Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 64/2008/NĐ-CP vận động, tiếp nhận phân phối sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai hỏa hoạn

Số hiệu: 64/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 64/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP TỰ NGUYỆN HỖ TRỢ NHÂN DÂN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG, CÁC BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong và ngoài nước, khắc phục hậu quả do hỏa hoạn; sự cố nghiêm trọng; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

2. Các khoản hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; các khoản hỗ trợ từ ngân sách của các địa phương khác ủng hộ các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng không thuộc phạm vi Điều chỉnh của Nghị định này. Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản kinh phí hỗ trợ từ ngân sách thực hiện theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện

1. Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo Điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách trong việc đóng góp và tổ chức vận động đóng góp để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

2. Việc tổ chức vận động đóng góp ủng hộ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân.

Việc vận động đóng góp giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể thông qua việc tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ của các cơ quan thông tin đại chúng.

3. Việc đóng góp tiền, hàng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện với lòng hảo tâm; các cơ quan, tổ chức không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để ép buộc người dân thực hiện.

4. Công tác tổ chức vận động, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng tiền, hàng đóng góp trong mỗi cuộc vận động khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và chỉ đạo thống nhất, đảm bảo tất cả nguồn tiền, hàng đều được chuyển đến cho các cá nhân, hộ gia đình và các địa phương bị thiệt hại và các quốc gia khác bị thiên tai.

5. Việc sử dụng tiền, hàng ủng hộ theo đúng mục đích huy động để khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; nghiêm cấm sử dụng sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

6. Đối với khoản đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải được chuyển đến đúng đối tượng cần được giúp đỡ.

7. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc vận động, tiếp nhận, vận chuyển tiền, hàng cứu trợ; chi phí cho việc vận động, đóng góp, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Nghị định này.

Điều 3. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo.

2. Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp.

3. Lợi dụng hoạt động cứu trợ để vụ lợi.

Chương 2.

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG ĐÓNG GÓP, TIẾP NHẬN TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG TRONG NƯỚC

Điều 4. Tổ chức kêu gọi, vận động đóp góp tiền, hàng cứu trợ

1. Khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra gây thiệt hại lớn về người, tài sản và phương tiện sản xuất của nhân dân thì tùy theo mức độ, phạm vi thiệt hại, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tổ chức kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hàng cứu trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại.

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ theo hệ thống Chữ thập đỏ trong nước và ngoài nước.

3. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ xã hội, quỹ từ thiện) được phép vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

4. Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài); các tổ chức đơn vị quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được phép vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

2. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

3. Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của tập thể, cá nhân thuộc đơn vị mình đóng góp để cứu trợ đồng bào, các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này.

Điều 6. Thành lập Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ

1. Quyết định thành lập Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ (sau đây gọi tắt là Ban Cứu trợ)

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập Ban Cứu trợ ở Trung ương; Ban Cứu trợ ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từng cấp ở địa phương quyết định.

2. Ban Cứu trợ của từng cấp do lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp là Trưởng ban.

a) Thành phần Ban Cứu trợ do Trưởng ban quyết định nhưng phải có đại diện các cơ quan: Hội Chữ thập đỏ; cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão; cơ quan Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; cơ quan Y tế; cơ quan Tài chính cùng cấp. Đối với Ban Cứu trợ các cấp ở địa phương có thêm đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân;

b) Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Cứu trợ có thể thành lập tổ chuyên viên giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên viên do Trưởng ban quy định.

3. Việc vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng của Hội Chữ thập đỏ từ Trung ương đến địa phương thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội.

4. Việc vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thời gian vận động đóng góp, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng cứu trợ.

1. Thời gian phát động cuộc vận động chậm nhất sau 3 ngày, kể từ ngày thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

2. Thời gian vận động đóng góp:

a) Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày, kể từ ngày bắt đầu phát động cuộc vận động đóng góp.

b) Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp huyện và các tổ chức, đơn vị khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép, kéo dài không quá 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu cuộc vận động đóng góp.

3. Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp được quy định tại khoản 2 Điều này.

Riêng cứu trợ phục hồi và tái thiết được hỗ trợ từ nguồn vận động đóng góp của Hội Chữ thập đỏ thì thời gian thực hiện có thể kéo dài đến một năm.

Điều 8. Nhiệm vụ của Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

1. Ban Cứu trợ của từng cấp phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng cùng cấp phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa của cuộc vận động, thời gian, địa chỉ, số hiệu tài khoản tiếp nhận tiền cứu trợ trong phạm vi địa bàn, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp ủng hộ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng.

2. Phối hợp với chính quyền các cấp chịu trách nhiệm quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ đến địa phương, đến nhân dân vùng bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch; báo cáo tình hình tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ theo chế độ quy định.

Chương 3.

QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI VÀ SỬ DỤNG TIỀN, HÀNG CỨU TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI, HỎA HOẠN, SỰ CỐ NGHIÊM TRỌNG TRONG NƯỚC.

Điều 9. Tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ, cung cấp các dịch vụ cứu trợ

1. Quy định về mở tài khoản:

- Ban Cứu trợ các cấp (trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thống nhất quản lý tiền cứu trợ, mở đầy đủ sổ, chứng từ thu, chi để theo dõi và báo cáo quyết toán kinh phí cứu trợ theo quy định;

- Đối với các cơ quan thông tin đại chúng, Hội Chữ thập đỏ, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện và các cơ quan khác được phép tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ được mở tài khoản tại Ngân hàng Thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước;

- Các cơ quan, đơn vị là đầu mối tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ của các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình đóng góp để ủng hộ các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng thì không phải mở tài khoản. Toàn bộ số tiền huy động được, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp theo quy định tại khoản 3 Điều này.

