Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

Số hiệu: 31/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 14/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2011/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHOÁ IX KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 21/BC-VHXH-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020 trên cơ sở thống nhất mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, nội dung quy hoạch, các chỉ tiêu từng lĩnh vực và các giải pháp thực hiện theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sức khoẻ như sau:

1. Các chỉ tiêu chung về sức khoẻ

- Tỷ suất chết trẻ em <1 tuổi (‰ trẻ đẻ sống): 14‰ (năm 2015); 10‰ (năm 2020);

- Tỷ suất chết trẻ em <5 tuổi (‰ trẻ đẻ sống): 19‰ (năm 2015); 15‰ (năm 2020);

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em < 5 tuổi: 18% (năm 2015); 13% (năm 2020);

- Tỷ suất chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống: 50 (năm 2015); 40 (năm 2020);

- Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS (‰ dân số): <3‰ (năm 2015); <2‰ (năm 2020);

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn: 1,15% (năm 2015); 1,1% (năm 2020) ;

- Quy mô dân số (nghìn người): 650 nghìn người (năm 2015); 750 nghìn người (năm 2020).

2. Các chỉ tiêu về cung ứng dịch vụ y tế: 

- Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân: 7 (năm 2015); 8 (năm 2020);

- Tỷ lệ dược sĩ đại học/vạn dân: 0,4 (năm 2015); 1,0 (năm 2020);

- Tỷ lệ xã có bác sĩ làm việc: 70% (năm 2015); 80% (năm 2020);

- Tỷ lệ xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi: 100% (năm 2015); 100% (năm 2020);

- Tỷ lệ thôn bản có nhân viên y tế: 100% (năm 2015); 100% (năm 2020);

- Tỷ lệ giường bệnh/vạn dân: 24,6 (năm 2015); 25,6 (năm 2020);

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: 70% (năm 2015); 90% (năm 2020).

3. Các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ y tế:

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 70% (năm 2015); 80% (năm 2020);

- Tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đầy đủ: >97% (năm 2015); 98% (năm 2020).

Điều 2. Nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện

1. Nguồn nhân lực: (kèm theo Phụ lục số 1).

2. Kinh phí thực hiện: tổng nhu cầu kinh phí đầu tư phát triển hệ thống y tế đến năm 2020 là 1.800 tỷ đồng (trong đó: vốn trái phiếu Chính phủ là 400 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu là 220 tỷ đồng, kêu gọi nguồn ODA là 880 tỷ đồng và ngân sách địa phương là 300 tỷ đồng) chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 2011 - 2015: 865 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2016 - 2020: 935 tỷ đồng.

(Kèm theo phụ lục số 2 và phụ lục số 3)

3. Hàng năm trên cơ sở huy động các nguồn lực, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nguồn thu của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm phân kỳ và phân bổ nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khoá IX kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng

 

PHỤ LỤC 1

NGUỒN NHÂN LỰC
(kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Năm

Bác sĩ ra trường

(số đã được tỉnh cử đi học)

Dự kiến bác sĩ thu hút về

Bác sĩ từ các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2011

20

02

 

2012

43

02

31

2013

21

02

2014

15

02

2015

17

02

Tổng

116

10

31

Ghi chú: Số Bác sĩ (Bs) ra trường từ các cơ sở đào tạo cụ thể như sau:

- Năm 2011: 08 Bs ra trường từ cuối năm 2010 chưa thống kê vào 2010; 12 ra trường năm 2011;

- Năm 2012: 39 Bs Trường đại học Y Dược Huế, 02 Bs Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 02 Bs Trường đại học Y Thái Bình;

- Năm 2013: 18 Bs Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 03 Bs Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh;

- Năm 2014: 09 Bs Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 02 Bs Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 02 Bs Trường đại học Y Dược Huế, 02 Bs hệ chính quy hưởng chế độ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh;

- Năm 2015: 02 Bs Trường đại học Y Dược Huế, 01 Bs Trường đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 01 Bs Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, 13 Bs hệ chính quy hưởng chế độ đào tạo theo địa chỉ của tỉnh.

 

PHỤ LỤC 2

TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ ĐẾN NĂM 2020
(kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung

2011-2015

2016-2020

Tổng cộng

Đầu tư phát triển y tế dự phòng

29

250

279

Đầu tư phát triển các BV tỉnh, huyện, PK ĐKKV

684

490

1.174

Đầu tư phát triển hệ thống DS-KHHGĐ

8

26

34

Đầu tư hệ thống giám định

6

24

30

Đầu tư phát triển y tế xã, phường, thị trấn

60

108

168

Đầu tư Trường trung cấp Y tế

52

10

62

Đào tạo nhân lực

7

13

20

Phát triển vườn thuốc nam

0

2

2

Đầu tư trung tâm cấp cứu

7

3

10

Công nghệ thông tin

12

9

21

Tổng nhu cấu (không tính đầu tư lĩnh vực dược)

865

935

1.800

 

PHỤ LỤC 3

CƠ CẤU NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG Y TẾ ĐẾN NĂM 2020
(kèm theo Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị: tỷ đồng

Nội dung đầu tư

Tổng vốn

Trấi phiếu Chính phủ

Chuơng trình mục tiêu

Kêu gọi nguồn ODA

Ngân sách địa phương

Đầu tư cho y tế dự phòng

279

0

76

140

63

Đầu tư hệ khám chữa bệnh

1.174

360

75

620

119

Đầu tư cho hệ DS-KHHGĐ

34

0

24

0

10

Đầu tư hệ thống giám định

30

0

0

0

30

Đầu tư phát triển y tế xã, phường, thị trấn

168

40

40

60

28

Đầu tư Trường trung cấp Y tế

62

0

0

50

12

Đầu tư trung tâm cấp cứu

10

0

05

0

05

Đào tạo nhân lực

20

0

0

10

10

Công nghệ thông tin

21

0

0

0

21

Phát triển vườn thuốc nam

02

0

0

0

02

Tổng nhu cấu vốn

1.800

400

220

880

300

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/2011/NQ-HĐND về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011 - 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.201
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116