Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1450/KH-BYT Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 29/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1450/KH-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ, QUY TẮC ỨNG XỬ, ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ, XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH - SẠCH - ĐẸP”, CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI DÂN NĂM 2018

Triển khai thực hiện Chỉ thị s05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chthị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch s03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 07/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế; Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Quyết định s 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” và Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ban hành “Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam”;

Bộ Y tế xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái đphục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sng, nhng biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII; xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị y tế.

1.2. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của đảng viên, công chức, viên chức, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các đơn vị trong ngành Y tế theo tư tưng, đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh.

1.3. Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế bng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó là thực hiện tt dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

Khắc phục những nội dung bất cập, tồn tại trong năm 2017, tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng ti sự hài lòng của người bệnh”, nâng cao nhận thức về phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ y tế gắn với triển khai xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện, tiếp tục tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

2. Yêu cầu

2.1. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong toàn Ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế, nhất là vai trò gương mẫu của lãnh đạo chủ chốt các cấp, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiểm tra thường xuyên, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sgiám sát của nhân dân.

2.2. Lãnh đạo Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành, Lãnh đạo các cơ sở y tế trong toàn quốc báo cáo cấp ủy địa phương, đơn vị triển khai Kế hoạch này, thực hiện đy đủ nội dung đi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

2.3. Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phải được duy trì thành nền nếp, thường xuyên, liên tục; cách thức tổ chức triển khai phải phù hợp với tình hình thc tế của đơn vị.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tổ chức

Các đơn vị trong toàn ngành báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp tại địa phương, đơn vị để kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch công tác trên cơ sở rà soát những nội dung còn tn tại cn khắc phục, ưu tiên nhiệm vụ cần phải thực hiện trong năm 2018, phù hợp đặc thù đơn vị.

2. Công tác học tập, quán triệt và liên hệ

2.1. Chuyên đề năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2.2. Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế tổ chức quán triệt, nghiên cứu những nội dung của chuyên đề cho đảng viên, công chức, viên chức người lao động: Phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo. Lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của công chức, viên chức và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của viên chức, người lao động trong toàn Ngành.

2.3. Sau học tập, quán triệt, từng công chức, viên chức, người lao động thảo luận những nội dung đã học tập, sẽ thực hiện; xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên gi cương vị lãnh đạo, quản nhất là với người đứng đầu cơ quan, đơn vị), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, với cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân

3.1. Thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan đơn vị

- Tiếp tục quán triệt, triển khai Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của B Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

- Phấn đấu 100% đơn vị trong toàn ngành xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị sau khi có sự đóng góp, thảo luận công khai của toàn thể công chức, viên chức, người lao động với những nội dung được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phvề thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP.

- Thủ trưởng các cơ sở y tế triển khai các nội dung công khai, dân chủ, minh bạch trên cơ sở quy định của pháp luật; xây dựng các quy chế điều chỉnh nội bộ, đảm bảo thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm, Quy chế nâng lương trước thời hạn, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nội quy, quy định của đơn vị...

- Tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại của công chức, viên chức, người lao động và của người bệnh, người dân không để tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài

- Các cơ sở y tế tiếp tục liên hệ Ban Dân vận các cấp tổ chức ký kết, triển khai, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình phối hợp công tác gia Ban Dân vận Trung ương và Bộ Y tế.

3 2. Về đi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

- Triển khai đầy đủ các nội dung Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế: Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế; đẩy mạnh nhiệm vụ công tác xã hội trong bệnh viện; thực hiện nghiêm túc quy định trang phục của cán bộ y tế; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng của “đường dây nóng” theo Chỉ thị số 09/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế và hòm thư góp ý theo quy định ti Thông tư số 25/2015/TT-BYT ngày 01/10/2015 của Bộ Y tế; tăng cường xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực.

- Thực hiện tt khu hiệu “Người bệnh đến đón tiếp nim nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, người bệnh về dặn dò chu đáo”; tổ chức các hội thi về kỹ năng giao tiếp ứng xử từ cấp bệnh viện với thành phần tham gia là các đối tượng thường xuyên tiếp xúc người bệnh.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện

- Phát động phong trào thi đua “Rèn luyện Y đức, tinh luyện y thuật”; xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế Việt Nam có thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực.

