Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 09/2023/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Văn Thuấn
Ngày ban hành: 05/05/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ

Ngày 05/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013.

Lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung định kỳ

Theo đó, lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b, gồm:

(i) Khám phụ khoa:

- Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn.

- Khám bộ phận sinh dục ngoài.

- Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường.

- Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

- Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

Lưu ý:

+ Việc khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường và khám âm đạo phối hợp nắn bụng chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và phải có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được tiếp nhận tư vấn từ nhân viên y tế.

+ Việc khám trực tràng phối hợp nắn bụng chỉ thực hiện nếu không tiếp cận được bằng đường âm đạo hoặc bệnh cảnh cụ thể đòi hỏi phải đánh giá thêm bằng khám trực tràng và có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

(ii) Sàng lọc ung thư cổ tử cung: Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương cổ tử cung bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

- Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Acid Acetic (VIA test).

- Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Lugol (VILI test).

- Xét nghiệm tế bào cổ tử cung.

- Xét nghiệm HPV.

Lưu ý: Việc khám sàng lọc ung thư cổ tử cung chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn; việc khám sàng lọc thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

(iii) Sàng lọc ung thư vú: Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương vú bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

- Khám lâm sàng vú.

- Siêu âm tuyến vú hai bên.

- Chụp Xquang tuyến vú.

(iv) Siêu âm tử cung-phần phụ (chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sỹ khám)

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 09/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2023/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2023

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THÔNG TƯ SỐ 14/2013/TT-BYT NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN KHÁM SỨC KHỎE

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục của Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe

1. Sửa đổi Điểm a Khoản 4 Điều 4 như sau:

“a) Sổ khám sức khỏe định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.”

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 như sau:

“3. Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ: Khám theo nội dung ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư này.

Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư này.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2023.

2. Phụ lục số 3a của Thông tư này thay thế Phụ lục số 3 tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ủy ban xã hội của Quốc hội (để giám sát);
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Tổng Liên đoàn LĐ VN;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC; KCB; BMTE(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

PHỤ LỤC 3a

MẪU SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Ảnh

(4x6 cm)

1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………………….......

2. Giới tính: Nam □ Nữ □ Tuổi ……………………………………....

3. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Định danh CD: ………………….......

Cấp ngày …../……/…… Tại ………………………………………......

…………………………………………………………………………

4. Số thẻ BHYT: …………………………5. Số điện thoại liên hệ: ……………………

6. Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

7. Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

8. Nơi công tác, học tập: …………………………………………………………………

9. Ngày bắt đầu vào làm việc tại đơn vị hiện nay: ………/ ……./……………………

10. Nghề, công việc trước đây (liệt kê công việc đã làm trong 10 năm gần đây, tính từ thời điểm gần nhất):

a) ……………………………………………………………………………………………

thời gian làm việc …….năm ……tháng từ ngày ……/……/……… đến ……/……/……

b) ……………………………………………………………………………………………

thời gian làm việc …….năm ……tháng từ ngày ……/……/……… đến ……/……/……

11. Tiền sử bệnh, tật của gia đình: ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

12. Tiền sử bệnh, tật của bản thân:

Tên bệnh

Phát hiện năm

Tên bệnh nghề nghiệp

Phát hiện năm

a)

a)

b)

b)

c)

c)

d)

d)


Người lao động xác nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

…….ngày ……..tháng……..năm………..
Người lập sổ KSK định kỳ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

I. TIỀN SỬ BỆNH, TẬT
(Bác sỹ khám sức khỏe hỏi và ghi chép)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tiền sử sản phụ khoa (Đối với nữ):

- Bắt đầu thấy kinh nguyệt năm bao nhiêu tuổi: □□

- Tính chất kinh nguyệt: Đều □ Không đều □

Chu kỳ kinh: □□ ngày Lượng kinh: □□ ngày

Đau bụng kinh: Có □ Không □

- Đã lập gia đình: Có □ Chưa □

- PARA: □□□□

- Số lần mổ sản, phụ khoa: Có □□ Ghi rõ: ……………………. Chưa □

- Có đang áp dụng BPTT không? Có □ Ghi rõ: …………………. Không □

II. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: ……………cm; Cân nặng: ………………Kg; Chỉ số BMI: ………………….