2. Quy định về kho tàng, bến bãi tiếp nhận hàng cứu trợ

Căn cứ tình hình thực tế, các đơn vị tiếp nhận hàng cứu trợ có thể sử dụng tạm thời kho chứa hàng hóa, trụ sở của cơ quan mình hoặc thuê kho tàng bến bãi làm nơi tập kết hàng cứu trợ.

3. Tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng tiền hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng trong nước.

a) Toàn bộ số tiền cứu trợ do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp cho địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đều phải tập trung vào tài khoản tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện, do Ban Cứu trợ cùng cấp là chủ tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước; theo nguyên tắc:

- Số tiền do các tổ chức, cá nhân ủng hộ chung cho nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng không có địa chỉ cụ thể thì chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp (ở trung ương chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm chủ tài khoản; ở địa phương chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã làm chủ tài khoản);

- Số tiền cứu trợ do các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng có địa chỉ cụ thể theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân thì các Ban Cứu trợ có trách nhiệm chuyển đến đúng địa chỉ theo yêu cầu.

b) Số tiền ủng hộ cho các địa phương do cơ quan thông tin đại chúng và các tổ chức, đơn vị được phép tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì các cơ quan đó có trách nhiệm chuyển toàn bộ số tiền đó vào tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp làm chủ tài khoản theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Đối với số tiền ủng hộ các địa phương thông qua hệ thống Chữ thập đỏ các cấp: các cấp Hội có trách nhiệm quản lý, phân phối và báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và nhà tài trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

d) Đối với số tiền ủng hộ các địa phương do các quỹ xã hội, quỹ từ thiện vận động đóng góp, vận động tài trợ; các quỹ xã hội, quỹ từ thiện có trách nhiệm quản lý, phân phối và báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và nhà tài trợ theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

đ) Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng ngoại tệ, Ban Cứu trợ bán số ngoại tệ cho Ngân hàng Thương mại và nộp số tiền thu được vào tài khoản của Ban;

e) Về phương thức chuyển tiền: đối với số tiền thu được qua đợt vận động ủng hộ cho các nạn nhân, các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng được xử lý như sau:

- Toàn bộ số tiền thu được của các tập thể, cá nhân, thuộc các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế và các đơn vị, cá nhân khác (không thuộc quản lý của địa phương) đóng góp đều phải nộp vào tài khoản của Ban Cứu trợ do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm chủ tài khoản và mở tại Kho bạc Nhà nước (trừ những khoản tiền ủng hộ có địa chỉ thì Ban Cứu trợ chuyển trực tiếp cho các địa phương theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này);

- Đối với các địa phương: Ban Cứu trợ cấp xã chuyển tiền vào tài khoản của Ban Cứu trợ cấp huyện hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Ban Cứu trợ cấp tỉnh: Ban Cứu trợ cấp huyện chuyển tiền vào tài khoản của Ban Cứu trợ cấp tỉnh để tổng hợp, cân đối nguồn hỗ trợ (trừ những khoản tiền ủng hộ có địa chỉ thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này).

Trường hợp thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra cục bộ trong phạm vi đơn vị cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện tổ chức kêu gọi, vận động cứu trợ thì số tiền, hàng cứu trợ thu được, chuyển trực tiếp đến Ban Cứu trợ cấp huyện để phân phối cho các đối tượng (không chuyển qua Ban Cứu trợ cấp tỉnh).

4. Tiếp nhận và quản lý nguồn cứu trợ bằng hiện vật.

a) Căn cứ tình hình và Điều kiện cụ thể, Ban Cứu trợ các cấp quy định và có văn bản hướng dẫn các ngành, các cấp của địa phương thành lập các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ; toàn bộ hàng cứu trợ phải được giao, nhận đầy đủ về số lượng, chất lượng tại các điểm tiếp nhận hoặc kho tiếp nhận theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trường hợp cần phải cứu trợ khẩn cấp và để giải phóng nhanh hàng hóa tại điểm tiếp nhận, Ban Cứu trợ quyết định phân phối ngay hàng hóa thiết yếu (quần áo, gạo, mì ăn liền, thực phẩm khác…) cho các đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này;

b) Trường hợp hàng hóa cứu trợ qua Ban Cứu trợ thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Cứu trợ có trách nhiệm làm các thủ tục giao nhận hàng hóa đầy đủ theo quy định và chuyển vào địa điểm tập kết theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này để phân phối cho các địa phương;

c) Trường hợp cứu trợ bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý thì Ban Cứu trợ bán số vàng, bạc, kim khí, đá quý đó cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp tiền thu được vào tài khoản của Ban Cứu trợ cùng cấp.

5. Các tổ chức, cá nhân khi hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, cá nhân bị nạn cần phối hợp với chính quyền địa phương hoặc thông báo cho chính quyền địa phương biết các khoản đã hỗ trợ cho từng hộ gia đình, cá nhân để địa phương có chính sách, phương án cân đối mức hỗ trợ hợp lý cho các hộ gia đình, cá nhân bị nạn trên địa bàn từ nguồn tiền, hàng cứu trợ của địa phương cho phù hợp.