- Các bệnh viện tiếp tục đưa ra những biện pháp cụ thể, khắc phục những hành vi ứng xử không tốt của từng cán bộ y tế trong khoa, phòng với người bệnh.

- Triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng năm gắn với chất lượng hoạt động của các bệnh viện và chất lượng hoạt động công đoàn các cấp tại đơn vị.

- Từng đơn vị ban hành quy chế, chế tài xử lý vi phạm cụ thể, đưa vào quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị cho phù hợp.

- Các đơn vị không có chức năng khám, chữa bệnh căn cứ nhiệm vụ trong kế hoạch, triển khai các nội dung cho phù hợp với tình hình đơn vị.

- Toàn ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khác, như: Công tác cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc; rà soát, thay đổi quy cách, quy trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải tiến tác phong, lề lối làm việc hiệu quả... Đặc biệt, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung cải cách quy trình xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, phát lĩnh thuốc, thanh toán viện phí, bo hiểm y tế; ứng dụng phát số khám tự động, bảng sđiện tử, các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn phải to, rõ ràng, khoa học; lắp đặt hệ thống Camera tự động đkiểm tra, giám sát các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh …, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, người dân.

3.3. Xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, tập trung vào các nội dung sau:

- Kiện toàn, bổ sung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo về quản lý chất thi, xây dựngsở y tế xanh-sạch-đẹp tại các cơ sở y tế; gắn việc thực hiện quản lý chất thải, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp với trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị s 05/CT-BYT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện.

- Tất cả các cơ sở y tế phải xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT cụ thể phù hợp với điều kiện của từng đơn vị để đạt các tiêu chí cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, trong đó có đề ra mốc phấn đấu đạt các tiêu chí xanh-sạch-đẹp, làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện và đưa ra giải pháp khắc phục.

- Cơ sở y tế phải lập và thực hiện đúng các nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án bảo vệ môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường của đơn vị.

- Các cơ sở y tế tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức, năng lực về quản lý chất thải, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp cho nhân viên y tế và người sử dụng dịch vụ y tế; Phát động các phong trào, tổ chức các cuộc thi về quản lý chất thải, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp; xây dựng quy chế thi đua khen thưởng, kỷ luật gắn với việc thực hiện quản lý chất thải, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường để tăng tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

- Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hp vi phạm trong quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế.

4. Công tác thông tin, truyền thông:

4.1. Nội dung thông tin, truyền thông:

- Nội dung Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’; các tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành Y tế; nội dung Công văn số 3652-CV/BTGTW ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương gợi ý một số nội dung thực hiện Chthị s05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW.

- Các nội dung quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về Quy tc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; nội dung của Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”

- Các Nghị quyết, văn bản của Đảng, của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực trong ngành Y tế như Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW tại Hội nghị Trung ương VI khóa XII; Chương Trình hành động của Chính phủ, của Ngành thực hiện Nghị quyết Trung ương.

- Tập trung nghiên cứu, tuyên truyền về Kế hoạch công tác Y tế năm 2018 với mục tiêu chung toàn ngành là “Giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chsố sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cùng với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018 đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

4.2. Hình thức tuyên truyền:

- Thông tin, truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng: báo, tạp chí, đài truyền thanh, truyền hình, website, bản tin nội bộ, đường dây nóng...

- Phổ biến lồng ghép trong các buổi hội, họp như: Hội nghị, hội thảo, hội nghị công chức, viên chức, sinh hoạt khoa, phòng, ban.

- Niêm yết công khai những nội dung quy định về thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế; tiêu chí cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; nội dung liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người bệnh, người dân tại những nơi dễ nhìn thấy, nơi nhiều người qua lại, phù hợp với từng loại hình đơn vị snghiệp y tế.

- Tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Vận động, hướng dẫn mỗi công chức, viên chức, người lao động trong Ngành là một hạt nhân truyền thông về chủ trương, chính sách, định hướng phát triển của Ngành Y tế, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, nỗi vất vả của cán bộ y tế với người thân, người dân trong gia đình và cộng đồng xã hội.

5. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh theo vị trí việc làm và chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức y tế theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Căn cứ Kế hoạch s995-KH/BCSĐ ngày 14/10/2016 của Ban Cán sự Đảng BY tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn ngành Y tế giai đoạn 2016 - 2021, tiếp tục thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chung trong toàn ngành.