Mạch: ……………………………lần/phút; Huyết áp: …………../ ………………… mmHg

Phân loại thể lực: ………………………………………………………………………………

III. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám

Họ tên, chữ ký của Bác sỹ

1.

Nội khoa

a)

Tuần hoàn:

Phân loại:

b)

Hô hấp:

Phân loại:

c)

Tiêu hóa:

Phân loại:

d)

Thận-Tiết niệu:

Phân loại:

đ)

Nội tiết:

Phân loại:

e)

Cơ - xương - khớp:

Phân loại:

g)

Thần kinh:

Phân loại:

h)

Tâm thần:

Phân loại:

2.

Mắt

Kết quả khám thị lực: Không kính: Mắt phải …….. Mắt trái ……………

Có kính: Mắt phải ……… Mắt trái ……………

Các bệnh về mắt (nếu có):

Phân loại:

3.

Tai - Mũi - Họng

Kết quả khám thính lực:

Tai trái: Nói thường ……………….m; Nói thầm…………………m

Tai phải: Nói thường ……………… m; Nói thầm…………………m

Các bệnh về tai mũi họng (nếu có):

Phân loại:

4.

Răng - Hàm - Mặt

Kết quả khám: Hàm trên: ……………………………………………….

Hàm dưới: ……………………………………………….

Các bệnh về răng hàm mặt (nếu có):

Phân loại:

5.

Da liễu

Kết quả khám:

Phân loại:

6.

Phụ sản (Chi tiết nội dung khám theo Danh mục tại Phụ lục 3b)

Kết quả khám: ………………………………………………………………….

Phân loại: ………………………………………………………………………..

II. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/X.quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sỹ:

a) Kết quả: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

b) Đánh giá: ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

V. KẾT LUẬN

1. Phân loại sức khỏe1: …………………………………………………………………

2. Các bệnh, tật (nếu có)2: ……………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………ngày ………tháng ………năm ...........
NGƯỜI KẾT LUẬN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 3b

DANH MỤC KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TRONG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO LAO ĐỘNG NỮ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

NỘI DUNG KHÁM

GHI CHÚ

I.

Khám phụ khoa

1.

Khám vùng bụng dưới và vùng bẹn.

2

Khám bộ phận sinh dục ngoài.

3.

Khám âm đạo bằng mỏ vịt kết hợp quan sát cổ tử cung bằng mắt thường.

- Chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

4.

Khám âm đạo phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

5.

Khám trực tràng phối hợp nắn bụng (khám bằng hai tay).

- Chỉ thực hiện nếu không tiếp cận được bằng đường âm đạo hoặc bệnh cảnh cụ thể đòi hỏi phải đánh giá thêm bằng khám trực tràng.

- Chỉ thực hiện nếu có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

II.

Sàng lọc ung thư cổ tử cung
Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương cổ tử cung bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

- Chỉ thực hiện nếu tiếp cận được bằng đường âm đạo và có sự đồng ý của lao động nữ sau khi được nhân viên y tế tư vấn.

- Thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

1.

Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Acid Acetic (VIA test)

2.

Nghiệm pháp quan sát cổ tử cung với dung dịch Lugol (VILI test)

3.

Xét nghiệm tế bào cổ tử cung

4.

Xét nghiệm HPV

III

Sàng lọc ung thư vú
Thực hiện sàng lọc, phát hiện sớm tổn thương vú bằng ít nhất một trong các kỹ thuật sau:

1.

Khám lâm sàng vú

2.