6. Ngoài các hình thức huy động đóng góp bằng tiền, hàng; các tổ chức, cá nhân được thực hiện cứu trợ nhân đạo bằng hình thức cung cấp dịch vụ (miễn phí hoặc giảm giá một số dịch vụ) để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Điều 10. Tổ chức phân phối tiền, hàng cứu trợ cho các địa phương

1. Căn cứ số tiền, hàng cứu trợ nhận được và mức độ thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra, Trưởng Ban Cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức cuộc họp phân phối tiền, hàng cứu trợ đầu tiên chuyển về cho các địa phương, gia đình bị nạn để cứu trợ kịp thời cho nhân dân và địa phương bị thiệt hại. Trong quá trình vận động tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ, căn cứ vào số tiền, hàng cứu trợ nhận được mà Trưởng ban quyết định các cuộc họp tiếp theo để phân phối tiền, hàng cứu trợ cho phù hợp.

2. Thành phần tham gia cuộc họp do Trưởng ban quyết định triệu tập, nhưng phải gồm đại diện các cơ quan sau:

a) Ở cấp trung ương: lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (chủ trì); các thành viên là đại diện: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Bộ Tài chính; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Bộ Y tế; cơ quan thông tin đại chúng; các đơn vị, tổ chức ở Trung ương được phép vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

b) Ở địa phương:

- Cấp tỉnh: lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh (chủ trì); các thành viên là đại diện: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão tỉnh; Sở Y tế; Sở Tài chính; cơ quan thông tin đại chúng: các đơn vị, tổ chức ở tỉnh được phép vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.

- Cấp huyện: lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện (chủ trì); các thành viên là đại diện: Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện; Hội Chữ thập đỏ cấp huyện: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Phòng Nông nghiệp; Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão huyện; Phòng Y tế; Phòng Tài chính; cơ quan thông tin đại chúng; các đơn vị, tổ chức ở huyện được phép vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này;

- Cấp xã, phường: lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (chủ trì); các thành viên là đại diện: Ủy ban nhân dân cấp xã; Hội Chữ thập đỏ cấp xã; cán bộ lao động – thương binh và xã hội, cán bộ kế hoạch – giao thông – thủy lợi – nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Điều 11. Sử dụng nguồn đóng góp tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng

1. Nguyên tắc phân phối, sử dụng;

a) Căn cứ mức độ thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra;

b) Căn cứ các nguồn đóng góp tự nguyện và kết hợp với nguồn của các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân và hộ gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng (không qua tiếp nhận của Ban Cứu trợ);

c) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp (chủ trì) phối hợp với các cơ quan liên quan quy định tại khoản 2 Điều 9 tiến hành cuộc họp, phân phối sử dụng tiền, hàng cứu trợ theo nguyên tắc thống nhất; đảm bảo mức hỗ trợ hợp lý giữa các tỉnh, giữa các huyện trong tỉnh; giữa các xã trong huyện; giữa các ngành bị thiệt hại trong từng đợt bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giữa các đợt bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng; giữa cá nhân, hộ gia đình bị nạn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng với các đối tượng chính sách xã hội.

2. Đối tượng được hỗ trợ

Nạn nhân, thân nhân của nạn nhân (ông, bà, cha, mẹ, vợ chồng, con) bị ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng trong các trường hợp như: ngư dân trên biển gặp bão, áp thấp nhiệt đới; nạn nhân bị bão, động đất, lở đất, lở núi, lũ cuốn, lũ quét, lốc cuốn, mưa đá, hỏa hoạn, tai nạn lao động do khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng….

3. Nội dung chi cho công tác cứu trợ

a) Hỗ trợ khẩn cấp: cứu đói, cứu rét (lương thực, thực phẩm, chăn màn, quần áo, thuốc chữa bệnh…), cấp cứu người bị thương, hỗ trợ tiền mai táng đối với gia đình có người chết; thăm hỏi gia đình có người bị nạn; hỗ trợ xây dựng nhà bị đổ, bị trôi, bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống trước mắt đối với nạn nhân, thân nhân của nạn nhân;

b) Hỗ trợ có tính chất lâu dài: sau khi đã sử dụng nguồn cứu trợ để chi hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này mà kinh phí còn dư, Ban Cứu trợ các cấp quyết định sử dụng kinh phí để thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ có tính lâu dài phù hợp với khả năng nguồn cứu trợ của địa phương, cụ thể:

- Hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân có lao động chính bị chết để mua hoặc sửa chữa công cụ, phương tiện sản xuất chủ yếu bị mất, hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra để tiếp tục sản xuất;

- Hỗ trợ giống, phân bón phục vụ cho sản xuất;

- Hỗ trợ kinh phí để xóa nhà tạm (nếu còn) cho những gia đình bị nạn; có chính sách ưu tiên trợ cấp xã hội hàng tháng cũng như lâu dài đối với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các nạn nhân, thân nhân của người bị nạn không còn nơi nương tựa, không còn khả năng lao động.

4. Nguồn cứu trợ tiếp nhận được qua từng đợt huy động chưa sử dụng hết được sử dụng cho các nhiệm vụ khắc phục hậu thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng của đợt sau. Trường hợp cuối năm kinh phí cứu trợ còn số dư trên tài khoản đóng góp được chuyển sang năm sau để tiếp tục thực hiện.

Điều 12. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của đơn vị khi được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực hiện việc thuê kho, bến bãi tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ.

