Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 38/NQ-CP 2022 Chương trình phòng chống dịch COVID19

Số hiệu: 38/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 17/03/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Ban hành Chương trình phòng, chống COVID-19 năm 2022 - 2023

Ngày 17/3/2022, Chính phủ có Nghị quyết 38/NQ-CP ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Chương trình, một số nhiệm vụ, giải pháp y tế để bao phủ vắc xin phòng COVID-19 bao gồm:

- Triển khai việc tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót;

Khẩn trương hoàn thành trong Quý I năm 2022 việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm;

Tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có vắc xin.

Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công, sản xuất vắc xin trong nước sớm nhất có thể.

- Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, giám sát tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 và phục vụ phân bổ vắc xin hợp lý, hiệu quả.

Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

Xem thêm tại Nghị quyết 38/NQ-CP ban hành ngày 17/3/2022.

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV;

Căn cứ Kết luận số 25-KL/TW ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023);

Căn cứ văn bản số 3061-CV/VPTW ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (2022-2023);

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế và ý kiến thống nhất của các thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Bộ Chính trị;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Thành viên BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
(Kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ)

I. QUAN ĐIỂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, sự phối hợp, quản lý chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; huy động hệ thống chính trị, đặc biệt là ở cơ sở; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành; kết hợp hài hòa phương châm “bốn tại chỗ” và hỗ trợ từ các cấp, các ngành; phát huy cơ chế bám sát thực tiễn, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

2. Huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các tổ chức thiện nguyện, các cá nhân, doanh nghiệp tham gia công tác phòng, chống dịch; lấy người dân là chủ thể, là trung tâm, là động lực, là mục tiêu, mọi hoạt động đều hướng về người dân để tạo sự đồng thuận; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

3. Đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; bảo đảm cho người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế ban đầu ngay từ cơ sở, gần nhất, sớm nhất, nhanh nhất; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, giảm thiểu tối đa các tác động bất lợi đối với người dân. Vận động, hướng dẫn người dân thực hiện 5K hoặc các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp và tiêm chủng vắc xin toàn dân, miễn phí.

4. Bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phòng, chống dịch theo phương thức quản lý rủi ro, chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và tử vong; căn cứ tình hình dịch bệnh chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống kể cả khi dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.

5. Tăng cường tính tự chủ, chủ động trong phòng, chống dịch; tận dụng những thay đổi, biến nguy thành cơ. Tăng cường năng lực phòng, chống dịch cho các cấp, đặc biệt là tuyến cơ sở; hình thành các cơ chế điều hành vùng, liên vùng trong phòng, chống dịch. Bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng, chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19

- Đến hết quý I năm 2022: hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.

- Bảo đảm đủ vắc xin và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022.

b) Kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19

- Tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng, chống dịch COVID-19.

- Tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá.

- Có chiến lược giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn.

- Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á.

c) Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến

- 100% các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.

- Bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị).

- 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

- Tổ chức triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định để tăng tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người mắc COVID-19 và người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.

d) Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19

Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư ở các thành thị… đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế.

đ) Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch

- Chủ động trong định hướng dư luận; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện.

- Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện phòng, chống dịch.

- 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân.

e) Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân

- 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp.

- 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022 - 2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, Bộ Y tế báo cáo Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện Chương trình này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

IV. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền

a) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, huy động cả hệ thống chính trị nhất là tại cơ sở, huy động tối đa nguồn lực và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch; bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, nhất quán, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, giữa Trung ương và địa phương tránh tình trạng cát cứ, chồng chéo, cứng nhắc; thường xuyên nghiêm túc quán triệt các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, địa phương; bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm; thực hiện quan điểm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng y tế, các lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch.

c) Thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch bệnh theo kịch bản phòng, chống dịch; bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng tại chỗ và lực lượng tăng cường khi cần thiết; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành và điều phối nguồn lực trong tình huống dịch bệnh khẩn cấp cấp tỉnh và quốc gia.

2. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19

a) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cản trở công tác phòng, chống dịch; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng, chống dịch.

b) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về nghiên cứu phát triển, hỗ trợ sản xuất trong nước và ứng dụng thuốc (bao gồm cả thuốc y học cổ truyền), vắ c xin, sinh phẩm trong phòng, chống dịch và hỗ trợ điều trị COVID-19 để bảo đảm phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

c) Hoàn thiện cơ chế tài chính, các quy trình, thủ tục tiếp nhận viện trợ, tài trợ, đấu thầu, mua sắm, dự phòng vật tư, thuốc (kể cả việc xã hội hóa), vắc xin, trang thiết bị y tế, hóa chất… phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

d) Huy động sự tham gia của lực lượng y tế ngoài công lập; bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện dịch bệnh, trong đó lưu ý đối với các nhóm dễ bị tổn thương.

3. Về nhiệm vụ, giải pháp y tế

a) Bao phủ vắc xin phòng COVID-19

- Triển khai việc tiêm vắc xin bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể; tăng cường vận động người dân tiêm vắc xin, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người (bao gồm cả người bệnh đến khám tại cơ sở y tế) để tránh bỏ sót; khẩn trương hoàn thành trong Quý I năm 2022 việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm; tổ chức triển khai tiêm an toàn, khoa học, hiệu quả cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay khi có vắc xin. Khẩn trương nghiên cứu tiêm vắc xin mũi thứ 4 cho người lớn và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công, sản xuất vắc xin trong nước sớm nhất có thể.

- Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cập nhật thông tin về người dân đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19, giám sát tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 và phục vụ phân bổ vắc xin hợp lý, hiệu quả. Thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu tiêm chủng để tính toán chính xác tỷ lệ bao phủ tiêm chủng.

b) Tăng cường giám sát phòng, chống dịch COVID-19

- Thực hiện nâng cao năng lực giám sát dịch tễ; triển khai đồng bộ giám sát trọng điểm và giám sát thường xuyên; tăng cường năng lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong giám sát, phân tích, dự báo tình hình dịch bệnh tại Trung ương, địa phương.

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước; kịp thời sửa đổi, bổ sung, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn bảo đảm đúng phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đồng thời khôi phục, phát triển kinh tế.

- Thực hiện linh hoạt nguyên tắc “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến dịch bệnh; áp dụng linh hoạt công thức chống dịch “5K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác”; nghiên cứu, đánh giá và căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện giám sát thường xuyên, định kỳ và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

- Thực hiện phù hợp, kịp thời, khoa học và hiệu quả công tác xét nghiệm phát hiện các trường hợp nhiễm.

- Thiết lập cơ sở dữ liệu dịch tễ học phục vụ cho công tác dự báo và giám sát gồm: (i) tình hình dịch; (ii) giám sát vi rút; (iii) hoạt động điều trị; (iv) tiêm chủng; (v) khả năng và hiệu quả đáp ứng phòng, chống dịch, hiệu quả điều trị của địa phương; đánh giá kháng thể kháng vi rút SARS-CoV-2; bảo đảm chia sẻ thông tin giám sát dịch bệnh trong nước và quốc tế.

c) Tăng cường, đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án sắp xếp, củng cố hệ thống y tế

- Đối với hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở:

+ Đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trung ương và các Trung tâm kiểm soát bệnh tật vùng tại các vùng kinh tế - xã hội; phát triển mô hình Trung tâm Y tế cấp huyện đa chức năng.

