Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 888/QĐ-TTg 2022 triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 Công ước khung biến đổi khí hậu

Số hiệu: 888/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 25/07/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI KẾT QUẢ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 26 CÁC BÊN THAM GIA CÔNG ƯỚC KHUNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phvà Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp ch yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (Hội nghị COP26) với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động tham gia xu thế toàn cầu phát triển các-bon thấp, huy động nguồn lực, đi mới công nghệ đchuyển dịch mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, đóng góp vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp toàn diện ứng phó vi biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng nhm thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bng “0” vào năm 2050.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ khuyến khích, thúc đẩy, tạo điều kiện cho phát triển các-bon thấp, giảm phải thải. Rà soát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thủ tục, tạo đột phá cho thu hút các dòng vốn đầu tư, phát triển các- bon thấp của các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính đầu tư vào Việt Nam thông qua đổi mới cơ chế, chính sách, pháp luật.

- Các chiến lưc, quy hoạch, kế hoạch quốc gia, ngành và địa phương được rà soát, cập nhật, điều chnh phù hợp với mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0 vào năm 2050. Trên cơ sở chiến lược, quy hoạch, xây dựng kế hoạch đtriển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu qu.

- Các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng, nông nghiệp, xử lý chất thải được đy mạnh. Đến năm 2030, khuyến khích sử dụng điện, năng lượng xanh trong giao thông vận tải, sử dụng 100% xăng E5; giảm 32,6% lượng phát thải khí nhà kính trong năng lượng, 43% trong nông nghiệp, 70% trong lâm nghiệp và sử dụng đất đồng thời tăng 20% lượng hp thụ các-bon, 60,7% trong xử lý chất thải, 38,3% trong các quá trình công nghiệp (so với kịch bn phát triển thông thường). Các giải pháp thu hồi và lưu giữ các-bon từ các nguồn phát thải lớn được nghiên cứu, áp dụng rộng rãi.

- Xác định chi tiết tiềm năng năng lượng gió, sóng ngoài khơi tại các vùng biển Việt Nam; xác định các khu vực biển thu hút các nhà đầu tư, đưa một số dự án điện gió ngoài khơi vào hoạt động ở các khu vực có tiềm năng. Đến năm 2030, tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo bao gm thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối chiếm ít nhất 33% tng sản lượng điện phát; giảm tỷ trọng các nguồn nhiên liệu hóa thạch; tham gia các tổ chức năng lượng quốc tế.

- Phát triển các dự án năng lượng mới không phát thải như sản xuất nhiên liệu hydro xanh, amonia xanh... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển công nghệ lưu trữ năng lượng gồm pin tích năng, thủy điện tích năng, trữ nhiệt và lưới điện thông minh, bảo đảm độ ổn định và tích hợp năng lượng tái tạo trong hệ thống điện với tỷ lệ cao.

- Hình thành cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ các-bon, thị trường giao dịch tín chỉ các-bon trong nước. Đến năm 2030, thị trường các-bon trong nước được vận hành và kết nối với thị trường các-bon các nước trong khu vực và thế giới.

- Các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, phục hồi các nguồn tài nguyên, hệ sinh thái được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu được bo đm cơ bản, đặc biệt tại các khu vực dbị tn thương, rủi ro trước tác động của biến đổi khí hậu; các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái, cộng đồng được áp dụng rộng rãi. Phát triển nông nghiệp sinh thái, bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng.

- Thực hiện sáng kiến của Liên hợp quốc về “Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái”, triển khai Chương trình trồng một tcây xanh vì một Việt Nam xanh.

- Xây dựng, tham gia Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, công lý; tham gia Liên minh thích ng toàn cầu và các sáng kiến quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chuyển dịch năng lượng.

- Thúc đẩy ngoại giao khí hậu; phát triển đồng bộ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh tăng cường năng lực, truyền thông phục vụ phát trin các- bon thp, gim phát thi.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

- Rà soát, tháo gcác rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật; đẩy nhanh lộ trình thực hiện cất giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ci thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi để thu hút các dòng vn đầu tư, tài chính xanh của các tổ chức tài chính quốc tế, các tập đoàn quốc tế vào Việt Nam hợp tác và triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, sn xuất nhiên liệu xanh, sạch.

- Ban hành các quy định giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; quy định về hiệu quả sử dụng năng lượng đối với phương tiện giao thông vận tải.

- Ban hành cơ chế khuyến khích, ưu đãi sử dụng nhiên liệu sinh học, điện, nhiên liệu amonia xanh, hydro xanh trong giao thông vận tải; triển khai áp dụng các công cụ định giá các-bon; khuyến khích đầu tư giảm phát thải trong các lĩnh vực; thúc đẩy phát triển thương mại và sản xuất, tiêu dùng hàng hóa xanh, bền vững, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

- Ban hành và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam phù hợp với mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030, Kế hoạch triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sdụng đất, Kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch, Kế hoạch chuyn đi sử dụng năng lượng xanh trong giao thông vận tải; Kế hoạch hành động của các ngành, lĩnh vực thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Lng ghép những nhiệm vụ này vào các chiến lược, quy hoạch quốc gia, ngành đ tchức thực hiện có hiệu quả.

2. Tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, không phát thải mới; công nghệ lưu trữ năng lượng và công nghệ thu, giữ và sử dụng các-bon

- Phát triển các dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió ngoài khơi, thủy điện, năng lượng thủy triều, năng lượng sinh khối...); nghiên cứu phát triển và sử dụng nhiên liệu amonia xanh, hydro xanh; lưu trữ năng lượng và phát triển công nghệ thu hồi, lưu giữ và sử dụng các-bon. Đánh giá tim năng, trữ lượng các loại khoáng sản phục vụ sản xuất pin, lưu trữ năng lượng, ứng dụng trong lắp ráp các thiết bị, phương tiện không phát thải.

- Tăng cường điện khí hóa và sử dụng hiệu quả năng lượng trong dân dụng, công nghiệp, giao thông vận tải; phát triển lưới điện thông minh, vận hành các nguồn năng lượng mới, nguồn điện linh hoạt; thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải điện; phát triển ô tô điện tại Việt Nam.

- Nghiên cứu thành lập Trung tâm Năng lượng tái tạo quốc gia nhm phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm và quản trị quốc gia trong lĩnh vực này. Xem xét tham gia Cơ quan Năng lượng Tái tạo quốc tế (IRENA) và Liên minh Năng lượng Mặt trời quốc tế (ISA) để thúc đẩy các hoạt động chuyển dịch năng lượng, huy động các nguồn vốn cho ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng.

- Điều tra các loại khoáng sản, nghiên cứu phát triển vật liệu, công nghệ mới để chuyn tải, lưu trữ năng lượng,

3. Thúc đẩy giảm phát thải trong giao thông và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển đô thị và công trình xây dựng xanh

- Thúc đẩy chuyển đổi phương thức vận tải từ đường bộ sang đường sắt, đường thủy nội địa và vận tải ven bin; tăng cường kết nối các phương thức vận tải kết hợp dịch vụ logistics chất lượng cao, giảm hệ số chạy rỗng của phương tiện. Chuyển đổi sử dụng phương tiện giao thông cá nhân sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng, nâng cao thị phần vận tải hành khách công cộng tại các đô thị; mrộng, phát triển giao thông phi cơ giới.