2. Các khoản công tác phí phát sinh (tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ, tiền mua vé phương tiện đi lại) đối với cán bộ, công chức được cử đi làm nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ; các khoản kinh phí khác liên quan được sử dụng từ nguồn kinh phí của đơn vị. Trường hợp chi phí cho công tác phí phát sinh lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, đề nghị báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp để giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

3. Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ không sử dụng nguồn tiền, hàng cứu trợ tiếp nhận được để chi trả khoản chi phát sinh trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Điều 13. Quản lý tài chính, chế độ báo cáo

1. Chậm nhất 90 ngày sau khi thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra, Ban Cứu trợ cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương về số tiền, hàng đã huy động được và số tiền, hàng đã sử dụng, chi cho từng mục tiêu (cứu trợ dân sinh, xử lý môi trường…); số tiền, hàng còn dư (nếu có). Ban Cứu trợ cấp tỉnh quy định thời gian báo cáo đối với cấp huyện và cấp xã.

2. Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đã sử dụng theo chế độ tài chính hiện hành cho cơ quan tài chính cùng cấp. Các khoản thu, chi khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng từ nguồn đóng góp được thực hiện ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Điều 14. Công khai tiền, hàng cứu trợ

1. Đối với các tổ chức, đơn vị trực tiếp vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ phải công khai số tiền, hàng nhận được; số tiền, hàng đã phân phối, chuyển cho các địa phương.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương thực hiện công khai đối tượng hỗ trợ, chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ cho các đối tượng.

3. Kết thúc cuộc vận động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập báo cáo kết quả cuộc vận động (tổng hợp số tiền, hàng đóng góp tự nguyện, số tiền đã phân phối cho các địa phương bị thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng) gửi Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Bộ Tài chính và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chương 4.

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP GIÚP ĐỠ CÁC QUỐC GIA KHÁC BỊ THIÊN TAI

Điều 15. Tổ chức kêu gọi, vận động đóng góp

1. Thủ tướng Chính phủ ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các quốc gia khác khi bị thiên tai nghiêm trọng cần sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam.

2. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ra lời kêu gọi ủng hộ khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ.

Thời gian vận động đóng góp do Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc ủy quyền cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam quy định.

Điều 16. Tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

1. Ban Cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ các cấp mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận các khoản đóng góp từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào các quốc gia khác khi bị thiên tai theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

2. Toàn bộ số tiền thu được qua cuộc vận động được nộp vào tài khoản của Ban Cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ các cấp và chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ của Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

3. Chậm nhất sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc vận động, căn cứ số tiền, hàng cứu trợ thu được, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện chuyển tiền, hàng cho quốc gia khác bị thiên tai; trường hợp cuộc vận động để hỗ trợ nhiều quốc gia bị thiên tai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (chủ trì), phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cuộc họp phân bổ tiền, hàng cứu trợ; đồng thời tổng hợp kết quả phân bổ báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho từng quốc gia bị thiên tai.

Chương 5.

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP GIÚP ĐỠ BỆNH NHÂN MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO

Điều 17. Tổ chức kêu gọi, vận động đóng góp

1. Các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương được phép vận động, kêu gọi bạn đọc báo, bạn nghe đài, bạn xem truyền hình đóng góp để thực hiện các hoạt động từ thiện, trợ giúp những người mắc bệnh hiểm nghèo theo từng trường hợp cụ thể.

2. Nghiêm cấm các cơ quan thông tin đại chúng lợi dụng các hoạt động từ thiện để huy động tiền đóng góp và sử dụng sai mục đích.

Điều 18. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền đóng góp.

Toàn bộ khoản tiền do các cơ quan thông tin đại chúng tiếp nhận được thông qua việc tuyên truyền, kêu gọi ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được chuyển vào tài khoản riêng của đơn vị để hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng theo địa chỉ: thực hiện thông báo công khai số tiền huy động được, số tiền đã hỗ trợ các bệnh nhân, số tiền còn chưa sử dụng (nếu có) trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài); đồng thời có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương nới có bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo biết.

Điều 19. Chi phí cho các hoạt động, vận động đóng góp

Chi phí phát sinh trong việc vận động đóng góp, tiếp nhận, vận chuyển hàng cứu trợ, chuyển tiền giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo sử dụng bằng nguồn kinh phí của đơn vị, ngân sách nhà nước không chi trả.

Chương 6.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương

1. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, giám sát việc tổ chức thực hiện theo hệ thống từ trung ương đến địa phương.

2. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan liên quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão, cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan Tài chính cùng cấp để đưa tin trong quá trình vận động đóng góp, tiếp nhận, phân phối, sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng và giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thu, chi tiền, hàng cứu trợ cho nhân dân và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng đảm bảo đúng chế độ, chính sách.

5. Các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong việc xử lý các vấn đề liên quan về ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt, dịch bệnh do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra.

6. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp thực hiện tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền, hàng cứu trợ, kiểm tra việc thực hiện vận động tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ và tổ chức cứu trợ cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng theo quy định của Nghị định này.

Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Khen thưởng: tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có thành tích trong việc vận động đóng góp; ủng hộ, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn cứu trợ hỗ trợ nhân dân trong và ngoài nước và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng gây ra, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

2. Xử lý vi phạm: các tổ chức, cá nhân huy động, quản lý và phân phối sử dụng tiền, hàng cứu trợ trái với quy định tại Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Những quy định trước đây của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trái với nội dung Nghị định này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định này.