+ Bố trí số lượng hợp lý trạm y tế, nhân viên y tế (cố định và lưu động) theo quy mô dân số, không phụ thuộc vào địa giới hành chính và phát huy vai trò, bảo đảm chế độ chính sách cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản để quản lý, theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

- Đối với hệ thống khám bệnh, chữa bệnh:

+ Nâng cao năng lực bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh ở tuyến tỉnh đủ khả năng cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn;

+ Tiếp tục nâng cấp một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, ngoài nhiệm vụ phục vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh còn có năng lực hỗ trợ các địa phương lân cận;

+ Kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện.

d) Nâng cao năng lực của y tế dự phòng, y tế cơ sở

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở (bao gồm cả tuyến y tế cơ sở đặc thù trong các cơ sở giam giữ, cơ sở cai nghiện, các trung tâm bảo trợ xã hội) để nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác trong phòng, chống dịch.

- Từng bước bảo đảm có phòng xét nghiệm ở cấp độ an toàn sinh học cao hơn ở các trung tâm kiểm soát bệnh tật vùng.

- Huy động các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

đ) Tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh

- Sẵn sàng thiết lập cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 phù hợp với tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ cá nhân, thuốc điều trị cho các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19; thực hiện khám bệnh, chữa bệnh từ xa, có cơ chế cấp phát, cung ứng thuốc phù hợp, hiệu quả bảo đảm người mắc COVID-19 được điều trị kịp thời.

- Triển khai nâng cao năng lực chuyên môn, củng cố toàn diện năng lực điều trị của hệ thống khám bệnh, chữa bệnh; chuẩn bị sẵn sàng giường hồi sức tích cực, bảo đảm năng lực hồi sức tích cực cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng; tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động, luân chuyển nhân lực phù hợp, kịp thời hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố trong trường hợp dịch bệnh vượt quá khả năng điều trị của địa phương.

- Tiếp cận sớm với các thuốc điều trị đặc hiệu COVID-19; đồng thời tạo mọi điều kiện thúc đẩy nhanh nhất việc sản xuất, chuyển giao công nghệ, gia công thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam; bảo đảm chủ động được những loại thuốc cơ bản đáp ứng yêu cầu điều trị sớm.

- Thiết lập hệ thống theo dõi sức khỏe thông qua y tế cơ sở và thầy thuốc đồng hành (hỗ trợ qua điện thoại hoặc internet…); thành lập các trạm y tế lưu động khi cần thiết để bảo đảm người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Triển khai các hoạt động về quản lý, chăm sóc, điều trị và hỗ trợ người mắc có nguy cơ chuyển nặng ngay tại cộng đồng.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quản lý và điều trị người mắc COVID-19 cập nhật dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh; thực hiện theo dõi, khám và phục hồi chức năng một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả cho người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh trong vòng 12 tháng.

- Bảo đảm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa thực hiện công tác kiểm soát, phòng, chống dịch vừa thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người dân; tăng cường khám bệnh, chữa bệnh từ xa phù hợp với thực tiễn.

- Rà soát, sửa đổi, cập nhật các phác đồ điều trị COVID-19 bằng y học hiện đại, kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền bảo đảm khoa học, hiệu quả.

e) Bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19

- Thực hiện huy động nguồn nhân lực từ các địa phương, đơn vị lân cận khi dịch bùng phát; huy động lực lượng y tế ngoài công lập tham gia công tác phòng, chống dịch. Có chính sách phân bổ nhân lực hợp lý cho y tế dự phòng và y tế cơ sở, thực hiện trách nhiệm xã hội và chế độ luân phiên có thời hạn.

- Bảo đảm cơ cấu hợp lý đội ngũ nhân lực là bác sĩ và điều dưỡng có đủ năng lực về hồi sức cấp cứu.

- Nâng cao năng lực cho các lực lượng trong ngành y tế, lực lượng tại địa phương, lực lượng huy động tham gia phòng, chống dịch, đặc biệt là cán bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

- Áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở; nghiên cứu chế độ đặc thù, ưu đãi với các lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch.

4. Về bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội

a) Giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên toàn quốc trong mọi tình huống, tăng cường công tác bảo đảm an ninh con người, an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, an ninh công nhân, an ninh trong dân cư; không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, gây bất ổn xã hội. Tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phát tán thông tin xấu độc.

b) Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình bệnh dịch để vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong phòng, chống dịch COVID-19.

c) Chủ động bám sát, nắm chắc tình hình dư luận xã hội, tâm lý người dân vùng dịch để chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

5. Về bảo đảm an sinh xã hội

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh.

b) Tăng cường triển khai, ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nắm sát các đối tượng cần trợ giúp về an sinh xã hội; huy động phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị cơ sở tham gia xác định đối tượng và rà soát để bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh bỏ sót, tránh thất thoát; bổ sung nội dung hỗ trợ an sinh xã hội để phòng, chống dịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

6. Về tài chính, hậu cần

a) Bảo đảm đủ thuốc, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị… theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng cho các kịch bản phòng, chống dịch. Đối với một số loại thuốc và vật tư thiết yếu phải có cơ số dự phòng đủ cho tình huống xấu nhất và bổ sung vào danh mục dự trữ quốc gia. Chủ động có kế hoạch sử dụng trang thiết bị sau khi kết thúc dịch.

b) Nhà nước bảo đảm nguồn tài chính chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở huy động tổng thể nguồn lực nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác); các địa phương phải bố trí ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội.

c) Tiếp tục huy động, vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; sự tự nguyện chi trả của người mắc COVID-19 khi khám, điều trị theo yêu cầu.

d) Thành lập Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch.

đ) Rút gọn, đơn giản hoá hồ sơ chứng từ thanh toán ; bãi bỏ các rào cản, chồng chéo, vướng mắc, bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19.

e) Thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính bảo đảm an sinh xã hội theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ.

g) Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác (gồm cả nguồn kinh phí trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ), Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn cá nhân tự chi trả và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

h) Việc sử dụng kinh phí phòng, chống dịch bảo đảm hiệu quả, chống tiêu cực, lãng phí. Các cơ quan chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch kinh phí phòng, chống dịch.

7. Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân

a) Các địa phương tiếp tục triển khai Kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện nhất quán theo quy định, hướng dẫn thống nhất của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

b) Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch gắn với phương án hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại địa phương (đến tận xã, phường, tổ dân phố) và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá.

c) Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch khoa học, an toàn, hiệu quả tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp; căn cứ vào tình hình dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp, không để học sinh, sinh viên học trực tuyến kéo dài; liên tục cập nhật kinh nghiệm thực tiễn tốt trên thế giới về việc mở cửa lại cơ sở giáo dục, đào tạo an toàn, kịp thời; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực của việc học trực tuyến, đặc biệt là đối với trẻ em để có giải pháp kịp thời.

d) Triển khai công tác phòng, chống dịch trong sản xuất, giao thông vận tải và lưu thông, vận chuyển hàng hóa bảo đảm không bị gián đoạn.

