Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 833/QĐ-BNN-TC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành: 25/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 833/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ DỰ ÁN “TRÌNH DIỄN NĂNG LỰC PHỤC HỒI RỪNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM” DO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT PHÚ THỌ LÀM CHỦ DỰ ÁN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ, về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP , ngày 03/01/2008 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Quốc hội khóa 11; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các quyết định: Quyết định số 1894/QĐ-BNN-HTQT, ngày 08/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam”; Quyết định số 3830/QĐ-BNN-TC, ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ;
Xét Tờ trình số 38/TTr-SNN, ngày 03/3/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ, về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian và hình thức lựa chọn Nhà thầu thuộc Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam do APFnet tài trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ làm Chủ dự án tại Quyết định số 3830/QĐ-BNN-TC, ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 thực hiện trong giai đoạn Quý I và Quý II năm 2011. Thời gian cụ thể giao Chủ dự án quyết định.

2. Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu của gói thầu số 5 từ hình thức “Chào hàng cạnh tranh” sang hình thức “Chỉ định thầu”.

Điều 2. Căn cứ điều 1, Chủ dự án - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ chỉ đạo Ban Quản lý Dự án nêu trên thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thi hành và đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà tài trợ.

Các nội dung ngoài nội dung điều chỉnh tại Điều 1 thuộc Quyết định này, Chủ dự án có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý dự án thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định tại Quyết định số 3830/QĐ-BNN-TC, ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ, Giám đốc Ban Quản lý dự án nêu trên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BT. Cao Đức Phát (b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp (để biết);
- Ban QLDA APFnet Phú Thọ;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 833/QĐ-BNN-TC ngày 25/04/2011 về phê duyệt điều chỉnh nội dung trong Kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án “Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ làm Chủ dự án của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.409

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.68.86