 03/2013/TT-BVHTTDL dated January 28, 2013 detailing the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 79/2012/NĐ-CP dated October 5, 2012 stipulating art or fashion shows; beauty and model contests; circulation and sale of audio and video recordings of art performances.

1. Points b and c, Clause 1, Article 2 is amended and supplemented as follows:

"b) A valid copy of License for organizing art or fashion show or Decision on organizing beauty contests and model contests or Decision allowing foreigners and overseas Vietnamese to participate in art or fashion shows in Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Clause 2, Article 2 is amended as follows:

"2. Within 04 working days from the day on which the satisfactory application is received, the Service of Culture, Sports and Tourism which receive the notification shall make a written reply. the Services of Culture, Sports and Tourism has the right to disagree with the organization in case of national mourning, natural disasters, epidemics, security, politics seriously affect the spirit, life, living, safe local society. ".

3. Points dd, Clause 1, Article 12 is amended and supplemented as follows:

"dd) Form 05: Decision to allow foreign organizations and individuals; oversea Vietnamese to participate in art or fashion shows in Vietnam. ".

4. Form 05 is amended in the Appendix enclosed with this Circular

Article 4. Effect

1. This Circular takes effect from February 10, 2015.

2. Any problem arising during the implementation shall be reported to the Ministry of Culture, Sports and Tourism for amendment and supplementation./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MINSTER
Hoang Tuan Anh

 

APPENDIX

(enclosed herewith the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 19/2014/TT-BVHTTDL dated December 8, 2014)

Form 05

LICENSING AGENCY’S NAME
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No:       /QĐ-…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DECISION

Permitting foreign organizations and individuals; oversea Vietnamese to participate in art or fashion shows in Vietnam. ".

THE MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM/ THE DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF PERFORMING ARTS/ PROVINCIAL PEOPLE'S COMMITTEE

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2012/NĐ-CP dated October 5, 2012 stipulating art or fashion shows; beauty contests and model contests; circulation and sale of audio and video recordings of art performances.

Pursuant to the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 03/2013/TT-BVHTTDL dated January 28, 2013 detailing the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 79/2012/NĐ-CP dated October 5, 2012 regulating art or fashion show; beauty contests and model contests; circulation and sale of audio and video recordings of art performances; the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 19/2014/TT-BVHTTDL dated December 8, 2014 amending, supplementing a number of articles of Circular No. 88/2008/TT-BVHTTDL, Circular No. 17/2010/TT-BVHTTDL, Circular No. 03/2013/TT-BVHTTDL;

At the request of the application dated…..(Name of organization requesting for licensing);

At the request of the Director of the Department of Performing arts/ the Director of the Services of Culture, Sports and Tourism …./the Head of…,

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Time: From date……………to date………….

- Place:……………………………..Article 2. ...... (Name of organization, individual requesting for licensing) shall follow procedures for granting the License for organizing art or fashion shows in the Department of Performing arts (or the Services of Culture, Sports and Tourism).

Article 3. Organizational units, organizations, and individuals participating in programs shall comply with the provisions of the Government’s Decree No. 79/2012 / ND-CP dated October 5, 2012 regulating art or fashion shows; beauty contests and model contests; circulation and sale of audio and video recordings of art performances; the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 03/2013 / TT-BVHTTDL dated January 28, 2013 detailing the implementation of a number of articles of the Government’s Decree No. 79/2012 / ND-CP dated October 5, 2012 regulating art or fashion shows; beauty contests and model contests; circulation and sales of audio and video recordings of art performances; the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Circular No. 19/2014 / TT-BVHTTDL dated December 8, 2014 amending and supplementing a number of articles of Circular No. 88/2008 / TT-BVHTTDL, Circular No. 17/2010 / TT-BVHTTDL, Circular No.03 / 2013 / TT-BVHTTDL and relevant law provisions.

Article 4. The Director of the Department of Performing arts/ the Director of the Services of Culture, Sports and Tourism/ the Head of …organizational units, organizations, and individuals specified in Article 1 shall be responsible for the implementation of this Decision. /.

 

Recipients:
- As Article 4;
- Inspector (for cooperation);
- Save: .... (01), ...

MINSITER/DIRECTOR/PRESIDENT

(Signature and stamp))

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL ngày 08/12/2014 sửa đổi Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL, 17/2010/TT-BVHTTDL, 03/2013/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.470

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!