đ) Người dân, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

8. Về vận động nhân dân và huy động xã hội

a) Triển khai hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

b) Tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, hội viên và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người có uy tín và đồng bào các dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc và đồng bào có tôn giáo tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19; vận động các doanh nghiệp, tổ chức chủ động, tự giác tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Đa dạng hóa các phương thức vận động, huy động xã hội trong và ngoài nước để tiếp tục hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn.

c) Khuyến khích các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

9. Về truyền thông, công nghệ thông tin

a) Nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch COVID-19 thông qua công tác thông tin, giáo dục, truyền thông

- Đa dạng hóa các loại hình và phương tiện, phương thức truyền thông, phong phú về nội dung, phù hợp với từng vùng miền và từng đối tượng; thường xuyên, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, khoa học, chính xác về dịch COVID-19, về chiến lược, hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 hướng tới nâng cao nhận thức, ý thức và thay đổi hành vi của nhân dân; tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân; chống việc phân biệt đối xử, giữ bí mật riêng tư của người mắc COVID-19. Chú trọng truyền thông về những nỗ lực cống hiến, sự hy sinh của các tập thể, cá nhân trong phòng, chống dịch.

- Chủ động huy động các cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn các thông tin xấu độc, tin giả, tin không được kiểm chứng liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

- Triển khai có hiệu quả công tác truyền thông gắn với việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch; lan tỏa các kinh nghiệm hay, tấm gương tốt, truyền cảm hứng để cổ vũ toàn xã hội; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam phòng, chống dịch hiệu quả và khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội an toàn; truyền tải kịp thời, khách quan, chính xác thông tin liên quan về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp.

b) Về công nghệ thông tin

- Triển khai thống nhất và có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, báo cáo và chia sẻ thông tin về vắc xin, xét nghiệm, điều trị, hậu cần, an sinh xã hội… phục vụ phòng, chống dịch; quản lý việc đi lại của người dân, lưu thông, vận chuyển hàng hóa và quản lý xuất, nhập cảnh phù hợp với quy định, thông lệ quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin phải thuận lợi cho người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong phòng, chống dịch.

- Xây dựng và thực hiện các phương án bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu; liên thông dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, thực hiện việc xác thực thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia; đẩy mạnh hoạt động đăng ký, khám bệnh, chữa bệnh từ xa (nhất là theo dõi và chăm sóc sức khỏe người mắc COVID-19 tại nhà); hoàn thiện và đẩy mạnh triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân.

10. Về hợp tác quốc tế

a) Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam thông qua việc đóng góp, hỗ trợ và tham gia các hoạt động trong các tổ chức quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức của Liên hợp quốc; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

b) Thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư để phát triển công nghiệp dược; tiếp cận sớm nhất có thể các loại vắc xin, thuốc, công nghệ xét nghiệm, trang thiết bị y tế thế hệ mới.

c) Xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để xúc tiến phê duyệt tài trợ và hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế.

11. Về nghiên cứu khoa học

a) Tiếp tục triển khai nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng vắc xin, sinh phẩm chẩn đoán, trang thiết bị y tế, phương pháp và các thuốc điều trị COVID-19 (bao gồm phương pháp và các thuốc cổ truyền)…; tạo điều kiện thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh để nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ, sản xuất vắc xin, thuốc, sinh phẩm xét nghiệm, trang thiết bị y tế trong nước và từng bước xuất khẩu.

b) Thực hiện nâng cao năng lực các phòng xét nghiệm an toàn sinh học; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học về dịch tễ bệnh học, khoa học xét nghiệm, vắc xin và tâm lý xã hội liên quan đến dịch COVID-19.

12. Cập nhật, xây dựng và triển khai các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19

a) Cập nhật, tổ chức triển khai thực hiện các kịch bản phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

b) Kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch, giải pháp phù hợp để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Tổ chức thực hiện Chương trình, đồng thời lồng ghép với các nhiệm vụ, giải pháp trong các Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021, Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và các văn bản khác để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

b) Tổ chức rà soát, đánh giá để hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

c) Kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch thuộc thẩm quyền quản lý.

d) Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; không để xảy ra tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong mua sắm, sử dụng hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

đ) Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

e) Kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

2. Bộ Y tế

a) Cập nhật, tổ chức triển khai kịch bản phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo Chính phủ trong tháng 4 năm 2022 cho ý kiến về kịch bản, phương án bảo đảm công tác y tế trong tình huống dịch bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế và tình huống có biến chủng mới nguy hiểm hơn, trước khi Bộ ban hành.

b) Kịp thời cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn chuyên môn (về đánh giá cấp độ dịch, xét nghiệm, cách ly, điều trị …) nhằm một mặt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục, phát triển kinh tế xã hội.

c) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan rà soát tổ chức bộ máy, năng lực của hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; bảo đảm nguồn nhân lực và chế độ cho người làm công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục triển khai an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong toàn quốc.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị, trang thiết bị để phục vụ phòng, chống dịch; xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành, giám sát, dự báo dịch COVID-19.

đ) Xây dựng cơ chế xã hội hóa thuốc, vắc xin trình cấp có thẩm quyền.

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2022 về việc cho phép Chính phủ tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 29 tháng 07 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Bộ Quốc phòng

a) Tiếp tục tăng cường kiểm soát bảo đảm an ninh biên giới, đường mòn, lối mở.

b) Tiếp tục huy động các lực lượng quân đội phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các địa bàn xung yếu và trong tình trạng khẩn cấp về dịch.

4. Bộ Công an

a) Chủ trì tổ chức các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và an ninh mạng, nhất là tại cơ sở; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ; xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch để thực hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực.

b) Chủ động xây dựng phương án tăng cường lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, an dân khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, theo đề nghị hỗ trợ của các địa phương.

c) Tiếp nhận, kết nối dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người mắc COVID-19 khỏi bệnh từ Bộ Y tế vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân (hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ căn cước công dân mới) phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

d) Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn việc kết nối cơ sở dữ liệu, bảo mật thông tin.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch COVID-19.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch.

c) Chủ trì xây dựng, vận hành các nền tảng ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối, bảo đảm an toàn thông tin, bí mật dữ liệu cá nhân công dân; bảo đảm hạ tầng viễn thông phục vụ công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh.

d) Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan khác thúc đẩy mạnh mẽ chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì việc tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bổ sung nội dung hỗ trợ an sinh xã hội để phòng, chống dịch vào cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội.

7. Bộ Ngoại giao

Tiếp tục đẩy mạnh ngoại giao y tế, theo dõi và tổng hợp kinh nghiệm các nước về thích ứng an toàn với COVID-19, phục hồi, mở cửa kinh tế - xã hội.

8. Bộ Công Thương

a) Chỉ đạo công tác bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu khác trong thời gian có dịch COVID-19.

b) Rà soát, hướng dẫn các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ (bao gồm cả các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ) thuộc thẩm quyền quản lý đánh giá, cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

9. Bộ Giao thông vận tải

Tiếp tục rà soát, hướng dẫn thực hiện tổ chức hoạt động vận tải bảo đảm vận tải hàng hóa liên tỉnh lưu thông, tổ chức vận tải hành khách công cộng liên tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19.

10. Bộ Xây dựng

Tiếp tục rà soát, hướng dẫn yêu cầu bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 trong quy hoạch xây dựng, đặc biệt là quy hoạch khu vực nhà ở cho công nhân các khu, cụm công nghiệp.

11. Bộ Tài nguyên và Môi trường

a) Tiếp tục rà soát, hướng dẫn xử lý, vận chuyển chất thải phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo tăng cường năng lực xử lý chất thải an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

b) Chỉ đạo triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong trường hợp vượt năng lực xử lý hiện tại của địa phương.