- Thúc đẩy chuyển đổi hoạt động theo tiêu chí xanh, phát thải các-bon thấp đối với các cảng, bến, nhà ga. Phát triển hạ tầng cung cấp năng lượng xanh cho phương tiện giao thông vận tải; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông xanh, phát thải các-bon thấp.

- Triển khai các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển đô thị xanh, thông minh, sinh thái và các công trình xây dựng xanh, phát thi các-bon thp.

4. Phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, phát thải các-bon thấp; bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng

- Phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thi các-bon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các vùng sn xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn gn với cơ sở chế biến, bo quản nông sản, sử dụng công nghệ hiện đại, ít phát thải; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng và đất lâm nghiệp, đặc biệt là diện tích rừng tự nhiên hiện có để giảm phát thải, tăng lượng hấp thụ các-bon rừng; trồng rừng, phát triển rừng, phục hồi rừng và các hệ sinh thải tự nhiên của rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; khoanh nuôi phục hi rng tự nhiên, xúc tiến tái sinh và làm giàu rừng; nâng cao chất lượng và trữ lượng các-bon rừng.

5. Bảo vệ, phục hồi các nguồn tái nguyên, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên

- Bảo vệ, phục hồi và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thải bin; bảo vệ và phát triển bền vững nguồn sinh thủy, các hệ sinh thái ngập nước quan trọng.

- Cải thiện, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm; quản lý, khai thác, sdụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, đặc biệt đi với các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, chịu tác động ca xâm nhập mặn.

- Thực hiện chôn lp chất thải rn có thu hồi khí cho phát điện và chôn lấp bán hiếu khí, phát điện sinh khối; nhân rộng mô hình sản xuất phân compost từ chất thải sinh hoạt; xử lý đốt chất thải rắn phát điện. Áp dụng mô hình tuần hoàn xử lý cht thải, đẩy mạnh triển khai phân loại rác tại nguồn.

6. Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

- Đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai cho các khu vực dễ bị tổn thương, đặc biệt là khu vực ven biển, sông, hồ. Triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên, hệ sinh thái và cộng đồng.

- Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo, dự báo khí tượng thy văn, thiên tai và năng lực truyền tin; xây dựng hệ thng giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Rà soát, cập nhật quy hoạch xây dựng đô thị thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu; quy hoạch, bố trí, di dời, sắp xếp dân cư, xây dựng nhà an toàn cho người dân ở những vùng thường xuyên bị tác động của thiên tai, đặc biệt là lũ quét, sạt lở đất.

- Phát triển và thực hiện thí điểm một số mô hình an sinh xã hội, chuyển đi công bng phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái, xã hội của các vùng, miền.

7. Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực, truyền thông

- Đánh giá nhu cầu công nghệ sạch, phát thải các-bon thấp trong các ngành, lĩnh vực để thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bng “0” vào năm 2050. Triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo phát triển các-bon thấp trong các ngành, lĩnh vực.

- Nghiên cứu và triển khai thí điểm các giải pháp thu hồi và lưu giữ các-bon từ các ngun phát thải lớn cho một số lĩnh vực, vùng có tiềm năng, đảm bảo hiệu quả về chi phí và có thể mở rộng quy mô; nghiên cứu phát triển các vật liệu mới ít phát thải.

- Xây dựng và triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển các chương trình giáo dục và đào tạo tích hợp nội dung ứng phó biến đổi khí hậu các cp học.

8. Thúc đẩy ngoại giao khí hậu

- Vận động thu hút nguồn lực quốc tế (các nguồn tài chính công và tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm...) thông qua trao đi, chuyến thăm cấp cao, chương trình làm việc của các Bộ, ngành, địa phương với đi tác nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và thúc đy thiết lập các quan hệ đi tác song và đa phương với các đối tác quốc tế.

- Tiếp thu kinh nghiệm, mô hình, thực tiễn tt về thực hiện các cam kết tại COP26 các nước, các sáng kiến ứng phó với biến đi khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyn đi công nghiệp, giao thông và năng lượng phục vụ chuyn đi mô hình phát triển theo hướng phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn.

- Tích cực tham gia các tổ chức, cơ chế, diễn đàn quốc tế liên quan đến biến đổi khí hậu và có đóng góp thực chất, đề xuất ý tưng và sáng kiến mới tại các cơ chế khu vực và toàn cu.

III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành, nguồn xã hội hóa, nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

2. Huy động hợp tác hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, các quỹ và các định chế tài chính trong nước, quốc tế; khuyến khích đầu tư tkhu vực tư nhân vào các dự án phát triển các-bon thấp. Thúc đy phát triển thị trường các-bon trong nước nhm tăng thêm nguồn đầu tư cho phát triển các-bon thấp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 (gọi tắt là Ban Chđạo) chỉ đạo, điều phối triển khai thực hiện Đề án theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo được ban hành tại Quyết định số 2201/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực triển khai thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan giúp Ban Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức các diễn đàn đối thoại hợp tác triển khai cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

3. Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, trong đó tập trung vào chuyển đổi năng lượng, giao thông; phát triển đô thvà công trình xây dựng xanh và phát thải các-bon thấp; phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, hu cơ, tun hoàn, phát thải các-bon thp và thích ng với biến đi khí hậu.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Ch trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ có liên quan phân bổ nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước của ngân sách nhà nước cho việc triển khai thực hiện Đề án theo quy định đảm bo an toàn nợ công, nợ nước ngoài quc gia.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát, bổ sung các dự án ưu tiên, cấp bách vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

5. Bộ Tài chính

- Trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ dự toán kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương cho các Bộ, cơ quan trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với pháp luật về ngân sách nhà nước.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong việc huy động vốn vay nước ngoài, vốn viện trợ từ các tổ chức quốc tế, các đối tác song phương và đa phương đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu theo quy đnh.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đàm phán, tiếp nhận nguồn viện trợ và vốn vay từ các nhà tài trợ trên cơ sở cân đối với mục tiêu quản lý nợ công của Chính ph.

6. Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức đánh giá nhu cầu công nghệ sạch, phát thi các-bon thấp Việt Nam để thực hiện cam kết đạt mc phát thải ròng bng “0” vào năm 2050; tổ chức trin khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đi mới sáng tạo phát triển các-bon thấp trong các ngành, lĩnh vực.

- Phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.

7. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai các hoạt động ngoại giao khí hậu, tranh thhiệu quả các nguồn lực bên ngoài, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các tổ chức, cơ chế, diễn đàn song phương và đa phương.

8. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan vận động htrợ kỹ thuật giúp Việt Nam hoàn thiện pháp luật để thực thi các cam kết có tính ràng buộc pháp lý tại Hội nghị COP26.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai các hoạt động thúc đy chuyển đổi số, phát triển tài nguyên sphục vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với mục tiêu cam kết. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin kịp thời đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện mục tiêu cam kết.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ch trì rà soát, hoàn thiện khuôn khpháp lý về tín dụng xanh, cơ chế chính sách, chế tài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng xanh; hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp nhận nguồn hỗ trợ quốc tế, cho vay ưu đãi để tài trợ cho các dự án xanh. Xây dựng lộ trình chuyển đi danh mục tín dụng phù hợp với mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

11. Ủy ban Quản lý vn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với các Bộ, ngành xử lý những khó khăn, vướng mắc của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước trong quá trình thực hiện mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

12. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Rà soát, đề xuất sửa đổi các bộ luật, luật chuyên ngành, các văn bản dưới luật và cập nhật, bổ sung cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực phù hợp với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

- Chủ động bố trí và huy động nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Đề án này; tổ chức giám sát, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ có báo cáo tình hình triển khai thực hiện gi Bộ Tài nguyên và Môi trường đ tng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tại các phiên họp.

13. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tích hợp lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai kết quHội nghị COP26 vào nội dung quy hoạch tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tin của địa phương.

- Chủ động đề xuất để huy động nguồn lực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng với biến đi khí hậu, giảm phát thải khí kính và tham gia các chương trình, dự án theo cơ chế trao đi, bù trừ tín chcác-bon dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

- Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, đào tạo, tập huấn ứng phó với biến đổi khí hậu đtriển khai thực hiện cam kết.

14. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam huy động các hiệp hội, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện cam kết đạt mc phát thải ròng bng “0” vào năm 2050; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kết nối với hiệp hội doanh nghiệp quốc tế và các nước đkêu gọi, thu hút sự tham gia htrợ tài chính và công nghệ thực hiện cam kết đạt mc phát thi ròng bằng “0” vào năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương ca các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN(2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành

 

PHỤ LỤC I

CÁC NHIỆM VỤ ƯU TIÊN TRIỂN KHAI KẾT QUẢ HỘI NGHỊ COP26
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thtướng Chính phủ)

STT

Nhóm nhiệm v

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

1.

Sa đi Nghị định số 114/2021/NĐ-CP về qun lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2022

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hi đảo; Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương liên quan

Tháng 9/2022

3.

Rà soát, đề xuất sa đổi các bộ luật, luật chuyên ngành, các văn bản dưới luật và cập nhật, bổ sung cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực phù hợp với cam kết đạt mức phát thi ròng bng “0” vào năm 2050 trên cơ sở đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ ổn định an ninh năng tượng

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Các Bộ, ngành liên quan

2022 - 2023

4.

Hoàn thiện pháp luật để thực thi các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về ứng phó với biến đổi khí hậu, các cam kết có tính ràng buộc pháp lý tại Hội nghị COP26

Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Các Bộ, ngành liên quan

2022 - 2030

5.

Rà soát, đề xuất sa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhm đón dòng vốn tín dụng; khuyến khích đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyn đổi năng lượng phù hợp với mục tiêu cam kết

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính, NHNNVN, y ban QLVNN tại DN

Tháng 9/2022

6.

Nghiên cu xây dựng mô hình phát triển ngân hàng xanh; khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài trợ, cho vay ưu đãi đối với các dự án thuộc danh mục phân loại xanh; hỗ trợ thực hiện mục tiêu cam kết phát thải ròng bng “0” vào năm 2050

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các Bộ, ngành liên quan

2022 - 2025

7.

Tích hợp liên thông và rút ngn thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến các lĩnh vực: đu tư; đất đai, môi trường, giao khu vực biển; đấu ni, truyền tải, mua bán điện đối với các dự án năng lượng tái tạo

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, TNMT, Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2022

8.

Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 phù hợp với mục tiêu cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 7/2022

9.

Phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam phù hợp với mục tiêu cam kết đạt phát thi ròng bng 0” vào năm 2050

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2022

10.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tổng thvề năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Năm 2022

11.

Phê duyệt Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 11/2022

12.

Ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khi mê-tan đến năm 2030

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành liên quan và địa phương

Tháng 8/2022

13.

Ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Cam kết toàn cầu về chuyn đổi điện than sang năng lượng sạch

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2022

14.

Ban hành Kế hoạch hành động chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 12/2022

15.

Ban hành Kế hoạch hành động phát triển công trình xây dựng, đô thphát thải các-bon thấp tiến tới phát thải ròng bng “0” vào năm 2050

Bộ Xây dựng

Bộ TNMT; Bộ Công Thương

Tháng 12/2022

16.

Đề án phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lưng, vật liệu xanh trong lĩnh vực nhà ở và thương mại

Bộ Xây dựng

Các Bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

17.

Ban hành Kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất giai đoạn 2022-2030

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan

Tháng 12/2022

18.

Nghiên cứu, đề xuất khả năng tham gia Tuyên bố chấm dứt sản xuất xe chạy bằng xăng, dầu từ nay đến năm 2040

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 10/2022

19.

Xây dựng Tuyên bchính trị về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bng giữa Việt Nam và các đối tác trong và ngoài G7

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Giao thông vận tải

Tháng 9/2022

20.

Xây dựng khung pháp lý mua sm công xanh; tích hợp các tiêu chí mua sm xanh vào quá trình lựa chọn nhà thầu; khuyến khích và thúc đẩy tiêu dùng xanh thông qua thương mại điện t

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ, ngành, địa phương

2022 - 2023

21.

Rà soát, cập nhật Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) phù hợp với mục tiêu cam kết

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

2023

22.

Thành lập Trung tâm Năng lượng tái tạo quốc gia

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2022

23.

Đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển phương tiện giao thông đin hóa trên toàn quốc

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2022

24.

Đề án triển khai thí điểm các dự án sản xuất nhiên liệu hydro xanh, amonia xanh

Bộ Công Thương

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 9/2023

25.

Phát triển các nhà máy xử lý đốt chất thải rắn phát điện

Các địa phương

Bộ TNMT, các Bộ, ngành liên quan

2022 - 2030

26.

Phát triển các dự án điện gió ngoài khơi

Các địa phương

Các Bộ: Công Thương, TNMT; các Bộ, ngành liên quan

2022 - 2030

27.

Đề án bảo vệ, phát triển và nâng cao năng suất chất lượng rừng, tăng lượng hp thụ và lưu giữ các-bon từ rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

28.

Đánh giá tiềm năng, trlượng các loại khoáng sản phục vụ sn xuất pin, lưu trnăng lượng, ứng dụng trong lắp ráp các thiết bị, phương tiện không phát thải khí nhà kính

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

2022 - 2023

29.

Nghiên cứu công nghệ, triển khai các giải pháp thu hồi và lưu giữ các-bon trong một số lĩnh vực

Các Bộ: Xây dựng, Công Thương, TNMT, Viện HLKHCNVN

Các Bộ, ngành, địa phương

2022 - 2027

30.

Dự án thnghiệm công nghệ khí hoá than, thu hồi, chôn lấp các-bon tại các vỉa than ngầm bể sông Hồng khu vực ngoài đê

Bộ Tài nguyên và Mòi trường

Các Bộ, ngành, địa phương

2023 - 2027

31.

Xây dựng kế hoạch truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bng “0” vào năm 2050.

BThông tin và Truyền thông

Các Bộ, ngành, địa phương

Tháng 8/2022

 

PHỤ LỤC II

CÁC NHIỆM VỤ DÀI HẠN THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẠT MỨC PHÁT THẢI RÒNG BẰNG “0” VÀO NĂM 2050
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Thtướng Chính phủ)

STT

Nhóm nhiệm vụ

Cơ quan ch trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

I

Hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, pháp luật, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

1.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Các bộ, ngành theo từng lĩnh vực phụ trách

Các bộ, ngành liên quan

2025 - 2030

2.

Triển khai thí điểm và thành lập thị trường các-bon trong nước

Bộ Tài chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành Liên quan

2022 - 2030

II

Tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, không phát thải mới; công nghệ lưu trữ năng lượng và công nghệ thu, giữ và sử dụng các-bon

1.

