Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 104/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 104/KH-UBND

Phú Yên, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT KÊ ĐƠN THUỐC VÀ BÁN THUỐC KÊ ĐƠN GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Công văn số 6269/BYT-QLD ngày 02/11/2017 của Bộ Y tế; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, đặc biệt là người trực tiếp kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn, trọng tâm là thuốc kháng sinh qua đó góp phần làm giảm tình trạng đề kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc. sử dụng thuốc không hợp lý.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phấn đấu đến năm 2020 tăng tỷ lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, cụ thể như sau:

- Đạt 100% kê đơn thuốc đủ nội dung theo quy định của Bộ Y tế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập;

- Đạt 90% kê đơn thuốc tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế về quản lý và sử dụng thuốc kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.

b) Tăng tỷ lệ thực hiện bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc: Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% thuốc kháng sinh bán tại nhà thuốc, quầy thuốc có đơn thuốc.

II. NỘI DUNG

1. Đánh giá thực trạng về hoạt động kê đơn và bán thuốc theo đơn bằng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn do Bộ Y tế ban hành

1.1. Đối tượng thực hiện

- Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

+ Khảo sát nhận thức của người kê đơn thuốc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc kê đơn thuốc;

+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động kê đơn thuốc ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.

- Đối với nhà thuốc và quầy thuốc:

+ Khảo sát nhận thức của người bán lẻ thuốc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến bán thuốc kê đơn;

+ Khảo sát nhận thức của người mua thuốc và cách sử dụng thuốc;

+ Kiểm tra, đánh giá hoạt động bán thuốc kê đơn tại các nhà thuốc, quầy thuốc.

1.2. Địa bàn triển khai: Trên toàn tỉnh.

1.3. Cỡ mẫu: Thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

1.4. Công cụ khảo sát, đánh giá: Sử dụng bộ công cụ khảo sát, kiểm tra do Bộ Y tế ban hành.

1.5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

2. Công tác thông tin truyền thông

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các kênh truyền thông để chuyển tải đến cán bộ y tế, người kê đơn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ y tế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê đơn và người dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trọng tâm là thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh. Tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng để nhân dân hiểu về tác hại do tự ý sử dụng thuốc kê đơn, việc sử dụng thuốc kháng sinh không hợp lý, dẫn tới hậu quả kháng thuốc kháng sinh ...

3. Tập huấn, đào tạo

- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho người kê đơn về các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và hướng dẫn sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh.

- Tập huấn cho người bán lẻ thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc bán thuốc kê đơn; việc cần thiết thuyết phục bệnh nhân khi mua thuốc phải mua đủ chủng loại, số lượng thuốc kê trong đơn thuốc, cách dùng thuốc đủ liều và tuân thủ dùng đủ liều điều trị, đặc biệt là thuốc kháng sinh.

- Thời gian thực hiện: 02 lần/năm.

4. Triển khai hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh

4.1. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Phát huy vài trò, trách nhiệm của Hội đồng Thuốc và Điều trị bệnh viện trong hoạt động kiểm soát kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm trong hoạt động dược lâm sàng về lựa chọn thuốc kê đơn, đặc biệt là sự phối hợp thuốc kháng sinh trong điều trị.

- Kiểm soát chặt chẽ việc kê đơn thuốc, sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị ngoại trú.

- Tăng cường công tác kiểm tra về các qui định kê đơn thuốc tại đơn vị: thực hiện thường xuyên.

4.2. Đối với cơ sở bán lẻ thuốc

- Tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bán thuốc kê đơn, đặc biệt là thuốc kháng sinh khi hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc kê đơn phải hợp lý, an toàn.

- Lắp đặt Camera tại nơi bán thuốc.

5. Kiểm tra, giám sát và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch triển khai Đề án

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các nhà thuốc, quầy thuốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện việc kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại đơn vị, cơ sở mình về Sở Y tế theo từng quý vào ngày 15 của tháng đầu qúy liền kề.

- Sở Y tế áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý trong quá trình thực hiện Đán tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn trên phạm vi toàn tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm toàn diện về triển khai các nội dung của Kế hoạch này theo Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ báo cáo quá trình thực hiện Kế hoạch về Bộ Y tế và UBND tỉnh (trước ngày 30/6 và trước ngày 30/12 hàng năm).

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và Sở Y tế tổ chức thông tin, tuyên truyền cho người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc kháng sinh không kê đơn, hậu quả gây ra do kháng thuốc kháng sinh, lợi ích mang lại khi khám bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực phối hợp với Sở Y tế chia sẻ dữ liệu các thông tin vkháng sinh, kháng thuốc kháng sinh; hoạt động giám sát sử dụng kháng sinh cho cả người và động vật; kết quả quản lý sử dụng kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh thông qua các báo cáo chung giữa ngành y tế và thú y.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp với ngành Y tế chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn của các cơ sở trên địa bàn.

5. Hội Y học tỉnh tích cực phối hợp với Sở Y tế trong việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch trên địa bàn tỉnh.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội, đoàn thể tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các ngành, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia giám sát các hoạt động của Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (Cục QLD);
- PCT.UBND tỉnh (P.Đ.Phùng);
- UBMTTQVN và Hội, đoàn thể tỉnh;
- PCVP.UBND tỉnh (Ch);
- Các Sở: Y tế; NNPTNT; Thông tin -TT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hội y học tỉnh Phú Yên;
- Lưu: VT, KgVx (Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Đình Phùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


208

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172