12. Bộ Tài chính

a) Bảo đảm bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình theo phân cấp ngân sách.

b) Đề xuất thành lập và duy trì nguồn tài chính ổn định cho hoạt động của Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 trên cơ sở Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Rà soát, kiến nghị cơ chế chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư sản xuất vắc xin, thuốc điều trị, sinh phẩm, thiết bị xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Rà soát, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục, đào tạo.

b) Tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục đào tạo khi học sinh, sinh viên học trực tiếp; căn cứ vào tình hình dịch bệnh để chỉ đạo tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp.

c) Phối hợp với Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố tổ chức tiêm chủng an toàn cho học sinh trong độ tuổi phù hợp với từng loại vắc xin; chủ trì chỉ đạo việc cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong trường học.

d) Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh, sinh viên.

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Rà soát, hướng dẫn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá an toàn COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, địa phương triển khai hiệu quả việc thực hiện phương án mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

16. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Rà soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

b) Chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp để tránh thiếu hụt nguồn cung, bảo đảm an ninh lương thực trong phòng, chống dịch bệnh và thảm họa.

17. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Huy động các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

b) Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ trong việc sản xuất vắc xin, sinh phẩm, thuốc điều trị COVID-19, trang thiết bị y tế và các biện pháp can thiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

18. Bộ Tư pháp

Tiếp tục rà soát, đề xuất cơ chế chính sách pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19, đề xuất sửa đổi, bổ sung các vướng mắc về thể chế cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh.

19. Bộ Nội vụ

a) Phối hợp với Bộ Y tế rà soát tổ chức bộ máy, năng lực của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng.

b) Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong phòng, chống dịch.

c) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong phòng, chống dịch COVID-19.

20. Thanh tra Chính phủ

Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra định kỳ, đột xuất trong phòng, chống dịch COVID-19 nhằm chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

21. Bảo hiểm xã hội Việt Nam

a) Bảo đảm chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

b) Bảo đảm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế trong dịch COVID-19 đơn giản, thuận tiện.

22. Ủy ban Dân tộc

Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 cho đồng bào dân tộc bằng các hình thức phù hợp.

23. Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam

a) Tăng cường công tác truyền thông nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19; phản ánh kịp thời kết quả phòng, chống dịch. Kịp thời cổ vũ, biểu dương các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, các mô hình chống dịch hiệu quả. Tăng cường thời lượng, nâng cao chất lượng thông tin về các hướng dẫn điều trị người bị nhiễm COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm tính khoa học, chính xác đồng thời dễ hiểu, dễ nhớ.

b) Tăng cường thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới; các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, các giải pháp mới trong phòng, chống dịch.

24. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tăng cường nghiên cứu khoa học về dịch bệnh, phòng, chống dịch bệnh; tác động của dịch bệnh đến đời sống xã hội, các giải pháp khoa học để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

25. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

a) Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động toàn dân tham gia công tác phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh, khắc phục những hậu quả do dịch bệnh gây ra, vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh,… phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống dịch.

c) Tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, tham gia tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.

26. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương

Tiếp tục phát huy công tác dân vận trong việc huy động xã hội tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

27. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tổ chức thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý.

b) Thực hiện nhất quán, thống nhất ở các cấp về các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và các bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch đồng thời sát với tình hình thực tiễn.

c) Rà soát các quy định về phòng, chống dịch để sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với tình hình dịch của địa phương.

d) Tổ chức thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, giám sát.

đ) Củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; bảo đảm ít nhất 30% ngân sách y tế cho y tế dự phòng theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội.

e) Bảo đảm các nhiệm vụ, giải pháp về an sinh xã hội trên địa bàn, chú trọng hỗ trợ trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

g) Tổ chức việc tập huấn chuyên môn cho các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

h) Chỉ đạo tăng cường năng lực xử lý chất thải bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.

i) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra nhất là ở cấp cơ sở, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh theo diễn biến của dịch COVID-19.

k) Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

28. Bộ Y tế chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình này, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề mới phát sinh hoặc khác với Nghị quyết này và báo cáo Chính phủ tại phiên họp gần nhất./.

THE GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 38/NQ-CP

Hanoi, March 17, 2022

 

RESOLUTION

PROMULGATING THE COVID-19 PREVENTION AND CONTROL PROGRAM

THE GORVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of the Local Government dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Prevention and Control of Infectious Diseases dated November 21, 2007;

Pursuant to Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 28, 2021 during the first meeting session of the XV National Assembly;

Pursuant to Conclusion No. 25-KL/TW dated December 30, 2021 of the Political Bureau on COVID-19 Prevention and Control (2022-2023);

Pursuant to Document No. 3061-CV/VPTW dated February 18, 2022 of the Office of the Communist Party Central Committee notifying the opinion of the standing member of the Secretariat on the promulgation of the COVID-19 prevention and control program (2022-2023);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HEREBY RESOLVES:

Article 1. The COVID-19 prevention and control program is promulgated together with this Resolution.

Article 2. This Resolution comes into force as of its date of signing.

Article 3. Ministers, directors of ministerial agencies, directors of Government’s affiliates, chairmen of the People’s Committees of provinces, centrally affiliated cities, Heads of Steering Committees for COVID-19 Prevention and Control of provinces, and relevant entities shall implement this Resolution.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Vu Duc Dam

 

PROGRAM

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

I. VIEWPOINTS

1. Strengthen the unified and thoroughly leadership and directive and the effective, synchronous, and strict cooperation and management of communist party committees and central and local authorities; mobilize the political system, especially at the grassroots level; continue to improve roles and responsibilities of heads of authorities at various levels and sectors; harmoniously combine the "bốn tại chỗ" precept with support from all levels and sectors; promote the practical and flexible mechanisms in directing and administrating of the Government.

2. Mobilize the power of the great national unity bloc; mobilize ministries, departments, central authorities, socio-political organizations, social organizations, charity associations, and relevant entities to participate in preventing and controlling the epidemic; regard people as the subject, center, motivation, and objective and direct all activities towards people to create consensus; consider the victory over the epidemic is the victory of the People.

3. Prioritize people's health and lives; ensure people have access to primary healthcare services right at the grassroots level in the closest, earliest, and fastest manner; facilitate people to minimize adverse impacts on the people. Mobilize and guide people to comply with the 5K Rules, appropriate measures to prevent and control the epidemic, and vaccination, free of charge.

4. Ensure the safety, flexibility, and effective control of the COVID-19 epidemic; prevent and control the epidemic by the method of risk management, shift from the objective of controlling the number of infected cases to the number of hospitalization cases that have high risk, very high risks, and death; rely on the epidemic development to shift the measure of preventing and controlling COVID-19 epidemic from infectious diseases of group A to infectious diseases of group B; prepare scenarios for all circumstances, including when the outbreak of the epidemic occurs strongly and widely, exceeding the capability of the healthcare system and in situations with new and more dangerous variants of the COVID-19 virus.

5. Increase autonomy and initiative in epidemic prevention and control; utilize changes to change risks into opportunities. Strengthen the capability of epidemic prevention and control for authorities at various level especially from the grassroots level; form mechanisms for regional or inter-regional operation in preventing and controlling the epidemic. Ensure the harmony, strictness, and effectiveness between epidemic prevention and control measures and measures to restore and develop the economy and society; ensure social security, political security, and social order and safety.