Phát triển năng lượng tái tạo, bao điện gió ngoài khơi và ven bờ; nhiên liệu hydro xanh, amonia xanh; gii pháp lưu trữ năng lượng

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, địa phương; doanh nghiệp

2022 - 2030

2.

Tăng cường điện khí hóa, Tăng tỷ trọng các phương tiện/thiết bị sử dụng điện (thiết bị tòa nhà, lò điện công nghiệp, phương tiện giao thông sử dụng điện, hoạt động điện phân sản xuất hydrogen)

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, địa phương; doanh nghiệp

2022 - 2030

3.

Thực hiện giải pháp hiệu quả năng lượng trong dân dụng: nâng cao các quy định về hiệu suất tối thiểu đối với thiết bị (MBPS); tòa nhà hiệu quả năng lượng (EHB), tòa nhà xanh (GB)

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, địa phương; doanh nghiệp

2022 - 2030

4.

Thực hiện giải pháp hiệu quả năng lượng trong công nghiệp: các ứng dụng tận dụng nhiệt thi (WHR); đồng phát nhiệt điện (Cogeneration); động cơ hiệu suất cao, biến tần (VSD)

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, đa phương; doanh nghiệp

2022 - 2030

5.

Hỗ trợ vận hành hệ thống điện, phát triển lưới điện thông minh, lưới điện siêu nhỏ, nâng cao năng lực vận hành các nguồn năng lượng mới; phát triển nguồn điện linh hoạt; thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chnh phụ tải điện

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

2022 - 2030

6.

Triển khai mô hình quan hệ đối tác chuyn đổi năng lượng công bằng gia Việt Nam và các đối tác trong và ngoài G7

Bộ Công Thương

Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao

2023 - 2030

III

Thúc đẩy giảm phát thải trong giao thông và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển đô thị và công trình xây dựng xanh

1.

Điện khí hóa các tuyến đường st quốc gia hiện có và đầu tư xây dựng mới các tuyến đường st quc gia sử dụng năng lượng điện; tuyến đường sắt tốc độ cao quốc gia Bc - Nam; các nhánh đường st kết ni vào các cảng biển sử dụng năng lượng điện

Bộ Giao thông vận tải

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

2022 - 2050

2.

Thực hiện chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng thông qua việc mở rộng hệ thng xe bus, BRT; triển khai hệ thống metro; xây dựng hệ thống đường st đô thị (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh); tuyến xe điện mặt đất hoặc đường sắt một ray tại Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân thành phHà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Các bộ, ngành, địa phương liên quan

2022 - 2050

3.

Phát triển hạ tầng sạc điện/hydro, hạ tầng cung cp năng lượng xanh trên hệ thống quốc lộ và tại các đô thị, khu dân cư

Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân n các tỉnh, thành phố

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2050

4.

Triển khai thí điểm 26 đô thị thực hiện kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng

Một số đô thị được lựa chọn

2022 - 2027

5.

Xây dựng mô hình tòa nhà và đô thị phát thải các-bon thấp, trung hòa các-bon và thí điểm áp dụng tại một số đô thị (khu vực phía Bắc, duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long)

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công Thương; một số địa phương

2023 - 2027

6.

Xây dựng chính sách phát triển vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, phát thải các-bon thấp; thí điểm hỗ trợ đu tư cải tiến công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng tại một số doanh nghiệp để giảm phát thải khí nhà kính

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường; một số doanh nghiệp được lựa chọn

2023 - 2027

7.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình hiệu quả năng lượng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường nhà ở và phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tm nhìn đến 2045

Bộ Xây dựng; y ban nhân dân các tnh, thành phố

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2050

IV

Phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, phát thải các-bon thấp; bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững rừng

1.

Xây dựng và triển khai Dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương.

2022 - 2030

2.

Phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, phát thải các-bon thấp, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương.

2022 - 2030

3.

ng dụng các giải pháp quản lý, công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi; cải thiện khẩu phần ăn cho vật nuôi; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; thay đổi phương thức sử dụng đất

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương.

2022 - 2030

4.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao khả năng chng chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương.

2022 - 2030

5.

Htrợ phát triển và mở rộng các dịch vụ hệ sinh thái rừng; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các sáng kiến/hoạt động dịch vụ hệ sinh thái rừng; phát triển thị trường và cơ chế chi trả cho các loi hình dịch vụ hệ sinh thái rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

6.

Bảo vệ, bo tồn, sử dụng bền vững rừng và đất lâm nghiệp để giảm phát thải và tăng hp thụ, lưu giữ các-bon rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

7.

Trồng rừng, phát triển rừng, ưu tiên rừng sản xuất, rừng gỗ ln và rừng ven biển; phục hồi rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; khoanh nuôi phục hi rừng tự nhiên, xúc tiến tái sinh và làm giàu rừng trên các vùng đất được quy hoạch cho lâm nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

8.

Triển khai các chương trình, dự án giảm phát thải và hấp thụ, lưu giữ các-bon rừng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

V

Bảo vệ, phục hồi các nguồn tài nguyên, phát triển các hệ sinh thái tự nhiên

1.

Ci thiện, phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm; quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, đặc biệt đối với các vùng có nguy cơ hạn hán, thiếu nước, chịu tác động của xâm nhập mặn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

2.

Bảo vệ, phục hồi và phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái biển và các hệ sinh thái ngập nước quan trọng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

3.

Áp dụng mô hình mần hoàn xử lý chất thi phục vụ sản xuất vật liệu nhựa sinh học, vật liệu tái chế, năng lượng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

4.

Triển khai các biện pháp chôn lấp chất thải rắn có thu hồi khi cho phát điện và chôn lấp bán hiếu khí, phát điện sinh khối

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

5.

Xây dựng và triển khai các mô hình tuần hoàn xử lý chất thải, đẩy mạnh trin khai phân loại rác tại nguồn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 -2030

VI

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu

1.

Phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chng thiên tai cho các khu vực dễ bị tổn thương đặc biệt là khu vực ven biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

2.

Phát triển các mô hình cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các địa phương

Các địa phương

Các bộ, ngành liên quan

2022 - 2030

3.

Triển khai các giải pháp thích ứng dựa vào tự nhiên (NbS), dựa vào hệ sinh thái (EbA) và dựa vào cộng đồng (CbA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

4.

Tăng cường năng lực quan trắc, cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai và năng lực truyền tin

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

5.

Xây dựng hệ thống giám sát biến đi khí hậu và nước biển dâng; giám sát, dự báo năng lượng tái tạo thời gian thực, dự báo tác động để phục vụ sản xuất năng lượng tái tạo

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

6.

Điều tra, đánh giá biến động di dân, xây dựng mô hình đô thị và cụm dân cư nông thôn thích ứng với biến đi khí hậu. Thí điểm áp dụng để quy hoạch xây dựng cho một số đô thị và cụm dân cư nông thôn thích ng biến đổi khí hậu

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường; một số địa phương được chọn

2023 - 2027

7.

Phát triển các mô hình an sinh xã hội, chuyển đổi công bằng phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái, xã hội của các vùng, miền

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội

2022 - 2030

VII

Nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tăng cường năng lực, truyền thông

1.

Đánh giá nhu cầu công nghệ sạch, phát thải các-bon thấp trong các ngành, lĩnh vực đthực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bng “0 vào năm 2050

Bộ Khoa học và Công nghệ

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2022 - 2030

2.