Điều 23. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 64/2008/ND-CP

Hanoi, May 14, 2008

 

 

DECREE

ON MOBILIZATION. RECEIPT. DISTRIBUTION AND USE OF SOURCES OF VOLUNTARY DONATIONS FOR PEOPLE TO OVERCOME DIFFICULTIES CAUSED BY NATURAL DISASTERS. FIRES OR SERIOUS INCIDENTS AND FOR TERMINALLY ILL PATIENTS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25. 2001 Law on Organization of the Government:
Pursuant to the June 12,1999 Law on Vietnam Fatherland Front;
Pursuant to the December 16, 2002 Law on the State Budget:
At the Proposal of the Minister of Finance. DECREES:

Chapter 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1.- Scope of regulation

1. This Decree provides for the mobilization receipt, distribution and use of sources of voluntary donations from domestic and overseas organizations and individuals in support of people to remedy consequences of natural disasters occurring domestically and overseas: fires and serious incidents: and for terminally ill patients.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- Principles on mobilization, receipt, distribution and use of sources of voluntary donations

1. The State encourages, honors and creates favorable conditions for domestic and overseas organizations and individuals to. in the spirit of solidarity and mutual love and assistance, donate and mobilize donations for the prompt remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents in order to stabilize victims' life and restore and develop their production, and assist terminally ill patients.

2. Donations are mobilized only when a natural disaster, fire or serious incident happens and causes great damage to life and property of people.

Donations for terminally ill patients are mobilized on a case-by-case basis through mass media agencies' propagation and appeal.

3. Donations in kind and in cash for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents and for terminally ill patients are mobilized on the principle of voluntariness: agencies and organizations may not set the minimum level of contribution for donors.

4. The mobilization, receipt, distribution and use of relief money and goods in each donation campaign for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents must be conducted centrally and promptly for proper purposes and proper beneficiaries in a centralized and timely manner to ensure that ail sources of funds and goods are delivered to individuals, households and localities suffering damage and natural disaster-hit countries.

5. Relief money and goods must be used for the purposes of remedying consequences of natural disasters, fires or serious incidents and assisting terminally ill patients: their improper use in any form is strictly prohibited.

6. Donations for terminally ill patients must be sent to proper beneficiaries.

7. Funding sources for the mobilization, receipt and transportation of relief money and goods; expenses for the mobilization of donations for terminally ill patients comply with the State Budget Law, documents guiding the implementation of the State Budget Law and this Decree.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Obstructing or forcing organizations and individuals to participate in humanitarian relief activities.

2. Untruthfully reporting on. committing fraud, embezzling or illegally using, funds and goods donated by domestic and overseas organizations and individuals.

3. Taking advantage of relief activities for self-seeking purposes.

Chapter II

PROVISIONS ON MOBILIZATION AND RECEIPT OF RELIEF MONEY AND GOODS FOR THE REMEDY OF CONSEQUENCES OF DOMESTIC NATURAL DISASTERS. FIRES OR SERIOUS INCIDENTS

Article 4.- Appeal for and mobilization of relief funds and goods

1. When a natural disaster, fire or serious incident happens and causes major losses of life, property and production equipment of people, depending on the severity and scale of damage, the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee or presidents of provincial-and district-level Vietnam Fatherland Front Committees shall call for and mobilize organizations and individuals to donate funds and goods to victims and their localities.

2. Vietnam Red Cross Society shall make an appeal for donations in the system of domestic and overseas Red Cross societies.

3. Social funds and charity funds prescribed in Clause 2. Article 4 of the Government's Decree No. 148/2007/ND-CP of September 25, 2007. on organization and operation of social funds and charity funds (below collectively referred to as social and charity funds) may mobilize donations for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents according to law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 5.- Organizations and units permitted to receive and distribute relief money and goods

1. The Vietnam Fatherland Front Central Committee: the Vietnam Red Cross Society: central and local mass media agencies: local Vietnam Fatherland Front Committees and local Red Cross Societies of all levels.

2. Social and charity funds prescribed in the Government's Decree No. 148/2007/ND-CP of September 25. 2007. on organization and operation of social funds and charity funds.

3. Central organizations and units permitted by the Vietnam Fatherland Front Central Committee; local organizations and units permitted by provincial- and district-level Vietnam Fatherland Front Committees. Other than the above organizations and units, no organization, unit or individual may receive relief money and goods.

4. Agencies and organizations shall receive money and goods donated by their collective and individual staff members to help people and localities hit by natural disasters, fires or serious incidents in compliance with Clause 1, Article 9 of this Decree.

Article 6.- Establishment of Committees for mobilization and receipt of relief money and goods

1. Decision to establish Committees for mobilization and receipt of relief money and goods (below referred to as Relief Committee)

The Standing Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committee may decide to establish the central-level Relief Committee; local Vietnam Fatherland Front Committees at respective levels may decide to establish provincial-, district- or commune-level Relief Committees.

2. Leaders of Vietnam Fatherland Front Committees at each level shall act as the heads of Relief Committees of the same level.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ When necessary, the head of a Relief Committee may set up a team of assisting experts whose functions and tasks are defined by the head.

3. Red Cross Societies from central to local levels shall raise, receive, distribute and use relief money and goods for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents in compliance with the Society's charter.

4. Social and charity funds shall raise, receive, distribute and use relief money and goods for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents according to law.

Article 7.- Time for mobilizing, receiving and distributing relief money and goods

1. The time for launching a donation campaign is within 3 days from the date a natural disaster, fire or serious incident happens.

2. Time for mobilizing donations: a/The time for mobilizing and receiving relief money and goods at central and provincial levels must not exceed 60 days from the date of launching a donation campaign;

b/The time for mobilizing and receiving relief money and goods at district level and other organizations and units permitted by competent agencies must not exceed 30 days from the date of launching a donation campaign:

3. The time for distributing relief money and goods starts right after a donation campaign is launched and ends within 20 days from the date of closing a donation campaign specified in Clause 2 of this Article.