II. OBJECTIVES

1. General objectives

Ensure the effective epidemic control and control the rate of spread in the community to maximize the protection of the people’s health and lives; minimize severe cases and deaths caused by the COVID-19 epidemic; restore and develop the economy and society.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Ensure the coverage rate of COVID-19 vaccines

- By the end of the first quarter of 2022: complete the 2nd vaccination shot for people from 12 to under 18 years old and the 3rd vaccination shot for people from 18 years old or order up to the vaccination schedule, except for people subject to contraindications.

- Ensure sufficient vaccines and complete the vaccination for children from 5 to under 12 years old before September 2022.

b) Control the spread of the COVID-19 epidemic

- All authorities at various level shall have their scenarios for COVID-19 prevention and control.

- All people shall comply with appropriate measures to prevent and control the epidemic; all agencies, organizations, and enterprises shall assess infection risks and update and report the result.

- Have strategies to supervise and detect SARS-CoV-2 cases flexible and suitable for the development of the epidemic in each stage.

- Reduce the death rate per 1 million people caused by COVID-19 to below the average rate of Asia.

c) Improve the capability of the healthcare system, especially preventive health care and grassroots health care; increase investments in equipment for healthcare facilities, promulgate preferential policies suitable for those performing tasks of preventive health care and grassroots health care; improve the quality of emergency treatment and intensive care at medical examination and treatment facilities at all levels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Ensure the number of intensive care beds available at medical examination and treatment facilities at district-level or higher under the guidance of the Ministry of Health; have plan to mobilize and assign healthcare facilities in the surrounding area (including non-public healthcare facilities) to participate in the COVID-19 prevention and control (including treatment activities).

- 100% of COVID-19 patients suffering from serious and severe development shall receive treatment and health care as per regulation.

- Organize the implementation of remote medical examination and treatment as per regulation to increase the ratio of access to medical examination and treatment of COVID-19 patients and those who do not have access to medical examination and treatment facilities due to the COVID-19 epidemic.

d) Protect groups that are vulnerable to the COVID-19 epidemic

All vulnerable subjects such as elderly people, people with underlying conditions, people with disabilities, pregnant women, homeless people, orphans, ethnic minority people, groups of migrant workers in urban areas, etc. shall receive the assurance for access to healthcare services.

dd) Ensure information and communication in service of the epidemic prevention and control

- Take the initiative in orienting public opinions; ensure the sufficient, accurate, and timely provision of information about measures to prevent and control the epidemic for people so they can understand and agree, creating social trust in the organization of implementation.

- All agencies, organizations, and enterprises shall use QR codes to manage information of entering and exiting people and guide the people to provide information at the request of competent authorities for epidemic prevention and control.

- 100% of vaccination, testing, and treatment facilities shall fully and timely update information on vaccination, testing, and treatment results of individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 100% of people shall perform measures to prevent and control the epidemic in accordance with regulations of competent authorities.

- 100% of agencies, organizations, and enterprises shall proactively implement appropriate plans for preventing and controlling the epidemic.

- 100% of education and training institutions shall safely perform measures to prevent and control the epidemic; organize direct learning or online learning under the guidance of the Ministry of Education and Training.

III. IMPLEMENTATION TIME:

This Program shall be implemented in 2 years from 2022 to 2023. In case the epidemic ends earlier or prolongs until 2024, the Ministry of Health shall report and request the Government to consider continuing the implementation of this Program or make timely amendments consistent with the epidemic development.

IV. MAIN TASKS AND SOLUTIONS

1. Increase the leadership of Communist Party Committees and authorities at various levels

a) Continue to increase the leadership of the Vietnam Communist Party, mobilize the whole political system especially at grassroots levels, and maximize the mobilization of resources and power of the great national unity bloc to participate in preventing and controlling the epidemic; ensure a synchronous, unified, and strict cooperation between ministries and central authorities, between central and local authorities to avoid division, overlapping, and rigid; thoroughly grasp guidelines and policies of the Vietnam Communist Party and laws of the State in a regular and strict manner.

b) Further improve responsibilities of heads of units and administrative divisions; ensure the proactiveness, flexibility, and self-responsibility; implement a unified viewpoint in leadership and directive while promoting decentralization in the implementation, ensuring resources and improving the quality of staff; promote the core role of the healthcare force and frontline forces in preventing and controlling the epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Complete policies and laws on COVID-19 prevention and control

a) Make final reports and assess the performance of mechanisms and policies on COVID-19 prevention and control to timely handle difficulties obstructing the epidemic prevention and control; increase the reform of administrative procedures and decentralization; prevent and control the epidemic in a public, transparent, economic, anti-negativity, and anti-corruption manner.

b) Complete mechanisms and policies on development research, domestic manufacturing assistance, application of medicines (including traditional medicines), vaccines, and bioproducts in preventing, controlling the epidemic, and assisting with COVID-19 treatment.

c) Complete financial mechanisms and procedures for receipt of aid, sponsorship, bidding, procurement, and backup of supplies, medicines (even private investments), vaccines, medical equipment, chemicals, etc. for epidemic prevention and control purposes.

d) Mobilize the participation of non-public healthcare forces; ensure social security in epidemic conditions while paying attention to vulnerable groups.

3. Regarding healthcare tasks and solutions

a) Ensure the coverage rate of COVID-19 vaccines

- Perform the vaccination to ensure the fastest progress possible; increase the mobilization for people to get vaccinated and review and check each alley, house, and people (including patients visiting healthcare facilities) to avoid omission; urgently complete the 2nd vaccination shot for people from 12 to under 18 years old and the 3rd vaccination shot for people from 18 years old or older up to vaccination schedule within the first quarter of 2022, except for people subject to contraindications; organize the vaccination in a safe, scientific, and effective manner for children from 5 to under 12 years old right when vaccines are available. Urgently study the 4th vaccination shot for adults, the 3rd vaccination shot for children from 5 to under 18 years old, and the vaccination for children from 3 to 5 years old.

- Facilitate and speed up the domestic manufacturing, technology transfer, processing, and production of vaccines as soon as possible.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Increase the supervision of COVID-19 prevention and control

- Increase the epidemiological supervision capability; synchronously implement the key supervision and regular supervision; increase the capability and application of technology and science in supervising, analyzing, and predicting epidemic situations at central and local levels.

- Closely monitor the epidemic development in the world and in the country; promptly amend, supplement, and update specialized guidelines to ensure the "Safety, Flexibility, and Effective Control of the Epidemic" precept while restoring and developing the economy.

- Flexibly perform the “ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch” (prevention - detection - isolation - zoning - stamp out the epidemic) principle according to a scale and scope as small as possible, suitable for the development of the epidemic; flexibly apply the "5K + vắc xin, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác" (5K + vaccines, medicines + treatment + technology + people's awareness + other measures) anti-epidemic formula; study, assess, and rely on the epidemic situation to shift the COVID-19 prevention and control measures from infectious diseases of group A to infectious diseases of group B; agencies, organizations, and enterprises shall perform regular and periodic supervision and update and make reports on results of the assessment of infection risks.

- Appropriately, promptly, scientifically, and effectively perform the testing to detect infected cases.