Nghiên cứu và triển khai thí điểm các gii pháp thu hồi, lưu gicác- bon từ các nguồn phát thải lớn cho một số lĩnh vực, vùng có tiềm năng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

3.

Nghiên cứu phát triển các vật liệu mới ít phát thải

Bộ Xây dựng

Các bộ, ngành, địa phương

2022 - 2030

4.

Xây dng và thực hiện các nhiệm vụ nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu cho các cơ quan trung ương, địa phương, doanh nghiệp và người dân

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội

2022 - 2030

5.

Xây dựng và triển khai các chương trình giáo dục và đào tạo tích hợp nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu ở các cấp học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các bộ, ngành liên quan

2022- 2030

VIII

Thúc đẩy ngoại giao khí hậu

1.

Vận động thu hút nguồn lực quốc tế thông qua trao đổi, chuyến thăm cấp cao, chương trình làm việc của các bộ, ngành, địa phương với đi tác nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài và thúc đẩy thiết lập các quan hệ đi tác song phương, đa phương với các đối tác quốc tế

Bộ Ngoại giao

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ, ngành liên quan

2022 - 2030

2.

Tiếp thu kinh nghiệm, mô hình, thực tiễn tốt của các nước để thực hiện các cam keest tại COP26; các sáng kiến ứng phó với biến đổi khí hậu, ng trưởng xanh, chuyển đi công nghiệp, giao thông và năng lượng phục vụ chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng phát thi thấp, kinh tế tuần hoàn

Bộ Ngoại giao

Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan

2022 - 2030

 

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 888/QD-TTg

Hanoi, July 25, 2022

 

DECISION

APPROVAL FOR SCHEME SETTING OUT TASKS AND SOLUTIONS FOR IMPLEMENTATION OF OUTCOMES OF THE 26TH CONFERENCE OF THE PARTIES TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 01/NQ-CP dated January 08, 2022 on main tasks and solutions for implementing the social - economic development plan and the State budget estimate in 2022;

At the request of the Minister of Natural Resources and Environment of Vietnam;

HEREBY DECIDES:

Article 1. The Scheme setting out tasks and solutions for implementation of outcomes of the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP26 Conference) is hereby given approval. The Scheme, inter alia, includes the following primary contents”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. General objectives

Proactively adopt the global low-carbon development trends, mobilize resources, innovate technologies for adopting new growth models, restructuring the economy, and making contribution to the global efforts to combat climate change. Formulate and implement tasks and comprehensive solutions for response to climate change and energy transition to achieve the net-zero emissions by 2050.

2. Specific objectives

- Establish a synchronous legal framework for encouraging, promoting and facilitating the low-carbon development and emission reduction. Review and promptly resolve difficulties in legal procedures, make breakthroughs in attracting investments in low-carbon development of international organizations and financial institutions to Vietnam by means of innovating mechanisms, policies and laws.

- Review and amend national, sectoral and local strategies and plans which should be in conformity with the commitment to achieve the net-zero emissions by 2050. Formulate action plans for consistent and efficient implementation of approved strategies and plans.

- Promote the reduction of greenhouse gas emissions in the fields of energy, transport, production of building materials, agriculture and waste treatment. By 2030, encourage the use of green energy and electricity in transport, and use of 100% of E5 petrol; decrease greenhouse gas emissions by 32,6% in energy, 43% in agriculture, 70% in forestry and land use sector in which the carbon sequestration capacity is expected to increase by 20%, 60,7% in waste treatment, and 38,3% in industrial processes (compared to the emission reduction stated in the Business-asusual (BAU) scenario). Do research on and widely implement solutions for capture and storage of carbon from large point sources.

- Identify the offshore wind and wave energy potential in territorial waters of Vietnam; locate potential coastal areas for attracting investments; execute and put offshore wind power projects into operation in potential areas. By 2030, increase the ratio of sources of renewable energy, including hydroelectricity, wind power, solar power and biomass to at least 33% of total production of electricity; reduce the ratio of fossil fuels; join international power organizations.

- Develop new zero-emission energy projects such as production of green hydrogen, green ammonia, etc. to serve socio-economic development. Develop energy storage technologies, including battery energy storage systems, pumped-storage hydroelectricity, thermal energy storage and smart grids, for ensuring stability and integration of renewable energy to the grid.

- Establish carbon credit exchange and offsetting mechanisms, and domestic carbon credit market. By 2030, the domestic carbon market will be operated and connected with carbon markets in the region and in the world.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Implement the UN initiatives on “Decade on Ecosystem Restoration” and the “Planting of one billion green trees for a green Vietnam” program.

- Establish and participate in just and equitable energy transition partnerships; join in the global adaptation alliance and international initiatives on greenhouse gas emissions reduction and energy transition.

- Promote climate diplomacy; consistently develop scientific research and innovation, and promote improvement of capacity and communication activities serving low-carbon development and emission reduction.

II. TASKS AND SOLUTIONS

1. Synchronously revise mechanisms, policies and laws, promote reform of administrative procedures, and improve business and investment environment

- Review and deal with barriers in institutions, mechanisms, policies and laws; speed up the roadmap for reduction and simplification of administrative procedures, and improvement of business and investment environment for attracting investments and green finance of international financial institutions and international groups for cooperation and execution of projects in Vietnam, especially projects on climate change response, energy transition and production of green and clean energy.

- Promulgate regulations on limits on fuel consumption of road vehicles; regulations on energy efficiency in transport.

- Promulgate incentive mechanisms for use of biofuels, electricity, green ammonia and green hydrogen in transport; apply carbon pricing tools; encourage investment in reduction of emissions in various sectors; promote trading, production and consumption of green and sustainable products; promote digital transformation and development of digital economy.

- Promulgate and implement the National program on climate change by 2050, update Vietnam’s Nationally determined contribution (NDC) in conformity with Vietnam’s commitment to achieve the net-zero emissions by 2050; Promulgate and implement the National power development plan in the 2021 – 2030 period with a vision by 2045; the Action plan for methane emissions reduction by 2030, the Plan for implementation of Glasgow leaders’ declaration on forests and land use, the Plan for transition from fossil fuels to clean energy, the Plan for use of green energy in transport; ministerial and sectoral action plans for implementation of Vietnam's commitments in COP26 Conference. Include these tasks in national and sectoral strategies and plans for efficient implementation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Develop renewable energy projects (solar power, offshore wind power, hydroelectricity, tidal energy, biomass energy, etc.); do research on development and use of green ammonia and green hydrogen; energy storage and development of carbon capture, utilization and storage technologies. Assess potential and reserves of minerals used in the manufacture of rechargeable batteries, energy storage and installation of zero-emission equipment and facilities.

- Intensify electrification and efficient use of energy in civil, industrial and transport sectors; develop smart girds and operate new energy sources and flexible power sources; implement programs for energy demand management and load regulation; develop electric cars in Vietnam.

- Do research on establishment of the National renewable energy center to serve development of human resources, technology transfer and sharing of experience and national management in this sector. Consider joining in the International Renewable Energy Agency (IRENA) and the International Solar Alliance (ISA) for promoting energy transition and mobilizing funds for climate change response and energy transition.

3. Promote emissions reduction in transport and mitigation of greenhouse gas emissions in manufacture of building materials; develop green cities and buildings

- Promote conversion of mode of transport from road transport to rail, inland waterway and coastal transport; intensify combination of intermodal transportation with high-quality logistics services, and reduce the empty running rate of vehicles. Drive a modal shift from private vehicles to public transport; increase the market share of public passenger transport in urban areas; expand and develop non-motorized transport.