The time for restoration and reconstruction relief raised by the Red Cross Society may be extended to one year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. A Relief Committee at each level shall coordinate with mass media agencies of the same level in disseminating and publicizing the significance of a donation campaign, the time, address and account number for receiving relief money in a locality, and mobilizing domestic and overseas organizations and individuals to voluntarily donate to victims and localities for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents.

2. A Relief Committees shall coordinate with administrations at all levels in managing and promptly distributing relief money and goods to relevant beneficiary localities and people hit by natural disasters, fires or serious incidents for proper purposes in an open and transparent manner: and report on the receipt and distribution of relief money and goods according to regulations.

Chapter III

PROVISIONS ON RECEIPT, DISTRIBUTION AND USE OF RELIEF MONEY AND GOODS FOR THE REMEDY OF CONSEQUENCES OF DOMESTIC NATURAL DISASTERS, FIRES OR SERIOUS INCIDENTS

Article 9.- Receipt of relief money and goods and provision of relief services

1. Provisions on bank account opening:

- Relief Committees at all (central, provincial, district and commune) levels shall open a state treasury account to uniformly manage relief money and fully open accounting books and documents of incomes and expenditures for monitoring and report on the settlement of relief funds according to regulations:

- Mass media agencies. Red Cross Societies, social and charity funds and other agencies which are permitted to receive relief money and goods may open accounts at commercial banks or the State Treasury:

- Agencies and units receiving relief money and goods donated by their collective and individual staff members to localities hit by natural disasters, fires or serious incidents need not open bank accounts. Agencies and units shall directly deposit all the raised funds at the bank account of a Relief Committee of the same level in accordance with Clause 3 of this Article.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Based on actual conditions, units receiving relief goods may temporarily use their own office buildings or warehouses or hire warehouses or yards for storing relief goods.

3. Receipt and management of relief in cash for the remedy of consequences of domestic natural disasters, fires or serious incidents

a/ All relief money donated by domestic and overseas organizations and individuals to localities hit by natural disasters, fires or serious incidents must be deposited at the state treasury account opened for receiving voluntary donations by a Relief Committee of the same level, on the following principles:

- Funds donated by organizations and individuals to people and localities suffering damage caused by natural disasters, fires or serious incidents without specific beneficiary address must be transferred to the bank account of a Relief Committee of the same level (to the Relief Committee's account owned by the Vietnam Fatherland Front Central Committee, and to a Relief Committee's account owned by a provincial- district- or commune-level Vietnam Fatherland Front Committee);

- A Relief Committee shall send the money donated by organizations and individuals to specific beneficiary localities and individuals suffering damage caused by natural disasters, fires or serious incidents at the request of those organizations and individuals.

b/ Mass media agencies shall transfer all relief money they are permitted to receive under the decision of a competent authority to a Relief Committee's account owned by the Vietnam Fatherland Front Committee of the same level according to Point a. Clause 3 of this Article:

c/ Red Cross Societies at all levels shall manage, distribute and report on relief money raised through the system of Red Cross Societies for localities to the Vietnam Fatherland From Committee of the same level and donors under the guidance of the Vietnam Fatherland Front Central Committee:

d/ Social and charity funds shall manage, distribute and report on relief money raised by them for localities to the Vietnam Fatherland Front Committee of the same level and donors under the guidance of the Vietnam Fatherland Front Central Committee:

e/ A Relief Committee shall exchange organizations' and individuals" relief money in foreign currencies into Vietnam dong at commercial banks and deposit the sum to its account:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- All the money donated by collectives and individuals of central agencies, international organizations and other units ana individuals (not under the management of localities) must be deposited at the Relief Committee's account owned by the Vietnam Fatherland Front Central Committee and opened at the State Treasury (except for the sum donated to specific beneficiaries, which shall be then sent directly to localities by the Relief Committee according to Point a. Clause 3 of this Article):

- For localities: Commune-level Relief Committees shall transfer the funds to accounts of district-level Relief Committees or directly deposit them at accounts of provincial-level Relief Committees: district-level Relief Committees shall transfer the funds to provincial-level Relief Committees for synthesis and balance of donation sources (except for the sum donated to specific beneficiaries, which shall be handled according to Point a. Clause 3 of this Article).

When a natural disaster, fire or serious incident happens within a district-level unit, the funds raised from a donation campaign launched by the president of the district-level Vietnam Fatherland Front Committee shall be sent directly to the district-level Relief Committee for distribution to beneficiaries (not to a provincial-level Relief Committee).

4. Receipt and management of donations in kind

a/ Based on specific condition; and realities. Relief Committees at all levels shall prescribe and issue documents guiding local branches and levels to set up points tor receiving relief:all relief goods must be handed over and received in full quantity and quality at points of receipt or warehouses as prescribed by a competent authority. When urgent relief or clearance of relief goods at points of receipt goods is required a Relief Committee shall decide to promptly distribute essential goods (clothing, rice, instant noodles and other foods) to beneficiaries according to Clause 2. Article 10 of this Decree:

b/ The Relief Committee of the Vietnam Fatherland Front Central Committee shall carry out handover and receipt procedures for relief goods mobilized by the Committee according to regulations and transport them to grounds of storage for distribution to localities according to Clause 2. Article 8 of this Decree:

c/ A Relief Committee shall sell donations being gold, silver and precious metal and gems to commercial banks or auction them and deposit the revenues at the account of a Relief Committee of the same level.

5. Organizations and individuals that provide direct supports for victims and families should coordinate with or notify local administrations of their supports to every victim or family so that localities can adopt policies and schemes to reasonably balance levels of support from their local sources of relief for disaster-hit families and individuals in the localities.