- Establish an epidemiological database to serve the prediction and supervision including: (i) epidemic situations; (ii) virus supervision; (iii) treatment activities; (iv) vaccination; (v) capability and effectiveness in preventing and controlling the epidemic and effectiveness of treatment of local authorities; assessment of antibodies against SARS-CoV-2 virus; assurance of domestic and international sharing of information on epidemic supervision.

c) Increase and promote the implementation of Programs, Plans, and Projects on the rearrangement and consolidation of the healthcare system

- Regarding preventive and grassroots healthcare systems:

+ Promote the establishment of Central Disease Control Centers and Regional Disease Control Centers in socio-economic regions; develop a model of Multi-functional Health Centers of districts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Regarding medical examination and treatment systems:

+ Completely improve the capability of provincial-level general hospitals to be able to provide medical examination and treatment, meeting demands of local people;

+ Continue to upgrade a number of provincial-level general hospitals to be able to support adjacent localities aside from being able to provide medical examination and treatment in their areas;

+ Consolidate the system of external emergency treatment.

d) Improve the capability of preventive and grassroots health care

- Increase investments in physical facilities and resources for preventive and grassroots healthcare facilities (including specialized grassroots healthcare levels in detention facilities, addiction treatment facilities, and social protection centers) to improve the capability of supervising, testing, and performing other specialized tasks in preventing and controlling the epidemic.

- Steadily ensure regional disease control centers have laboratories with higher bio-safety levels.

- Mobilize non-public healthcare facilities to participate in the COVID-19 prevention and control.

dd) Strengthen the medical examination and treatment capability

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Improve the professional capability and comprehensively consolidate the treatment capability of the medical examination and treatment system; prepare intensive care beds ensure the intensive care capability for doctors and nurses; increase directive, provide technical and professional support and coordinate and transfer human resources in an appropriate manner to promptly support provinces and cities in case the epidemic situation exceeds the treatment capability of local authorities.

- Access early to specific medicines for COVID-19 treatment while facilitating the acceleration of the production, technology transfer, and processing of COVID-19 medicines in Vietnam; ensure the proactive use of basic medicines to meet requirements for early treatment.

- Establish health monitoring systems through grassroots health care and accompanying physicians (provide support by phone or internet, etc.); establish mobile healthcare stations when necessary to ensure people can have early access to healthcare services early from far away or from grassroots levels. Implement activities of managing, caring for, treating, and supporting people with risks of severe complications in the community.

- Medical examination and treatment facilities that manage and treat COVID-19 patients shall update the data on medical examination and treatment; perform the supervision, medical examination, and functional rehabilitation for COVID-19 patients after their recovery within 12 months.

- Ensure that medical examination and treatment facilities perform the epidemic prevention and control while also providing medical examination and treatment for people; increase remote medical examination and treatment suitable for real situations.

- Revise, amend, and update COVID-19 treatment regimens with modern medicine and combine modern medicine with traditional medicine in an effective and scientific manner.

e) Ensure human resources and preferential policies for those who engaged in the COVID-19 prevention and control

- Mobilize human resources from adjacent localities and units when the epidemic outbreak starts; mobilize non-public healthcare forces to participate in preventing and controlling the epidemic.  Introduce appropriate policies on distribution of human resources for preventive and grassroots health care, carry out social responsibilities and fixed-term job rotation.

- Ensure the appropriate structure of human resources that are doctors and nurses with sufficient capability for intensive care.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Apply a 100% preferential job allowance for preventive and grassroots healthcare staff; study specific and preferential policies for armed forces participating in the epidemic prevention and control.

4. Regarding security and social order and safety assurance

a) Firmly maintain security and social order nationwide in all situations and increase the assurance of human security, security in industrial zones, worker security, and security in population; prevent complicated hot spots of security and order, causing social instability. Strengthen the fight against hostile forces, reactionary organizations, and entities that take advantage of the epidemic to oppose the Vietnam Communist Party and the State, dispersing noxious information.

b) Strengthen the prevention and fight; strictly handle acts of taking advantage of the epidemic situation to violate laws or regulations on epidemic prevention and control, especially on anti-corruption and anti-negativity in COVID-19 prevention and control.

c) Proactively follow and grasp the situation of social opinions and psychology of people in epidemic areas to proactively disseminate and mobilize people to trust in guidelines and policies of the Vietnam Communist Party, the State, and local authorities regarding COVID-19 prevention and control.

5. Regarding social security assurance

a) Fully and promptly implement policies on social security and welfare according to the epidemic situation.

b) Intensify the effective implementation and application of national population database to have a firm grasp of entities that need social security assistance; mobilize and promote the role of grassroots political systems participating in identifying entities and reviewing to ensure the correct provision of assistance, avoiding omission and loss; supplement content of social security assistance for epidemic prevention and control to the national database on social security.

6. Regarding finance and logistics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The State shall ensure financial sources for COVID-19 prevention and control on the basis of mobilizing all the state resources (central budget, local budget, grant, and other legal budget sources); local authorities must allocate at least 30% of the medical budget for preventive health care in accordance with Resolution No. 18/2008/NQ-QH12 dated June 3, 2008 of the National Assembly.

c) Continue to mobilize the participation and contribution of enterprises, organizations, and individuals and the voluntary payment by COVID-19 patients when receiving medical examination and treatment as requested.

d) Establish COVID-19 prevention and control fund on the basis of the COVID-19 Vaccine Fund, ensuring effectiveness, transparency, and publicity.

dd) Simplify payment documents and receipts; abolish barriers, overlaps, and obstacles in the current policy on payment of healthcare costs for medical examination and treatment in the context of COVID-19.

e) Implement financial support policies to ensure social security according to the Socio-economic Development and Recovery Program promulgated with the Government’s Resolution No. 11/NQ-CP dated January 30, 2022.

g) The allocation of the budget for the implementation of the COVID-19 Prevention and Control Program shall be from the state budget, other legal budget sources (including the budget for the Socio-economic Development and Recovery Program promulgated with the Government's Resolution No. 11/NQ-CP dated January 30, 2022), Health Insurance Fund, payment funds by individuals, and mobilized funds from organizations, individuals, and enterprises.

h) The use of budget for epidemic prevention and control must be effective, anti-negativity, and anti-wastefulness. Competent authorities shall supervise the budget for epidemic prevention and control in a strict, transparent, and public manner.

7. Ensure the epidemic prevention and control while conducting the socio-economic development and stabilizing people’s life

a) Local authorities shall continue to implement the Safety, Flexibility, and Effective Control of COVID-19 Plan according to the Government's Resolution No. 128/NQ-CP dated October 11, 2021, ensure the implementation is consistent with regulations and unified guidance of ministries and central authorities while promoting the proactiveness and creativeness of local authorities in controlling the epidemic situation, facilitating the recovery of production, business, socio-economic development, and bringing the People's daily life back to the new normal;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Continue to implement measures to ensure the safe and effective epidemic prevention and control at education and training facilities when students are directly studying; rely on the epidemic situation to organize appropriate forms of teaching, preventing prolonged online learning for students; continuously update practical experiences of the world on the safe and timely reopening of education and training institutions; regularly conduct inspection and assessment to fully understand the negative impacts of online learning, especially for children, for timely solutions.

d) Implement the epidemic prevention and control in production, transport, circulation, and transportation of goods to ensure uninterrupted operation.

dd) People and workers shall implement measures to prevent and control the epidemic in accordance with regulations of competent authorities.