- Promote green criteria-oriented and low-carbon operation of ports, wharves and railway stations. Develop infrastructure facilities providing green energy in transport; develop green and low-carbon transport infrastructure.

- Perform activities to reduce greenhouse gas emissions from the manufacture of building materials; develop green and smart eco-cities, and green and low-carbon buildings.

4. Develop ecological, circular and low-carbon agriculture; ensure protection, conservation, and sustainable use and development of forests

- Develop ecological, organic, circular, low-carbon and eco-friendly agriculture that can adapt to climate change; establish centralized and large-scale production zones associated with agricultural product processing and storage facilities that employ modern and low emission technologies; boost restructuring of crop and livestock production in an efficient manner that meets market demand and can be resilient and adaptable to climate change.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Protect and restore natural resources, and develop natural ecosystems

- Protect, restore and develop natural resources, natural ecosystems and marine ecosystems; protect and sustainably develop aquatic resources and important wetland ecosystems.

- Improve and restore degraded, water-scarce and polluted water sources; manage, exploit and use water economically and efficiently, especially regions at risk from drought, water scarcity or saltwater intrusion.

- Carry out landfilling of solid waste with recovering gas for energy production and semi-aerobic landfilling, biomass power generation; develop domestic waste composting model in a large scale; carry out burning of solid waste for power generation. Apply circular waste treatment model, and promote classification of waste at source.

6. Proactively adapt to climate change

- Make investment in development of climate change and disaster-resilient infrastructure and urban areas in vulnerable regions, especially coastal areas, rivers and lakes. Implement nature-, ecosystem- and community-based climate adaptation solutions.

- Improve capacity to monitor, forecast and give warning on hydro-meteorological hazards and disasters, and communication capacity; establish climate change and sea level rise observing system.

- Develop and pilot certain social security and just transition models that are suitable for natural, ecological and social conditions of regions or areas.

7. Do scientific research, innovation and strengthen capacity and communications

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Do research and pilot solutions for capture and storage of carbon from large point sources in certain potential areas or regions, taking into account the cost efficiency and scalability; do research on development of new low-emitting materials.

- Perform activities to disseminate information and increase awareness of climate change response; develop education and training programs into which climate change response contents are integrated in all education levels.

8. Promote climate diplomacy

- Mobilize and attract international resources (public and private sources of finance, technologies, knowledge, experience, etc.) by means of exchange, high-level diplomatic visits and working programs of Ministries, regulatory authorities and local governments with foreign partners, and Vietnam's diplomatic missions in foreign countries, and promote establishment of bilateral and multilateral relationship with international partners.

- Learn experience and adopt good practices and models of implementation of COP26 commitments from foreign countries, and initiatives on climate change response, green growth, and transition in industrial, transport and energy sectors to serve the transformation of growth model towards low emissions and circular economy.

- Actively participate in international organizations, mechanisms and forums on climate change, and make real contributions and propose new ideas and initiatives to regional and global mechanisms.

III. RESOURCES FOR IMPLEMENTATION

1. Funding for implementing the Scheme is derived from state budget in accordance with regulations of law in force, funding sources from private sector, organizations and individuals, and other lawful funding sources as prescribed.

2. Mobilize cooperation and assistance from international organizations, partners, domestic and international funds and financial institutions; encourage investments of private sector in law-carbon development projects. Promote the development of domestic carbon market to increase investments in low-carbon development.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. The National Steering Committee in charge of implementing Vietnam's commitments in COP26 Conference (hereinafter referred to as “Steering Committee”) shall direct and coordinate the implementation of this Scheme according to its working regulations enclosed with the Decision No. 2201/QD-TTg dated December 26, 2021 of the Prime Minister.

2. The Ministry of Natural Resources and Environment shall:

- Perform tasks of the standing agency in charge of implementing the Scheme; play the leading role and cooperate with Ministries, regulatory authorities, local governments and relevant agencies in assisting the Steering Committee in monitoring, inspecting and assessing the implementation of this Scheme.

- Play the leading role and cooperate with Ministries, regulatory authorities and relevant agencies in organizing forums and talks on implementation of Vietnam’s commitments in COP26 Conference.

3. The Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Transport, the Ministry of Construction, and the Ministry of Agriculture and Rural Development shall play the leading role in organizing the performance of relevant tasks, focusing on transition in energy and transport; development of green and low-carbon cities and buildings; development of climate-smart agriculture, ecological, organic, circular and low-carbon agriculture that can adapt to climate change.

4. The Ministry of Planning and Investment shall:

- Play the leading role and cooperate with the Ministry of Finance, the Ministry of Natural Resources and Environment, and relevant Ministries in allocating state budget-derived funding for making domestic and overseas investments for implementing the Scheme in accordance with regulations on guarantee of safety of public debts and national foreign debts.

- Play the leading role and cooperate with relevant Ministries, regulatory authorities and local governments in reviewing and adding priority and urgent projects to the medium-term public investment plan as prescribed.

5. The Ministry of Finance shall:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Perform assigned functions and tasks in mobilizing funds from foreign loans and aids from international organizations, bilateral and multilateral partners for making investments in climate change response as prescribed.

- Play the leading role and cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment, and the Ministry of Planning and Investment in negotiating and receiving aids and loans from sponsors while taking into account the Government’s public debt management objectives.

6. The Ministry of Science and Technology shall:

- Play the leading role and cooperate with relevant Ministries and regulatory authorities in assessing the demand for clean and low-carbon technologies in Vietnam for achieving the net-zero emissions by 2050; performing science and technology tasks and innovation for low-carbon development in sectors and areas.

- Allocate funding for science and technology tasks to Ministries, regulatory authorities and local governments for performing scientific research and technological development tasks serving the fulfillment of Vietnam’s commitments in COP26 Conference.

7. The Ministry of Foreign Affairs shall play the leading role and cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment, relevant Ministries and regulatory authorities in performing climate diplomacy activities, effectively courting and using external resources, and enhancing Vietnam's role and position in bilateral and multilateral organizations, mechanisms and forums.

8. The Ministry of Justice shall play the leading role and cooperate with relevant Ministries and regulatory authorities in mobilizing technical assistance for Vietnam in perfecting laws for implementing legally binding commitments in COP26 Conference.

9. The Ministry of Information and Communications shall organize activities to promote digital transformation and development of digital resources serving socio-economic development in conformity with Vietnam’s commitments. Direct press and mass media agencies to provide timely information for organizations, enterprises and individuals for implementing commitments.

10. The State Bank of Vietnam (SBV) shall play the leading role in reviewing and establishing a complete legal framework for green credit, and other mechanisms, policies and regulations which aim to facilitate green credit growth; assist credit institutions in accessing international aids and concessional loans for financing green projects. Formulate the roadmap for conversion of lending portfolios in conformity with the commitment to achieve the net-zero emissions by 2050.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. Ministries, ministerial agencies and governmental agencies shall:

- Review and propose amendments to codes of law, specialized laws, and sub-law documents, and update and amend sectoral development policies, mechanisms, strategies and plans in conformity with the commitment to achieve the net-zero emissions by 2050.

- Proactively allocate and mobilize resources for implementing the tasks set out in this Scheme; organize supervision and assessment of task implementation results and submit periodical reports on such implementation results to the Ministry of Natural Resources and Environment for submitting consolidated reports to the Steering Committee in meeting sessions.