Siêu âm tuyến vú hai bên

3

Chụp Xquang tuyến vú

IV.

Siêu âm tử cung-phần phụ (khi có chỉ định của bác sỹ khám)1 Phân loại sức khỏe theo quy định tại Quyết định số 1613/BYT-QĐ hoặc phân loại sức khỏe theo quy định của bộ tiêu chuẩn sức khỏe chuyên ngành đối với trường hợp khám sức khỏe chuyên ngành.

2 Ghi rõ các bệnh, tật, phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu khám chuyên khoa để khám bệnh, chữa bệnh.

MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 09/2023/TT-BYT

Hanoi, May 05, 2023

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO SOME ARTICLES OF CIRCULAR NO. 14/2013/TT-BYT DATED MAY 06, 2013 OF THE MINISTER OF HEALTH ON GUIDANCE ON HEALTH CHECKUPS

Pursuant to Law No. 84/2015/QH13 dated June 25, 2015 on occupational safety and hygiene;

Pursuant to the Labor Code No. 45/2019/QH14 dated November 20, 2019;

Pursuant to Government’s Decree No. 145/2020/ND-CP dated December 14, 2020 on elaboration of some Articles of the Labor Code on working conditions and labor relations;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2022/ND-CP dated November 15, 2022 on functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Health of Vietnam;

At the request of Directors of Department of Maternal Health and Children and Department of Medical Services Administration;

The Minister of Health promulgates Circular on amendments to some Articles of Circular No. 14/2013/TT-BYT dated May 06, 2013 of the Minister of Health on provision of guidance on health checkups.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Point a Clause 4 Article 4 shall be amended as follows:

“a) A periodic health checkup record according to form specified in Appendix 3a issued together with this Circular."

2. Clause 3 Article 6 shall be amended as follows:

“3. The periodic health checkup shall follow contents stated in the periodic health checkup record specified in Appendix 3a issued together with this Circular.

When undergoing health checkups, female employees shall receive obstetric and gynecological examinations according to Appendix 3b enclosed herewith."

Article 2. Effect

1. This Circular comes into effect from June 20, 2023.

2. Appendix 3a of this Circular replaces Appendix 3 of Circular No. 14/2013/TT-BYT dated May 06, 2013 of the Minister of Health on provision of guidance on health checkups.

Article 3. Implementation

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Health (via Department of Maternal Health and Children and Department of Medical Services Administration) for consideration./.

 

 

PP. THE MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Van Thuan

 

APPENDIX 3a

PERIODIC HEALTH CHECKUP RECORD
(Enclosed with the Circular No. 09/2023/TT-BYT dated May 05, 2023 of the Minister of Health)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

PERIODIC HEALTH CHECKUP RECORD

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.(4x6 cm)

 

1. Full name (capital letters): …………………………………………………

2. Gender: Male □    Female □ Age……………………………………........

 3. ID card/passport/personal identification number: ………………….......

Date of issue …. /…… /….. Place of issue ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

4. Health insurance card number: …………………………5. Phone number: ………………

6. Current residence: ………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Occupation: ……………………………………………………………………………

8. Place of work or study: …………………………………………………………………

9. Date of starting to work at current workplace: ………/ ……./……………………

10. Previous occupations (over the last 10 years in reverse chronological order):

a) ……………………………………………………………………………………………

Working duration: From ……/……/……… to……/……/……

b) ……………………………………………………………………………………………

Working duration: From ……/……/……… to……/……/……

11. Family medical history: ……………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

12. Personal medical history:

Disease

Year of detection

Occupational disease 

Year of detection

a)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

a)

 

b)

 

 

b)

 

c)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

c)

 

d)

 

 

d)

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.…….date ……..month……..year………..
Periodic health checkup record maker
(Signature and full name)

 

