Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 2499/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 20/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2499/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 3

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết s21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID 19;

Theo Thư quyết định ngày 15/4/2021 của COVAX Facility về cung ứng vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam; Thư ngày 06/5/2021 của UNICEF thông báo về lô vắc xin tiếp theo gm 1.682.400 liều vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility htrợ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca đợt 3 (vắc xin do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ) cho các địa phương, như sau:

1. Phân bổ cho các Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố, Lực lượng Quân đội, Công an theo Phụ lục 1 đính kèm.

2. Phân bổ cho các Viện, Bệnh viện, Trường Đại học theo Phụ lục 2 đính kèm.

3. Phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế còn lại qua Trung tâm Kiểm soát bnh tt tỉnh theo Phụ lục 3 đính kèm.

Điều 2.

1. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyn vắc xin tới Dự án TCMR khu vực để phân bổ ngay tới các địa phương, đơn vị theo danh sách tại Điều 1. Các đơn vị được phân btriển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi tiếp nhận theo quy định. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo điểm 3 Điều 1, Dự án TCMR cấp phát vắc xin cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn đtiếp nhận vắc xin.

2. Các đơn vị được phân bổ tại điểm 2 Điều 1 tổ chức tiếp nhận số vắc xin được phân btừ Dự án TCMR quốc gia đtổ chức tiêm cho các đơn vị, cơ quan theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 của Bộ Y tế (bao gồm các Cơ quan trung ương, Bộ ngành, Tập đoàn, Tng công ty, Tổ chức quốc tế tại Hà Nội, cơ quan ngoại giao,...) và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình (đối với các đơn vị không tự tổ chức tiêm được thì chủ động liên hệ với cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng đtriển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình).

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ theo phân công, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân btheo điểm 1 Điều 1 cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn (bao gồm cả các Cơ quan trung ương, Bộ ngành, Tập đoàn, Tng công ty, Tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao,...) (trừ Sở Y tế Hà Nội).

Các Sở Y tế có các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc xin được phân bổ cho các đơn vị nêu tại điểm 3 Điều 1 theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ (trừ Sở Y tế Hà Nội). Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tự tổ chức tiêm chủng được thì chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kim soát bệnh tật tỉnh và tổ chức tiêm chủng cho đơn vị mình.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì Sở Y tế điều phối số vắc xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên khác trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

4. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động liên hệ với Dự án TCMR Quốc gia trực tiếp nhận vắc xin đtiêm, còn việc triển khai tiêm cho Bộ đội Biên phòng, Công an các tỉnh thì trao đi với Dự án TCMR Quốc gia và Trung tâm Kim soát bệnh tật các tỉnh, thành phố đđược hỗ trợ, vận chuyển, bảo quản và tiêm vắc xin theo Quyết định số 1896/QĐ-BYT ngày 16/4/2021 của Bộ Y tế. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì phối hợp với Sở Y tế trên địa bàn để điều phối tiêm cho đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

5. Đối với các đối tượng đã tiêm vắc xin mũi 1 thì triển khai tiêm mũi 2 sau 8-12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1. Các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc xin và hoàn thành trước ngày 15/8/2021.

6. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia, khu vực, các đơn vị tiếp nhận, sử dụng vắc xin chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, báo cáo theo từng nguồn vắc xin được phân bổ (bao gồm các vắc xin đã điều phối giữa các đơn vị, địa phương); thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Y tế - Bộ Công an, Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thanh Long (đ
báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- SYT, TTKSBT 63 tỉnh, thành phố (để thực
hiện);
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƠN VỊ