13. Provincial People’s Committees shall:

- Actively combine objectives, tasks and solutions for implementing the outcomes of the COP26 Conference with contents of provincial master plans and socio-economic development plans in conformity with actual conditions of each province.

- Proactively propose the mobilization of resources for performing the tasks and solutions for climate change adaptation and greenhouse gas emissions reduction, and participating in programs and projects according to carbon credit exchange and offsetting mechanisms and potentials and advantages of each province.

- Formulate and perform activities to disseminate information and increase awareness, training and drilling in climate change response for fulfilling Vietnam’s commitment.

14. The Vietnam Chamber of Commerce and Industry shall mobilize the active participation by enterprises and trade associations to achieve the net-zero emissions by 2050; cooperate with the Ministry of Natural Resources and Environment in intensifying connection with international business associations and other countries for calling for and attracting their financial and technological assistance for achieving the net-zero emissions by 2050.   

Article 2. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Van Thanh

 

APPENDIX I

 PRIORITIZED TASKS FOR IMPLEMENTATION OF OUTCOMES OF COP26 CONFERENCE
(Enclosed with the Decision No. 888/QD-TTg dated July 25, 2022 of the Prime Minister)

No.

Tasks

In-charge authority

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Implementation/ completion time

1.

Amend the Decree No. 114/2021/ND-CP on management and use of official development assistance (ODA) and concessional loans provided by foreign donors

Ministry of Planning and Investment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

August, 2022

2.

Decree providing amendments to the Decree No. 40/2016/ND-CP elaborating the Law on natural resources and sea and island environment; Decree No. 11/2021/ND-CP prescribing assignment of certain sea areas to organizations and individuals for exploitation and use of marine resources

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.September, 2022

3.

Review and propose amendments to codes of law, specialized laws, and sub-law documents, and update and amend sectoral development policies, mechanisms, strategies and plans in conformity with the commitment to achieve the net-zero emissions by 2050 on the basis of ensuring national defense – security, energy security and stability

Relevant ministries and local governments performing this task within the ambit of their assigned functions and tasks

Relevant ministries and regulatory authorities

2022 - 2023

4.

Establish complete legal framework for implementation of international commitments and treaties on climate change response to which Vietnam is a signatory, and legally binding commitments made at COP26 Conference

Relevant ministries and local governments performing this task within the ambit of their assigned functions and tasks

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

5.

Review and propose amendments to mechanisms and policies for receiving loan capital; encourage investments in climate change response and energy transition in conformity with Vietnam’s commitments

Ministry of Planning and Investment

Ministry of Finance, SBV, and Commission for the Management of State Capital at Enterprises

September, 2022

6.

Do research on development model of green banks; encourage credit institutions and foreign bank branches to give aids and concessional loans to projects classified as green projects; give assistance for achieving the net-zero emissions by 2050

SBV

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2025

7.

Integrate and reduce the time for completing relevant procedures in the fields of investment, land, environment and allocation of sea areas; make connection, transmission and trading of electricity in respect of renewable energy projects

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

December, 2022

8.

Give approval for the National Strategy on Climate Change by 2050 in conformity with Vietnam’s commitment to achieve the net-zero emissions by 2050

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.July, 2022

9.

Give approval for Vietnam’s nationally determined contribution (NDC) in conformity with Vietnam’s commitment to achieve the net-zero emissions by 2050

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

October, 2022

10.

Give approval for the National Power Development Planning for the 2021-2030 period with a vision by 2045; the National Energy Master Planning for the 2021-2030 period with a vision by 2050

 Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.By 2022

11.

Give approval for the National Marine Spatial Planning for the 2021-2030 period with a vision by 2045

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

November, 2022

12.

Promulgate the Action Plan Methane Emissions Reduction Action Plan by 2030

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.August, 2022

13.

Promulgate the National Action Plan for Implementation of Global Coal to Clean Power Transition Statement

Ministry of Industry and Trade

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

August, 2022

14.

Promulgate the Action Plan for Transition to Clean Energy Vehicles

Ministry of Transport

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.December, 2022

15.

Promulgate the Action Plan for development of low-carbon buildings and cities which are expected to achieve net zero emissions by 2050

Ministry of Construction

Ministry of Natural Resources and Environment; Ministry of Industry and Trade

December, 2022

16.

Promulgate the Scheme for development and use of energy-saving building materials and green materials in housing and commercial sectors

Ministry of Construction

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

17.

Promulgate the National Plan for implementation of Glasgow leaders’ declaration on forests and land use in the 2022-2030 period

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Natural Resources and Environment, relevant ministries and regulatory authorities

December, 2022

18.

Do research and propose participation in the Statement to end manufacture of petrol and diesel vehicles by 2040

Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.October, 2022

19.

Formulate the political declaration on the just energy transition partnership between Vietnam and G7 member and non-member partners

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport

September, 2022

20.

Establish legal framework for green public procurement; integrate green public procurement criteria for investor selection criteria; encourage and promote green consumption through e-commerce

Ministry of Planning and Investment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2023

21.

Review and update the National Adaptation Plan (NAP) in conformity with Vietnam’s commitments

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2023

22.

Establish the National Renewable Energy Center

Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.September, 2022

23.

Propose mechanisms, policies and solutions for development of electrified vehicles nationwide

Ministry of Industry and Trade

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

September, 2022

24.

Formulate the scheme for pilot execution of projects on manufacture of green hydrogen and green ammonia

Ministry of Industry and Trade

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.September, 2023

25.

Develop plants that burn solid waste for power generation

Local governments

Ministry of Natural Resources and Environment, relevant ministries and central authorities

2022 - 2030

26.

Develop offshore wind power projects

Local governments

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

27.

Formulate scheme for protection, development and enhancement of forest productivity and quality, and increase of carbon capture and storage of forests

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

28.

Assess potential and reserves of minerals used in the manufacture of rechargeable batteries, energy storage and installation of zero-emission equipment and facilities

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2023

29.

Do research on technologies and implement solutions for carbon capture and storage in certain fields

Ministry of Construction, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Natural Resources and Environment, Vietnam Academy of Science and Technology

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2027

30.

Execute projects on trial application of coal gasification, carbon capture and burial at underground coal seams outside the dyke of the Yinggehai-Song Hong Basin

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2023 - 2027

31.

Formulate the plan for communications on climate change response for achieving the net-zero emissions by 2050.

Ministry of Information and Communications

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

August, 2022

 

APPENDIX II

LONG-TERM TASKS FOR ACHIEVING THE NET-ZERO EMISSIONS BY 2050
(Enclosed with the Decision No. 888/QD-TTg dated July 25, 2022 of the Prime Minister)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Tasks

In-charge authority

Cooperating authorities

Implementation/ completion time

I

Synchronously revise regulations, policies and laws, promote reform of administrative procedures, and improve business and investment environment

1.

Continue revising regulations, policies and laws for establishing a complete legal framework for promoting the achievement of the net-zero emissions by 2050

Ministries, regulatory authorities performing this task in their managing sectors or areas

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2025 - 2030

2.

Pilot and establish domestic carbon market

Ministry of Finance

Ministry of Natural Resources and Environment, relevant ministries and regulatory authorities

2022 - 2030

II

Focus on development of new zero-emission renewable energy sources; energy storage technologies and carbon capture, utilization and storage technologies

1.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry and Trade

Ministries, regulatory authorities, local governments; enterprises

2022 - 2030

2.