- Trên cơ sở nội dung chuẩn mực đạo đức chung của ngành Y tế học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: 3 xây (Xây dựng tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; Xây dựng tinh thần tự giác học tập; Xây dựng mi đoàn kết nội bộ) và 3 chng (Chống quan liêu, hách dịch; Chng tham ô, lãng phí; Chống bè phái, cục bộ) từng lĩnh vực chuyên môn sẽ cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho phù hợp. Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, phương hướng phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân trong đơn vị.

- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành.

6. Phát động các phong trào thi đua

6.1. Hưởng ứng phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh do Bộ Y tế phát động nhân dịp Kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2018, kết hợp với các hoạt động thi đua khác trong toàn ngành, trong đơn vị. Kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, thực hiện kế hoạch công tác y tế hàng năm với việc kiểm tra triển khai thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức vào dịp cuối năm.

6.2. Xây dựng tiêu chí đánh giá và xét danh hiệu thi đua, khen thưởng phải có tiêu chí về kết quả triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế.

6.3. Tiếp tục phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật để ca ngợi những điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phê phán những hành vi, thái độ không phù hợp với quy định trong Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế. Giao Báo sức Khỏe và Đời sống làm đầu mối tiếp tục tổ chc cuộc thi viết “Sự hy sinh thm lặng”.

6.4. Ban Thanh tra nhân dân, công đoàn, đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng trong các đơn vị là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện cũng như việc kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế.

7. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện

7.1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11/12/2017 về đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”, chất lượng bệnh viện.

- Trong tháng 1/2018, Bộ Y tế thành lập các đoàn phúc tra kết quả tự chấm điểm của các bệnh viện; thẩm định kết quả tự chấm, kết quả phúc tra; công bố kết quả vào dịp kniệm ngày Thầy thuốc Việt nam 27-2-2018.

7.2. Tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất các địa phương, đơn vị về nội dung đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo bộ Tiêu chí chấm điểm mới.

7.3. Triển khai kế hoạch tự kiểm tra tại địa phương, đơn vị; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện (đối với khối khám, chữa bệnh) hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế là cơ quan thường trực, làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy các cấp tại địa phương, đơn vị và các đơn vị liên quan, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Cán sự Đảng và Ban Chỉ đạo Bộ Y tế.

2. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng làm đầu mi, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, Báo Sức khỏe và Đời sống, các cơ quan truyền thông, báo chí trong toàn ngành triển khai tốt công tác tuyên truyền thực hiện dân chcơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Y tế; đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân.

3. Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm triển khai tại đơn vị và thường xuyên đôn đốc, giám sát vic tổ chức thực hiện kế hoạch tại các địa phương, đơn vị theo từng lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền quản lý.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp, phối hợp với Cấp ủy địa phương, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng mục tiêu của Ban Chỉ đạo ngành Y tế.

5. Các đơn vị trc thuộc Bộ Y tế báo cáo Cấp ủy cấp trên trực tiếp, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ từng lĩnh vực chuyên môn của đơn vị.

6. Bộ Y tế phối hợp với Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, hướng dẫn công đoàn các đơn vị cùng với chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc dân chủ cơ sở, Quy tc ứng xử ngành Y tế, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo các nội dung trong Kế hoạch năm 2018.

7. Công tác thông tin, báo cáo:

Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết một năm, đánh giá kết quđạt được; xây dựng nội dung chương trình kế hoạch năm 2018 và gửi báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) vào trước ngày 25 tháng 11 năm 2018.

8. Kinh phí:

- Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có); giao Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan để thực hiện.

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử ngành Y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.

- Các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế căn cứ Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo đặc điểm tình hình và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, báo cáo cấp có thẩm quyền, dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- BCĐTW phòng, chng tham nhũng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- VP Ch
ính ph(để b/c);
- Bộ Nội vụ (đ
biết);
- Ban Cán sự Đảng BYT;
- Đảng ủy Khối các CQTW;
- Đảng bộ-B
Y tế;
- Công đoàn Y tế VN (để phối hợp);
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Th.tra Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đ
ơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Cty, DN trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế bộ, ngành;
- C
ng thông tin ĐT BYT;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 1450/KH-BYT ngày 29/12/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”, chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân năm 2018 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.693

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80