PERIODIC HEALTH CHECKUP

I. MEDICAL HISTORY
(recorded by physicians)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Menarche (age): □□

- Menstruation: Regular □           Irregular □

Menstrual cycle: □□ days           The amount of bleeding (each cycle): □□ days

Dysmenorrhea: Yes □     No □

- Civil status: Unmarried □  Married □

- PARA: □□□□

- Obstetric and gynecological procedures: Yet □ …..(times)  Not yet □

- Have you used contraceptive method(s)? Yes □ (What is it/what are they?): …………………. No □

II. PHYSICAL EXAMINATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pulse: ................…….times/minute; Blood pressure: ..................../..................... mmHg

Physical classification: ………………………………………………………………………………

III. CLINICAL EXAMINATION

Contents

Full name and signature of physician

1.

Internal medicine

a)

Circulation:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Classification:

b)

Respiratory: 

 

Classification:

c)

Digestion:

 

Classification:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Kidney-Urology:

 

Classification:

dd)

Endocrine:

 

Classification:

e)

Muscle- bone-joints:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Classification:

g)

Neurological exam:

 

Classification:

h)

Mental health:

 

Classification:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Eyes

Result of eye examination: Without glasses: Right eye…….. Left eye …………

                                  With glasses: Right eye ……… Left eye ……………

 

Eye diseases (if any):

Classification:

3.

Ear-Nose-Throat

Result of hearing test:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Right ear:    Speaking normally: ………..m; whispering:…………..m

 

Ear-nose-throat diseases (if any):

Classification:

4.

Teeth-Jaw-Face

Result of examination: Maxilla: ……………………………………………….

                        Mandible: ……………………………………………….

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Classification:

5.

Dermatological disease

 

Examination result:

 

Classification:

6.

Obstetric disease (Details in List of Appendix 3b)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

Classification: ………………………………………………………………………..

 

II. SUBCLINICAL EXAMINATION

Hematological / biochemical / X-ray tests and other tests as indicated by physician:

a) Result: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

 

V. CONCLUSION

1. Health classification 1: ……………………………………………………………………..

2. Diseases (if any) 2: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

…….date ……..month……..year………..
CONCLUDING PERSON
(Signature, full name and seal)

 

APPENDIX 3b

LIST OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGICAL EXAMINATION IN PERIODIC HEALTH CHECKUP FOR FEMALE EMPLOYEE
(Enclosed with Circular No. 09/2023/TT-BYT dated May 05, 2023 of the Minister of Health)

No.

CONTENTS

NOTE

I.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.

Lower abdomen and groin examination.

 

2

External examination of the vulva.

 

3.

Speculum examination in combination with naked-eye observation of the cervix.

- The examination is only done if it is possible to access the vagina of the female employee who has given her consent to this examination after receiving advice from the medical staff.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bimanual vaginal examination (with two hands)

5.

Bimanual palpation of the rectum (with two hands)

- This examination is only done if it is impossible to access the vagina or the rectal examination is required.

- The examination is only done if the female employee grants her consent after receiving advice from the medical staff.

II.

Cervical cancer screening
Screening is performed for early detection of cervical lesions by one of the following techniques:

- Screening is only performed if it is possible to access the vagina of the female employee who has given her  consent after receiving advice from the medical staff.

- Screening shall be performed according to professional instructions of the Ministry of Health.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Visual Inspection with Acetic Acid (VIA test)

2.

Visual Inspection with Lugol's Iodine (VILI test)

3.

Pap test

4.

HPV test

III

Breast cancer screening
Screening is performed for early detection of breast lesions by one of the following techniques:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.

Clinical breast exam

2.

Bilateral breast ultrasound

3

Mammography

IV.

Uterine adnexal ultrasound (as indicated by physicians)

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1 Health classification according to regulations in Decision No. 1613/BYT-QD or specialized medical standards for specialized health checkups.

2 Diseases, treatment methods, rehabilitation or referral of specialized checkups for medical examination and treatment.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 05/05/2023 sửa đổi Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


97.112

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!