6. Apart from raising money and goods, organizations and individuals may provide humanitarian relief in the form of services (free or at discount prices) to remedy consequences of natural disasters, fires or serious incidents and support terminally ill patients.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Based on the relief money and goods received and the extent of damage caused by natural disasters, tires or serious incidents, heads of central-, provincial, district- and commune-level Relief Committees shall proactively coordinate with local administrations in holding the first meeting to promptly distribute relief money and goods to disaster-hit localities and families. In the course of raising donations, based on the relief money and goods received, the heads may decide to hold following meetings to distribute them accordingly.

2. Participants to a meeting shall be decided on by the head of a Relief Committee, but must comprise representatives of the following agencies:

a/ At central level: leaders of the Vietnam Fatherland Front Central Committee (to chair the meeting); representatives of Vietnam Red Cross Society: the Ministry of Finance: the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs; the Ministry of Agriculture and Rural Development: the Ministry of Health; the Steering Committee for Flood and Storm Control: mass media agencies: and central units and organizations permitted to raise and receive relief money and goods under Clause 2. Article 4 of this Decree:

b/ At local level:

- Provincial level: leaders of a provincial-level Vietnam Fatherland Front Committee (to chair the meeting); representatives of the Office of a provincial-level People's Committee: the provincial-level Red Cross Society: provincial-level Services of Labor. War Invalids and Social

Affairs: Agriculture and Rural Development: Health: and Finance: the provincial-level Steering Committee for Flood and Storm Control: mass media agencies; and provincial units and organizations permitted to raise and receive relief money and goods under Clause 2, Article 4 of this Decree;

- District level: leaders of a district-level Vietnam Fatherland Front Committee (to chair the meeting); representatives of the Office of a district-level People's Committee; the district-level. Red Cross Society; district Divisions of Labor War Invalids and Social Affairs: Agriculture and Rural Development; Health: and Finance; the district-level Steering Committee for Rood and Storm Control; mass media agencies; and district units and organizations permitted to raise and receive relief money and goods under Clause 2, Article 4 of this Decree;

- Commune- or ward-level: leaders of the Fatherland Front (to chair the meeting); representatives of a commune-level People's Committee; officers in charge of labor, war invalids and social affairs; and planning-transport-irrigation-agriculture-forestry-fisheries-salt-making industry.

Article 11.- Use of relief money and goods for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To base on the extent of damage caused by natural disasters, fires or serious incidents:

b To base on sources of voluntary donations in combination with organizations" and individuals' direct donations to individuals and families hit by-natural disasters, fires or serious incidents (without going through a Relief Committee);

c/ Vietnam Fatherland Front Committees at all levels shall (assume the prime responsibility for) and coordinate with concerned agencies specified in Clause 2, Article 9 in, holding meetings to allocate and use relief money and goods on the principle of consistency to ensure reasonable supports between provinces and between districts in a province; between communes in a district; between branches suffering damage in each natural disaster, fire or serious incident, and between natural disasters, fires or serious incidents; between individuals and households hit by natural disasters, fires or serious incidents and social beneficiaries.

2. Beneficiaries of support

Victims and relatives of victims (grandfathers, grandmothers, fathers mothers, spouses, children) affected by natural disasters, fires or serious incidents in such cases as offshore fishermen hit by a storm or tropical low pressure; victims of storms, earthquakes, landslides, sweeping floods, whirlwinds, hails, fires or labor accidents happening in the process of remedying consequences of natural disasters, fires or serious incidents.

3. Contents on spending for relief

a/ Urgent support: Relief for hunger and coldness (foodstuff, foods, quilts, mosquito nets, clothing and medicines), first aid to the injured, supports of funeral expenses for families having dead victims: supports of families having victims: supports for building collapsed, drifted or seriously ruined houses as a result of natural disasters, fires or serious incidents in order to stabilize the life of victims and their relatives:

b/ Long-term support: If funds are still available after sources of relief are used to support beneficiaries according to Point a. Clause 3 of this Article, Relief Committees at all lev els may decide to use these funds to implement long-term supportpolicies and mechanisms suitable to the capacity of local sources of relief, specifically:

- To provide funds for victims and families having dead members being their bread winners to buy or repair main production tools and equipment lost or seriously broken due to natural disasters, fires or serious incidents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- To provide remaining funds (if any) to build permanent houses for disaster-hit families; to adopt policies to provide social allowances on a monthly and long-term basis for families meeting with special difficulties, especially victims and relatives of victims who have nobody to rely on or have lost their working capacity.

4. Funds received in each donation campaign that have not been used up shall be used for the remedy of consequences of subsequent natural disasters, fires or serious incidents. Outstanding funds of relief on an account at a year end may be carried forward to the following year for continued implementation.

Article 12.- Funding sources for mobilization, receipt, transport and distribution of relief money and goods

1. The state budget ensures funds for activities of a unit which is assigned by a competent agency to hire warehouses and yards for receiving and transporting relief.

2. Working-trip expenses (for food, accommodation and travel) for cadres and public employees who are assigned to mobilize, receive, transport and distribute relief money and goods, and other related expenses shall be covered with the unit's financial source. When working-trip expenses are so great that they affect the unit's operation, it is required to report to the finance agency of the same level for handling according to its competence, or submit to a competent authority for decision.

3. Units mobilizing, receiving, transporting and distributing relief money and goods may not use received relief money and goods to pay expenses arising in the course of mobilizing, receiving, transporting and distributing relief money and goods.

