Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1098/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 17/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG, CHỐNG BỆNH COVID-19 TẠI KHU NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN PHÁP VÂN - TỨ HIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1103/TTr-SYT ngày 16 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Điều 2. Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung

- Tổ chức cách ly cho những đối tượng cách ly tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19”.

- Đảm bảo về cơ sở vật chất cho công tác cách ly người từ vùng có dịch về hoặc người có yếu tố dịch tễ cần phải cách ly y tế theo Hướng dẫn tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 3. Đảm bảo cho công tác thành lập và vận hành khu cách ly, thời gian triển khai thực hiện (có phụ lục kèm theo).

- Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có vướng mắc, phát sinh báo cáo kịp thời Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Thành phố quyết định.

- Khu cách ly tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc/Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội, Công an Thành phố; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch;
- Bộ Y tế;
- Đ/c Vương Đình Huệ, UVBCT, Bí thư Thành ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CVP, các PCVP; Phòng: KGVX, KT, ĐT, TKBT;
- Lưu VT, KGVXan

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

PHỤ LỤC

KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TẠI KHU NHÀ Ở CHO HỌC SINH, SINH VIÊN PHÁP VÂN - TỨ HIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND Thành phố)

1. Thành lập các khu cách ly tập trung

a) Cơ sở hạ tầng

- Địa điểm: Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

- Địa chỉ: khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Thành lập khu cách ly tập trung tại tòa nhà A1, đơn nguyên 2 gồm 19 tầng nổi, 01 tầng hầm, mỗi tầng có 14 phòng ở và 01 phòng sinh hoạt chung, tổng số phòng ở: 252 phòng

- Quy mô: 2.000 chỗ lưu trú dành cho cách ly tập chung

+ Tầng 1 làm phòng nấu ăn.

+ Tầng 2, 3 làm khu cho cán bộ, nhân viên phục vụ.

+ Tầng 4 đến tầng 19 làm khu cách ly tập trung.

+ Tầng hầm: Bố trí không gian các phòng phụ trợ, bảo vệ, kỹ thuật điện, nước.

- Nhân lực: Bố trí cán bộ phục vụ cho khu cách ly.

+ Cán bộ đảm bảo an ninh: 20 người.

+ Cán bộ điều hành, phục vụ: 30 người.

+ Nấu ăn: 40 người.

+ Đảm bảo y tế: 01 đội Y tế dự phòng, 02 đội đảm bảo y tế: 15 người.

* Trang thiết bị

+ Đảm bảo chăn, chiếu, dụng cụ phục vụ cá nhân.

+ Bổ sung trang thiết bị nhà bếp.

2. Thời gian thực hiện: Triển khai thực hiện tiếp nhận các đối tượng vào cách ly từ ngày 19/3/2020 cho đến khi kết thúc dịch.

3. Phân công nhiệm vụ

a) Bộ Tư lệnh Thủ đô

- Có trách nhiệm thành lập bộ máy, tổ chức quản lý, vận hành và phục vụ khu cách ly tập trung.

- Chịu trách nhiệm bố trí lực lượng điều hành và phục vụ cho khu cách ly.

- Đảm bảo về hậu cần, phục vụ cho ngươi cách ly và nhân viên phục vụ (giường, chiếu, nhu yếu phẩm, nấu ăn...).

- Đảm bảo xe vận chuyển, đưa đón người cách ly.

- Nhận và bàn giao người cách ly đúng theo quy định.

- Báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

b) Ban Quản lý Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp

- Bàn giao cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung.

- Bố trí cán bộ tham gia điều hành khu cách ly.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc quy định của khu cách ly.

c) Sở Xây dựng

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc bàn giao cơ sở hạ tầng triển khai thực hiện khu cách ly tập trung.

- Tạo điều kiện tt nhất về cơ sở vật chất phục vụ cho khu cách ly.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc đảm bảo chức năng để thu gom và tiêu hủy rác thải tại khu cách ly đảm bảo đúng quy định tránh lây nhiễm chéo.

- Hướng dẫn, tuyên truyền cho nhân viên, sinh viên biết và thực hiện nghiêm túc quy định của khu cách ly.

d) Sở Y tế

- Bố trí cán bộ y tế đảm bảo công tác phun khử khuẩn, vệ sinh phòng chống dịch bệnh, theo dõi sức khỏe và chuyển viện kịp thời những trường hợp nghi ngờ.

- Cấp giấy xác nhận đủ thời gian cách ly khi đủ thời gian cách ly.

- Tổ chức xét nghiệm khi được sự chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Thông báo cho địa phương danh sách người cách ly để phối hợp.

- Đảm bảo về phương tiện bảo hộ cá nhân cho nhân viên khu cách ly.

đ) Công an Thành phố

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho khu cách ly tập trung.

e) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Hướng dẫn cho khu cách ly đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

f) Sở Tài chính

- Bố trí kinh phí để tổ chức khu cách ly tập trung của Thành phố.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô bố trí kinh phí hậu cần cho khu cách ly tập trung.

g) Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai

- Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và làm tốt công tác tư tưởng để người dân đồng thuận và ủng hộ, không kỳ thị, phản ứng về khu cách ly tập trung trên địa bàn.

- Chỉ đạo Công an quận, chính quyền phường nơi có địa điểm cách ly tập trung để tổ chức tốt về an ninh trt tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường ngoài khu cách ly tập trung.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


673
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89