Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy siêu âm mầu 4D, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1586/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1586/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY SIÊU ÂM MẦU 4D, BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CÁN BỘ TỈNH THANH HOÁ.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; và các quy định hiện hành khác có liên quan của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 29/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: Phê duyệt chủ trương cho phép Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa được đầu tư mua sứm bổ sung 01 máy siêu âm mầu 4D, nhằm tăng cường năng lực khám và chẩn đoán bệnh cho cán bộ; Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư trang bị máy siêu âm màu 4D, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá; và Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2008;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 721/SKHĐT-TĐ ngày 02/6/2008 về việc: "Báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu (KHĐT), hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu mua sắm hàng hóa: Cung cấp và lắp đặt hệ thống siêu âm màu 4D tại Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hóa",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy siêu âm mầu 4D, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá; với các nội dung cụ thể như sau:

I. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU:

1. Phân chia gói thầu:

Toàn bộ giá trị thiết bị hệ thống máy siêu âm màu 4D đã được Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá phê duyệt dự toán tại Quyết định số 45 QĐ/BV, CSSK ngày 22/5/2008, có tổng giá trị là: 1.848.000.000,0 đồng (Một tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu đồng) là 01 gói thầu.

2. Nội dung của gói thầu:

2.1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy siêu âm màu 4D cho Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá.

2.2. Giá gói thầu: 1.848,0 triệu đồng. (Một tỷ, tám trăm bốn mươi tám triệu đồng); Bằng giá dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 45 QĐ/BV, CSSK ngày 22/5/2008 của Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá.

2.3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển của tỉnh - kế hoạch năm 2008, đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19/5/2008.

2.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

a) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đây là gói thầu mua sắm thiết bị y tế có yêu cầu cao về kỹ thuật và có tính chất chuyên ngành hẹp chỉ có một số nhà thầu có khả năng cung cấp đáp ứng, theo các qui định hiện hành về đấu thầu, được phép áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế. Vì vậy, thống nhất như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư là lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế.

b) Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ.

2.5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: Sau khi có KHĐT và HSMT được duyệt.

2.6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (Sáu mươi ngày), kể từ ngày ký hợp đồng.

II. HỒ SƠ MỜI THẦU:

Thống nhất nội dung HSMT gói thầu trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình; gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Phần thuyết minh: 59 trang, bao gồm:

- Thư mời thầu.

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu.

- Bảng dữ liệu đấu thầu.

- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Biểu mẫu dự thầu.

- Yêu cầu về cung cấp và lắp đặt.

- Yêu cầu về hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

- Bảng thiết bị mời thầu.

2. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu:

2.1. Đánh giá sơ bộ:

HSDT của nhà thầu sau khi kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của HSMT được đánh giá theo 2 tiêu chí " Đạt " hoặc " Không đạt " theo 03 nội dung sau:

a) Kinh nghiệm: Nhà thầu phải có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế, trong đó thực hiện ít nhất 01 hợp đồng có quy mô và tính chất kỹ thuật tương tự như gói thầu này.

b) Năng lực chuyên môn:

- Nhà thầu có lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính phù hợp với yêu cầu của gói thầu.

- Chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật phải có đủ về số lượng, chất lượng để thực hiện hợp đồng.

c) Năng lực tài chính:

- Doanh thu trung bình ba năm gần đây đạt ít nhất 5,0 tỷ đồng/năm.

- Vốn lưu động và tín dụng vay ngân hàng đủ để thực hiện hợp đồng.

- Lợi nhuận sau thuế từng năm trong 03 năm gần đây > 0.

HSDT của nhà thầu " Đạt " 03 nội dung trên được xem xét, đánh giá chi tiết.

2.2. Đánh giá chi tiết:

a) Đánh giá về mặt kỹ thuật:

Đánh giá theo phương pháp chấm điểm (thang điểm 100), như sau:

- Phạm vi cung cấp:                                                      12 điểm.

- Các thông số kỹ thuật của thiết bị:                                60 điểm.

- Các yêu cầu về bảo hành:                                             5 điểm.

- Các giải pháp kỹ thuật cung ứng và lắp đặt thiết bị:        5 điểm.

- Đào tạo và chuyển giao công nghệ:                               5 điểm.

- Dịch vụ sau bán hàng:                                                  8 điểm.

- Tiến độ thực hiện:                                                        5 điểm.

(Chi tiết tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật thống nhất như đã nêu trong HSMT).

Nhà thầu có HSDT đạt ³ 80 điểm được chọn vào danh sách ngắn để xác định giá đề nghị trúng thầu.

b) Xác định giá đề nghị trúng thầu:

- Nhà thầu thuộc danh sách ngắn, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất sẽ được xếp thứ nhất và được kiến nghị trúng thầu.

- Giá đề nghị trúng thầu không được lớn hơn giá gói thầu đã duyệt.

Điều 2.

1. Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá (Chủ đầu tư) căn cứ vào nội dung phê duyệt tại điều 1 Quyết định này, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nhà nước và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định có liên quan của mình.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm giảI quyết các công việc có liên quan đến ngành; đồng thời hướng dẫn, phối hợp với Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ (để thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh.
- Lưu: VT, KTTC 208123 (12).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1586/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hoá: Cung cấp và lắp đặt hệ thống máy siêu âm mầu 4D, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Thanh Hoá do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.798
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233