Article 13.- Financial management and reporting mechanism

1. Within 90 days from the date a natural disaster, fire or serious incident happens, a provincial-level Relief Committee shah report to the Vietnam Fatherland Front Central Committee, the Ministry of Finance, the Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs and the Central Steering Committee for Flood and Storm Control on the money and goods mobilized and the money and goods items used or spent for each objective (relief for daily life activities, environmental treatment); and the remaining money and goods (if any). A provincial-level Relief Committee shall set the time limit for reporting for district and commune levels.

2. Closing a fiscal year, units receiving funds for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents shall settle expenses under the current financial regime and report the settlement to the finance agency of the same level. Received and spent amounts in relation to the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents from sources of donations shall be mutually cleared and managed through the state budget according to the State Budget Law and its guiding documents.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Organizations and units directly mobilizing and receiving relief money and goods shall publicize the money and goods received and those distributed and transferred to localities.

2. Local Vietnam Fatherland Front Committees at all levels shall publicize beneficiaries of support, support policies and levels of support for beneficiaries.

3. Closing a donation campaign, the Vietnam Fatherland Front Central Committee shall submit a report on the campaign's results (total relief money and goods, and amounts allocated to localities, hit by natural disasters, fires or serious incidents) to the Prime Minister and simultaneously to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance and the Central Steering Committee for Flood and Storm Control and publicize it on the mass media.

Chapter IV

PROVISIONS ON MOBILIZATION AND RECEIPT OF DONATIONS FOR OTHER NATURAL DISASTER-HIT COUNTRIES

Article 15.- Appeal for and mobilization of donations

1. The Prime Minister shall make an appeal for donations from Vietnamese people to people of other countries seriously hit by natural disasters.

2. Vietnam Red Cross Society shall make an appeal for donations as assigned by the Prime Minister.

The Prime Minister shall set or authorize Vietnam Red Cross Society to set the time for mobilizing donations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. Relief Committees of Red Cross Societies at all levels may open accounts at the State Treasury to receive donations from organizations and individuals for people of other countries hit by natural disasters in response to the Prime Minister's appeal.

2. All the funds raised from a donation campaign shall be deposited at accounts of Relief Committees of Red Cross Societies at all levels and transferred to the account of Vietnam Red Cross Society's Relief Committee.

3. Within 30 days from the date of closing a donation campaign, based on the relief money and goods received, Vietnam Red Cross Society shall send relief money and goods to other countries hit by natural disasters; when a campaign is launched to raise funds for many countries hit by natural disasters. Vietnam Red Cross Society shall (assume the prime responsibility for) and coordinate with concerned agencies in. holding a meeting to allocate relief money and goods; and simultaneously adding up distribution results and report them to the Prime Minister for decision on specific levels of support to each country.

Chapter V

PROVISIONS ON MOBILIZATION AND RECEIPT OF DONATIONS FOR TERMINALLY ILL PATIENTS

Article 17.- Appeal for and mobilization of donations

1. Central and local mass media agencies may mobilize and call for readers, radio listeners and television audience to donate for charity and support for terminally ill patients on a case-by-case basis.

2. To strictly prohibit mass media agencies to abuse charity activities to mobilize donations for use for improper purposes.

Article 18.- Receipt, management and use of relief money

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 19.- Expenses for mobilization activities

Expenses arising in the mobilization, receipt, transportion of relief and transfer of funds in support of terminally ill patients are covered by units' financial sources, not by the state budget.

Chapter VI

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 20.- Responsibilities of ministries, branches and localities

1. The Vietnam Fatherland Front Central Committee and Vietnam Red Cross Society shall organize and direct the mobilization and receipt of relief money and goods items for people and localities suffering damage caused by natural disasters, tires or serious incidents and supervise the implementation from central to local level.

2. Mass media agencies shall coordinate with the Vietnam Fatherland Front Committee, the Steering Committee for Flood and Storm Control, the Labor. War Invalids and Social Affairs agency and the Finance agency of the same level in covering the mobilization, receipt, distribution and use of relief money and goods for the remedy of consequences of natural disasters, fires or serious incidents and assistance to terminally ill patients.

3. The Ministry of Finance shall assume the prime responsibility for. and coordinate with the Vietnam Fatherland Front Central Committee and concerned agencies in. examining the receipt and distribution of relief money and goods to people and localities suffering damage caused by natural disasters, fires or serious incidents according to law.

4. The Ministry of Labor. War Invalids and Social Affairs shall assume the prime responsibility for and coordinate with concerned ministries and branches in, monitoring and examining the relief for people and localities suffering damage caused by natural disasters, fires or serious incidents to ensure observance of mechanisms and policies.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. People's Committees at all levels shall direct concerned agencies in coordinating with Fatherland Fronts of the same level in receiving, managing and distributing relief money and goods: examine the mobilization and receipt of relief money and good? and organize the provision of relief to victims of natural disasters, fires or serious incidents according to this Decree.

Article 21.- Commendation, and handling of violations

1. Commendation: Domestic and overseas organizations and individuals making achievements in mobilizing, donating, receiving, managing and using sources for relief for domestic and overseas people and localities suffering damage caused by natural disasters, fires or serious incidents and terminally ill patients are entitled to commendation and/or reward according to the Law on Emulation and Commendation.

2. Handling of violations: Organizations and individuals mobilizing, managing and distributing relief money and goods in contravention to this Decree shall, depending on the severity of their violations, be administratively handled or examined for penal liability according to law.

Article 22.- This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

All previous regulations promulgated by the Government, ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies which are contrary to this Decree are annulled.

The Ministry of Finance shall guide this Decree.

Article 23.- Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and other central agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54.947

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.231.211
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!