8. Regarding people and society mobilization

a) Effectively implement mass mobilization, promote the core role of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations, contribute towards social consensus, consolidate the national great unity bloc, and strive to fulfill proposed socio-economic development objectives and tasks.

b) Increase the mobilization of people of all strata, especially union members, members and member organizations of the Vietnam Fatherland Front, prestigious persons, and ethnic minority people; dignitaries, sub-dignitaries, and religious people to comply with and participate in COVID-19 prevention and control activities; mobilize enterprises and organizations to proactively and autonomously comply with and actively participate in COVID-19 prevention and control activities. Diversify methods of domestic and international social mobilization to continue to provide social security assistance for people with difficulties.

c) Encourage charity activities to support people affected by the COVID-19 epidemic in accordance with the current law.

9. Regarding communication and information technology

a) Improve the awareness of COVID-19 prevention and control by providing information, education, and communication

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Conduct communication on COVID-19 prevention and control to improve people’s awareness and sense and change their behaviours; create faith and consensus among people; prevent discrimination and maintain the confidentiality of COVID-19 patients. Focus on conducting communication on contributions and sacrifices of collectives and individuals in preventing and controlling the epidemic.

- Proactively mobilize communication and press agencies to fight and refute false and hostile viewpoints; prevent noxious, false, unverified news related to COVID-19 prevention and control.

- Effectively implement communication associated with the raise of aspiration to develop the country; promote self-discipline and positivity of people in epidemic prevention and control; spread good experiences, examples, and inspiration to encourage the entire society; intensify external information dissemination and promote the image of Vietnam in effective epidemic prevention and control and safe restoration of socio-economic activities; promptly, objectively, and accurately transmit information related to supporting policies on COVID-19 prevention and control in Vietnam to foreign organizations, individuals, and the enterprise community.

b) Regarding information technology

- Uniformly and effectively implement the application of information technology in managing, reporting, and sharing information about vaccines, testing, treatment, logistics, social security, etc. for the purpose of epidemic prevention and control; manage people’s travel, circulation, transportation of goods, entry, and exit in accordance with regulations and international practices; apply information technology in a convenient manner for people, agencies, organizations, enterprises, and state management agencies at all levels in preventing and controlling the epidemic.

- Develop and conduct plans for ensuring data safety and security; connect data between databases and verify information on the national database on population.

- Strongly promote the digital transformation program of the national health care; promote the remote registration, medical examination, and treatment (especially monitoring and caring for the health of COVID-19 patients at home); complete and promote the electronic health record of the entire population.

10. Regarding international cooperation

a) Continue to promote international cooperation activities and intensify the role and position of Vietnam by contributing, assisting, and participating in activities of international organizations. Continue to promote cooperation with organizations of the United Nations; develop mechanisms to share information on the epidemic situation and effective measures to prevent and control the epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Develop mechanisms to facilitate the approval of sponsorship and professional and technical assistance from international organizations.

11. Regarding scientific research

a) Continue to implement scientific research and technological development; proactively research and apply vaccines, diagnostic bioproducts, medical equipment, methods, COVID-19 medicines (including traditional methods and medicines), etc.; facilitate the healthy competition to research, receive transferred technology, domestically produce vaccines, medicines, bioproducts for testing, medical equipment, and gradually export them.

b) Improve capability of biosafety laboratories; improve the scientific research capability for disease epidemiology, testing science, vaccines, and social psychology related to COVID-19.

12. Update, develop, and implement COVID-19 prevention and control scenarios

a) Update and organize the implementation of epidemic prevention and control scenarios to ensure the safety, flexibility, and effective control of the COVID-19 epidemic.

b) Promptly develop appropriate plans and solutions to prevent and control the epidemic in case of a widespread outbreak, exceeding the capability of the healthcare system and in case of new and dangerous variants.

V. IMPLEMENTATION

1. Ministries, ministerial agencies, and governmental agencies shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Organize the review and assessment to complete mechanisms, policies, and laws on COVID-19 prevention and control.

c) Promptly remove difficulties and handle unexpected issues related to the epidemic prevention and control under their management.

d) Ensure publicity, transparency, thrift, effectiveness, and compliance with regulations; prevent negativities, waste, and corruption in buying, using goods and services for COVID-19 prevention and control.

dd) Promptly commend collectives and individuals with outstanding achievements; strictly handle violations of the law on COVID-19 prevention and control.

e) Inspect, supervise, assess, and make preliminary and final reports on the implementation of the Program.

2. Ministry of Health shall:

a) Update and organize the implementation of COVID-19 prevention and control scenarios; submit reports to the Government within April 2022 for advice on scenarios and plans to ensure healthcare work in case of a widespread outbreak, exceeding the capability of the healthcare system and in case of new and dangerous variants before promulgating such scenarios and plans.

b) Promptly update, amend, and supplement regulations and specialized guidance on the assessment of the epidemic level, testing, isolation, treatment, etc. for effective control of the epidemic while facilitating socio-economic development and recovery

c) Continue to implement solutions to improve the capability of the healthcare system, especially preventive health care and grassroots health care; take charge and cooperate with the Ministry of Home Affairs and related ministries and central authorities in reviewing the organizational apparatus and capability of the preventive and grassroots healthcare system; ensure the human resource and policies for those who engaged in the COVID-19 prevention and control; continue to safely, scientifically, and effectively implement COVID-19 vaccination campaigns in the whole country.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Develop mechanisms to conduct private investment in medicines and vaccines and present them to competent authorities.

e) Take charge and cooperate with the Ministry of Justice and related agencies in preparing the Government’s report for submission to the National Assembly in the meeting session in October 2022 on giving permission for the Government to continue to implement policies prescribed in Resolution No. 30/2021/QH15 dated July 29, 2021 until the end of December 31, 2023.

3. Ministry of National Defense shall:

a) Continue to intensify the control to ensure the security of borders, pathways, and open paths.

b) Continue to mobilize military forces to tightly cooperate with the health authority and local authorities in preventing and controlling the COVId-19 epidemic in important areas and in the state of emergency regarding the epidemic.

4. Ministry of Public Security shall:

a) Take charge and organize functional forces to ensure political security, social order, security, entry and exit management, and network security, especially at grassroots levels; intensify the prevention and fight against criminals, especially those that utilize the COVID-19 situation to violate the law and oppose on-duty officers; strictly handle subjects that utilize policies on epidemic prevention and control to commit corrupt and negative acts.

b) Proactively develop plans to increase the force that participate in the COVID-19 prevention and control and ensure social security and people’s security in case of complicated development of the COVID-19 epidemic at the request of local authorities.

c) Receive and connect data on vaccination, testing, and management of recovered COVID-19 patients from the Ministry of Health to the national database on the population to unify the application of QR codes on citizen identification cards (or appropriate forms for people who do not have new citizen identification cards) for the purpose of managing people's travel and preventing and controlling the COVID-19 epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Ministry of Information and Communications shall:

a) Take charge and cooperate with the Central Propaganda Department in directing press agencies and the grassroots press system to proactively and promptly provide information and disseminate knowledge of COVID-19 prevention and control.

b) Direct press agencies to increase dissemination to create social consensus and faith; promote self-discipline and positivity of people on preventing and controlling the epidemic.

c) Take charge of the development and operation of application platforms and technical infrastructure on information technology in preventing and controlling the COVID-19 epidemic; develop technical standards for connection and assurance of information safety and data confidentiality of citizens; ensure telecommunications infrastructure for epidemic prevention and control and medical examination and treatment.

d) Cooperate with the Ministry of Health, Ministry of Public Security, Vietnam Social Security, and other agencies in promoting the digital transformation program of the national health care.

6. Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs shall:

a) Take charge of the implementation of supporting policies for entities affected by the COVID-19 epidemic.

b) Take charge and cooperate with related agencies in proposing measures to ensure social security and support children, vulnerable groups, workers, employers affected by the COVID-19 epidemic. Supplement content on social security assistance for epidemic prevention and control to the national database on social security.

7. The Ministry of Foreign Affairs shall:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Ministry of Industry and Trade shall:

a) Direct the assurance of the full and prompt provision of food and other essential goods during the COVID-19 epidemic.

b) Review and instruct business operators (including shopping malls, supermarkets, and markets) under its management to assess, update, and report results of the infection risk assessment, ensuring safe epidemic prevention and control in production and business activities.

9. Ministry of Transport shall:

Continue to review and instruct the organization of transport activities to ensure inter-provincial transportation of goods and organization of inter-provincial public transportation suitable for the development of the COVID-19 situation.

10. The Ministry of Construction shall:

Continue to review and provide guidelines for requirements of COVID-19 prevention and control in the master plan for construction, especially the master plan for residential areas for workers in industrial zones and clusters.

11. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

a) Continue to review and provide guidelines for the treating and transporting of wastes generated from the COVID-19 prevention and control; direct the improvement of capability to treat wastes safely in COVID-19 prevention and control.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Ministry of Finance shall:

a) Ensure the allocation of budget to implement the Program according to the budget decentralization.

b) Propose the establishment and maintenance of stable financial sources for activities of the COVID-19 Prevention and Control Fund on the basis of the COVID-19 Vaccine Fund.

13. The Ministry of Planning and Investment shall:

Review and propose encouraging and incentive policies to attract investment in the production of vaccines, medicines, bioproducts, testing equipment that meet international standards.

14. Ministry of Education and Training shall:

a) Review and provide guidelines on COVID-19 prevention and control in education and training activities.

b) Continue to direct the implementation of measures to prevent and control the epidemic at education and training facilities when students are learning directly; rely on the epidemic situation to organize appropriate forms of teaching.

c) Cooperate with the Ministry of Health and provinces or cities in organizing safe vaccination for students of suitable age for each type of vaccines; take charge of the directive of the update and reports on results of the COVID-19 safety assessment in schools.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Ministry of Culture, Sport, and Tourism shall:

a) Review and provide guidelines on the safety, flexibility, and effective control of COVID-19 in activities of culture, sport, and tourism; update and report the result of COVID-19 safety assessment in the mentioned activities.

b) Take charge and cooperate with ministries and local authorities in effectively implementing the plan for reopening tourism activities in the new normal.

16. Ministry of Agriculture and Rural Development shall:

a) Review and provide guidelines on safety assurance of COVID-19 prevention and control in agricultural, forestry, fishery, and salt-making activities.

b) Proactively adjust the plan for agricultural production to avoid shortage of supply resources, ensuring food security in preventing and controlling the epidemic and natural disasters.

17. Ministry of Science and Technology shall:

a) Mobilize scientists and specialists to research and propose measures to prevent and control the COVID-19 epidemic.

b) Strengthen scientific research, technology development, and technology transfer in the production of vaccines, bioproducts, COVID-19 medicines, and medical equipment and measures to prevent and control the COVID-19 epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Continue to review and propose mechanisms and policies on the law on COVID-19 prevention and control and propose amendments to institutions hindering the production and business activities in epidemic conditions.

19. Ministry of Home Affairs shall:

a) Cooperate with the Ministry of Health in reviewing the organizational apparatus and capability of the preventive and grassroots healthcare system.

b) Promote the role of religious organizations in preventing and controlling the epidemic.

c) Provide guidelines on emulation and commendation in preventing and controlling the COVID-19 epidemic.

20. Government Inspectorate shall:

Direct the implementation of periodic and irregular inspections in COVID-19 prevention and control to prevent negativity, corruption, and wastefulness.

21. Vietnam Social Security shall:

a) Ensure the payment of social insurance and unemployment assurance for subjects affected by the COVID-19 epidemic.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22. Committee for Ethnic Affairs shall:

Cooperate with the Ministry of Health, Ministry of Information and Communications, and local authorities in intensifying the communication on COVID-19 prevention and control for ethnic people by appropriate methods.

23. Vietnam News Agency, Vietnam Television, and Voice of Vietnam shall:

a) Intensify communication to create responsiveness and participation of the society in preventing and controlling the COVID-19 epidemic; promptly reflect results of epidemic prevention and control. Promptly encourage and praise good individuals, collectives, or effective anti-epidemic models. Increase the duration, improve the quality of information on guidelines for COVID-19 patient treatment and epidemic prevention and control measures in a scientific, accurate, easy-to-understand, and easy-to-remember manner.

b) Increase information on the epidemic situation of the world; scientific, technical advances, and new measures in epidemic prevention and control.

24. Vietnam Academy of Science and Technology and Vietnam Academy of Social Sciences shall:

Increase scientific research on the epidemic and its prevention and control, impacts of the epidemic on social life, and scientific measures to improve the effectiveness of COVID-19 prevention and control.

25. Vietnam Fatherland Front and its members shall:

a) Promote the strength of the great national unity bloc and mobilize the entire population to participate in epidemic prevention and control according to their assigned functions and tasks.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Continue to cooperate with authorities at various levels in effectively handling social issues that cause frustration right at the grassroots level, participate in the dissemination, mobilization, and supervision of the local implementation of epidemic prevention and control.

26. Central Mass Mobilization Department shall:

Continue to promote mass mobilization in mobilizing society to participate in COVID-19 prevention and control.

27. People’s Committees of provinces and centrally affiliated cities shall:

a) Promptly, comprehensively, and effectively organize the implementation of the COVID-19 Prevention and Control Program in their areas.

b) Uniformly implement, at all levels, regulations and guidelines of the Government, Prime Minister, National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, Ministry of Health, and ministries and central authorities for epidemic prevention and control in accordance with the actual situation.

c) Review regulations on epidemic prevention and control to promptly amend and supplement them in accordance with the epidemic situation in their areas.

d) Organize the procurement in service of COVID-19 prevention and control in accordance with regulations, ensure publicity and transparency, and strictly prevent negativity, corruption, and wastefulness; increase supervision and inspection.

dd) Consolidate the preventive and grassroots healthcare system, improve the quality of medical examination and treatment facilities in service of epidemic prevention and control; ensure the allocation of at least 30% of the medical budget for preventive health care in accordance with Resolution No. 18/2008/NQ-QH12 dated June 3, 2008 of the National Assembly.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) Organize professional training for forces that engaged in COVID-19 prevention and control in their areas.

h) Direct the improvement of waste treatment capability to ensure the safety of COVID-19 prevention and control.

i) Further urge, inspect, especially at grassroots levels, and prepare necessary conditions for quick response to the development of the COVID-19 epidemic.

k) Regularly and periodically inspect, supervise, assess, and make preliminary and final reports on the implementation of the COVID-19 Prevention and Control Program in their areas.

28. The Ministry of Health shall supervise, urge, and inspect the implementation of this Program and promptly submit reports to the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control and the Prime Minister for consideration of decisions on newly arising issues or matters different from those prescribed in this Resolution and the Government’s report in the nearest meeting session./.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/03/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


39.178

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.20.185
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!