Intensify electrification; increase the percentage of electrically powered equipment/vehicles (building equipment, industrial electric furnaces, electric vehicles, electrolysis for hydrogen production)

Ministry of Industry and Trade

Ministries, regulatory authorities, local governments; enterprises

2022 - 2030

3.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry and Trade

Ministries, regulatory authorities, local governments; enterprises

2022 - 2030

4.

Implement energy efficiency solutions in industrial sector: applications of waste heat recovery (WHR); cogeneration; variable speed drives (VSD) and high-efficiency motors

Ministry of Industry and Trade

Ministries, regulatory authorities, local governments; enterprises

2022 - 2030

5.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry and Trade

Relevant ministries and local governments

2022 - 2030

6.

Adopt the model of the just energy transition partnership between Vietnam and G7 member and non-member partners

Ministry of Industry and Trade

Ministry of Transport, Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, Ministry of External Affairs

2023 - 2030

III

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.

Carry out electrification of existing national railway lines, and make investment in construction of new electrically-powered national railway lines; North-South express railway; electrically-powered railway lines connected to sea ports

Ministry of Transport

Relevant ministries and local governments

2022 - 2050

2.

Drive a modal shift from private vehicles to public transport by means of expanding bus and BRT (bus rapid transit) systems; build urban rail transit systems (in Ha Noi and Ho Chi Minh City); tramway or monorail in Ho Chi Minh City

Ministry of Transport/People's Committee of Ha Noi City, People's Committee of Ho Chi Minh City

Relevant ministries and local governments

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3.

Develop charging/hydrogen infrastructure, infrastructure delivering clean energy on national systems and in urban/residential areas

Ministry of Transport; Provincial People's Committees

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2050

4.

Carry out pilot implementation of the plan for development green growth cities under Decision No. 84/QD-TTg dated January 19, 2018 of the Prime Minister in 26 cities

Ministry of Construction

Selected cities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5.

Develop and carry out pilot application of models of low-carbon/ carbon-neutral buildings and cities in some cities (in the North, Central Coast, and Mekong Delta)

Ministry of Construction

Ministry of Natural Resources and Environment; Ministry of Industry and Trade; some local governments

2023 - 2027

6.

Formulate policies for development of energy-saving and low-carbon building materials; pilot investment in improvement of building material manufacturing technologies in certain enterprises for reducing greenhouse gas emissions

Ministry of Construction

 Ministry of Natural Resources and Environment; selected enterprises

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7.

Do research and formulate energy efficiency programs for social housing and worker housing which should be associated with the demand for residential housing market and conformable with the national housing development strategy in the 2021 – 2030 period with a vision by 2045

 Ministry of Construction; Provincial People’s Committees

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2050

IV

Develop ecological, organic and low-carbon agriculture; ensure protection, conservation, and sustainable use and development of forests

1.

Formulate and execute projects on climate-smart agricultural value chains in Vietnam

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministries, regulatory authorities and local governments.

2022 - 2030

2.

Develop ecological, organic, low-carbon and eco-friendly agriculture that may adapt to climate change

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries, regulatory authorities and local governments.

2022 - 2030

3.

Apply management solutions and technologies to cultivation and husbandry; improve serving sizes for domestic animals; restructure plant varieties; change land use methods

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministries, regulatory authorities and local governments.

2022 - 2030

4.

Develop centralized, large-scale and hi-tech commodity agricultural areas; carry out restructuring of livestock and crop production; improve resilience and adaptation to climate change of plants and livestock

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries, regulatory authorities and local governments.

2022 - 2030

5.

Give assistance in development and expansion of forest ecosystem services; intensify community participation in forest ecosystem initiatives/service provision; develop market and payment mechanism for forest ecosystem services

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

6.

Carry out protection, conservation, and sustainable use of forests and forest land for reducing emissions and increasing carbon sequestration and storage of forests

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministry of Natural Resources and Environment, relevant ministries and regulatory authorities

2022 - 2030

7.

Carry out afforestation and forest development, especially production forests, large-sized timber forests and coastal forests; restore protective forests and reserve forests; carry out assisted natural regeneration, forest regeneration and enrichment planting in planned forestry land

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

8.

Implement projects/programs on emissions reduction and increase of carbon sequestration and storage of forests

Ministry of Agriculture and Rural Development

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

V

Protect and restore natural resources, and develop natural ecosystems

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Improve and restore degraded, water-scarce and polluted water sources; manage, exploit and use water economically and efficiently, especially regions at risk from drought, water scarcity or saltwater intrusion

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

2.

Protect, restore and develop natural resources, natural ecosystems, marine ecosystems and important wetland ecosystems

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Apply circular waste treatment model to serve production of bioplastics, reusable materials, and energy

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

4.

Develop methods for landfilling of solid waste with recovering gas for energy production and semi-aerobic landfilling, biomass power generation

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Formulate and apply circular waste treatment model, and promote classification of waste at source

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 -2030

VI

Proactively adapt to climate change

1.

Develop climate change and disaster-resilient infrastructure in vulnerable regions, especially coastal areas

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

2.

Develop community response to climate change models in local areas

Local governments

Relevant ministries and regulatory authorities

2022 - 2030

3.

Implement nature-based solutions (NbS), ecosystem-based adaptation (EbA) and community-based adaptation (CbA) solutions

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

4.

Improve capacity to monitor, forecast and give warning on hydro-meteorological hazards and disasters, and communication capacity

Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

5.

Establish climate change and sea level rise observing systems; observe and forecast renewable energy on real-time base, and forecast impacts to serve production of renewable energy

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

6.

Carry out migration investment and assessment, and develop models of climate change-resilient urban areas and rural residential areas Carry out pilot application of such models to serve the planning for construction of climate change-resilient urban areas and rural residential areas

Ministry of Construction

Ministry of Natural Resources and Environment; selected local governments

2023 - 2027

7.

Develop certain social security and just transition models that are suitable for natural, ecological and social conditions of regions or areas

Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2022 - 2030

VII

Do scientific research, innovation and strengthen capacity and communications

1.

Assess the demand for clean and low-carbon technologies in economic sectors and areas for achieving the net-zero emissions by 2050

 Ministry of Science and Technology

Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, Ministry of Construction, Ministry of Agriculture and Rural Development

2022 - 2030

2.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Natural Resources and Environment

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

3.

Do research on development of new low-emissions materials

Ministry of Construction

Relevant ministries, regulatory authorities and local governments

2022 - 2030

4.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries, regulatory authorities, local governments, socio-political organizations

2022 - 2030

5.

Formulate and implement education and training programs into which climate change response contents are integrated in all education levels

Ministry of Education and Training

Relevant ministries and regulatory authorities

2022- 2030

VIII

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1.

Mobilize and attract international resources (public and private sources of finance, technologies, knowledge, experience, etc.) by means of exchange, high-level diplomatic visits and working programs of Ministries, regulatory authorities and local governments with foreign partners, and Vietnam's diplomatic missions in foreign countries, and promote establishment of bilateral and multilateral relationship with international partners

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Natural Resources and Environment, relevant ministries and regulatory authorities

2022 - 2030

2.

Learn experience and adopt good practices and models of implementation of COP26 commitments from foreign countries, and initiatives on climate change response, green growth, and transition in industrial, transport and energy sectors to serve the transformation of growth model towards low emissions and circular economy

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Natural Resources and Environment, relevant ministries and regulatory authorities

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 25/07/2022 phê duyệt Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc tế về biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.484

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198