TT

Các địa phương, đơn vị

Số liều vắc xin

I

Miền Bắc

688.000

1

Trung tâm KSBT Thành phố Hà Nội

71.000

2

Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Kn

10.000

3

Trung tâm KSBT tỉnh Lai Châu

13.000

4

Trung tâm KSBT tỉnh Cao Bằng

16.000

5

Trung tâm KSBT tỉnh Điện Biên

21.000

6

Trung tâm KSBT tỉnh Lào Cai

20.000

7

Trung tâm KSBT tỉnh Lạng Sơn

22.000

8

Trung tâm KSBT tỉnh Tuyên Quang

17.000

9

Trung tâm KSBT tỉnh Yên Bái

16.000

10

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Nam

16.000

11

Trung tâm KSBT tỉnh Hòa Bình

17.000

12

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Giang

21.000

13

Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Bình

18.000

14

Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Phúc

17.000

15

Trung tâm KSBT tỉnh Sơn La

17.000

16

Trung tâm KSBT tỉnh Hưng Yên

22.000

17

Trung tâm KSBT tỉnh Thái Nguyên

22.000

18

Trung tâm KSBT tỉnh Hà Tĩnh

19.000

19

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ninh

28.000

20

Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh

28.000

21

Trung tâm KSBT tỉnh Phú Thọ

23.000

22

Trung tâm KSBT tỉnh Nam Định

24.000

23

Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Giang

30.000

24

Trung tâm KSBT Thành phố Hải Phòng

27.000

25

Trung tâm KSBT tỉnh Thái Bình

23.000

26

Trung tâm KSBT tỉnh Hải Dương

58.000

27

Trung tâm KSBT tỉnh Nghệ An

33.000

28

Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa

39.000

II

Miền Trung

203.000

29

Trung tâm KSBT tỉnh Ninh Thuận

18.000

30

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Trị

16.000

31

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Bình

15.000

32

Trung tâm KSBT tỉnh Phú Yên

14.000

33

Trung tâm KSBT tỉnh Thừa Thiên Huế

22.000

34

Trung tâm KSBT Thành phố Đà Nẵng

19.000

35

Trung tâm KSBT tỉnh Bình Thuận

19.000

36

Trung tâm KSBT tỉnh Khánh Hòa

19.000

37

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Ngãi

20.000

38

Trung tâm KSBT tỉnh Bình Định

19.000

39

Trung tâm KSBT tỉnh Quảng Nam

22.000

III

Tây Nguyên

81.000

40

Trung tâm KSBT tỉnh Kon Tum

17.000

41

Trung tâm KSBT tỉnh Đắk Nông

12.000

42

Trung tâm KSBT tỉnh Gia Lai

26.000

43

Trung tâm KSBT tỉnh Đắk Lắk

26.000

IV

Miền Nam

460.000

44

Trung tâm KSBT Thành phố Hồ Chí Minh

70.000

45

Trung tâm KSBT tỉnh Hậu Giang

14.000

46

Trung tâm KSBT tỉnh Bạc Liêu

16.000

47

Trung tâm KSBT tỉnh Bình Phước

19.000

48

Trung tâm KSBT tỉnh Trà Vinh

16.000

49

Trung tâm KSBT tỉnh Vĩnh Long

25.000

50

Trung tâm KSBT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

17.000

51

Trung tâm KSBT tỉnh Tây Ninh

21.000

52

Trung tâm KSBT tỉnh Cà Mau

15.000

53

Trung tâm KSBT tỉnh Sóc Trăng

22.000

54

Trung tâm KSBT Thành phố Cần Thơ

13.000

55

Trung tâm KSBT tỉnh Bến Tre

20.000

56

Trung tâm KSBT tỉnh Lâm Đồng

20.000

57

Trung tâm KSBT tỉnh Đồng Tháp

30.000

58

Trung tâm KSBT tỉnh Long An

22.000

59

Trung tâm KSBT tỉnh Kiên Giang

27.000

60

Trung tâm KSBT tỉnh Tiền Giang

20.000

61

Trung tâm KSBT tỉnh An Giang

26.000

62

Trung tâm KSBT tỉnh Bình Dương

19.000

63

Trung tâm KSBT tỉnh Đồng Nai

28.000

V

Lực lượng Công an

50.000

VI

Lực lượng Quân đội

89.000

VII

Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (để kiểm định và lưu mẫu)

600

 

PHỤ LỤC 2

PHÂN BỔ CHO CÁC VIỆN, BỆNH VIỆN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TT

Các đơn vị

Số liều vắc xin

1

Bệnh viện Bạch Mai

23.000

2

Bệnh viện E

13.000

3

Bệnh viện Nhi Trung ương

25.000

4

Bệnh viện Phổi Trung ương

13.000

5

Bệnh viện Chợ Ry

1.500

6

Bệnh viện Thống Nhất

2.100

7

Bệnh viện C Đà Nng

1.500

8

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế

500

9

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam

300

10

Bệnh viện Xây dựng

300

11

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

400

12

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

160

13

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

130

14

Viện Pasteur Nha Trang

100

15

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh

300

16

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế

50

17

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận và tiêm cho Viện)

250

18

Trường Đại học Y Hà Nội

15.000

19

Bệnh viện Da liễu Trung ương (Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và tiêm cho Bệnh viện Da liễu Trung ương)

500

20

Bệnh viện Hu nghị Việt - Đức

3.000

21

Bệnh viện Hu nghị

1.000

22

Bệnh viện K

800

23

Bệnh viện Phụ - Sản Trung ương

1.300

24

Bệnh viện Mắt Trung ương

300

25

Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương

300

26

Bệnh viện Nội tiết Trung ương

300

27

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Hà Nội

300

28

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

100

29

Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Trung ương

100

30

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

450

31

Bệnh viện Lão khoa Trung ương

400

32

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

100

33

Bệnh viện Châm cứu Trung ương

300

34

Viện Dinh dưỡng

100

35

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

100

36

Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

100

37

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

100

38

Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế

100

39

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

100

40

Viện Dược liệu

100

41

Viện Trang thiết bị và Công trình y tế

100

42

Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y tế

50

43

Viện Pháp y Quốc gia

100

44

Viện Pháp y tâm thần Trung ương

100

45

Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thngười.

100

46

Trường Đại học Dược Hà Nội

100

47

Trường Đại học Y tế công cộng

200

48

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

200

 

PHỤ LỤC 3

PHÂN BỔ CHO CÁC BỆNH VIỆN, VIỆN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

TT

Các đơn vị

Số liều vắc xin

Trung tâm KSBT tiếp nhận vắc xin

1

Viện Y học Biển

100

Hải Phòng

2

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

150

Hải Phòng

3

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

300

Quảng Ninh

4

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

300

Thái Nguyên

5

Bệnh viện Hu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

200

Quảng Bình

6

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

150

Thái Bình

7

Trường Đại học Điều dưng Nam Định

100

Nam Định

8

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

100

Hải Dương

9

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập

100

Nghệ An

10

Bệnh viện 71 Trung ương

200

Thanh Hóa

11

Bệnh viện 74 Trung ương

200

Vĩnh Phúc

12

Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh

200

Hồ Chí Minh

13

Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh

100

H Chí Minh

14

Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh

100

Hồ Chí Minh

15

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh

100

Hồ Chí Minh

16

Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh

100

H Chí Minh

17

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nng

100

Đà Nng

18

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

260

Cần Thơ

19

Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ

150

Cần Thơ

20

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

100

Bình Định

21

Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa

100

Bình Định

22

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2

100

Đồng Nai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/05/2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.222