Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 916/QĐ-UBND về Kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Số hiệu: 916/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Đặng Việt Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XỬ LÝ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 806/TTr-SXD ngày 25 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này theo phân cấp quản lý, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Trưởng ban Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Trưởng ban Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải; Các cơ quan Báo, Đài; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TTT
U, TT HĐND thành phố (để b/cáo);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Lưu: VT, QLĐTh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Việt Dũng

 

KẾ HOẠCH

XỬ LÝ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định phương thức đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tham gia cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

- Tập trung các nguồn lực để xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị, khu công nghiệp.

- Nâng cao chất lượng công tác duy trì thường xuyên, đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị vận hành theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, trong đó phải xét tính ưu tiên, đặc biệt là công tác nạo vét.

- Nâng cao hiệu quả công tác đặt hàng, đấu thầu thực hiện dịch vụ thoát nước đô thị.

- Tăng cường tính chủ động và sự phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý thoát nước đô thị.

- Cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

- Cơ bản giải quyết vấn đề môi trường liên quan đến thoát nước khu vực ven sông, ven biển, khu vực phát triển du lịch.

III. NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Phụ lục kèm theo).

IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN

1. Ngân sách thành phố.

2. Vốn vay.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch, các đơn vị liên quan theo dõi trách nhiệm được phân công, phối hợp với Sở Xây dựng lập kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với hoạt động của từng đơn vị, đánh giá tình hình triển khai, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng theo định kỳ hàng quý.

2. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND thành phố.

Trên đây là Kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2019. Đề nghị các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XỬ LÝ THOÁT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019)

Stt

Nội dung

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Kinh phí thực hiện

(tỷ đồng)

Thời gian thực hiện

1

Triển khai thực hiện phân cấp quản lý hệ thống thoát nước

Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

 

Quý I/2019

2

Tổ chức Hội nghị tập huấn HTKT (công tác quản lý thoát nước đô thị)

Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

 

Quý I/2019

3

Triển khai thực hiện dịch vụ thoát nước đô thị năm 2019

- Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện

- Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải.

- Đơn vị thoát nước

85

Cả năm

4

Xây dựng Kế hoạch quản lý và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2025

Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

100

Quý I/2019

5

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác quản lý hạ tầng thoát nước đô thị

Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- UBND quận, huyện

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

 

Quý II/2019

6

Xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2019 đối với lĩnh vực thoát nước đô thị

Sở Xây dựng

- UBND quận, huyện

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

 

Quý II/2019

7

Xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa kênh, mương cống thoát nước

- UBND các quận, huyện

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

Sở Xây dựng

 

Quý I/2019

8

Rà soát hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông, thoát nước tại khu vực phía Đông thành phố, ven biển; đề xuất định hướng đầu tư, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực.

Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Sở Giao thông vận tải

- UBND quận Sơn Trà

- UBND quận Ngũ Hành Sơn

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

 

Quý II/2019

9

Rà soát phương án thoát nước tạm các công trình thoát nước trên địa bàn thành phố

Sở Xây dựng

- UBND các quận, huyện

- Các Ban quản lý dự án

 

Quý II/2019

10

Rà soát hoàn thiện và triển khai thực hiện kịch bản ứng phó với sự cố nước thải tràn ra biển

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- UBND quận Sơn Trà

- UBND quận Ngũ Hành Sơn

 

Tháng 3- 4/2019

11

Triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các công trình thoát nước xử lý điểm ngập úng trên địa bàn thành phố

- Các BQL dự án

- Chủ đầu tư

- UBND các quận, huyện

- Sở Xây dựng

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

480

C năm

12

Triển khai các công trình cải tạo, sửa chữa các tuyến cống liên phường bị hư hỏng, xuống cấp

Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

- UBND quận Hải Châu

- UBND qun Thanh Khê

- Sở Xây dựng;

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

190

Cả năm

13

Triển khai các công trình xử lý thoát nước khu vực ven biển khu vực phía Đông

- Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng CT Giao thông

- UBND quận Sơn Trà

- UBND quận Ngũ Hành Sơn

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài nguyên và Môi trường

- Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

2450

Cả năm

14

Tiếp tục xây dựng, cập nhật dữ liệu hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải

- UBND các quận, huyện

- Sở Xây dựng

 

Cả năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 916/QĐ-UBND về Kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


395

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.110.106